Cjrdcn Twarts jexeh in het harL, m. Jongeren hebben recht op seksuele vorming in schoolverband !l Gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten Matig bezochte Teacher-in van NVSH gemeenteraad akkoord gaat Men is nog niet veel wijzer eli 'laats voor zeker 15 personen ir ito's vernield bij botsing a chinist met brandwonden in ziekenhuis Nieuwe dirigent voor „Eilandzangers" Eilandcompetitie gaat door „Ouders hebben hun kans laten schieten In Zeeland wordt ongezuiverd rioolwater op zee geloosd 't Gaat goed met het fanfare 'Alpenblazersrevue' voldeed niet aan verwachtingen Gratis scheidsrechterscursus G 6 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8507 grafs de r in. Q j N.V. v/h Langeveld De Rooi) 111 - Den Borg, Texel - Tel. 2741 Jerde rry de Graaf, Kecsonilaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Neder!. Middenstandsbank; Coöp. Rail- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. cxcl. 4<>/9 BTW wrmalige weeshuis aan De Zes te Burg, dat waarschijnlijk tot gezins vervangend tehuis voor oudere gehandi capten zal worden gemaakt 15 51 a de gemeenteraad ermee akkoord ral het gebouw varThet Algemeen huis aan De Zes te Den Burg wor- IIIID^ verkocht aan de Stichting Gezins- tngende Tehuizen te Den Haag. De- lichting is in het leven geroepen de vereniging van ouders en gees- gehandicapte kinderen „Helpt ider" en werkt daarbij nauw sa- met de verenigingen „Philadel- en „Voor het zorgenkind". Het is edoeling het weeshuis geschikt te :n als woning voor ca 15 oudere ndieapten die niet of niet meer ouderlijke woning kunnen verblij- Het weeshuis zoals het er nu staat 1958 gereed gekomen en geschikt huisvesting van acht weeskinde- is daartoe reeds geschikt maar zal enworden uitgebreid. Het ver- rplan, waaraan door een architect de stichting nog wordt gewerkt, den in een aanbouw aan de ach- de. B. en W. hebben in principe adhesie aan dit sympathieke plan :ht. de inrichting wordt „erkend" zal verblijf van gehandicapten van leidswege worden bekostigd, op d van de Algemene Wet Bijzondere ;ekosten. it weeshuis functioneert al jaren meer als zodanig. Het gebouw gebruikt als kantoor van de So- Dienst, de Recreatiestichting en de en 1 KOOG Zondagmiddag om- ks half vijf werden op de Pontwcg De Koog twee auto's bij een aan- zo ernstig beschadigd, dat zij !!|3 meer kunnen worden gerepareerd, ide wagens kwamen uit de richting De Koog. Bij de kruising Schuma- ked veg sorteerde de Fiat-bestuurder B)or om linksaf te slaan naar de in- an zijn woning. Hij werd van ach- i aangereden door De J. in zijn 1200. Bij de botsing deden zich persoonlijke ongelukken voor. De was enkele jaren oud; de Opel da- Ie van 1960. 'Xplosie in machinekamer TX 56 'DESCHILD Donderdagmiddag zich in de machinekamer van de 'T TX 56, schipper J. v. d. Slikke, carterexplosie voor, als gevolg van vastgelopen spoelzuiger. Het dek- arstte van het carter en er ontstond steekvlam. Het defekt deed zich toen machinist J. Jannes voor een Jole de machinekamer betrad en rapje afdaalde. Hij liep brandwon- op aan gezicht, armen en benen en *t in het ziekenhuis van IJmuiden don enomen. 't defekt deed zich voor tijdens de svaart toen de kotter ter hoogte 'Egmond was. Zo hevig was de ex- |e dat de deur van de machineka- erdoor werd ontzet. Als de machi- 'lak bij de motor had gestaan zou [er ongetwijfeld heel wat minder zijn afgekomen. De TX 56 werd een Urker collega naar de haven IJmuiden gesleept. Reparatie zal eek of drie vergen. N.V. Luchtvaartterein. De Sociale Dienst heeft intussen onderkomen ge vonden in het nieuwe raadhuis en de Recreatiestichting zal binnen een jaar zijn verhuisd naar een nieuw eigen ge bouw aan de Slingerweg. Dat het huis nu waarschijnlijk on derkomen voor oudere gehandicapten wordt, is het gevolg van de inspanning die een groepje Texelse ouders hebben ontplooid Anderhalf jaar geleden be naderden zij het gemeentebestuur met het verzoek het weeshuis, als het vrij zou' komen, voor dit doel beschikbaar te stellen. Er waren echter meerdere