(fro en <2wartsjexels in het ive Wat t voorstelt mogen jullie zelf weten I AGENDA w/m Raiffeisenbank ia,erdï8aata£ DANSEN VAT 69 VER [leuter (2) na aanrijding overleden irren te heer Voskuil geeft (sus tekenen en boetseren riei ;as! «lleybal-eilandcompetitie Ipe 'tij Te weinig animo voor mm toger Trafford speelt in „Casino" uur 900 zeehonden in Waddenzee Damcompetitie van starl FILMNIELWS Verkoop vuurwerk Cursus bollentrekken AS IE G0GUM BENT Burgerlijke stand van Texel Voor bruid en bruidegom TEL 25 SEPTEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8504 N.V. v/h Langevcld De Roojj 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (0222O) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Aboon. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/o BTW jweml Burg middi iten. n ein iad wi o fee: BP, )UW. KIL ensdagochtend werd de 2-jarige id Cornelis van Zutphen uit Ou- ild in de Binnenburg te Den Burg eden. Zo ernstig waren de inwen- kwetsuren die hij daarbij ópliep, lij opweg naar het ziekenhuis in si overleed, kind was in de auto achtergeble ven zijn vader even uitstapte om ;rant te kopen. Het jongetje opende het portier en ging zijn vader >rna. Toen hij de straat overstak hij aangereden door een uit de ,ng Stenenplaats naderende auto, urd door de heer v.d.B. uit De en. Het knaapje liep tegen de zij van de wagen aan, viel en kreeg Ier wielen over zioh heen. toestand van het kind liet zich niet ernstig aanzien. Het ver- Ie uiterlijk geen verwondingen en bij kennis. De dokter liet het kind met de taxi naar Den Helder 'en om te worden onderzocht. Nog dat de taxi de haven had bereikt eek het kind. heer Fr. Voskuil, tekenleraar aan mishoudschool, alhier woonachtig |het adres Bernhardlaan 85 te Den (tel. 3296) heeft aangeboden bij inde belangstelling aan ouderen cursus tekenen en/of boetseren te •n. De cursus zou kunnen worden ven op maandag-, woensdag- of te lerdagavond, hetzij op woensdag- dag. trokkene is naast de onderwijsakte nen in het bezit van het diploma isch ontwerper van de Akademie in cht. cursussen zouden starten om- i 1 oktober aanstaande en 8 avon- of middagen omvatten. Het cursus voor een cursus van 8 avonden be- t 30,exclusief de eventueel het boetseren benodigde materi- Er wordt les gegeven in groepjes 1-10 personen. Bij voldoende be stelling kunnen de cursussen ook in uitendorpen gegeven worden. Ook olgcursussen zijn mogelijk. egadigden kunnen zich opgeven het- echtstreeks bij de heer Voskuil, het- >ij de afdeling culturele zaken per raadhuis Den Burg. raarde >mber, vrijd l tot tel, 1 leve 8 UIL .MAN Den behoi rij Oosti e animo voor deelname aan de ei- Icompetitie volleybal is teleurstel- klein Vorig jaar deden 25 teams thans echter hebben zich 16 ns opgegeven (10 herenttams en 6 lesteams) En dat vinden de organi- ren te weinig om door te gaan. De nge animo is niet te wijten aan ge- aan propaganda. Tweemaal is in krant een bericht verschenen en de jelijk geïnteresseerden hebben ook opgaveformulier ontvangen. Moge- is het inschrijfgeld een bezwaar, ir het Tevoko-bestuur houdt het rlopig op laksheid. In de hoop dat log teams zullen aanmelden (waar- het inschrijfgeld kan worden ver- |d) is de uiterlijke inschrijfdatum •choven naar 5 oktober Opgave bij rouw R. Zoetelief-Bakker, Park- lat. h de aankondiging in de krant van dag over het optreden van Roger fford in Den Burg op 26 september volgen hier enige nadere bij zonder en. De voorstelling zal plaats vinden «Casino" om 8 uur 's avonds