g Cjroen cZwartsJexeh in het harL, Schoolstrijd Eierland voorlopig beslecht: geen samenvoeging wm drie twintigvoudige ïans op spoedige bouw van uterschool in De Cocksdorp De heer P.C. Witte moet zien dat hij er grond bij krijgt... Gemeenteraad akkoord met acht grondtransacties rE riE chte stemming op stemmingsvolle raadsvergadering B en W onderzoeken mogelijkheid voor premieregeling pen. De heer K. Stoepker overleden Doorstroming naar duurdere woningwetwoningen Dank na fik-schrik AS JEG0GUMBENT Voor bruid en bruidegom 9 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8508 Attent ezond •oncirii N.V. v/h Langevcld De Roojj 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 guldei jy de Graaf, Keesomlaan 43, Den (022 2 0 2741, 's avonds (02220) 2403 om nt komt Verschünt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prys ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4»/o BTW oweei ïn, ont i,wanks hardnekkig verweer van de f-fraktie heeft de gemeenteraad insdagavond geschaard achter het Hint van B. en W. inzake de Eier- scholenkwestie. Zoals bekend iet PAKT gepleit voor samenvoe- van de openbare lagere scholen idden-Eierland en De Cocksdorp loor het (gebouw in Midden-Eier- beschikbaar zou komen voor de klein behuisde kleuterschool. B. hadden in hun reactie daarop niets heel gelaten van de argu- die het PAKT daarvoor had woerd. Die argumenten werden [avond bij monde van de heer F. ten nog eens verdedigd. Het colle- rd daarbij beschuldigd van ern- denk fouten. imelijk vermoedende dat B. en W. raad zich bij hun verzet tegen de iili|i|r-ideëen voornamelijk had laten •n door anti-socialistische gevoe- 0eed de heer Blanken op ieder het p vooral zakelijk over de kwestie nken. B. en W. hadden onder meer jgd dat tweemansscholen heel kunnen functioneren, vooral als lankomt op individualisering. Dat f 13 Alerdaad het geval zijn als toeval- p zeer talentvolle onderwijsman leze school is verbonden „die roof- op zichzelf pleegt". Maar het kan •Is argument dienen voor het hand- lllllilliHEÉi van een tweemansschool waar iet voortbestaan afhankelijk is van valiteiten van het personeel. Zelfs ien het geluk heeft dat men wel s de beschikking over zeer goede hten heeft, dan blijft het (end noodzakelijk tot schaalvergro- le komen. B. en W. hadden aange- I dat samenvoeging van de scholen bngewenst groot aantal kinderen (leerkracht (32) zou veroprzaken van de ouders was vernomen dat geen enkel kind naar De Cocks- op school zou gaan. Een en ander 15 j! lijst )k n: iet bi arschi i van n w amen :e r£ rkied geen vijf maanden na zijn af als leider van het bijkantoor Burg van het Gewestelijk Arbeids- »u is dinsdagavond de heer K. >ker uit Den Burg plotseling over- Hij werd 65 jaar. heer Stoepker, oorspronkelijk man op de grote vaart kwam in in gemeentedienst waar hij een kreeg bij de arbeidsbemiddeling. 11 ging hij over in Rijksdienst en hij de leiding van het bijkantoor iet Gewestlij k Arbeidsbureau Den Daarnaast bekleedde hij tal van ie functies. Zo was hij sinds 1946 taris-penningmeester van de Prins Mkpolder en van Hoornder Nieuw- •De Kuil. Hij had zitting in de nissie sociale werkvoorziening, van ndustriecommissie Texel en van jestuur van het Nutsdepartement Per 1 juni j.l. ging hij met pen- heer Stoepker, die op Texel grote lariteit genoot, had veel inzicht in lei verhoudingen op het eiland en ad een grote mensenkennis Om die schappen deed hij zich bij meer- mstanties kennen als een betrouw- vraagbaak. Hij had daardoor een grotere invloed op bepaalde ont gingen dan uiterlijk scheen en hij [te van die omstandigheden ge- Insiders wisten dat hij geen mo theid voorbij liet gaan om „iets Texel te doen" zoals hij het zelf ukte, ook als dat weinig met zijn êle taken van doen had. krdagmiddag om half twee wordt N.H. kerk te Den Burg de rouw- gehouden, waarna de begrafenis >P de algemene begraafplaats. was met elkaar in tegenspraak; de waarheid lag volgens de PAKT-fraktie in het midden. Er komen zeker meer leerlingen naar de school in De Cocks dorp dan de zeven die nodig zijn om er een driemansschool van te maken. Geblunderd De heer Blanken gaf toe dat de frak- tie had