gegadigden. Behoefte Een gezinsvervangend tehuis op Texel zal in een behoefte voorzien. Vaak is het zeer bezwaarlijk om ge handicapten in de eigen huiselijke kring te hebben. En wat gebeurt er met de zorgenkinderen als de ouders zijn over leden? Dat is voor de ouders een mar telende vraag. Gebleken is dat veel ge handicapten zich bijzonder ongelukkig voelen als zij naar een inrichting op het vasteland worden gebracht. Afhan kelijk van de ernst en de aard van hun afwijking ervaren zij de vreemde om geving als vijandig en zouden veel be ter op hun plaats zijn in het eigen dorp waar zij als één grote familie worden gehuisvest en waar omgeving en men sen hen vertrouwd voorkomen. Naar deze opzet zijn elders in het land al meerdere van dergelijke tehuizen op gezet. Meerdere gegadigden Ook op Texel zijn meerdere gevallen die voor opname in zo'n huis inaanmer- king komen Op het ogenblik wordt een zevental Texelse gehandicapten in inrichtingen op het vasteland ver pleegd; mogelijk kan een deel daarvan naar Texel terugkomen. Niet alle soor ten van gehandicapten kunnen bij el kaar worden geplaatst. De leiding van het gezinsvervangen de tehuis zal berusten bij een echtpaar, gesteund door enkele vaste krachten. Voor" zover mogelijk zullen de gehan dicapten in GSW-verband een dagtaak vervullen. De heer Jb. Hooij heeft wegens ge zondheidsredenen afscheid genomen als dirigent van het gemengd zangkoor „De Eilandzangers". Het bestuur heeft de heer P. Heertjes (dirigent van Fan- fare/DEK en direkteur van de muziek school Texel) bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Er wordt nu gerepe teerd op de vrijdagavond, aanvang 8 uur. Deze week in de muziekschool en daarna zoals gewoonlijk in het Rode Kruisgebouw. Nieuwe leden zijn uiter aard welkom. De eilandcompetitie volleybal gaat door. Op het laatste moment hebben zich nog enkele teams aangemeld waardoor kan worden gestart, hoewel de animo niet bepaald overdonderend is. De orfganiserende vereniging, Te- voko, geeft aan mogelijk geinteresseer- de groepen nog een laatste kans om zich te laten inschrijven. Dat kan tot vrijdagavond a.s. bij mevrouw R. Zoe telief-Bakker in de Parkstraat of (des avonds) bij de heer Th. van Asperen te Oosterend, telefoon (02223) 494. Het is de vraag of de „Teacher-in" die vrijdagavond op initiatief van de werkgroep Texel van de NVSH in de Burgemeester De Koning-hal werd ge houden aan de verwachtingen heeft beantwoord. Degenen die dachten een soort handleiding te krijgen voor de sexuele vorming van kinderen in schoolverband, zouden teleurgesteld kunnen zijn; degenen die hadden ge hoopt op een nuttige discussie over de vele aspecten van deze belangrijke zaak eveneens. De nadruk lag vooral op het feit dat sexuele vorming in schoolver band een noodzaak is omdat is geble ken dat er thuis doorgaans weinig van terecht komt. Voor het merendeel van het gehoor was dat geen nieuw ge zichtspunt, misschien wèl voor de vele wegblijvers. Er waren meer dan 300 uitnodigin gen verzonden aan onderwijzers en an deren die met de vorming van jeugd buiten schoolverband hebben te maken. Daarvan waren er minder dan 100 pre- Beantwoordig vraag raasdvergadering In de vorige raadsvergadering infor meerde de heer F. Standaart naar bij zonderheden over een riolerings- en zuiveringssysteem dat op Walcheren zou zijn toegepast en dat als voordeel zou hebben dat met dunne en daardoor goedkope aan- en afvoerbuizen kan worden gewerkt. Het systeem zou mis schien ook op Texel aantrekkelijk zijn. B. en W. hebben bij informatie verno men dat hierva geen sprake is. In Mid delburg en Vlissingen wordt het riool water ongezuiverd op de Westerschelde geloosd; de overige gemeenten en re creatieterreinen storten op het polder water, soms via enkele oxidatiesloten. Plannen bestaan om al het rioolwater van Walcheren naar één punt te per sen en het vandaar op de Westerschel de te lozen. Verwacht wordt dat deze plannen geen goedkeuring zullen krij gen. Het is wel mogelijk afvalstoffen van kleinere gehuchten