tegen aling van ƒ2,50 per persoon, voor scholieren van de Rijksscholenge- enschap Texel. Degenen die deze bij- dere toneelavond zouden willen bij- n, zijn welkom aan het gebouw le Rijksscholengemeenschap aan de inert om er twee stencils in het En- af te halen, die betrekking hebben de vier stukken van het „Quartet", stencil geeft een korte beschrijving de situatie aan het begin van de tectievelijk te spelen „short stories", gevuld met de vertaling van ver slende Engelse woorden erin; het ^e stencil houdt een lijst Engelse °rden in, met verklaring in het En- (die voorkomen in de „short sto- zelf). De bedoeling is, dat men de- woorden van te voren zo goed moge- doorneemt om des te beter de tekst fma te kunnen volgen, want de af- P van elk verhaal houdt Roger Traf- d vóór zich tot de avond van de 'rstelling om goed de spanning erin houden. A.C.H. Rook en vlammen gingen dinsdagmid dag gepaard met het leggen van de laatste hand aan het vier meter hoge kunstwerk dat in de tuin van de tech nische school te Den Burg is verrezen. Geestelijke vader van het betonnen ge vaarte is de kunstenaar Jaap van der Meij uit Beetsterzwaag. Hij vertelde ons zeer tevreden te zijn over zijn schepping. Het is een mooi „ruig" ding geworden dat het goed doet tegen de strakke lijnen van het schoolgebouw. De opengewerkte bol met uitsteeksels, geplaatst op een vierkante zuil doet sommigen denken aan een zeemijn-met- voelhoorns, anderen zien er een door 'n reuzenhand opgeheven wereldbol in of een in een bol gevangen vogel. De kun stenaar vindt het allemaal best. Hij streefde niet naar een bepaalde voor stelling of symboliek. „Iedereen mag zelf weten wat het voorstelt. Ik heb er genoeg van uit te leggen wat mijn be doelingen zijn. Dat is allemaal zo per soonlijk; je kunt dat een ander niet op dringen. De mensen hebben fantasie ge noeg; laat hen zelf maar wat beden ken". De heer Van der Meij ergert er zich overigens aan dat iedereen altijd maar zoekt naar iets herkenbaars. „Als het nergens op lijkt vindt men een kunst werk waardeloos. Dat is toch onzin? Het kan toch best een mooi ding zijn, zonder meer?" Bijzonder procédé 'Het beeld werd volgens een bijzonder procédé vervaardig. De vormen werden negatief uitgesneden in hard schuimplas-tic (tempex). Dit materiaal diende, gesteund met hout, als bekis ting voor het beton. Dat beton (zg. alu- miniumbeton dat een fraaie bronsach- tige tint heeft) werd er vorige week door de firma Drijver ingestort. Nadat het hard geworden was kwam twee kranen van J. C. Rab N.V. eraan tepas om het totaal 12 ton wegende gevaarte rechtop te zetten. Het verwijderen van het plastic van de buitenkant was niet moeilijk; lastiger was het om de tempex uit de holten en nerven van het beeld weg te peuteren. Jaap van der Meij maakte er geen probleem van en stak de vlam erin. Het plastic branddee fel en veroorzaakte een inktzwarte rook (foto). De holten van het beeld werden daardoor mooi zwart geblakerd hetgeen precies de bedoeling was. Op een dergelijke wijze heeft Jaap van der Meij reeds tal van kunstwerken vervaardigd. Bij het gebouw van de Gasunie in Groningen staat van hem een acht meter hoog beeld. Werken van hem zijn ook te zien in Delfzijl, Hee renveen en Meppel. Eén procent De LTS kon zich een kunstwerk aan schaffen op grond van de zg. 1%-rege- ling, wat inhoudt dat l°/o van de bouw som hieraan mocht worden uitgegeven. Oorspronkelijk was het de bedoeling in de hall een mozaiek te laten aanbren gen. Het ontwerp hiervoor