(jfroen 'kwartsJexeU in het hart-, pe heer Slijderink: Padvinderij uit de tijd? Geen sprake van! wordt nog veel te weinig voorde jeugd gedaan Buu^erenigitjg Er is maar weinig verschil met open jeugdwerk99 Dorpscommissie vraagt meer speelgelegenheid in Den Burg Snelle teller «/OCT folkloristische verzorgt NZAAM DROMEN PLANT NU BLOEMBOLLEN van le kwaliteit folkloristische avond in Den Helder Morgen weer trimmen in De Dennen Brievenbus verplaatst Kan speelweide beter worden benut Kollekte voor geestelijk gehandicapten Kaatsvereniging gaat door G 23 OKTOBER 1970 84e JAARGANG No. 8512 N.V. v/h Langeveld De Roo(| 11 Den Burg, Texel Tel. 2741 fry- de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abona. prijs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert. 19 ct per mm. excl. 4"/# BTW padvinderij uit de tijd? Geen e van Dat zegt, zonder aarzelen, |er N. Slijderink (47), sinds 13 jaar van de Sint Jeroengroep. Die Sint groep bestond woensdag 25 jaar |lt ongeveer vijftig welpen, ver en rowans. Dat feit alleen al ISlijderink als bewijs voor zijn g aan. „Dacht je dat de jeugd van ag zich tegen zijn zin laat bezig n in dat padvindersverband? Maar ibben over belangstelling niet te i en dan mogen we toch wel zeg- lat die versmade padvinderij in een Ifte voorziet". Itenstaanders beschouwen de pad- K-ij als een half militaire organi- Tmet veel cereminieel, eerbetoon jscipline. Zo van: bevel is bevel. de laatste jaren zo enorm veel derd", zegt de heer Slijderink. hebben ons echt wel aangepast, herpe kantjes zijn er al lang af. jn een moderne jeugdvereniging den met belangstelling voor alle »n van de maatschappij. Bij de iners wordt onderling uitgemaakt f er gaat gebeuren. Er worden le- i georganiseerd, we houden dis- Is we zijn gewoon open jeugd- Leiding Kvordt vaak verondersteld dat „de 1 van tegenwoordig" niets liever Kin ongeremd zijn gang gaan, zon nige vorm van toezicht of leiding. tragisch misverstand", noemt de piijderink dat. „Ze zéggen mis- J wel dat ze alleen maar hun eigen lillen doordrijven en niets met an- 1 te maken hebben, maar in wer- |heid hunkeren ze naar iemand, het juiste moment het beslissen- fcord spreekt of een bepaalde weg En dan ineens die werkelijkheid - - - - Zaterdagavond VAT 69, geweldig JE GOGUM BENT! uit een gevarieerde kollektie. A. VAN STRIEN, EMBOLLENVERZENDHUIS itte Kruislaan 28, Den Burg, 'el. (02220) 2904, b.g.g. 3376 N. Slijderink /eugd hunkert naar leiding rijdag 23 oktober lurg, LTS-kantine, 20.00 uur, bij komst fotoclub De Kiekendief. Burg, „De Kletskeet", 21.00 uur, invergadering S.V. Texel, i'oensdag 28 oktober Burg, „De Zwaan", 20.00 uur, enkomst Vrouwenvereniging van N.K.V. onderdag 29 oktober lurg. Hotel „De Lindeboom-Texel" fut. optreden van Cabaretgroep de Wijs, Amsterdam, lurg, „De Graaf", 20.00 uur Post elruilbeurs. Jl 'rijdag 30 oktober "iBurg, LTS-kantine, 20.00 uur, JSH film-gespreksavond voor Slfers van opgroeiende jongeren. Ge leidster mevr. R. Toorens-Hoed. jocksdorp, Hotel „De Hoop", 20 00 plattelandsvrouwen De Cocksdorp- Jrland, boekbespreking „Kinderen 'osï ons volk". iurg, Casino, 20.00 uur, klaverjas te. niet. Want het behalen van ieder in signe betekent dat je weer een nieuwe vaardigheid onder de knie hebt. Het insigne „Zwerver" bijvoorbeeld houdt een soort kampeeropleiding in, minstens zo degelijk als voor 'n kampeerpaspoort. Veel kennis en ervaring opdoen in groepsverband; ze moeten leren impro viseren daar gaat het om en dat geeft bij ieder enorme voldoening. Samen maken we het programma op. We be ginnen echt niet aan dingen waar nie mand wat voor voelt. Maar op een ge geven moment moet toch het doorslag gevende beslissende woord klinken en dat komt dan van de leider, die is niet