of terreinen via betrekkelijk dunne persleidingen naar een centrale riolering te leiden. Dat moet echter van geval tot geval worden bekeken. Met TNO Delft en het RIZA te Voorburg is contact opgeno men over de mogelijkheid van centrale afvoer van rioolwater op Texel. sent. Mogelijk hing dat niet alleen sa men met het slechte weer, een bruiloft waar het personeel van de Huishoud school heenmoest en het feit dat vrij veel mensen uit het onderwijs hun weekend op het vasteland doorbrachten De NVSH is nog altijd een omstreden vereniging. Nog tal van mensen zien in de NVSH-voorlichting een poging om alle remmen op sexueel terrein los te gooien. Hoewel niet betwist kan worden dat het organiseren van een voorlichtingsavond in overeenstemming is met de taak die de "NVSH zich heeft gesteld, zou het wellicht tactischer zijn geweest de organisatie over te laten aan een der vele organisaties op onder wijsgebied die we er de laatste jaren op Texel hebben bij gekregen, eventueel wel in (nauwe) samenwerking met de NVSH. Het feit dat de avond door de NVSH was georganiseerd had burgemeester Sprenger doen aarzelen toen hem werd gevraagd een openingswoord te spre ken. Maar, zo vertelde de burgemees ter, het feit dat een der sprekers niet aan deze vereniging was verbonden en docent was aan een r.k. lyceum te Hoorn had hem de overtuiging gegeven dat het onderwerp niet eenzijdig zou worden belicht. Hij noemde de seks een belangrijk stuk van het leven. Voor lichting daarover hoort thuis in het on derwijs. De vraag is hoever je daarbij moet gaan en hoe je het moet doen. Men krijgt te maken met taboes die dan doorbroken kunnen worden. Toch mag men met het verbreken van ta boes alleen niet tevreden zijn. Voordat men het doet moet worden nagegaan welke zin het taboe kan hebben of heeft gehad en of het door wetenschap, informatie en wijziging van de normen is achterhaald. Zelfs zwijgzaamheid ten aanzien van de seks kan in het ver leden gemotiveerd zijn geweest; nu is het zelfbedrog. Bij de sexuele vorming gaat het om verschaffen van inzicht en het geven van kansen om de eigen mo gelijkheden te beoordelen. Naast het verschaffen van informatie dient op school ook critisch inzicht te worden aangekweekt. De burgemeester dacht dat op dit terrein inspraak van de ou ders nodig is. Zeer jong Op de vraag hóe men sexueel moet vormen zei de heer Renzema, docent van een lyceum te Hoorn, geen pas klaar antwoord te kunnen geven. Wel diende uit te worden gegaan van de keiharde werkelijkheid en deze houdt in dat jonge, zeer jonge mensen, te genwoordig sekservaringen opdoen. Jongelui van 14 jaar komen met alles in contact. Zij dienen ingelicht en voor bereid te zijn. Op de scholen wordt (soms) wel aan voorlichting in biologi- (Ingezonden) De maker geeft geen naam heb 'k in de krant gelezen aan wat naast L.T.S. als stronk is opgerezen. Wie deze totempaal wijt aan kwajongensstreken keer' op zijn schreden om hij heeft zich goed verkeken. Men tracht met ware kunst ons eiland te verrijken; in deze functie blijkt het bouwsel daar te prijken. Wie met een nieuw kozijn zijn gevel wil versieren verdrinkt haast in een zee van allerlei papieren „Kan men", vraagt u, „zo'n zwart geblakerd ding dan dulden „Stil", zeg ik u, ,,'t is kunst en 't kost tienduizend gulden". 't Doet denken aan 't verhaal van die oudtijdse koning, bewierookt en gevleid door juiste machtsvertoning Waar hij ook stond of ging of reed in koets of deli, zijn wil was immer wet, zijn woord was evangelie. Al liep hij zegt 't verhaal in 't bloot te paraderen, deemoedig boog men 't hoofd en prees des konings kleren. Wij zijn zo dom met meer in deez' moderne dagen, nu men als 't nodig blijkt zijn vorst wel weg durft agen Liep iemand, zelfs een prins, naar buiten zonder kleren, de Hermandad zou hem terstond verbaliseren. Toch heeft die lege plaats een pretendent gekregen, een nieuwe potentaat is troonopwaarts gestegen. Men buigt weer en men schenkt kritiekloos al zijn gunsten, aan d'allerminste macht: die der abstracte