Cjroen TwartsJexeU in het hart- exel ook ingeschakeld bij actie Schip Ahoy B en \Y komen snel met standpunt „Sarasani" lorgenavond anken open Collecte tse en bejaardenwerk ook n Den Hoorn gestart irl m „Harm Johannes" hij aanvaring zwaar beschadigd Verdovende middelen C.R.M.-subsidies voor Texel Jammerjutters Wiuterprogramma N.V.S.H.-Texel „Op Texel geen Amsterdamse toestanden Piet Jongejan ploegkampioen 1970 Skandinavisch Buffet Dansant G 13 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8509 N.V. v/h Lange veld De Rooi) U - Den Burg, Texel - Tel. 2741 rry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags cn vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prüs ƒ3,90 p. kw. -|- 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4"/0 BTW Texel is betrokken bij de groots ette inzamelingsaktie die op sdag 14 oktober wordt gehouden ra de aanschaf van een nieuwe „J. Dunant", het Roode Kruis-schip ^Hnee langdurig zieken en gehandi- jjjfM door heel Nederland worden ^Bevaren. Meerdere malen is de J. HjBDunant ook in de haven van Ou- J |Bld geweest. Het schip voldoet ech- "1 mlang niet imeer aan 'de eisen. Bouw jrichting stemmen niet meer over- bet de medische inzichten en de jtingen over verzorging en revali- ioa!s die zich in de afgelopen ja- lebben ontwikkeld. de huidige J. Henry Dunant is let mogelijk dat de zieken hun bed lenige tijd verlaten; er is eenvou- ben plaats voor Het gevolg is dat Itienten die een reis meemaken de peek in bed worden gestopt. Ver lat de huisvesting van het vaste [Willige personeel aan boord veel nsen over en zou men graag zien vaartuig aan zekere medische en che eisen voldeed. ensdagavond tussen 7 en 8 uur zal heel Texel worden gecollecteerd, teel ver afgelegen woont moet er e vast op rekenen dat hij bezoek var een collectant en hij kan zijn ge storten op giro 50607 ten name kanichip Ahoy. Ti elfde avond zal de televisie een tal programma aan de aktie wei de collecte. Dat is minder Ond het lijkt. De aktie is al op itember gestart. De collecte moet en beschouwd als een gangmaker, lp et tv-programma wordt ieder an- lal in de gelegenheid gesteld het doel te steunen door bij de ban en bijdrage te storten In alle dor- lullen daarvoor de bankkantoren eopend. Het is ook mogelijk thuis pi jven en de banken telefonisch op- ek. :ijn irijf J HOORN Ook in Den Hoorn [eving is het Open Bejaarden opgang gebracht door het Over- lend Orgaan van Vrouwenorgani- Er zijn contactadressen gevonden hebben zich al twee vaste hulpen ie vrijwilligsters gemeld. Bejaar- ie geholpen willen worden of men- Ollb ie menen dat ergens anders be- inhulp moet worden verleend in contact treden met mevrouw t3K p-Schrier, Klif 8, Den Hoorn, tel. bt oor de Westen bij mevrouw D. de -Zijm, H 86 a, tel. 263 en voor de folder bij mevr. A. Westerlaken- iruggen, 't Horntje, tel. 431i 3Sdi Woensdag 14 oktober We Burg, 20.00 uur, bijeenkomst jon- isterkring Doopsgezinden. -Jonderdag 15 oktober 3" lurg, doopsgezinde kerk, 20.00 uur umer.ische bijeenkomst „Marcus- ngen" Hoorn, „Ons Huis", 20.00 uur, umer.ische bijeenkomst „Marcus- "gen" |K ^°°g. .,Het Witte Huis", 20.0 uur. umenische bijeenkomst „Marcus- rrijdag 16 oktober lurg, hotel 'De Oranjeboom', 20.00 i grote avond overkoepeling, le- B door G. Steenmeijer, hoofd-is- cteur recherche Groningen, over uuik van drugs. Na afloop discus- Voor iedereen gratis toegankelijk, daal ook voor jongeren. [31 rand, r.k. pastorie, 20.00 umenische bijeenkomst „Marcus- pgen. u ocksdorp-Eierland, Herv. wijkge- iw