Cjrocn TwartsJexels in het L, Schipper A. Boon wil op Texel volwaardige motor reddingboot ZWEEDS JACHTJE BIJ TEXEL VERGAAN „Soft drugs voorlopig niet uit de opiumwet halen" da Mary" is et voor haar ak berekend De heer Steenmeijer: „We weten er nog veel te weinig van x ei CORPSE j well*"1 Biologisch station doet beroep op Prov. Staten van Groningen Opvarenden spoelden behouden aan Ook voorstanders voor controle op gebruikers en handel [,V. v/h Langeveld De Rooi) 1 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den >220) 2741, 's avonds (02220) 2403 20 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8511 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abona. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4»/» BTW t k tij V! ixel moet men het doen met een oot die niet voor haar taak is id. De „Ida Mary" is te klein en stormweer niet uitvaren. De t namelijk bij windkracht ze- op de scheepvaartroute ter var de Texelse kust een onge- :urt, kan de Ida Mary er niet ju moet het reddingwerk dus overgelaten aan de „echte" red- len van Den Helder en Terschel- ie zijn op veel grotere afstand leerd zodat ze er meer dan 2l/t nodig hebben om de plaats leils te bereiken. Schipper A. Hzn van de strandreddingboot zegt daarom: „Wij hebben en volwaardige motorred- it nodig. Vroeger was de situatie Toen moesten we voornamelijk n bij strandingen en andere on- »n op de Eierlandse gronden en Waddenzee; daar is de Ida Mary 1 voor. Die ongelukken doen gevolg van de ontwikkeling van oiek steeds zeldzamer voor. Het ongelukken op de ET-route daar- neemt naar verhouding toe. :r hoogte van Texel is het bij gevaarlijk en daarom moet op >en goede reddingboot komen". >per Boon denkt daarbij aan een s de „Carlot" van Terschelling „Susan" van Den Helder. Zijn ;ens heeft hij al meerdere malen mis van het bestuur van de red- atschappij gebracht, echter zon- iultaat. Bij de K.N.Z.H.R.M. is n mening dat de boten van Ter- ïg en Den Helder het werk van Mary zonodig best kunnen over- De heer Boon noemt dat een itand en hij durft te beweren 5 gevolg van dat misverstand s gemiddeld vier mensen de i de golven vinden, die door een ïabij gestationeerde goede red- ot wellicht gered hadden kunnen Onbegrijpelijk is een motorstrandreddingboot ie Ida en haar voorganger Joan aanmerkelijk goedkoper dan - rote motorreddingboot. Toch is kwestie van geld, want de I.R.M. is meerdere malen in de iheid geweest om Texel voor geld aan een volwaardige boot )en De Neeltje Jacoba bijvoor- werd indertijd verkocht voor dan de helft van de waarde van Mary. „Ze hadden de Neeltje op moeten stationeren. Ik begrijp aarom dat niet is gebeurd!", zegt pij tig. misschien komt men bij de H.R.M. tot andere gedachten, ding om Texel toch een „echte" Schipper A Boon Mzn: „Laat ze het geld maar houden". reddingboot te bezorgen zou kunnen zijn dat onlangs de ET-route (een der drukste scheepvaartroutes ter wereld!) zeven mijl verder van de kust is ver legd. De afstand die de reddingboot moet varen naar een schip in nood is dus nog veel groter geworden, waar door het nut van de Ida Mary nog ge ringer is geworden. Bij vroeger vergeleken is de situatie wel ingrijpend veranderd. Toen koer sten de (zeil)schepen vlak langs de kust. Gebrekkige navigatiemiddelen, geen weerberichten en kwetsbaar materiaal waren er de oorzaak van dat scheeps- strandingen elke herfst en winter alle daagse gebeurtenissen waren, vooral bij Texel met zijn verraderlijke Haaks- en Eierlandse gronden. Die strandingen zijn hoogst zeldzame gebeurtenissen geworden. De schepen werden steeds groter en bleven steeds verder uit de kant. Theorie Toch gebeuren er nog vrij veel on gelukken voor de Texelse kust. De schipper van de Ida Mary heeft omtrent de ooi-zaak daarvan een eigen theorie opgebouwd. Bij oefentochten hebben hij en zijn bemanning opgemerkt dat bij stormweer ter hoogte van De Koog een soort golfrug is waar te nemen. Vol gens de heer Boon wordt deze rug van opvallend woelig water veroorzaakt door de vloedgolven die rond Engeland en via het Kanaal de Noordzee binnen komen en ongeveer hier a.hw. tegen el kaar opbotsen. In de hoop van deskun- ïTOKTEffEi K r WRDC>£Ht££ dige zijde steun voor deze theorie te krijgen heeft de heer Boon wel eens brieven geschreven, waarop hij echter geen antwoord kreeg waar hij wat aan had. Als het waar is zou dat een extra