(jroen ThwartsJexels in het Stroom door naar duurdere (betere) woningen Open jeugdwerk per 1 januari a.s. i T Studio 5 \roep op leden woningbouwvereniging si Eindelijk ook op Texel goede ontvangst van stereo-fm ider gesitueerden EK en in goedkopere woningen Rijk subsidieert in ruime mate i)0e Moeilijke keuze" „Ida Mary" zocht vergeefs naar vermiste Starfighter-piloot Gollards Rustoord wordt uitgebreid Nog weinig belangstelling voor bollentrekcursus Bejaardentocht Den Burg op 6 oktober In Oosterend 19 bejaardenhelpsters Voor bruid en bruidegom 2 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8506 N.V. v/h Langeveld De Rooü 11 Den Burg, Texel Tel. 2741 de Graaf, Kcesoiniaan 43, Den [02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/® BTW r le e i nen afzienbare tijd zullen 109 woningwethuizen aan de Tex- woningvoorraad worden toe ge- ongetwijfeld tot grote vreugde Mede dankzij het fraaie weer van de af gelopen weken maakt de firma Duin flin ke vorderingen bij de bouw van de 99 woningwetwoningen in Den Burg. Het streven is erop gericht voor de komst van het slechte weer zoveel mogelijk huizen onder de kap te hebben Op de foto een deel van het omvangrijke com plex woningen in drie stadia van afwer king. Links een deel van de serie die reeds glas- en waterdicht is. Lik [laa irePen- i het leger woningzoekenden. De van 99 woningen Den Burg vordert met schreden en voor de 10 wonin- Den Hoorn is men met 't grond- bezig. De vreugde onder degenen |e nieuwe woningen hopen te mo- >trekken wordt echter danig ge lid door het feit dat de huur on- ;r tweemaal zo hoog is dan bij agwetwoningen op Texel is ge- I. De „kale" huur zal gemiddeld iker f177,per maand bedragen bij de kosten van boiler of geiser, üeiding, stookosten, centraal an- isysteem en contributie NIET zijn „Straks zitten de minimumloontrek kers in een duur huis en moeten mis schien naar de Bijstand om steun, ter wijl de mensen met de ruime inkomens voor half geld wonen. Dat zou een misstand zijn", zegt de heer M. Bosma, voorzitter van de wonigbouwvereni- ging „Ik hoop dat de leden die nu goed koop zitten en best wat meer voor wooncomfort zouden kunnen uitgeven zelf zullen voelen dat dat eigenlijk niet kan. Ze hóren gewoon niet in die hui zen thuis. Als ze zich opgeven voor een van de nieuwe woningen zullen ze daar zeker geen spijt van hebben. Niet al leen om het sociale belang van deze daad maar ook omdat ze voor dat meer dere geld ook meer woongenot krijgen". Meer contact De voorzitter doet daarmee op het feit dat de woningen zoals die nu wor den gebouwd aanmerkelijk ruimer zijn. Er zit bovendien meer tegelwerk in, centrale verwarming en een ruime zol der.Men verwerft deze extraatjes voor de laagst mogelijke prijs want de woningbouwvereniging maakt geen winst. Wat de niet in de huur begrepen kosten betreft: deze belopen een kleine vijftig gulden per maand. Voor huur van een boiler betaalt men ƒ5,50; voor een geiser ƒ3,voor het centraal an- tennesysteem ƒ2,25; voor water ƒ7,00 en voor stookkosten 'n gulden of dertig. Die cijfers moeten met alle voorbehoud worden genoemd. Als bijv. de olieprij zen straks zouden stijgen betaalt men natuurlijk meer dan die dertig gulden voor stoken. Maar ook dan zal ieder moeten toegeven dat hij heel wat voor deliger uit is dan met een „eigen" cen trale verwarming. Die stookkosten zijn overigens voor ieder huis hetzelfde, on geacht of men veel of weinig radiato ren opendraait. Het systeem met me ters waardoor ieder naar verbruik be taalt wordt door de minister niet meer geaccepteerd omdat het in de praktijk te gecompliceerd