Cjroen '/wnrtsjexels in het harL, ertsbontartikelen van Texelse bodem I! lan sperimeat van okko Veenema Electrohuis: sidderend fit blijven FII.MNIEUWS Texel kwam royaal over de brug PLANT NU BLOEMBOLLEN van le kwaliteit MARTY Jammer „Textant" maakt milieu-etalage Zeven gegadigden voor gratis scheidsrechterseursus Burgerlijke stand I 0NE-MAN-SH0W liiiiiimuuiiiimiiiiiiiiiiiiuniiimiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuMuuiiiiiiiimiiiuiHiiiMijii Dros Magazijn krijgt aparte speelgoedafdeling Skandinavisch Buffet Dansant val ONTZ EN G 16 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8510 N.V. v/h Langeveld De Roo(j 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 ity de Graaf, Keesonilaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abona. prgs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/0 BTW hu 228) is zeer voorbarig om te spreken een Texelse bontindustrie, maar ^okko Veenema te Den Burg on- is begonnen doet toch in die rich- lenken. Het zal de lezers van onze bekend zijn dat Fokko Veenema bezig houdt met het fokken van jn. Hij is er nu een jaar of vier doende op het „Sluuzeweitje" aan faalderweg waar in lange rijen n zo'n driehonderd nertsen zijn jcbraeht. Het bont van de hier ge- dieren is van goede kwaliteit. De i worden via de veiling in Londen (cht, maar het is de bedoeling nu leel van de „oogst" achter te hou- n te verwerken tot bontartikelen Texel aan de man zullen worden [cht. Men moet daarbij niet denken lontmantels en ander groot werk aan mutsen, cravattes en bontkra- lijSt idee om op kleine schaal bont- ilen te gaan verkopen ontstond Fokko Veenema ontdekte welk n prijsverschil bestaat tussen de ngst van een huid en het artikel irvan wordt vervaardigd. Met zijn ersoog ontwaarde Fokko ook al dat het vaak nerts van minder- dige kwaliteit is dat in bontartike- rordt verwerkt, afkomstig van di- jna ƒ10.000,voor Schip Ahoy lensdagavond is op Texel totaal re 3,26 bijeengebracht voor het nieu- ïode Kruis-schip Henry Dunant. bestuur van de plaatselijke Rode afdeling, die de collecte organi- le, is hierover zeer tevreden want M somt erop neer dat per Texelaar Hil een gulden is geofferd. Dat steekt gunstig af bij de landelijke op- ;st van 7 miljoen. collecte bracht op Texel ƒ7.533,77 especificeerd als volgt: Den Burg 12,28; Noord- en Zuidhaf fel ƒ88,76; ïrend ƒ1.175,87Oudeschild ƒ695,10 Vaal 157,63; Den Hoorn ƒ417,36; and 391,95; De Cocksdorp ƒ451,56 e Koog ƒ1.071,50. overschrijvingen en in de bussen op de Raiffeisenbankkantoren 3,63 gestort; op de Nutsspoarbank op de Middenstandsbank ,75 en op de Amro-bank ƒ609,11. t bestuur van de Rode Kruis-afde- verzocht ons dank te willen over- gen aan de leden van de sportver- ngen die bij de collecte hebben ge in alsmede aan alle anderen die het goede eindresultaat hebben lewerkt. uit een gevarieerde koliektic. A. VAN STRIEN, bloembollenverzendhuis 'itte Kruislaan 28, Den Burg, Tel, (02220) 2904, b.g.g. 3376 literdag jongste top-trompetist van Nederland rijdag, zaterdag, zondag DISCOTHEEK. ren die lang voor de „oogsttijd" (eind november) waarin het bont de beste kwaliteit bereikt, waren doodgegaan. Beter en goedkoper Ik kan betere en goedkopere bont ar tikelen leveren, dacht Fokko Hij nam een goede bontwerker in Amsterdam in de arm en vond deze bereid op bestel ling mutsen, kragen, e.d. te maken. De eerste artikelen staan nu in huize Vee nema aan de Wilhelmmalaan te pronk in afwachting