te ontberen. Die leider is momenteel Jaap Huisman; hij is hopman van de verkenners. Groepsleider Slijderink heeft eigenlijk een meer administratie ve taak, achter de schermen. In 1957 was dat anders. Toen werd hij door ka pelaan Koopman aangeworven en tot hopman gebombardeerd. „Ze zaten toen omhoog, Eerst hadden ze Piet Zeven hoven gevraagd, maar die zei: je moet bij mijn buurman wezen. Hij wist dat ik in Alkmaar ook in het jeugdwerk had gezeten". Ook bij de welpen, de jongste categorie padvinders, is de lei ding in goede handen. De gezusters (Zie verder pagina 2) De revuegroep Schoonoordsingel- Witte Kruislaan-Kogerstraat is uitge nodigd om op 15 januari a.s. in de schouwburg van Den Helder op te tre den. De revuegroep verzorgt dan een folkloristische, aan Texel gewijde avond voor Vrouwenverenigingen uit de kop van Noordholland. Het is de bedoeling een selectie te brengen uit de verschil lende revues, die de groep in de afge lopen jaren voor het voetlicht heeft gebracht. Zaterdagmiddag begint weer het trimmen in de Dennen. De deelnemers komen om vier uur bijeen in het vakan tiecentrum Dennenoord van de gebroe ders v.d. Berg. Het is de bedoeling een afwisselend en niet te zwaar oefenpro gramma af te werken, dat tot doel heeft de algemene lichamelijke conditie te bevorderen. Er zijn geen kosten aan verbonden Ook nieuwelingen, van alle leeftijden, zijn welkom. Dat geldt ook voor dames. Ten behoeve van de bejaarden in het Gollards Rustoord en omgeving is de brievenbus in de Schoonoordsingel ver plaatst naar de Jonkerstraat, tegenover perceel 2. Vooral tijdens het zomer seizoen was het voor de bejaarden be zwaarlijk de drukke Kogerstraat over te steken als zij hun correspondentie ter post wilden bezorgen. wijst. De mens is een sociaal dier, dat graag in harmonie met anderen zijn doen en laten bepaalt, maar het erkent ook de levenservaring van de oudere leider en het geeft die graag zijn ver trouwen. En dat is maar goed ook, want het zou anders een janboel worden. Dat geldt ook voor het open jeugdwerk. Dat willen ze op Texel van de grond brengen. Prachtig. Maar ze moeten echt niet denken, dat het kan zonder be hoorlijk toezicht en regels. Er zal zich een man voor moeten inzetten met lei derscapaciteiten. Dat wil niet zeggen, dat hij met gedreig en gedonder zijn wil doorzet, maar veel meer, dat zo iemand het vertrouwen heeft. Hij moet de taal van de jeugd spreken. Maar overwicht en als het moet ook doortas tend en streng optreden zijn evenzeer nodig. Let maar eens op: dat hele open jeugdwerk staat of valt met de kwali teiten van de man die er achter staat". Het is te danken aan mensen met lei derscapaciteiten, dat Sint Jeroen nog steeds een bloeiend bestaan leidt. ,,We hebben geluk gehad", zegt Slijderink. „We hebben bijna voortdurend krach ten gehad, die het in hun vingers had den, die er zich voor inzetten. Vreemd is dat, de jeugd voelt intuïtief of een leider er zelf in gelooft of niet. Als ze zien dat hij hard werkt, zijn ze bereid hem te volgen en ook de handen uit de mouwen te steken". Speelpak Maar die welpen, verkenners en ro wans kenmerken zich nog altijd door dat uniform. Is dat niet een beetje an tiek? Slijderink: „Ja, we dragen nog steeds een uniform, al wordt daar lang niet zo precies de hand aan gehouden als vroeger. Dat het uniform toch wel gewild is, heeft een erg logische oor zaak: het is een ideaal speelpak. Wie in zijn goeie kleren naar de padvinderij komt, heeft daar al gauw spijt van. Zo'n stevige manchester broek en dat khaki shirt kan tegen een stootje. Het uniform ziet er trouwens wel anders uit dan vroeger. De bekende hoed met brede rand wordt alleen nog bij heel officiële gelegenheden gedragen. De jongens dragen tegenwoordig