Cjroen <2warL-Jexels in het hart- amrakkertjes zongen voor bejaarden Texel was niet tegen Keppel opgewassen Zwemdiploma voor 274 Texelse kinderen liffeisenbank ijt A H HlL V Eerste wedstrijden Discussieren over „drugs" waterpolo Wisselprijs voor mevrouw Blom Bejaardentocht Den Burg aki 1 -P ook goed voor uw vakantiereizen van G 22 SEPTEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8503 ïven ten en an ti •vent loor] en elej N.V. v/h Langeveld De Rooü 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 brö rry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rail fciscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ3,90 p. kw. -f- 40 ct. incasso Advert. 19 ct per ram. cxcl. 4BTW 7 5 bekende kinderkoor „De Dam- irtjes" uit Amsterdam heeft zon- een bezoek gebracht aan Texel. kinderen tellende groep heeft de bewoners van het C. E. Gol- Rustoord een uitvoering gegeven, iepe indruk heeft nagelaten. Het rt op Texel was een gevolg van oevallig contact dat de Gollards- tie kreeg met de zakelijk leider iet koor, de heer Wolf. Het optre- zou deel uitmaken van het jaar- „dagje uit" en in verband daar- werd het geen bijzonder kostbare exp Damrakkertjes" horen tot de airste kinderkoren van Nederland. :oor bestaat 14 jaar en heeft in die 18 grammofoonplaten gemaakt. Ze -erden een Edison, een trofee waar lusver alleen het koor van Paula Alfen op kan bogen, it de boot van half elf kwamen de rakkertjes en hun ouders (totaal ïrsonen) naar Texel. De auto's wa in Den Helder achtergelaten en /ervoer op Texel werd verzorgd tal van bereidwillige particulie- waaronder leden van de Rotary- Texel De rondrit over Texel voer- ^ider meer langs Zuid-Haffel, Ou- lild en de Hogeberg. De Fonteins- verd beklommen en wandelend het bos ging het naar het Texels um. De heer P. L. Duinker uit g leidde de excursie en zorgde veel interessante toelichting. Na- ïet museum was bezichtigd, ging laar Den Burg, waar in de recrea- al van het C. E. Gollardsrustoord ne uur de uitvoering begon. Naast iwoners waren diverse genodigden rezig, waaronder het burgemees- chtpaar en het bestuur van de idsstichting. Ook dirigenten van ^pse koren waren uitgenodigd. Goede uitvoering heer C. H. Roeper, voorzitter van ollardsstichting, verwelkomde de gasten uit Amsterdam, waarna concert werd gebracht dat meer 'n uur duurde. Het repertoire was •past aan de leeftijd van de toe iers. Dirigent Hans de Jong zorg- k voor de pianobegeleiding. Vooral igramma na de pauze maakte die- idruk. Het meest succesvol waren de „Moedercantate" van Cahtarina Rene;; en „Land of hope and De kinderen kondigden telkens ieder nummer aan. wijze van tegenprestatie zong mevrouw J. Craanen-Hemelrijk in de pauze enkele Texelse liedjes. Directeur F. Boon bracht aan het slot van de uitvoering dank aan de Dam rakkertjes, die hij liever „Damliever- tjes" wilde noemen. Als souvenir van Texel overhandigde hij aan dirigent De Jong een scheepje in een fles, ge maakt door een van de Gollardsbewo- ners de heer F. Buis .Zakelijk leider De Wolf kreeg een grote foto mee van het Hoornder kerkje en voor mevrouw De Wolf was er een bloemetje. Daarop stroomden de kinderen naar de eetzaal, waar soep met sandwiches werden geserveerd. „De Damrakkertjes" op het podium in de recreatiezaal van het C. E. Gollards Rustoord. Rechts de heer C. Roeper bij het uitspreken van zijn welkomstwoord Geheel links bij de piano dirigent Hans de Jong. De bewoners van de Gollards staat morgen een ander evenement te wach ten. Dan wordt nl. een reisje gemaakt naar het Dolfinarium te Harderwijk. Vertrokken wordt met de boot van he- gen uur. Via Monnickendam en Flevo- polder gaat het dan naar Harderwijk, waar eerst wordt gedineerd alvorens de dolfijnenshow wordt bijgewoond. Via Amersfoort, Soestdijk en een plaats in Noordholland waar de maaltijd wordt gebruikt, gaat het 52 personen tellende gezelschap naar Texel terug, waar men om negen uur hoopt te arriveren. Ge reisd wordt met een