van kopers. De belofte „beter en goedkoper" is waargemaakt want niet alleen is het beste bont ver werkt maar een artikel als een muts waarin pr&cies één huid is verwerkt, komt de koper op ƒ150tot ƒ300, dat is ruim een derde goedkoper dan men voor een dergelijk artikel in de gewone bonthandel op het vasteland betaalt. Exclusief Een muts of kraag van een paar hon derd gulden blijft natuurlijk een exclu sief artikel, maar zo goed als er tegen woordig een groeiend publiek is dat zich gouden sieraden veroorlooft zou ook voor hoogwaardige bontartikelen een markt kunnen bestaan. Fokko en zijn familie willen dat eens proberen. Mogelijk zijn er Texelaars die voor Sin terklaas of Kerstmis eens met een der gelijk cadeau wil komen. Het model kan worden besteld aan de hand van foto's. Het soort bont (er zijn meerdere kleuren) kan bij 't bekijken en betasten van de geprepareerde vellen worden uitgekozen en wie het wil kan ook in de fokkerij aan de Waalderweg een kijkje komen nemen om het bont te be zien in „levende lijve". tveOTaflpMla v*n r.^ahu* Het vormingscentrum Textant haakt in op de aktie Week van de aarde. Er zullen meerdere akties worden aange voerd. Eén daarvan is het inrichten van een etalage waarbij het milieuprobleem tot uitdrukking zal worden gebracht. Men heeft de beschikking gekregen over de etalage van het pand Graven straat 12 (voormalig Artima) te Den Burg. Start dinsdag 20 oktober Voor de gratis scheidsrechtercursus die dinsdagavond 20 oktober in „De Kletskeet" op het terrein van s.v. Texel begint, hebben zich reeds zeven be- longstéllenden opgegeven. Meer deelne mers zijn natuurlijk welkom. Ook da mes kunnen de cursus volgen. Als zij zijn geslaagd mogen zij juniorenwed strijden leiden. Opleiding is mogelijk tot A-scheidsre'chter 'Ivoor wedstrijden in Noordholland) en voor B-scheids rechters (wedstrijden in de eigen plaats). Deelnemers moeten minstens 16 jaar oud zijn. De organisatie berust bij de KNVB Noordholland. Wie zich nog bij de cursisten wil aansluiten, kan zich op de eerste lesavond melden. De lessen duren van zeven uur tot kwart over negen. GEEN GYM IN HERFSTVAKANTIE Gedurende de herfstvakantie zullen de lessen van de gymnastiekvereniging Texel zijn gestaakt. van 7 tot en met 13 oktober 1970 Geboren; Simon Pieterjan, zv. Leo nard C. Boekei en Helena Kooijman; Rudolf Johannes Hendericus, zv. Hen- dencus J. Kager en Johanna E. A. Wit te; Marita Petra Nelda, dv. Klaas de Leeuw en Elisabeth F. Bakker; Esther Theodora Adriana, dv. Gijsbert J. Witte en Anna A. M. Veeger; Frederieke Cor- neele Mariëtte, dv. Cornelis Winkler Prins en Geertruida A. Kikkert; Ene Jan, zv. Johannes W. Hin en Johanna M. M. Zoetelief; Maarten Cornelis, zv. Bernardus C. T W Jas en Maatje C. Ellen; Catharina Anna Maria, dv. Ju lianus R. van der Geest en Afina C. Baklker. Ondertrouwd' Martinus G. M. Veeger en Cornelia M. Roeper; Pietec C. Bonne en Heieen Dros; Antonius R. B. Wit- siers en Anna W. Veldman; Pieter J. Koorn en Catharina C. M. Boersen. Overleden: Johanna W. G. van Horik, wv. Hillen, oud 79 jaar, wonende te Den Burg; Karei Stoepker, oud 65 jaar, wonende te Den Burg. JUDOLESSEN EEN UUR LATER OOSTEREND IN.verband met het veilvoer van de leraar, beginnen de ju dolessen van de gymvereniging Ooster end voortaan één uur later, ingaand a.s. zaterdag. De eerste groep traint dan van half elf tot half twaalf en de twee de groep van half twaalf tot half één. NIEUWE ONDERWIJZERES