werkt. Terug naar de heer Bosma. Hij zegt: „Mensen die van een goedkope naar een duurdere .woning doorstromen krijgen geen premie, maar ik hoop dat de leden waar wij op doelen inzien dat het van hen wordt verwacht. Ze zul len er geen spijt van hebben en dat kunnen ze vragen aan degenen die al eerder van oudere naar nieuwe wo ningen zijn verhuisd. Ik hoop dat straks een heleboel huurders gaan verhui zen. len van de wachtenden denken murbedrag niet te kunnen opbren- Dat zijn degenen die een inkomen ïten dat in de buurt van het mini- ligt. Het bestuur van de vvoning- rvereniging voelt met hen mee, hoopt ook dat de huurders die in re en goedkopere huizen wonen rullen doen. Op die leden en wel et bijzonder diegenen die belang- meer dan het minimuminkomen den doet het bestuur een dringend beroep: stroom door! TEXELSE MARKT landag werden op de markt in Den 23 oude rammen aangevoerd die tot ƒ450,opbrachten. Verder m- en ooilammeren ƒ90,- tot 250,- 3 graskalveren en pinken ƒ400, Ons „Texelse" vervolgverhaal Inplaats van het gebruikelijke uilleton zullen de lezers in deze de komende nummers van ons ad een vervolgverhaal aantref- n. Het is in de afgelopen winter schreven door een Texelaar en eelt zich voor een belangrijk •deelte af op ons eiland. Het is d verhaal van een man die mis- >d door „vrienden" misstappen >ed waarvoor hij werd gestraft. danks goede voornemens dreigt opnieuw meegesleurd te wor- ln in de poel van de onderwc- 'Id. We zouden onze lezers geen !nst bewijzen als we meer over inhoud vertelden en we ver zen dus naar onze feuilleton- igina redaktic. De Stichting Cultureel Werk Texel bestudeert op het ogenblik de mogelijk- iheid om op Texel te komen tot een Stichting Open Jeugdwerk. De eerste ideeën hierover zijn tijdens de dinsdag avond gehouden vergadering van het Centraal Bestuur besproken; men ging ermee akkoord dat de plannen verder worden uitgewerkt. Als het tot defini tieve voorstellen komt zullen deze on der meer inhouden dat reeds per 1 ja nuari met het werk wordt gestart. Voor Open Jeugdwerk worden van Rijkswe ge zeer ruime subsidies verstrekt. In de aanvang zou men jeugd- en recreatie- consulent als beroepskracht aan de Stichting willen verbinden, geholpen door enkele betaalde part-time krach ten. In de afgelopen zomer werden een zestal besprekingen gevoerd om de mo gelijkheid voor open jeugdwerk op Texel na te gaan. Een afvaardigigng jongeren was daarbij betrokken. Met open jeugdwerk wordt een inrichting bedoeld waarin jongeren elkaar kun nen ontmoeten en zich kunnen ont spannen zonder verplicht te zijn er lid van te worden. De leiding berust bij een betaalde beroepskracht. De jonge ren moeten er zich thuis voelen, wat wil zeggen dat de akkommodatie aan gepast moet zijn aan de door hen ge wenste sfeer. Een vorm van open jeugd werk kreeg vorig jaar reeds gestalte in de vorm van de jeugdsoos, die het in het nieuwe winterseizoen echter niet opnieuw tot leven kwam in verband met gebrek aan leiding en behoorlijke lokaliteit. Stimulans Vanuit het open jeugdwerk kunnen alerlei aktiviteiten voor jongeren ge steund en gestimuleerd worden. Men kan zich bezig houden met allerlei vor men van creatief vermaak maar bij voorbeeld ook met discussiebij eenkom- Tijdens schietoefeningen op de Vlie- hars is woensdagmiddag een Belgische starfighter spoorloos verdwenen. Toen even na het middaguur het contact met het toestel wegviel, werd alarm gesla gen waarna een grootscheepse zoekak- tie begon. De reddingboot „Carlot" van Terschelling voer uit, Neptunes en he licopters stegen op. Ook de strandred- dingboot Ida Mary