TESO-bus. ;se: tag n ii Vrijdagavond 16 oktober Overkoepelend Orgaan van ie wenorganisaties Texel houdt vrij- 16 oktober in „De Oranjeboom" te Burg de jaarlijkse „grote avond", top de leden van alle aangesloten ligingen worden verwacht. Boven- zijn ook niet-aangesloten jonge- - zowel jongens als meisjes om. Dat houdt verband met het nverp voor deze avond: het drug- tik. Dit actuele gegeven zal van tal tijden worden belicht door de heer teenmeijer, hoofdinspecteur bij de erche te Groningen. Er is gelegen- tot vragenstellen en discussie. De eerste waterpolo-ontmoeting tus sen de Zwemvereniging De Waterlan ders uit Keppel en de Texelse Zwem vereniging zaterdag en zondag j.l. is geëindigd in een overtuigende over winning van de mannen uit Keppel. De Waterlanders waren met een heren- ploeg naar Texel gekomen. Deze bond zaterdagavond en zondagmiddag de strijd aan met de Texelaars. Het was nog niet gelukt ook een Keppelse da- mesploeg naar Texel te laten overko men, maar volgend jaar komt dat er hopelijk wel van. Zaterdag wonnen de gastheren met 63 en zondag met 61. Het was wel duidelijk dat de ploeg uit Keppel meer training heeft opgedaan. Het merendeel van de Texelse ploeg had nog te weinig greep op de bal. Toch kan niet gezegd worden dat van een wanverhouding tussen beide ploegen sprake is. Ook de DWL-ploeg is nog maar korte tijd met waterpolo bezig; de Texelaars werden bepaald niet „ingemaakt". Voor de toe komst liggen de kansen in ieder geval gunstig. De Texelse dames speelden za terdag en zondag onderlinge wedstrij den, die respectievelijk met 10 en 00 eindigden. De publieke belang stelling voor dit eerste waterpolo- evenement was niet bijzonder groot, hoewel het zwembadterrein voor deze gelegenheid vrij kon worden betreden. Dat laatste gold niet voor de bok, die de gastheren als mascotte hadden mee gevoerd. Omdat het „Huisdieren niet toegestaan" ook voor bokken geldt, werd dit dier naar een aangrenzend weitje verwezen. Bloemschikwedstrijd OOSTEREND Mevrouw J. M. Blom-Vonk uit Den Burg heeft de door het Overkoepelend Orgaan van Vrou wenorganisaties uitgeloofde wisselprijs bloemschikken veroverd. Vrijdagavond werd dat bekend gemaakt in „De Bijen korf" te Oosterend, waar de jaarlijkse bloemschikwedstrijd deze keer werd gehouden. Mevouw Blom had in alle categoriën meegedaan; ze sleepte maar liefst vier prijzen in de wacht. Ook in 1968 veroverde zij de wisselprijs. De deelneemsters hadden hun in zendingen 's morgens in de kleine zaal van de Bijenkorf bezorgd. De jury ging daarna aan het werk. Als deskundige kracht had men de heer Dick Schuit aangetrokken. Uitvoerig besprak deze 's avonds de inzendingen. Voor de aan wezigen was dat bijzonder leerzaam. Wat als een belangrijk gebod bij het bloemschikken naar voren kwam, was dat men soberheid moet betrachten. Een overdaad aan fraai bloemenmateriaal is geen garantie voor een succesvol bloemstuk, in tegendeel. Mevrouw Meindertsma-Ybema, voorzitster van de Overkoepeling, had aan het begin van de avond de prijzen bekend ge maakt Bakjes 1 mevr. Blom-Vonk; 2. mevr. J. C. M. v.d. Wolk; 3. mevr. G. Bruin-Schoen maker. Vazen 1. mevr. Blom-Vonk; 2. mevr. Wolse- Eelman; 3. mevr. Wolse-Eelman. Droogbloemen 1. mevr. Schraag-Witte; 2. mevr. Blom- Vonk; 3. mevr. Hoogewoning. Arrangementen 1. mevr. Wolse-Eelman; 2. mevr. Blom- Vonk; 3. mevr. Duinker-Molenaar „En nu maar hopen dat ze allemaal lid werden van de zwemvereniging", zegt chef-badmeester J. van Amstel. Hij doelt daarbij op de 274 kinderen die vrijdag voor het schoolzwemdiploma slaagden. Het waren de eerste zwem- examens die in het zwembad te Den Burg werden gehouden. In verband met de betekenis van deze historische ge beurtenis werden de diploma's aan de kinderen van het lager onderwijs rond het middaguur uitgereikt door burge meester Sprenger. Een dertigtal can- didaten moest worden afgewezen. Het teken dat zij gediplomeerd zijn kunnen de zwemmertjes zichtbaar met zich meedragen. Op