vond bij de autoriteiten in Den Haag echter geen genade. Met Van der Meij kwam het LTS-bestuur in contact nadat men het werk van hem had gezien bij het Gas unie-gebouw in Groningen. Het bestuur zocht hem op in zijn studio in Beet sterzwaag (een afgedankte kerk) en er kwam een ontwerp op schaal. De LTS- bestuurderen konden zich daarmee ver enigen, waarna de opdracht volgde. Het kunstwerk heeft ongeveer ƒ10.000, gekost. dancing ook goed voor uw vakantiereizen In de Waddenzee bevinden zich mo menteel 900 zeehonden. Tweehonderd meer dan aanvankelijk werd gedacht, na de onrustbarende uitkomst van de voorjaarstelling dit jaar. De dieren wer den vrijdag vanuit de lucht geteld door dr. J L. van Haaften, hoofd van de af deling wildbiologie van het Rijksinsti tuut voor Natuurbeheer. Of de vermindering van de zeehon den door de watervervuiling van de Waddenzee komt is nog niet bekend. Dr. van Haaften heeft de beschikking ge kregen over enkele doodaangetroffen zeehonden en loboratoriumonderzoek van o.a. de lever zal moeten uitwijzen waardoor de dieren zijn omgekomen. Dinsdag begint de damcompetitie. Ook dit jaar belooft het een spannend verloop te worden, gezien de uitslagen van vorig jaar. In de bondscompetitie moeten acht wedstrijden worden ge speeld: vier uit en vier thuis. De eerste wedstrijd speelt de damclub Texel op 18 oktober thuis tegen HDC 1. Wie interesse heeft voor damsport is bij de damclub Texel welkom. Men kan dinsdags in hotel De Graaf terecht voor les in samenwerking met de tv-cursus Nadere inlichtingen geeft Piet Bake- laar (tel. (02223) 479), J. van Heerwaar den, Wogemakerstraat 14 te Den Burg of andere leden van de damclub. TEXELSE MARKT Maandag werden aangevoerd; 20 ou de rammen ƒ125,tot ƒ450,20 ramjammeren ƒ125,tot ƒ250,67 ooilammeren 90,tot ƒ115,en 11 pinken ƒ650,tot ƒ850, GESLAAGD Voor het diploma machineschrijven (165 aanslagen) slaagde» mej. I. Boersen 't Noorden. Zij werd opgeleid door de heer A. C. Peetoom. Zaterdag-, zondag- en maandagavond draait de film „Als adelaars vielen ze aan" met in de hoofdrollen Richard Burton en Clint Eastwood. Het verhaal speelt zich af tijdens de tweede wereldoorlog als een groep ge heime agenten een Amerikaanse gene raal moeten bevrijden uit een vrijwel onneembaar kasteel in Duitsland. De groep, die uit 7 mannen en een vrouw bestaat wordt achter de Duitse linies gedropt. Wanneer ze goed en wel ge land zijn ontdekt Smith dat een van de mannen vermoord is, en wel door ie mand uit de eigen groep. Voortploete rend door het besneeuwde bos zien Ze hoe een helicopter, met Reichsmarséhal Rosemeyer aan boord, op het dak van het kasteel landt. Rosemeyer komt om de generaal te verhoren. Ze komen het dorp veilig binnen door de Duitse uni formen die ze aangetrokken hebben. De vrouw krijgt een baan in het kasteel om zo de mannen te helpen. Voordat ze het kasteel binnendringen wordt er weer een van hun groep dood aange troffen. Plotseling doet de Feldgendar- merie een inval m de herberg waar de groep verblijft. Twee man ontkomen. Met behulp van de vrouw weten ze toch het kasteel binnen te dringen. Hier komt Smith er achter dat hij met een heel ander doel naar Duitsland ge stuurd was. Na spannende ogenblikken ontvlucht de groep op een sensationele manier om verderop door een Ameri kaans vliegtuig opgepikt te worden. (Toegang boven 14 jaar). Zondagmiddag 3 uur wordt in het City theater de film „Flipper en de pi raten" vertoond. Sandy Ricks krijgt te horen dat hij wegens de