van De Cocksdorp nam deel aan de zoekaktie. Omstreeks half twee werd de boot gelanceerd. Het hele zeegebied in de omgeving van de Eierlandse gronden en Vliehors werd afgezocht, echter vergeefs. Tegen half zeven 's avonds werd het zoeken ge staakt. Opnamecapaciteit 7 personen groter Het C. E. Gollards Rustoord te Den Burg wordt momentcel verbouwd. Aan de zijde van de Jonkerstraat komt een direktiewoning en vier kamers voor in tern personeel. De daardoor vrijkomen de vertrekken in het oude gebouw wor den tot kamers voor bejaarden ge maakt: drie 1-persoons en 2 kamers voor echtparen. Verder zal de eetzaal worden ver groot en komt er een overdekt terras. Een deel van de oude eetzaal zal tot linnenkamer, garderobe voor het per soneel en opslagruimte voor verple- gingsartikelen worden gemaakt. Ten slotte zal naast de trap bij de hoofdin gang een zwak glooiend talud worden gemaakt waardoor mensen die moeite hebben met het beklimmen van trap pen het gebouw makkelijker kunnen betreden. sten Elders gebruikelijke andere akti viteiten zijn filmvertoningen, lezingen, bewegingsexpressie, pop-aktiviteiten, het vormen van aktiegroepen e.d. Het open jeugdwerk is bedoeld voor de leef tijdsgroep van 15 tot 25 jaar maar ten aanzien van Texel wordt ook gedacht aan aktiviteiten ten behoeve van 13 tot 15-jarigen, o.a. denkend aan het zg. overblijfprobleem. Niet in Den Burg woonachtige scholieren van het voort gezet onderwijs zouden de middagpau ze in het open jeugdcentrum kunnen doorbrengen. Deze „overblijvers" om vatten een groep van ongeveer 400 per sonen, waarvan men er 200 denkt te kunnen bereiken met zo'n overblijfge- legenheid. Subsidie Zoals gezegd staat het rijk. met rui me subsidie klaar. De opzet moet dan wel aan bepaalde vormen voldoen. Er moet een stichting in het leven worden geroepen, er moet een ruimte beschik baar zijn die naast één groot vertrek ook kleinere ruimten biedt voor neven- aktiviteiten. Het centrum moet prak tisch dagelijks zijn geopend en de aan de stichting te verbinden beroepskracht moet door de jeugd „geaccepteerd" zijn en „geschikt" zijn om deze groep te benaderen. Bepaalde bevoegdheidseisen staan niet voorop maar de betrokkene moet voor de jeugd een vertrouwens man zijn, een begeleider en organisator, tevens verlengstuk van het bestuur Hij verzorgt de technische zaken, het zake lijk beheer, de administratie en treedt zonodig bemiddelend en service-verle nend op voor de jongeren. Het open jeugdwerk moet niet tot een klein clubje beperkt blijven maar tot een flinke groep. De rijksinspecteur voor jeugdzaken heeft al laten weten dat op Texel het centrum zo'n 400 jongeren per week zou moeten trekken. Gegadigden Reeds hebben zich jongeren gemeld die in het bestuur wil zitten. Het zijn Karei Bakker van de vroegere jeugd soos, Gelein Jansen uit Zuid-Eierland (van de Sociëteit Bispinckhof) en A. J. Huisman (van Sint Jeroen) en ook de leerlingen verenigingen van Rijksscho lengemeenschap en LTS zijn bereid zich in het bestuur te laten afvaardigen. (Zie verder pagina 2) Sinds gisteren is op Texel uitsteken de ontvangst van stereo radioprogram ma's mogelijk. Per 1 oktober straalt de FM-zender van Wieringcrmeer (als laatste zender in Nederland) stereo uit. Om stereo te kunnen ontvangen heeft men uiteraard een stereo-radio nodig en verder verdient het aanbeveling een goede fm-antenne te gebruiken die buiten, zo hoog mogelijk, staat opge steld en korrekt op Wieringen staat ge richt. Tot dusver was stereo-ontvangst op Texel niet of zeer gebrekkig mogelijk. Al enkele jaren werd door Lopik stereo uitgezonden en onder