De Cocksdorp, 20.00 uur, oecu- 0» nische bijeenkomst „Marcus- krin- schild, Herv. gemeenschapshuis, Huyterstraat 63, 20.00 uur, oecu- nische bijeenkomst „Marcus-krin- 'ual, kamer Ned. Herv. kerk, 20.00 oecumenische bijeenkomst „Mar- •kringen" dracht te geven tot het afboeken van een bedrag van de eigen rekening. De banken werken in deze nauw samen. Iemand die een rekening heeft bij de Raiffeisenbank kan toch bij een der andere banken opdracht tot afboeken geven. De betreffende bank zendt die opdracht dan naar de juiste bank door Men kan dus altijd dicht bij huis te recht. Wie helemaal geen bankrekening heeft kan het geld zó komen brengen. In alle bankkantoren zijn bussen opge steld. Zolang het tv-programma duurt en nog geruime tijd erna kan men te recht. Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken publiceren wij hieronder een lijstje van deelnemende bankkantoren met telefoonnummers. De Koog, Amro-bank, tel. 300. Oudeschild, Raiffeisenbank (herv. pastorie) geen telefoon. Oosterend, Raiffeisenbank, tel. 425. Den Hoorn, Raiffeisenbank, tel. 403 De Cocksdorp, Raiffeisenbank tel. 393. Den Burg, Raiffeisenbank, telefoon 2341, 2342 en 3162. Den Burg, Amro-bank, tel. 3244 en 3245. Den Burg, Ned. Middenstandsbank, tel. 2791. Den Burg, Nutsspaarbank, tel. 2920 De opbrengst van Texel zal zeer snel kunnen worden vastgesteld. Het losse geld dat in de collectebussen is gede poneerd zal in de Raiffeisenbank te Den Burg elektronisch worden geteld. Het toeval wil dat juist een lergelijk appa raat is aangeschaft. OOSTEREND Dc TX 29 „Harm Johannes" van de firma van Dijk uit Oosterend botste dinsdagavond om streeks half acht in de haven van Den Helder frontaal op het zandschip Grinza 5. De voorstevens van beide schepen werden in elkaar gedrukt; er ontstond voor totaal ƒ37.000, schade. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk- len voor. De rechtbank zal zich uitspre ken inzake de schuldvraag. In de haven waren enkele palingvis- sers bezig, waardoor de toegang tot de havenkom nauw was geworden. De „Harm Johannes" wilde de haven uit varen; de Grinza wilde er in. In de corridor zagen ze elkaar in het nachte lijke duister te laat en met een dave rende klap botste de zware en tamelijk snel varende Grinza op de Texelse kotter. De „Harm Johannes" liep voor ƒ17.000,schade op. De kotter werd naar Zaandam gebracht voor reparatie. Dan'k zij dag en nacht werken is de schade inmiddels hersteld. Een lang duriger karwei wordt het bij de Grinza 5, die op een andere werf in Zaandam wordt gerepereerd ten koste van onge veer 20 mille. Gaarne herinneren we nog even aan de grote jaarlijkse avond van het Over koepelend Orgaan van Vrouwenvereni gingen, vrijdag a s. in „De Oranjeboom" te Den Burg. Zoals bekend zal de avond worden verzorgd door de heer G. Steen meijer, hoofdinspecteur bij de recherche te Groningen. Hij zal spreken over ver dovende middelen. Naast leden van de aangesloten vrou wenverenigingen zijn ook niet-leden welkom, in het bijzonder jongens en meisjes. Er is gelegenheid tot vragen stellen en discussieren. In de periode 1 september 1969 tot 1 september 1970 werden door het mi nisterie van C.R.M. t.a.v. Texel de vol gende subsidies toegezegd: Verbreden van de Bosrandweg ƒ141.800,— Aanleg rccreatiebos „De Krim" ƒ121.600,— Aanleg terrein dagrecreatie „Kerke- land" ƒ87.500,— Verbetering parkeerakkommodatie ƒ150.000,— Aldus valt te ontlenen aan de memorie van Toelichting op de begroting 1971 voor C.R.M. In diezelfde Memorie van Toelichting