Mej. F, Schuurmans uit Den Haag werd benoemd tot onderwijzeres aan de CVO-school te Den Burg. Zij volgt per 26 oktober mej. Metselaar op. ondernemers-aktiviteiten Oudsehild is nog altijd het romanti sche vissersdorp dat zich terecht in een grote belangstelling van toeristen mag verheugen. De kleine huisjes, de haven, het straatje langs de dijk, het kerkje het is allemaal even knus. Om maar niet te spreken van de Oudeschilders die als Texelaars van de meest gemoe delijke soort kunnen worden be schouwd. Toch staan temidden van de ze gemeenschap geesten op die blijk- boar geen oog hebben voor het oor spronkelijke en originele. Zij neigen tot verzakeling, willen graag meedoen met de „grote hoop" in de angst anders voor achterlijk te worden versleten. Een erg bekrompen gedachte die zich stellig in zeer zakelijk opzicht zal wreken. Een blijk van deze veranderde visie is de op het eerste gezicht onbelangrijke veran dering die zich heeft voorgedaan bij de ingang van de Oudeschilder begraaf plaats aan de zuidflank van de Hoge- bérg. Dit fraaist gelegen kerkhof van Texel is voor de zich decreërende toe rist een plekje waar hij wordt herin nerd aan het onloochenbare feit dat elk mensenleven vroeg of laat eindigt. Je kunt carrière maken, vakantie houden en lolmaken maar op een gegeven mo ment is de koek op. Dat feit wordt te genwoordig verzwegen. De dood be staat niet, er mag niet aan worden ge dacht of over gepraat. Een treffend staaltje Ivan deze weinig realistische mode is het feit dat het opschrift „Ook U wacht ik" van de palen van het toe gangshek tot de dodenakker is verwij derd en vervangen cjoor het 'bord „Be graafplaats Oudeschild". Waarom? Was er nog een origineler en treffender op schrift te bedenken dan deze vier sim pele maar alles zeggende nuchtere woorden? Of mochten Texelaars en toe risten niet meer op deze wijze met de neus op de feiten worden gedrukt. Wist u dat het Oudeschilder kerkhof om dit unieke opschrift een zekere vermaard heid genoot en heus niet in lachwek kende zin? Welke vérambtelijkte geest heeft besloten deze subtiele spreuk te veiivangen door dit gruwelijke bord? Ik vrees dat deze wijziging niet op zichzelf staat. Het is 'n symptoom. Men wil zo graag alles van keurige borden voorzien, lékker uniform en ten prooi aan het misverstand dat dat naar bui ten een moderne indruk maakt. Fout, mijne heren. Hoe langer hoe meer snakt het publiek en vooral de toerist naar het originele en het oorspronkelijke. En als hij er dan eens aan wordt herin nert dat het levensfeest niet eeuwig duurt, doet hem dat alleen maar goed. J. de Boer, Den Helder kan worden gemasseerd. Ze kunnen goede diensten bewijzen bij schoonheids- en algemene lichaamsverzorging. Blij kens de gebruiksaanwijzing zijn ze spe ciaal voor mensen die een zittende of staande fuktie hebben waardoor be paalde spiergroepen overbelast en an dere juist geinactiveerd worden. De daaruit voortvloeiende circulatie- en stofwisselingsstoornissen kunnen met met zo'n trilapparaat worden voorko men en bestréden evenals kraaiepoot- jes en vetipuistjes. Er zijn legio moge lijkheden mede dank zij een serie hulp stukken. Dan zijn er nog de zogenaam de apparaten voor driedimensionale- massage, in het bijzonder bestemd om strijd te leveren tegen beschadigingen van rug- en wervelkolom. Hét is een vorm van massage met grote dieptewer king Het is wel zaak de gebruiksaan- wijziging goed te lezen en bij werkelijk ernstige aandoening