argument voor een grote motorredding boot op Texel kunnen zijn. Als voor De Koog een schip in moeilijkheden raakt hebben de boten van Den Helder en Terschelling uren nodig om die plek te bereiken, een situatie die volgens de heer Boon jaarlijks vier doden eist. Het „rayon" dat aan de Ida Mary is toegewezen omvat het kustwater van Molengat tot het Stortemelk bij de noordpunt van Vlieland. Al 17 jaar is Arie Boon schipper van de Texelse strandreddingboot en in die tijd is hij heel wat keren uitgevaren, soms voor twee schipbreukelingen in één nacht zoals op 1 februari 1953. Dit jaar zijn de redders tweemaal aktief geweest, zij het op niet bijzonder spectaculaire wij ze. Gezocht werd naar een Duitser die zich bij het zwemmen tever in zee had gewaagd en onlangs naar een straalja gerpiloot die bij oefeningen op de Vlie- hors met zijn Starfighter in zee was ge stort. De bemanning is voortdurend pa raat. Het in aktie roepen geschiedt te genwoordig met alarmkastjes die wer ken op het toonfrequentsysteem van de TEM. Schenking De strandreddingboot Ida Mary was een schenking, zoals de meeste redding boten van de K.N.Z.H.R.M.. Het is een (Zie verder pagina 2) Zo'n boot en niets meer of minder hoort in De Cocksdorp gestationeerd te wor den, zegt schipper A. Boon Mzn (Motor reddingboot Carlot" van Terschelling). OOSTVOORNE Het biologisch sta tion „Weevers* Duin" te Oostvoorne heeft aan Provinciale Staten van Gro ningen een telegram gestuurd, waarin wordt gewaarschuwd tegen de gevolgen van de verontreiniging van de Wadden zee door het via pijpleidingen lozen van afvalwater uit de Veenkoloniën. Deze dagen zullen Provinciale Staten van Groningen over de afvalwaterleiding moeten beslissen. Het telegram luidt als volgt „Biologisch Station „Weevers' Duin" Oostvoorne voorziet onomkeerbare en funeste schending van milieu en leven de have van Waddenzee bij aanleggen pijpleiding Veenkoloniën zonder in schakeling zuiveringsinstallatie. Het acht deze schending van onvervangbaar marien milieu van welhaast mondiale betekenis ontoelaatbaar en dring bij Uw beleidsbeslissing met klem aan op toe kenning van zeer hoge prioriteit aan onze verantwoordelijkheid voor dit milieu. Dr. M. J. Adriani". Gistermiddag omstreeks twaalf uur is het 3 ton metende Zweedse jacht „Escapade" bij vliegende storm in het Molengat bij Texel vergaan. De twee opvarenden, de 31-jarige Tor Sonny Ostervall en zijn 30-jarige broer Bo Göran, spoelden, vastgeklampt aan hun rubbervlot bij het Hoornderslag aan. Het tweetal, timmerman en haven arbeider, had drie jaar gespaard om vanuit hun woonplaats Norköping een reis te maken naar het Caraïbische ge bied. Op 26 september begon het grote avontuur, dat aanvankelijk gesmeerd verliep. Op 16 oktober werd Helgoland aangedaan en vandaar werd koers gezet naar Dover. Toen ze gisteren Texel wil den passeren, kregen ze te maken met een onvervalste Noordwesterstorm, waarin het 8.30 meter lange scheepje het zwaar kreeg te verduren. Vlucht Besloten werd naar de haven van Den Helder te vluchten, een voorne men waarvan ze even later spijt had den, want in het beruchte Molengat werd het notedopje een speelbal van de golven. Dicht bij de Razende Bol sloe gen verpletterende grondzeeën over de Escapade. De ramen werden uit de ka juit geslagen en het scheepje maakte zoveel water dat er geen houwen meer aan was. Op het laagste nippertje, toen het schip hen onder de voeten weg zonk, bliezen ze een rubbervlot op, maar ze slaagden er niet in het tentje op het vlot dicht te ritsen. In een mini mum van tijd stond het vol water, zo dat het weinig zin had om erin te klim- Aangcspoeld Vastgeklampt aan het vlot lieten ze zich drijven. Dank zij de storm was het Texelse strand snel bereikt. Vermoeid, doornat en ijskoud liepen de schip breukelingen in zuidelijke richting, sta ken daarbij de Hors over en kwamen tenslotte terecht in het amfibisch oefen kamp. Daar werden ze van droge mari nierskleren voorzien en konden ze on der het genot van een stevige maaltijd van de schrik bekomen. Tot hun geluk hadden de mannen geld en andere waardepapieren kunnen meenemen. Nieuwe kleren Het (drijfnatte) Zweedse geld werd op de Mok voor Hollandse valuta inge wisseld. Na een bezoek aan de Rijks politie te Den Burg, waar de bijzonder heden van de schipbreuk werden ge noteerd, ging het in gezelschap van tweede luitenant der