wordt Texel genoemd in de rij van ge bieden waarvoor basisplannen en de daarbij behorende voorstudies op het gebied van de openluchtrecreatie op gesteld resp. verricht worden. De Texelse jutters zijn teleurge steld. Op dc Noordzee ten zuid westen van Texel dreef eind vo rige week een kolossale hoeveel heid hout, afkomstig van een ge kapte deklast. Het waren zware balken, 4 meter lang en 20 cm dik. De houtmassa was 10 mijl lang en 1 mijl breed en dreef aan vankelijk met dc zuidwestelijke wind in de richting van dc Wad deneilanden. De scheepvaart werd gewaarschuwd omdat het hout ge vaar opleverde voor de kleinere schepen. De hoop dat het Texelse strand in het afgelopen weekend met hout bezaaid zou liggen, werd echter niet bewaarheid. De wind draaide naar oostelijke richting zodat de kostbare last weer snel landafwaarts dreef Na de „Teacher-in" stelt de werk groep Texel van de NVSH zich voor, in het komende winterseizoen de volgende aktiviteiten te organiseren. Vrijdag 30 oktober is in de kantine van de LTS om 8 uur een avond voor ou ders van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Besproken zullen worden allerlei vraagstukken, jeugd en sex be treffende. De mleidster is mevrouw M. J. Toorens-Hoed, vertoond wordt de film „De uitdaging". Vrijdag 20 november om 8 uur in de kantine van de LTS een avond voor jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar ,,Sex op de jonge toer". Vertoond wordt de film over de belevenis van een jonge „Wat is het standpunt van B. en W. inzake Sarasani", vroeg de heer C. Koorn (CHU) vorige week in de raads vergadering. De heer Koorn stelde vast dat de veelbesproken pop-boerderij commercieel goed heeft gedraaid maar dat is wel ten koste gegaan van de re delijk goede naam die Sarasani zich had verworven. Dc vragensteller toonde zich verontwaardigd over de propaganda die dc direktie elders in het land heeft ge maakt. Een folder maakte gewag van „schatten van agentjes die alleen op het verkeer letten" en het feit dat je op Texel zonder bezwaar gemengd kunt kamperen. Door deze reklame worden zeer ongewenste elementen naar Texel gelokt, nog afgezien van de handel en het gebruik van verdovende middelen waarvan Sarasani een centrum heet te zijn. Dc heer Koorn liet blijken dat hij beslist wilde voorkomen dat op Texel Amsterdamse toestanden zouden ont staan cn hij wilde graag het standpunt van B. en W. in deze weten. Toegezegd werd dal B. en W. dit zo gauw mogelijk zullen doen. Verder wilde de heer Koorn graag weten wat Texel boven het hoofd hangt aan toeristische heffingen. Het is zaak dat de exploitanten op de hoogte zijn, zodat zij er bij het noemen van prijzen tegenover adspirantg asten rekening mee kunnen houden. De heer F. Blanken (PAKT) wees op een gevaarlijke situatie die zich voor doet bij de lagere school in Den Hoorn als daar scholieren uit de bus stappen. Aan de hand van een tekening lichtte de heer Blanken toe dat het gevaar bezworen zou zijn als de bus een stukje zou omrijden. Hij vroeg B. en W. daar over met Teso te praten. Vuurtjes Mej. A. G. Luijsterburg (CHU) had geconstateerd dat veel mensen zich van Bums brood met krenten en rozijnen is voor de uwen en de mijnen en voor iedereen een feest zoals er zelden is geweest. ►*±±±4.4 DWflRSDEBAKKEN hun huisvuil afmaken door het te ver branden. Doaruit concludeerde zij dat men de plactic vuilniszakken te duur vind. Ze zou de zakken een dubbeltje mplaats van 45 cent willen laten kosten en weer reinigingsrecht te heffen. Dat zou terugkeer