eerst advies aan de arts te vragen. Anders is het niet on denkbaar dat men meer kwaad dan *oed aanricht. De huidige gemachiniscerdc en ge- automotiseerde tijd heeft niet bepaald een gunstig effekt op de gezondheid van de mensen. In tegenstelling tot een machine slijt het menselijk organisme als het niet of niet voldoende wordt ge bruikt. Gebrek aan lichaamsbeweging leidt tot zwaarlijvigheid en andere kwalen. De wil om daar iets tegen te doen zonder zich al te zwaar in te span nen, verklaart de toenemende belang stelling die momentcel bestaat voor massagcapparatuur, waarmee men het organisme wat kan oppeppen, stramme spieren weer soepel kan maken en zich als gevolg daarvan weer fit kan voelen. Electrohuis Bakker N.V. heeft sedert kort een serie massageapparatuur in huis. Het meest omvang rijk is het bandmas- sageapparaat, dat de eigenaar die er da gelijks een minuut of vijf gebruik van maakt op aangena me wijze doet sid deren. Op de plaat sen waar de band om het lichaam wordt gelegd wordt de bloedsomloop ge stimuleerd en wordt de afvoer van afvalstoffen bevorderd. Op die plaatsen kan men tevens af slanken, hoewel het goed is te weten dat daarbij wel enig geduld nodig is. Wat wel direkt is te constateren is het gevoel van verfrissing dat na het ge bruik van de bandmassage optreedt. De vermoeidheid wordt a.h.w. uit de spie ren weggetrild. In het Saunabad Texel is een dergelijk apparaat door Electro huis opgesteld. De baders mogen er gratis gebruik van maken. Plaatselijk Aanmerkelijk kleiner zijn de vibra tors waarmee het lichaam plaatselijk 'UllllllllllltlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIHHtHillllllllKIUi Dit was nu eindelijk weer eens zo'n disc-jockey M waar heel Texel over jj 1 praat. Een jongen met een M i geweldige leuke en gelukkig dit weekend j is hij er weer, dan wordt het natuurlijk weer een bere gezellige boel. Dus tot zaterdagavond in VAT 69 AS JE GOGUM BENT, ALTIJD SCHERP STAAN. De firma Drijver is momenteel druk doende met dé verbouw van het voor malige pension ,,'t Centrum" aan de Weverstraat tot speelgoedafdeling voor Dros Magazijnen N.V. Het betekent een vergroting van de oorspronkelijke Win keloppervlakte met 120 m2. Op 11 no vember (Sint Maarten) zal deze nieuwe afdeling worden geopend en dus ruim schoots voor Sint Nicolaas is gebruik zijn. Het onderbrengen van het speel goed in een aparte ruime afdeling was dringende noodzaak. Niet alleen is het assortiment de laatste tijd sterk uitge breid, maar het spéelgoed wordt ook omvangrijker*. Plastic outo's met een lengte van zowat een meter zijn daar van een typisch voorbeeld evenals plas tic boten, tenten, vliegers, grote pop pen, etc. Het opstellen van dit alles temidden van de andere branches ver oorzaakt een rommelig beeld. De nieu we afdeling krijgt een portiek met alu minium etalagepui. De bovenverdieping wordt bedrijfswoning. Het gebouw werd in 1967 door Dros Magazijnen overgenomen en nog enke le jaren als pension geëxploiteerd. Het ontwerp voor de verbouw werd ver vaardigd door architect v. d. Hoven uit Schagen ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 18 oktober opom 7.09 uur en gaat onder om 17.41 uur; 21 oktober op om 7 14 uur en onder om 17.34 uur. Maan: 22 okt. L.K.; 30 okt. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild 16 okt. 9.44 en 21.51; 17 okt. 10.16 en 22.29; 18 okt. 10.50 en 23.05; 19 okt. 11.23 en 23.38; 20 okt. 11.58 en 21 okt. 0.05 en 12.33; 22 okt. 0.37 en 13.15; 23 okt. 1.26 en 14.20; 24 okt. 2.35 en 15.37. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. Zondag- en maandagavond om acht uur draait in het City theater de film „The secret of Santa Vittoria". Het ver haal speelt zich af in het Italiaanse dorpje Santa Vittoria. Een dorp waar eigenlijk niets bijzonders gebeurt, be halve dan het produceren van beroem de wijn. Ook de tweede wereldoorlog gaat aan de inwoners min of meer voor bij, tot dat de student Fabio opgewon den hét dorp binnenkomt met de me dedeling dat Mussolini dood is. Deze mededeling ontketent een algehele fas- cistenjacht Italo Bombolini ziet hierin aanleiding om een groot drankfeest te geven. In een roes klimt Bombolini te gen de watertoren op om de naam Mus solini eruit te verwijderen. De bevol king hierdoor in grote feestvreugde, be noemt hem tot burgemeester. Zijn vriend Babbaluche brengt hem de ideeën van Macchiavelli bij. Deze hel pen hem bij het besturen van zijn ge meente. De Duitsers zijn in aantacht. De bevolking komt tot de conclusie dat zij de grote voorraad wijn moeten ver bergen. Bombolini en Fabio maken een plan om dé wijn te laten verdwijnen. Iedereen moet meehelpen. Er wordt een lange levende keten gevormd om de flessen op die manier door te geven. Ze worden opgeslagen in een grot, die dichtgemetseld wordt. Een uur voordat de Duitsers binnenvallen is het werk gedaan en kan de bevolking zich gerust voelen. Wanneer de Duitse commandant verschijnt probeert deze te weten te ko men waar de wijn verborgen is, maar de bevolkmg laat niets los. Ondanks be dreiging tot vernietiging, mishandeling van gijzelaars en wreedheid van de SS bewaart Santa Vittono zijn geheim. (Toegang boven 14 jaar). Zaterdagavond om acht uur en zon dagmiddag om drie uur draait de film „Young Billy Young". De jong en oner varen Billy Young, wordt door Ben Ka ne naar Lordsburg gebracht om daar de funktie van sheriff te bekleden. Kane was erbij toen Billy buiten zijn schuld iemand neerschoot. Hij wil nu Billy door zijn getuigenis van alle blaam zui veren. Kane ontdekt echter dat Lords burg een zeer corrupt stadje is en dat de leiding in handen is van ene Beham, eigenaar van de plaatselijke saloon. Een van de meisjes die daar werkt waar schuwt Kane dat Bdhan -samen met Kane's oude vijand Boone, een plan be raamt om de nieuwe Sheriff uit de weg te ruimen. Wanneer Béhan ontdekt dat Lily, het meisje uit de saloon, meer aandacht schenkt aan Kane dan aan hem, geeft hij' haar een aframmeling die niet best zou zijn afgelopen als Kane niet tussenbeide was gekomen. Reeds komen vrienden van Behan de stad binnen. Een van hen, een vriendje van Billy, doodt per ongeluk „Doe" CuShman. Kane sluit hem op in de ge vangenis en komt tot de ontdekking dat de jongen een zoon is van Boone. Billy echter vindt het éen gemene streek van Kane en bevrijdt de jongen. Dan begint het gevecht. Kane schiet de straat op en springt op de voorbij rijdende post koets. Aan het eind van de straat wacht Boone op hem. Déze, verrast door de vreemde aktie van Kane, aarzelt een ogenblik waardoor Kane de kans krijgt om hem neer te schieten. (Toegang alle leeftijden). (met vele specialiteiten, waarvan u zich in onbeperkte mate kunt bedienen). m.m.v. Trio „Mexico" op zaterdag 17 oktober 1970 vanaf 19.30 uur HOTEL DE PELIKAAN TEXEL De Koog Zijweg 14 telefoon (02228) 202 Tafelreservering aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1