Cjrom 2tmrLrJexels in het hart-, imstmati ge mosselverwaterplaats wordt donderdag opgeleverd liffeisenbank ^mikr ]erste experimenten op grote schaal zijn reeds genomen WELKE FACILITEITEN KAN TEXEL BIEDEN? jaar 30.000 ton mosselen a toch naar de sauna! SAUNABAD TEXEL Brandweer rukte uit voor moedwillig aangestoken „duinbrand" El GE buitenve/c/jt óe wat aan uw conditie Supergezonde ontspanning. Lafenis voor lichaam en geest Dagelijks open, ook voor privébaden. feesomlaan 43 (zijweg 8) >en Burg, tel. (02220) 2403 ook goed voor uw vakantiereizen Aeé G 29 SEPTEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8505 N.V. v/h Langcveld De Rood 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesoinlaan 43, Den 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Ral!- fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonou prjjs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4BTW Wilt U Uw brood graag dwarsgebakken? Zorg dan ervoor steeds Bums te pakken! Neem het zeker, iedere keer: U eet vanzelf een sneetje méér! DWARSGEBAKKEN dat mosselen onder tamelijk sterk uit eenlopende milieuomstandigheden kun nen gedijen maar plotseling overscha kelen op een ander milieu is moeilijk. De RIVO mannen hebben nauwkeurig de gegevens v.w.b zoutgehalte, slib- transport, stroomsnelheid e.d. op de verschillende mosselpercelen vastge steld en als de mosselen naar Het Horn- tje worden vervoerd wordt ervoor ge zorgd dat ze in precies dezelfde om standigheden terecht komen. De proe ven met de mosselen duren meestal enkele dagen maar soms ook drie we ken. Koppelbazen Het mosselproefstation heeft nog een tekort aan personeel. Het team telt nu 10 man; het moeten er 15 worden. In het tekort wordt momenteel voor zien door af en toe drie personeelsle den te „lenen" van de Sabena. „Kop- pelbazensysteem dus", zegt Drs. Drink- waard lachend, die er verder op wijst dat men bij het aanwerven van mensen nogal kieskeurig is. Niet alleen de be kwaamheid speelt een rol, ook het ka rakter. Binnen het team moet men pret tig en zonder spanningen kunnen wer ken. Een vraag die menig Texels lief hebber van mosselen watertandend be zig houdt is: wat doen ze met al die verwaterde mosselen? Het verhaal dat alle mosselen weer in zee worden ge gooid omdat de wetenschapsmensen geen handel mogen drijven is onge grond. Zowel bij de aankoop van te verwateren mosselen als bij de verkoop van de „afgewerkte" mosselen wordt bemiddeld door het Produktschap voor vis en visprodukten. Deze krijgt een seintje als mosselen gebracht of afge haald moeten worden. De N.V. Solidair uit Yerseke haalt de mosselen met vrachtwagens af en brengt ze normaal in de handeL fniiiiiuuiiiiHiuiHiiiHnifiiiiiiiitiiiiiiMiiiitniniHitiiHiiiiituuiiiiiiiiiiiiHiiimiiiuiiimi AAN ONZE ABONNEES, I DIE PER KWITANTIE BETALEN 1 1 S Met ingang van 't vierde kwar- taal 1970 worden, wegens toene- mende kosten, de incassokosten 5 verhoogd van ƒ0,40 tot ƒ0,50. E IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII Vuurbestrijders verontwaardigd DE KOOG In de nacht van zater dag op zondag (om tien over 12) werd alarm geslagen voor een duinbrand op de camping „Kogerstrand" te De Koog. Het 23 man sterke korps uit Den Burg was snel terplaatse. De vuurbestrijders voelden zich echter zwaar „genomen" toen zij merkten dat moedwil in het spel was. Onbekenden hadden strand- hout, dat door de kampeerders naar de camping was gesleept en door personeel van de recreatiestichting tot grote sta pels bijeen was gegaard, in brand ge stoken. Het fel brandende houtvuur was door de politie opgemerkt en deze had alarm geslagen. Gevaar voor de omgeving was er nauwelijks. Met water en zand waren de vlammen spoedig gedoofd. Om half twee waren de brandweerlieden weer thuis, vol wraakgevoelens jegens de onbekenden die dit geintje hadden uit gehaald. Commandant J. van Hoorn: „Ik kan me voorstellen dat ze er de schurft in hebben. Op deze manier wordt de brandweer misbruikt. Als zoiets nog eens gebeurt is de kans groot dat ze ervoor bedanken. Dat zou jammer zijn want we hebben nu een bijzonder ent housiaste ploeg die ook bij nacht en ontij direkt present is als alarm wordt geslagen". Dat is tot dusver één keer gebeurd, nl. op 21 augustus. Op 17 augustus had een kotter de eerste lading mosselen (150 ton) in Het Horntje bezorgd. Dat was een historische dag. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met halfwas mosselen die door het RIVO zelf zijn opgevist. Het onderzoek beperkt zich niet tot de laboratoria en installaties in 't Horntje. Bijna dagelijks worden met het Rivo-schip bij de mosselpercelen metingen verricht. Het meten van het zoutgehalte op bepaalde punten zal bin nenkort automatisch gebeuren. De op het wad geplaatste meetpalen zullen hun gegevens radiografisch doorseinen naar 't Horntje waar ze dag en nacht worden geregistreerd. ysit Belangrijk en omvangrijk onderdeel van de verwaterinstalatie zijn de tien goten waarin het zeewater van fijn slib wordt ontdaan alvorens het in de eigenlijke ver- watergoten wordt gebracht Het bezinken van het slib wordt bevorderd door het water zeer traag te laten stromen Een automatische installatie, door de RIVO- mensen .robot" genaamd verwijderd con tinu het bezonken slib van de bodem. De foto werd genomen vanaf de zandvang, een 60 meter lange hooggelegen beton nen goot waarin het water dat door een gemaal uit zee wordt gepompt van zand wordt ontdaan. Op de achtergrond ziet men de Teso-veerboot boven het duin uitsteken. PLOEGWEDSTRIJD BIJ HOEVE „ZEELAND" De oud-leerlingen van de lagere land bouwschool houdt de jaarlijkse ploeg- wedstrijd deze keer op het bedrijf van de heer M. Broekman, hoeve „Zee land" in Eierland en wel op zaterdag middag 10 oktober, aanvang 2 uur. Deelnemers dienen zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, tele foon (02220) 2126 of de heer J. Kager, Wilhelminalaan 1, telefoon (02220) 2484. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de beurt zijn, worden op het bureau verwacht op de tijden dat hun eigen huisarts zitting heeft. Deze tijden zijn als volgt: dokter Barnard, woensdag 30 september om 13.00 uur. dokter Seegers, woensdag 30 september om 15.00 uur. ïtinj P m ne. Het is een verleidelijke gedachte om eens na te gaan of zoiets ook op Texel kan. Dure oplossing Het mooist zou het zijn als de mos selindustrie tenslotte een natuurlijke verwaterplaats zou vinden. Een kunst matige installatie betekent een aan zienlijke financiële last. In de (betrek kelijk kleine) kunstmatige verwater plaats van 't Horntje wordt per maand alleen al aan elektriciteit duizenden guldens uitgegeven om maar niet te spreken van de kapitaalslasten van een dergelijk miljoenenobject. In het ex perimentele stadium staat de minister van Landbouw en Visserij met de por temonnee klaar, maar bij de definitie ve verwaterplaatsen zal er zakelijk ge rekend moet worden. In ieder geval heeft het zin niet lan ger te wachten met het invetariseren van mogelijke verwaterplaatsen aan de Nederlandse kust. „Alle liefhebbers moeten maar eens laten weten welke faciliteiten ze kunnen bieden". De eco nomische factoren kunnen dan alvast worden afgewogen waardoor de ambte lijke molen niet langer hoeft te draaien dan nodig is als de resultaten van het onderzoek op Texel bekend zijn. Aangepast milieu De mosselen die in 't Horntje worden verwaterd zijn afkomstig uit de 12 cultuurgebieden van de Waddenzee. Tussen de partijen van verschillende herkomst wordt echter streng onder scheid gemaakt. Bij het verwateren wordt rekening gehouden met de erva ringen die de mosselen in hun leven hebben opgedaan en deze ervaringen verschillen onderling vrij sterk, afhan kelijk van de plaats in de Waddenzee waar ze zijn opgegroeid. Gebleken is Plattegrond van de nu gereed gekomen experimentele kunstmatige mosselverwa terplaats in de Noordelijke helft van de polder 't Horntje. Bij de haven ziet men de steiger (11) met het inlaatgemaal. Van hier gaat het water per pijpleiding naar de zandvang (6) en vandaar naar de be zin kgoten (5). De eigenlijke verwater plaats bestaat uit zes betonnen goten (4) elk 50 meter lang. Elke goot kan onge veer 175 ton mosselen bevatten; als op volle capaciteit wordt gedraaid betekent dat wekelijks twee kotterladingen. Verder ziet men op de tekening drie voorraad- bassins van 40 x 40 meter (daar is het zwembad in Den Burg maar een plasje bijl) waarin water van verschillend zout gehalte kan worden gereed gehouden en die ook goede diensten kunnen bewijzen bij het op natuurlijke wijze zuiveren van gebruikt zeewater. Bij 1 ziet men het ge maal waarmee zoet water uit de sloot van de PH-polder kan worden aangevoerd De schoner ij (2) waar de mosselen wor den gereinigd alvorens ze worden afge leverd