betekenen naar het oude systeem, constateerde Mr. Spren- ger. Hij verwierp het idee Juist de wens om van allerlei administratieve rompslomp af te komen was een der aanleidingen om over te gaan op plas tic zakken waarin het reinigingsrecht is begrepen. Hoewel de voorzitter geen ex acte cijfers kon noemen stemt de afna me van plastic zakken overeen met de prognoses. In het algemeen worden de zakken dus wel gebruikt. Ook wethou der Daalder vond de „tussenstand" (de zakken zijn nu 9 maanden in gebruik) niet onrustbarend. De heer Westdorp wilde graag precies op de hoogte wor den gebracht, hij had dat al eerder ge vraagd) om te kunnen nagaan of de ver koopprijs van d plastic zakken kan worden verlaagd Hij ging ervan uit dat de zakken vaak niet geheel vol zijn als ze worden meegegeven en dat zou kun nen resluteren in een hogere opbrengst. Particuliere bouw De oproep in de Texelse Courant tot de meervermogende huurders van wo- ningwetwohingen om door te stromen naar de duurdere woningen die momen teel in aanbouw zijn, was voor de heer F. Standaart (Texels Belang) aanleiding om nog eens te wijzen op het belang van particuliere gesubsidieeerde wo ningbouw op grote schaal. Er zijn wel plannen, o.a. voor Plan West, maar deze kunnen nog niet worden uitgevoerd. Hij pleitte voor snellere realisering van de ze plannen. Voordeel zag hij ook in het aanleggen van wegen en riolering door dezelfde aannemer die de huizen bouwt. Als de grondsoort het toelaat hoeven niet eerst bouwstraten te worden aan gelegd en kan de definitieve straat wor den gemaakt als de huizen klaar zijn. Wethouder Daalder zei dat het colle ge alle plannen voor particuliere bouw met kracht steunt. De voordelen van het door één aannemer maken van hui zen, riolering en straat zag hij niet. De heer C. Ellen (PAKT) had nog een advies voor mej. Luijsterburg. Als ze zag dat ergens rommel was verbrand of neergegooid, kon ze de dader makkelijk achterhalen door de resten te doorzoe ken. Ongetwijfeld zou ze dan op enve loppen of krantebandjes stuiten, die naam en adres vermelden. Schietoefeningen Ongerust maakte t de heer Ellen zich over de gang van zaken bij schietoefe ningen in het Waddengebied. Veel straaljagers wijken af van de voorge schreven route en komen, met hun ge vaarlijke bommenlast, boven Texel. Verder mankeert het aan de markering van het doelgebied waardoor zeevaren den gevaar lopen. De heer Ellen wilde dat alle gemeenten rond de Waddenzee zich met deze materie bemoeien. Mr. Sprenger zei dat het in de eerste plaats onder de bevoegdheid van Vlieland valt. Deze gemeente heeft de hinderwetver gunning verstrekt, wat niet wegneemt dat de gemeente Texel telkens protes teert als gevaarlijk vlieggedrag of af wijking van de route wordt gemeld. Lege woningen Mevrouw Koning-Bruin vroeg of de gemeente zich wel strikt houdt aan de termijn van zes weken die als maxi mum geldt voor het leegstaan van hui zen. Ze had gezien dat nog veel huizen leeg staan. De heer Daalder: een huis kan na zes weken pas gevorderd wor den als er zich een gegadigde voor heeft gemeld en dan nog in het uiterste geval als alle andere middelen hebben ge faald. In de praktijk is het geen gemak kelijke problematiek en het duurt dan ook wel eens langer dan zes weken. De eerste aktie moet in ieder geval van de woningzoekenden zelf uitgaan. Als de eigenaar de woning niet aan hen wil verhuren, kan de gemeente worden be naderd. Gevraagd werd wanneer het jachtsei zoen wordt geopend en waar men wel en niet mag jagen. Half september