geblunderd in tactisch en demo cratisch inzicht toen men met de voor stellen kwam. Met de ouders was geen overleg geweest en hun reactie was dan ook emotioneel. Dat een school een bin dende factor in het gemeenschapsleven is, werd onderschreven maar volgens de PAKT-voorstellen zou de kleuter school in Midden-Eierland de plaats van de lagere school innemen en een kleuterschool is evenzeer een bindend element. Van de 35 leerlingen van de kleuterschool te De Cocksdorp moeten er 23 per busje worden gehaald en ge bracht en het onderbrengen in de mid dagpauze levert veel problemen op. Handhaving van de bestaande situatie zoals die door B. en W. wordt voorge staan geeft geen oplossing voor de in derdaad tegen een derde leerkracht „aanleunende" school van De Cocks dorp en ook niet voor het probleem van de zeer slechte behuizing van de kleu terschool aldaar, die tegen 1971 niet minder dan 21 leerlingen zal moeten weigeren wegens plaatsgebrek. De heer Blanken deelde ook nog mee dat de aktie van het PAKT in overeenstem ming is met de wensen van alle be trokken leerkrachten. Maar het baatte niet. De voorzitter overtuigde de raad ervan dat het niet aantrekkelijk was om de bestaande situatie te verande ren. Spoedig nieuwe kleuterschool In de daarop volgende discussie be streden beide partijen elkaar met lang niet onzinnige argumenten die elkaar echter voor een belangrijk deel ont krachtten. Mr. Sprenger concludeerde dan ook tenslotte dat de discussie nut tig was geweest. Een belangrijke mede deling van hem was dat er een redelij ke kans is dat de nieuwe kleuterschool te De Cocksdorp op betrekkelijk korte termijn kan worden gerealiseerd. In een uitvoerige nota hadden B. en W. gereageerd op vragen van de heer Westdorp inzake het vraagstuk of zoge naamde tenthuisjes (eenvoudige bouw sels die bestemd zijn om na ieder sei zoen te worden afgebroken) voortaan mogen blijven staan. Toen destijds de gemeenteraad besloot toe te .staan dat caravans in de open lucht mochten blijven staan had de heer Westdorp ge vraagd of ten aanzien van tenthuisjes ook niet een dergelijke beslissing kon worden genomen. B. en W. zegden een onderzoek toe en beloofde de raad te zijner tijd te zullen inlichten. Toen B. en W. onlangs op aanvragen besliste dat bepaalde huisjes niet mochten blijven staan, toonde de heer Westdorp zich hierover verstoord omdat de raad nog niet over deze problematiek had ge- discussierd en hij beschouwde de be slising van B. en W. als het vooruitlo pen op een raadsstandpunt. B. en W. lieten in hun nota weten het hiermee niet eens te zijn. In brieven aan cam pingexploitant P. Maas en aan de Re creatiestichting had het college gewe zen op de noodzaak de huisjes af te breken maar tevens nadrukkelijk ge steld dat een en ander nader zal wor den beoordeeld bij de behandeling van het bestemmingsplan landelijk gebied, dus ook in de raadsvergadering. Op een drietal Texelse terreinen ko men tenthuisjes voor: de twee terrei nen van de Recreatiestichting en het terrein van de heer P. Maas te De Koog. Op het terrein „Maas" en op „Koger- strand" mogen, afgezien van tenten en caravans, tenthuisjes worden neergezet alsmede vaste centrale gebouwen. Permanent Op „Loodsmansduin" mogen boven- In het interview (krant van 2 oktober) dat wij hadden met de voorzitter van de woningbouwvereniging de heer M. Bosma naar aanleiding van de oodzaak tot doorstroming van huurders van goedkope naar duurdere wo ningwetwoningen, werd onder meer opgemerkt: „Mensen die van een goed kope naar een duurdere woning doorstromen krijgen geen premie. Naar aanleiding daavan hebben burgemeester en wethouders besloten te onderzoeken of het al dan niet gewenst is een gewijzigde doorstromingsre geling te ontwerpen. Met andere woorden: nagegaan zal worden of degenen die aan de oproep tot doorstromen gehoor geven, toch niet financieel kunnen worden tegemoet gekomen. r De huurders van goedkope woningwetwoningen die ervoor voelen te ver huizen naar de duurdere en betere woningen aan de Bernhardlaan, worden verzocht zich vóór 17 oktober schriftelijk op te geven bij de afdeling huis vesting, kamer 209, van het gemeentehuis onder