aanleg van een nieuwe autoweg zijn dolfijn Flipper zal moeten missen Hij vindt dit vreselijk en wanneer zijn vader van huis is, vlucht hij samen met zijn vriendje naar een onbewoond eiland. Als zijn vader thuiskomt en ontdekt dat Sandy er met Flipper vandoor is waarschuwt hij de Kustwacht, die tevens drie boeven moet opsporen, en zet met hen een grote speurtocht op touw. Deze boeven heb ben zich ondertussen meester gemaakt van het jacht van Sir Halsey Hopewell. Zijn vrouw en dóchters hebben ze in een sloep overboord gezet. Zij roeien ■naar het eiland waar Sandy zich schuil houdt. Als ze er bijna zijn slaat echter hun boot om. Sandy, die dit alles ge zien heeft stuurt Flipper er op af om hen te redden. Zelf houdt hij zioh schuil. Een van de dochters, Penny, ontdekt hem, maar zij belooft hem niet te zullen verraden. De misdadigers be- sluiteïi om de vrouwen weer van het eiland te halen. Ze worden overmees terd en meegenomen, maar nu schieten Sandy en .Flipper weer te hulp. Na een spannend gevecht worden de boeven vooral door de hulp van Flipper, ge vangen genomen. Zo komt Sandy weer in contact met zijn vader maar hij hoeft niet meer te vluchten want hij mag Flipper houden. (Toegang alle leeftij den). Vrijdag 25 september Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, eer ste bijeenkomst fotoclub „De Kieken dief". Donderdag 1 oktober Den Burg, hotel „De Graaf", 20.00 uur, postzegelruibeurs. Vrijdag 2 oktober Den Burg, Burgemeester De Koning-hal 20.00 uur, teacher-in N.V.S.H. Zaterdag 3 oktober Den Burg, Burgemeester De Koning-hal 20.20 uur optreden operettegezelschap De Alpenblazers voor gezamenlijke vrouwenverenigingen. Burgemeester en wethouders wijzen erop dat degenen, die met de komende jaarwisseling vuurwerk willen verko pen, daarvoor bij hen een schriftelijke aanvrage om vergunning kunnen in dienen vóór 1 november a.s. Vergunning wordt slechts verleend als aan een reeks voorwaarden wordt voldaan, o.a. betrekking hebbende op de bewaring van het vuurwerk. Inlichtingen kunnen ter secretarie worden verkregen. Bij voldoende belangstelling wordt in de landbouwschool een cursus bollen trekken gehouden. De toelatingseis is tenminste het bezit van het diploma van een algemene tuinbouwcursus. Van deze toelatingseis kan onder goedkeu ring van de inspekteur van het land bouwonderwijs worden afgeweken ten aanzien van gegadigden, die tenminste 21 jaar zijn en tenminste 3 jaar prak tisch in de landbouw of tuinbouw werkzaam zijn geweest. De kosten van deelname zijn ƒ40, per persoon. De duur van de cursus is 20 avonden a 3 lesuren. (Bovendien wor den 12 praktische lessen a 3 lesuren ge geven. Aangifte» voor deelname bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, telefoon (02220) 2126. Hier kunnen ook nadere inlichtingen verkregen worden. •miUllllltlllllllllltllllllllllUllimUltllllllllllUIIIIIIUlUHIIIllUllltlUlllliHtRlltfttlUIUUjh Helaas kon bij het 1 ter perse gaan van 1 de krant nog geen 1 volledig programma g worden gegeven. g Dus zaterdagavond g VERRASSINGSAVOND Zondagmiddag mogelijk g VARA DRIVE-IN-SHOW H Luister vrijdag naar H Hilversum 3. fnHJIHHHUIIIIIIWIIIilltllllliHIIIHIIIIIUIIIintlUUtiiniflUWUIIMlllllUjlflllUlltBii van, 16 tot en met 22 september 1970 Geboren: André, zv. Gerrit D. Bakker en Alice M. van der Kooi. Ondertrouwd: Paulus A. van der Vis en Catharina F. Minnema; Douwe Dij ker en Annie Huisman; Johannes Cnos- sen en Marianne A. C. Boersen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1