was een viertal jagers bezig in de buurt van het (nog drukke) strand van paal 17. Mr. Sprenger beloofde een ondezoek te zullen instellen. Rioolwater De heer M. Bakker (Texels Belang) klaagde over de kwaliteit van het sloot water in de omgeving van de rioolzui veringsinstallatie te Den Burg. De in stallatie wordt momenteel verbouwd. De heer Bakker stelde voor het „gezui verde" maar nog betrekkelijk vuile wa ter per pijpleiding naar reeds vuile slo ten te brengen waardoor de vervuiling zich in het landelijk gebied niet verder uitbreidt. De heer J. Witte wees nog eens op net belang van spoedige verhoging van de zeedijken op Texel. De heer Westdorp tenslotte vroeg een tijdsmaximum voor avondraadsvergade ringen in te stellen. Deze vergadering eindigde om middernacht hetgeen de heer Westdorp („bij mij gaat de wekker morgen om vijf voor half zes") veel te laat vond. De vergadering diende vóór kwart voor elf afgelopen te zijn. Ondanks de lange duur en het niet bijzonder boeiende karakter van de vergadering was ook nu de publieke tribune te klein om alle belangstellen den te kunnen bevatten. Een zestal toe hoorders kreeg een plaatsje in de ver gaderzaal zelf. Tot dusver wijzen de er varingen uit dat de avondvergaderingen aan hun doel beantwoorden. liefde „De uitdaging". Op deze avond kan open en vrij over sex worden ge sproken. Gespreksleider is de heer F. M. Heres. In principe kunnen op deze avond geen leraren, jeugdleiders e d. aanwezig zijn, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de jongeren zelf. Bij het sluiten van een huwelijk ko men allerlei vraagstukken, niet alleen op sexueel, maar ook op maatschappe lijk en medisch gebied om de hoek kij ken. Het is in de praktijk gebleken, dat het zich hiervan van te voren op de hoogte stellen veel narigheid kan voor komen. Bij voldoende belangstelling zullen in januari en februari 3 avonden worden georganiseerd, waarop een ju rist, een psycholoog en een arts de in leiding zullen houden. Tenslotte zal in het voorjaar een avond voor ouders van jonge kinderen worden gehouden. Wetenschapsmensen komen steeds meer tot de conclusie, dat ook voor het sexueel gedrag later, in de prille jeugd de grondslag wordt ge legd. Deze avond zal worden gevolgd door een serie van 3 gespreksavonden, die eveneens onder deskundige leiding zullen staan. Zaterdagmiddag is Piet Jongejan win naar geworden van dc ploegwedstrij- den, die op het land van de heer Broekman, hoeve „Zeeland" in Eierland werden gehouden. De heer Jongejan werd nummer één bij de rondgaande ploegen, maar verzamelde voldoende punten om tot algemeen kampioen te kunnen worden uitgeroepen. Tweede bij de rondgaande ploegen werd Geert Timmer en derde Jacob Lap. Bij de wentelploegen werd Teun Huisman eerste; Piet Witte tweede en Paul Wuis derde. Er waren totaal negen deelnemers, wat minder dus dan vorig jaar. Het ge bruikte perceel land was zeer geschikt. De jury bestond uit de heren P. Kunst, J. v.d. Geest, J. Kuip, K. Timmer en KI. Eelman. De organisatie berustte weer bij de oud-leerlingenvereniging van de landbouwschool. Het weer was bijzonder goed; daardoor was ook de publieke belangstellmg redelijk. De wedstrijden waren in verband met het slechte weer een week uitgesteld. (met vele specialiteiten, waarvan u zich in onbeperkte mate kunt bedienen). m.m.v. Trio „Mexico" op zaterdag 17 oktober 1970 vanaf 19.30 uur HOTEL )E PELIKAAN "V TEXEL De Koog Zijweg 14 telefoon (02228) 202 Tafelreservering aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1