kunsten. Wat deze souverrein als Heer ons wenst te wijzen, dat hebben wij als gek uit volle borst te prijzen. Al is er aan zijn beeld noch kop noch staart te vinden, 't ons aangeprate licht moet ieders oog verblinden. Men kromt de rug niet meer voor koning en voor keizer, maar in de aard der zaak is men nog niet veel wijzer. W. 1. Kikkert, „De Mient" sche zin gedaan maar aan werkelijk sexuele vorming waarbij de seks niet wordt losgemaakt van het leven, ont breekt het in ernstige mate. Het moet (zie vervolgd pagina 2) jwx. Britten »»n Imn - bulUn Tarnnlvnardcf^Md tl* d» rnd*kU«'£ 't Gaat goed met Koninklijk Texels Fanfare-DE.K. Het ledental blijft re gelmatig groeien, vooral ook doordat steeds meer jeugdige muzikanten-in- de-dop door de muziekschool worden afgeleverd. Het fanfare-bestuur is, naar men zich denken kan, uitermate tevre den met deze gang van zaken Toch baart deze groei ook zorgen. Juist, u begrijpt het al: de nieuwe le den moeten een instrument hebben, en daarvoor is geld nodig. Door de vereni ging worden verscheidene aktiviteiten ontplooid om hierin te voorzien, maar als u weet, dat een klein koperinstru ment al gauw meer dan vijfhonderd gulden kost, zal het duidelijk zijn, dat het niet meevalt om ze allemaal aan 't blazen te krijgen. Aan de andere kant zou het doodzonde zijn om nieuwe leden te weigeren en zodoende het Texelse muziekleven voor de toekomst een be langrijke peiler te ontnemen. Daarom wil Koninklijk Texels Fan farecorps trachten, het aantal dona teurs uit te breiden. De minimum-do natie is twee gulden, een laag bedrag voor deze tijd, maar zo vastgesteld om een ieder in de gelegenheid te stellen donateur te zijn. Veelal wordt een ho ger bedrag gegeven en eerlijk gezegd hopen we daar een beetje op. Deze week en de volgende zullen de leden van het fanfare huis-aan-huis in Den Burg donateurskaarten aanbieden. Als u nog geen donateur bent: denk er alvast eens over. Een bloeiende fanfare kun je toch niet missen! Het bestuur Zaterdagavond trad voor de leden van het Overkoepelend Orgaan van vrouwenorganisaties het operettegezel schap „De Alpenblazers" uit Tuitjen- horn op met de revue „Tour de chante". Ondanks het slechte weer en het feit dat de mannen moesten thuisblijven was de zaal toch voor meer dan drie kwart gevuld. Of de uitvoering aan de verwachtingen heeft beantwoord is een andere zaak. Velen waren teleurgesteld omdat de kwaliteit van het gebodene niet overeenstemde met de verwachtin gen die in de publicaties vooraf waren gewekt. Aangekondigd was een programma dat hoofdzakelijk zou bestaan uit frag menten van bekende opera's en operet tes. Op de leden van de overkoepeling was het beroep gedaan deze bijzondere en kostbare avond in ieder geval mee te maken. Inplaats van een populair- klassieke manifestatie ontrolde zich edhter een amateuristische show waar in weinig originele sketches en flauwe moppen de sfeer bepaalden. Op zich zelf was het allemaal wel aardig, spon taan en in muzikaal opzet zelfs goed, maar dan voor een weinig critisch pu bliek in bruiloftssfeer. Velen amuseer den zich desondanks kostelijk; anderen ergerden zich blauw. Geen woord van lof kwam dan ook over de lippen van mevrouw v. d. Eijk-Bierens toen zij de avond besloot. Wel bracht zij met bloemen haar er kentelijkheid tot uitdrukking voor het zeer omvangrijke organisatiewerk dat mevrouw Ran-Dam had verzet in haar goedbedoelde streven om de Texelse vrouwen een hoogwaardige avond voor te schotelen. Op maandag 12 oktober start te Den Burg een cursus voetbalscheidsrechter waaraan zowel dames als heren (16 jaar en ouder) gratis kunnen deelnemen. Er is plaats voor a-scheidsrechters voor wedstrijden in Noordholland en voor b-scheidsrechters (wedstrijden in eigen plaats). Vrouwelijke scheidsrechters kunnen optreden bij adspirantenwed- strijden. Wie nadere inlichtingen over de cursus wil ontvangen kan gebruik maken van de antwoordstrook die in de advertentie in deze krant staat afge drukt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1