vermelding van het lid maatschapsnummer van de woningbouwvereniging. dien (permanente) kamphuisjes worden gebouwd, althans volgens het bestem mingsplan. Zodra een tenthuisje niet meer periodiek demontabel is verliest het zijn karakter en wordt een kamp huisje, wat strijdig met het bestem mingsplan kan zijn. Tenthuisjes ver dwijnen steeds meer op Texel. Ook de recreatiestichting heeft de plaatsings mogelijkheid van tenthuisjes bevroren om te voorkomen dat de beste tent plaatsen door tenthuisjes worden bezet. (zie vervolgd pagina 2) Als de heer P. C. Witte een woonhuis wil bouwen in het agrarisch gebied aan de Schilderweg zal hij moeten zorgen aan de eisen te voldoen zoals die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Hij moet dus agrariër zijn en het bouwter rein moet een oppervlakte hebben van minstens driekwart hectare met een lengte van tenminste 200 meter aan de weg. Op d^at moment kan hij er zich ten hoogste op beroepen dat hij agrariër is; het stuk grond is veel te klein en hij zal dus moeten proberen er land bij te kopen. Dat was het advies dat voort kwam uit de bespreking die de ge meenteraad dinsdagavond weidde aan deze kwestie. De heer Witte had op 27 april van dit jaar een bouwvergunning gevraagd voor een woonhuis aan de Schilderweg. De vergunning werd geweigerd door B. en W. omdat de bouw in strijd met het bestemmingsplan werd geacht. De grond heeft namelijk een agrarische be stemming wat inhoudt dat alleen woon huizen voor hoofden van agrarische be drijven mogen worden gebouwd, één op elk bedrijf met een minimum van 0,75 ha en met een breedte gemeten in de voorgevelrooilijn langs de weg van ten minste 200 meter. Het bedoelde terrein was slechts 26 are met een terrein- breedte van 25 meter. In zijn beroepsschrift had de heer Wite aangevoerd dat zijn bedrijf be staat uit het vervoeren van melk per vrachtauto van diverse landbouwers naar de zuivelfabriek. Verder exploi teert hij een bloembollenkraam van nog bescheiden omvang. In 1968, zo schreef de heer Witte, werd aan mij een bouwvergunning verleend voor het vergroten van de op bovengenoemd perceel staande schuur omdat deze ruimte nodig was voor het stallen van een door mij aangeschafte aanhan ger van de vrachtauto. Door deze aan hanger kon ik rendabeler werken". De bouw van een woonhuis bij de schuur vond de heer Witte noodzakelijk omdat hij het niet langer economisch verant woord achtte om ver van het bedrijf te wonen (de heer Witte woont in de Thijsselaan te Den Burg). Ook voor het onderhoud van de vrachtauto en voor het sorteren van bloembollen moet de heer Witte telkens naar de schuur aan de Schilderweg. Hij wees erop dat het ook met het oog op zijn gezondheid be langrijk was om dicht bij zijn bedrijf te wonen. Bedrijfsruimte in de buurt van de Thijsselaan meende hij niet te kunnen vinden. Hij begreep niet dat destijds wel vergunning is verleend voor het vergroten van de bedrijfsruim te aan de Schilderweg terwijl het bou wen van een bedrijfsruimte aldaar niet wordt toegestaan. Vrijdag kregen we de schrik De zaak ging haast in de fik Het hooi dat stonk heel raar We zaten met de handen in het haar Wat zo gauw te beginnen? Met huis en haard en al die Hinnen? Maar toen het alarmsein was gegeven Hebben we wat kunnen beleven Brandweer was er in enkele ogenblikken Familie en buren zonder te kikken Al die Nico's, Thijzen, Keesen en Gielen Werkten, al zat de duivel op hun hielen De schuur moest leeg, geen bezwaar In luttele uren was dat klaar Met gezichten als van Zwarte Piet En stinkend van het smeulend hooi en riet Een wijze raad hoort u nu van mij Het is een waarheid als een kei: Een verre vriend is heel wat waard Een goede buur is ongeëvenaard Voor allen die hielpen, heel veel dank Al gaven wij, die vrijdag, alleen maar stank Fam. Hin, Dijkmanshuizen SCHIETOEFENINGEN Op 13 oktober zal worden geschoten te Breezanddijk van 10 00 - 18.00 uur met de 105 lang 44, sector 180°, rich ting Afsluitdijk, richting Den Oever. Diepte 10 km, hoogte 1000 voet. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuütüiiiii Het zyn maar letters De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met een achttal grond- transakties. Meer dan een kwart mil joen gulden was gemoeid met de aan koop van ruim 7 hectare grond, gele gen tussen Pontweg-Beatrixlaan-Gast- huisstraat te Den Burg, eigendom van de heer P. C. Keijser. Het gebied is blijkens het uitbreidingsplan groten deels bestemd voor woongelegenheid en openbaar groen. De gemeente wordt eigenaar van het 7.15.70 ha omvattende stuk land voor ƒ260.000, Van de Gereformeerde Kerk te Oos terend wordt een stukje grond over genomen dat is gelegen achter de kerk in de Peperstraat. Het 0.01.13 ha me tende perceeltje is nodig voor wegaan leg en wordt overgenomen voor ƒ791,—. Een stuk grond van 1924 m2, gelegen aan de Bernhardlaan (bij de kruising met het Schilderend) wordt voor ƒ34.500,overgenomen van de N.V. Teso. De grond is nodig voor de bouw van garageboxen en woningen. Een terrein bij de Vliestraat te Oos terend, groot 1.02.00 ha wordt voor ƒ23.000,gekocht van de heer K. H. O. Linnhose. De grond grenst aan het sporttterrein van Oosterend en zal tot tweede sportveld worden gemaakt. Van mevrouw J. M. C. Dros-van Bommel te Den Burg werd een stuk grond van 1145 m2 overgenomen, ge legen aan de De Houtmanstraat te Ou- deschild. Het perceel is bestemd voor woningbouw. De koopsom is ƒ11.000, Voor ƒ13.688,zal worden verkocht een 472 m2 groot bouwterrein, gelegen aan de Noorderhaaks in 't Horntje en wel aan de heer J. de Boer te Den Burg. De heer De Boer wil hier voor zichzelf een woning laten bouwen. Aan de heer S. A. Visser werd een strookje aan de Jac. P. Thijsselaan ge legen grond verkocht voor totaal ƒ1704,De nieuwe eigenaar zal het gebruiken ter ontluistering van een perceel dat reeds zijn eigendom is. Met de heer F. Buijsman te Den Burg werd grond geruild. De heer Buijsman draagt aan de gemeente een stukje over van 114 m2 en hij krijgt van de gemeente terug een stukje van 179 m2. De gemeente Texel betaalt voor het verschil in waarde een bedrag van ƒ146,25. De grond ligt achter de Bernhardlaan; wat de gemeente in ei gendom verkrijgt is bestemd voor wo ningbouw. Geen erkenning Wat dat laatste betreft hadden B. en 1 W. in hun pré-advies aan de raad op- M gemerkt dat het toestaan van een gro tere stallingsruimte niet inhoudt dat wordt erkend dat ter plaatse een be drijf hoort te worden gevestigd. Onder bepaalde omstandigheden mag bebou wing plaatsvinden voor agrarische doel einden en daaronder valt volgens B. en W. niet het vervoeren van melk naar de zuivelfabriek. Volgens B. en W. heeft de heer Witte in zijn beroepschrift niet aangetoond dat de vrachtwagens juist op die plaats gestald moet worden. De route die hij aflegt kan op elke willekeurige plaats worden begonnen. B. en W. vonden zelfs dat de enig juiste vestigingsplaats het industrieterrein zou zijn en het werd dan ook aanvechtbaar genoemd dat in de omgeving van de Thijsselaan geen geschikte bedrijfsruimte is te vin den. De verbouwing van de stallings ruimte aan de Schilderweg was in 1958 „na ampele overwegingen" en in afwijking van het advies van de wel standscommissie toegestaan omdat de aanschaf van een aanhanger vergroting van de garageruimte noodzakelijk maakte. waarmee je VAT 69 schrijft, maar ons assortiment is wel het daarom, komt u eens zaterdagavond of zondag- raiddag, och waarom niet zondagavond, want dan wordt het u gezellig gemaakt door een geweldige disc-jockey, fgn hè. llllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllHlllllllillllillllllllliillllllllllllllllllllllllllllilllllliltlll De heer P. Smit (KVP) was de eerste die een lans brak voor de bouwlustige melkrijder. Hij vertelde dat Witte niet kan worden vergeleken met een melk rijder in loondienst (zoals de heer Smit is). Hij doet dit werk zelfstandig en heeft er lang geen volle dagtaak aan. De rest van de tijd is hij bezig met bol len, een aktiviteit die zich sterk zal uit breiden omdat de zuivelfabriek, door andere methode bij het melktransport, op den' duur niet meer van zijn dien sten gebruik zal maken. Hij zal dan full time bollenboer zijn en derhalve agrariër, die zijn woning bij zijn be drijf moet hebben. (Zie verder pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1