vertoon van hun diploma mogen ze nl. voor zestig cent een linnen etiketje kopen waarop het diploma (A of B) staat vermeld en dat op het badpak kan worden vastgenaaid. De namen van de geslaagden: Diploma A, lagere school Elja Dros, Joke Dros, Peter Brons, Paul van Arnhem, Peter Riteco, Ineke" van Heerwaarde, Sonjo Kuip, Brigitta Kuip, Margaretha van Tunen, Els Wit te, Ronnie Bakker, Marcel Broekman, Kees Hoep, Erwin van de Kerkhof, Tonny van der Slikke, Bert Wit, Marco van der Vis, Guus Veenstra, Rob Kooi man, Arjan Barhorst, Anno Cupido, Mies Sche'llinger, Hans Visser, Robert van Boven, Hans Zijm, Lex van Aalde ren, Ronnie Blankenvoort, Erik Hooy- berg, Rob Jongejan, Dik Zuidewind, Nelda Agter, Theo Eelman, Thomas Hendus, Arjan Verseput, Irene Klein- huis, Renske de Boer, Carla Nagy, Els Ploeger, Hanna Polman, Irmgard See- gers, Inge Timmermans, Jacqueline Ze gel, Evelien Keijser, Hans van Etten, Henk van Wilsum, Hans Bakker, Sas- kia Veldwisoh, Hans Paul Oosterhaven, Maarten Koorn, Gerard van Es, Dia Brouwers, Christa Betsema, Tilly Zui- dema, Janneke Harting, Corrirme Gom- bert, Adra Dekker, Hillian Koning, Janny Roeper, Mar ja Heerschap, Kees Jan Brouwer, Erna Tuinema, Marlies Rey, Lidia Pastoor, Liselotte Schermer, Rob Riteco, Aukje Brasser, Maarten Drijver, Renske van IJsseldijk, Robert van Werken, Hanneke Kamstra, Nasta- tia van de Kerkhof. Diploma B, lagere school Edith Binsbergen, Nicol Schermer, John Huydink, Marion de Wit, Marijke Dogger, Mandy Eelman, Henriëtte van Werken, Willeke Arendsman, Sietske Bakker, Ries Maasdam, Ronald Brink, Wim Drijver, Annette Duiven, Anja Kalis, Jos Klein Bog, Jolanda van der Meer. Diploma A, voortgezet onderwijs Annelies van Tok, Tineke Boon, Karin Boon, Anneke van der Laan, José Vermue, Ricky Visser, Gia Vlas, Anne- 'ke Rijk, Gea van de Kerkhof, Mar jon Leber, Marian Klippel, Jeannie Trap, Janneke Looren de Jong, Louise Schou ten, Roma van Kooten, Anneke Rijk, Truus van Wilsum, Anneke de Visser, Yvonne Visman, Yvonne Cnossen, Jan ny Noorlander, Kees Laan, Henk Jan Klok, Peter van der Berg, Marcel Le- gierse, Hans van Tok, Hans Hoogen- bosch, Cees Vermue, Bert Huisman, Peter J. Hin, Teun Eelman, Henk van Sambeek, Adn van Es, Frits Sohrama, Henk Roeper, Siep Schellinger, Nico Witte, Aris Jan Eelman, Kees Kalis, (Zie verder pagina 2) Burgemeester Sprenger overhandigt het diploma aan de jongste candidaat, die vrijdag slaagde: de 7-jarige Renske van IJsseldijk uit Den Burtg Tot de velen, die er bijzonder ver heugd over zijn dat Texel eindelijk een zwembad heeft en dat er een zwemver eniging is, hoort de heer J. van Lare uit De Koog. Hij had daarom een wissel beker met inscriptie geschonken, waar om Keppel en Texel elk jaar beurte lings moeten strijden. Volgend jaar gaat de Texelse ploeg dus naar Gelderland om de beker terug te halen. Met enkele hartelijke woorden overhandigde de heer J. W. B. van der Meer (aanvoer der van de Texelse herenploeg) de be ker aan de heer W. v. d. Burg van „De Waterlanders" (foto). De bejaarden uit Den Burg die deze zomer wegens invaliditeit of andere oorzaken niet hebben kunnen deelne men aan het bejaardenreisje naar het vasteland, kunnen deelnemen aan een tocht over Texel, die begin oktober zal worden gehouden. Van de vorige tocht is nl. nog wat geld overgebleven. Be langstellenden worden verzocht zich op te geven bij mevrouw J. Wassenaar- Wilmink, Willem van Beierenstraat 34, Den Burg, telefoon 2181. In tegenstelling tot vorige tochten is het uur van vertrek aanmerkelijk vroe ger gesteld en keert men ook eerder huiswaarts. De bejaarden worden nl. al om half elf 's morgens van huis ge haald. In Den Burg wordt dan de koffie gedronken en omstreeks twee uur 's midags wordt „ergens op Texel" het middagmaal gebruikt, hetgeen ook geldt voor de middagkoffie. Omstreeks vijf uur zijn de bejaarde reizigers weer thuis. Aan deelneming zijn geen kosten verbonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1