gunstige klimato logische omstandigheden was ontvangst mogelijk, zij het met omvangrijke meer- elements antennes die hoog waren op gesteld. Maar zelfs dan was er nog veel „ruis" en was als gevolg van de signaal zwakte het stereo-effekt nauwelijks te horen. Lang niet alle uitzendingen zijn ste reo. Het staat in de programmabladen aangegeven en bij de uitzending wordt het telkens aangekondigd. De meeste stereo radio's zijn van een automaatje voorzien waardoor een lichtje gaat branden of een wijzer uitslaat als de stereo-uitzending begint. F.m. maakt de best denkbare geluids kwaliteit mogelijk. Al jaren ge leden werd overigens al met stereo geexperimenteerd. Aanvankelijk gebeurde dat via de midengolfzenders. In 1963 werd begonnen met proefuit- zendingen van radioprogramma's in stereo via de fm-zender van het pro gramma Hilversum 1 te Lopik. Het vol gende jaar werden de experimenten voortgezet, eerst met de fm-zender van het Hilversum 2 programma, later met beide zenders. Terwijl voor stereo-uitzendingen via de Middengolfzenders steeds twee zen ders en twee ontvangers bij de luiste raar) waren vereist voor één stereo programma, was het bij fm-zenders mogelijk de extra informatie, nodig voor stereofonische weergave, geheel onder te brengen in de ether-ruimte die ook reeds door het betreffende pro gramma in mono was bezet. Na jaren van proefnemingen en wachten kwamen op 31 maart 1969 de fm-zenders in Markelo en Smilde in bedrijf voor het uitzenden van stereo Het aantal deelnemers dat zich voor de cursus bollent^ekken heeft gemeld, bedraagt momenteel 7 en dat is te wei nig. Om de cursus te laten doorgaan is het dubbele aantal deelnemers als mi nimum gesteld. In de hoop dat zich als nog belangstellenden zullen aanmelden is de aangiftetermijn verlengd tot 4 oktober. Men melde zich bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, te lefoon 2126. De bejaardentocht Den Burg wordt dinsdag 6 oktober gehouden. Om kwart over tien komt de bus bij het Gollards Rustoord en gaat daarna naar Sint Jan. Om half elf wordt in hotel „De Linde- boom-Texel" koffie gedronken, 's Mid dags om half twee wordt de lunch ge bruikt in hotel „De Kogerhoop" te De Koog. Aan de tocht wordt deelgenomen door de bejaarden die niet aan het eer der gehouden reisje naar het vasteland hebben kunnen meedoen. De opgave- termijn is inmiddels gesloten. voor wat betreft de programma's Hil versum 1 en 2. In Goes worden sinds 3 juni 1969 ste reoprogramma's uitgezonden, terwijl de zenders met bijbehorende verbindingen te Roermond en Hulsberg op 12 januari resp. 26 maart van dit jaar als zodanig gereed kwamen. De rij is nu gesloten door de zender Wieringermeer. Even als destijds bij de televisie hebben Texel en omgeving het langst op perfecte ont vangst moeten wachten. Open bejaardenwerk OOSTEREND Ook ten aanzien van het Open Bejaardenwerk is Oosterend Present. Voor de bejaardenhulp hebben zich maar liefst 19 personen opgege ven: 10 vrijwilligsters en 9 vaste help sters. Dit is ruimschoots voldoende om het werk in Oostcrend naar behoren te kunnen doen. Het werk is dan ook ge start. Bejaarden die geholpen willen wor den kunnen zich wenden tot een der contactadressen en dat kunnen ook an deren doen die menen dat bij iemand hulp geboden moet worden. Inmiddels is een der contactadressen vervangen. De contactadressen zijn nu: mevrouw Vlaming, Peperstraat 36, telefoon 387; mevrouw Ezerman, Mulderstraat 15, te lefoon 364 en mevrouw Zegers, Achter tune 23, telefoon 458. Zaterdag en zondag Roemeense groep Vrijdag discotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1