mariniers R. H. de Boer naar Modehuis Moerbeek, waar het tweetal ten koste van ƒ350,in nieuwe kleren werd gestoken. De nacht werd doorgebracht in een hotel en van morgen zijn de onvrijwillige gasten via de Zweedse ambassade naar hun land teruggereisd. Zijn soft drugs schadelijk of niet? Het is een vraag waarop van deskundige en van minder deskundige zijden tegen strijdige antwoorden worden gegeven. De laatste jaren hebben mensen, die het weten kunnen met stelligheid verklaart dat marihuana en hasjiesj betrekkelijk onschuldig zijn, in ieder geval niet ge vaarlijker dan tabak of alcohol en dat het daarom niet nodig is deze zg. soft drugs te rekenen tot de stoffen, die vol gens de opiumwet verboden zijn. Met even grote zekerheid verklaren ande ren, doorgaans ook geen verkleumde jongens, dat de soft drugs wel degelijk gevaarlijk zijn. Het gevolg is: veel onze kerheid, vooral bij ouders van op groeiende kinderen. Aan die onzeker heid is vrijdagavond, toen hoofdinspec teur G. Steenmeijer van de Groningse recherche voor de leden van het Over koepelend Orgaan van Vrouwenorgani saties een lezing hield over drugs, geen einde gemaakt. Maar om die reden zul len degenen, die de avond meemaakten (waaronder vrij veel jongeren) niet te leurgesteld zijn, mogelijk wel omdat het niet tot een echte discussie kwam. Discussie over voor- en tegen was eigenlijk niet goed mogelijk. Voor- en tegenstanders konden zich beroepen op de mening van deskundigen en dat de den ze dan ook ijverig. Om wat vaster in het zadel te zitten, werd kwaliteit en objectiviteit van de deskundigen van de tegenpartij in twijfel getrokken. Ieder kon na afloop dan ook gesterkt huiswaarts keren, behalve de (meren deels) ouders twijfelaars. Discussie niet boeiend De heer Steenmeijer deed geen po gingen de discussie wat meer diepte te geven. Toch waren daar wel mogelijk heden voor geweest. Hij zou het ant woord op de vraag of drugs slecht zijn in het midden hebben kunnen laten en hij had in plaats daarvan de vraag kun nen opwerpen: waarom? Waarom wil die „kritische" jeugd zo graag een ge woonte aanhangen die nergens goed voor is en een hoop geld kost. Is het dezelfde mentaliteit die hen zonder aar zelen naar sigaretten en drank doet grijpen of naar bepaalde kleding en bepaalde grammofoonplaten? Komt dal uit angst voor vereenzaming? Is hier sprake van groepsdictatuur als je het met doet lig je er dan uit? Zo'n discusies met ongetwijfeld interessante psychologische aspecten ontstond vrij dag niet en daarom was de avond wei nig boeiend. Dat is geen verwijt aan de heer Steenmeijer. Hij bekeek de zaken als politieman: zolang de soft drugs nog vallen onder de stoffen die volgens de opiumwet taboe zijn, dient er tegen op getreden te worden. Dat zei hij ook, aan het begin van zijn lezing. Het ging om feiten ten aanzien van verdovende mid delen en om zijn ervaringen als politie man, die speciaal is belast met het toe zicht op de naleving van de opiumwet. Een minder eenzijdige benadering zou zijn bereikt als het onderwerp door een forum van deskundige vóór- en tegen standers zou zijn belicht. Het gebruik van drugs heeft de laat ste jaren steeds sneller om zich heen gegrepen. Zes jaar geleden was in Gro ningen nog nooit proces verbaal opge maakt inzake het in bezit hebben van verdovende middelen. In 1967 werd een man aangetroffen, die stuff in zijn bezit had; in 1968 5 man; in 1969 12 man en dit jaar tot dusver 40 man. De laatste jaren betreft het in 60 tot 70% van de gevallen hasjiesj; een jaar of vier ge leden had marihuana de overhand. De heer Steenmeijer zei het dan ook bijzonder druk te hebben. Om het werk goed te doen, zouden eigenlijk drie re chercheurs beschikbaar moeten zijn. Soorten De meest bekende drugs zijn: Opium, het gestremde sap uit de doosvrucht van de papaver. Gebruikers kunnen het zich toedienen door eten, roken en injecteren. Het is sterk verslavend. Nauw verwant daaraan is morfine, dat als pijnstillend middel in de genees kunde wordt gebruikt. Verslaafden trachten het vaak te krijgen door dok- tesrecepten te vervalsen. Dan is er heroïne, dat op syntetische wijze uit morfine wordt gehaald; ook deze stof is sterk verslavend. In 1967 stierven er in Ameika 300 mensen aan; in 1969 800. Cocaïne wordt gemaakt van het blad van cocastruik uit Peru en Bolivia.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1