en de verlezerij (3) waar gekneus de mosselen en vreemde voorwerpen worden verwijderd, zijn nog met in ge bruik. Verder ziet men het laboratorium waar proeven op kleine schaal worden gedaan (8), een garage (9) en een wo ning (10-. Het gearceerde gedeelte bij ge maal, verlezerij en schoonderij wordt het binnenveld je" genoemd. Het is een uit asfalt gemaakt reservoir dat een over stroming voorkomt als eens de TEM- stroom zou uitvallen. Daardoor zou het gebruikte water niet meer worden weg gepompt maar het water dat reeds in de bovenloop van het circuit is gebracht zou niet meer tegengehouden kunnen worden. Men heeft de aanleg van dit noodreser- voir gekozen boven een noodagregaat als oplossing. Gezicht op een der 6 verwatergoten. De taag mosselen is zichtbaar omdat men het water yuist heeft laten afvloeien. Met een shovel zullen de mosselen even la ter in de vrachtauto worden geladen. Door het wegnemen van een soort sluis deur kunnen auto's in de verwatergoot rijden Op de dijk, links op de achter grond, ziet men de nettenschuren van het NIOZ, de zuiver-wetenschappelijke buurman van het RIVO. verwaterplaats voor de Zeeuwse mos selindustrie. Ruimschoots vóór die af sluitdatum moeten andere, eventueel kunstmatige, verwatermogelij kheden zijn gevonden. De bedoeling van het experiment in 't Horntje is na te gaan welke eisen aan een dergelijke verwa- terplaats moeten worden gesteld wat betreft zoutgehalte, stroming, slib, tem peratuur enz. Naast deze biologische factoren spelen uiteraard ook econo mische omstandigheden een rol. Het staat wel ongeveer vast dat bij of op Texel een uitstekende verwaterplaats zou kunnen worden aangelegd maar de eilandpositie levert ongetwijfeld bezwa ren op voor handel en industrie. Niet zozeer gaat het daarbij om de kosten van bootvervoer alswel het ingrijpende karakter van een wijziging in een hi storisch gegroeide situatie. Zeeland is nu eenmaal het centrum van de mos- selhandel en -industrie. Die hele acti viteit „even" naar een eiland over brengen is makkelijker gezegd dan ge daan. Geen wonder dat de hoop dat in Zeeland nieuwe verwaterplaatsen kun nen worden gevonden, nog steeds niet dood is. Waterfabriek Drs. Drinkwaard vertelt over het Zeeuwse idee om een (kleine) verwa terplaats te combineren met 'n .wa terfabriek. Bij de Braakman in Zeeuws Vlaanderen wordt nl. een zoetwaterfa- briek gebouwd en daarbij komt net als bij de toekomstige Texelse water- fabriek een reservoir, waaruit de ontziltingsinstallaties hun grondstof redelijk schoon zeewater betrek ken. Het is denkbaar dat in dit reser voir mosselen worden verwaterd. Bij de Braakman wil men dit doen ten be hoeve van de vermaarde en drukbe zochte mosselrestaurants van Philippi- kuustmatige experimentele mos- rwaterplaats van het Rijksinsti- voor Visserij onderzoek (RIVO) in imtje is gereed. Per 1 oktober zal istallatie door de Bataafse Aanne- Maatschappij worden opgeleverd, t vi|verwaterproeven op grote schaal ten clan officieel beginnen maar erstc ervaringen heeft het onder team inmiddels opgedaan want het vikklde samenstel van betonnen en reservoirs is al sedert een ad in gebruik. Het laboratorium, Ji1 proeven met mosselen op kleine il worden genomen, functioneert -i oals bekend al meer dan een "51 Het is de bedoeling dat ongeveer van de uit de Waddenzee afkom- consumptiemosselen in het proef- Dn van 't Horntje wordt verwaterd, jaar is dat een hoeveelheid van 0 mosseltonnen (een mosselton is :g); met de aankoop daarvan is on er ƒ600.000,gemoeid. In het al ien worden de verwaterde mosse- n normale handel gebracht tegen prijs die ongeveer gelijk is aan de ipwaarde. 4 t gereedkomen van de kunstmatige elverwaterplaats op Texel valt es vier jaar nadat men voor het het oog op Texel had laten vallen logelijke vestigingsplaats. Aanvan- t was Züricheroord bij Harlingen zen, maar op het laatste moment het grondwerk was al begonnen) men daarvan af omdat het zeewa- er plaatse niet aan de eisen voldeed het spui water uit het IJsselmeer. Spoed geboden s. A. C. Drinkwaard, leider van het riment op Texel, vindt die vier een rijkelijk lange tijd (waarbij hij ten nadele van de BAM wil zeg- want die heeft voorbeeldig ge it). Volgens de plannen van Rijks- irstaat gaat al in 1978 de Ooster- dicht en dat betekent het de- ieve einde van deze zeearm als

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1