een lange broek en een baret. De padvindersstok hoort ook tot het verleden, 't Is alle maal wat praktischer geworden. Dat geldt ook voor de eisen, die aan de pad vinders woren gesteld. Nuttige bezigheden Alles waarin de verkenners zich oefe nen, moet praktisch nut hebben voor het leven van alledag. We hebben eens met z'n allen een bromfiets gedemon teerd en weer in elkaar gezet. Frans Zegel is eens op bezoek geweest om een lezing te houden over muziek en we zijn eens bij Rijkswaterstaat geweest om daar wat op te steken. Vorig jaar heeft de hele Verkennersgroep het zwem diploma gehaald in Den Helder en we hebben ook eens een tijd gymnastiek gedaan in 't Skiltje. Allemaal erg nut tig. Dat insignesysteem is zo gek nog De Dorpscommissie Den Burg voert aktie tot vergroting van het aantal speelgelegenheden in Den Burg. In de Burdetstraat en in de Wagemakerstraat werd door de buurtbewoners een speel- tuintje ingericht, maar de dorpscommis sie is van mening, dat dergelijke pro jecten ook in andere delen van Den Burg een vereiste zijn. Voorzitter G. Praamstra las op de jaarvergadering van de dorpscommissie een brief voor die het bestuur in augustus aan het college van B. en YV. heeft gestuurd in zake deze problematiek. In de brief wordt gemeld, dat ook in andere wijken van Den Burg plannen bestaan voor het scheppen van speel- terreintjes en wel op de stukjes land die momenteel al door de jeugd zijn ontdekt en in gebruik zijn als „trap veldje". Als zonadig voorzien ze al in een behoefte wat bleek bij een derge lijk terrein aan de Bernhardlaan, dat ten gevolge van de woningbouw even wel moest verdwijnen. Dit terrein werd zowel overdag als 's avonds druk ge bruikt, ook door volwassenen (bedrijfs voetbal). De gemeente is gevraagd ter vervanging van dit terrein een nieuwe speelgelegenheid te wijzen in deze buurt. Dit terrein zou dan een defini tieve bestemming moeten krijgen, te meer daar het oorspronkelijk als speel terrein aangewezen perceel op de hoek Bernhardlaan-Waalderstraat inmiddels een bestemming als bouwterrein heeft gekregen. In de brief wordt voorts ge vraagd in het gebied dat begrensd wordt door Waalderstraat en Koger straat, een trapveldje aan te leggen, bij voorbeeld op het terrein aan het eind van de huidige Bernhardlaan tussen de voormalige sociale werktuin en het in dustrieterrein. Wellicht is het mogelijk een gedeelte van de noodcamping aan de Waalderstraat tijdelijk als trapveld te gebruiken; dat is mogelijk zonder dure voorzieningen. Voorts wordt verzocht aandacht te schenken aan het tijdelijke trapveldje aan de Beatrixlaan. De toestand waarin dat verkeert, is voor de jeugd weinig aantrekkelijk. De bestemming van het terrein achter het Rode Kruisgebouw is veranderd. Eerst was dit een intensief gebruikt trapveldje; nu is het soort park geworden. De dorpscommissie zou graag zien dat de mogelijkheden van dit terrein worden vergroot door er een „speelroute" voor kinderen in aan te brengen. De dorpscommissie heeft hier voor een plan. Speelweide De speelweide aan de Emmalaan wordt momenteel nauwelijks als zo danig gebruikt. De laatste jaren wordt het terrein alleen gebruikt voor het concours hippique en in de ijsperiode als ijsbaan, terwijl er de laatste tijd ook op wordt gekaatst. De dorpscommissie wil dat deze gelegenheid geschikt wordt gemaakt voor dagrecreatie door meer toegangsmogelijkheden vanuit het aan grenzende park en vanaf het wandel pad langs de Emmalaan en het aan brengen van beplanting met boom groepjes van het nu geheel kale terrein. Hierdoor zal een meer intieme sfeer ontstaan en daardoor tot spelen noden. Het terrein zal dan als ijsbaan goed bruikbaar blijven, zo meent de commis sie. Als op een gedeelte van het terrein twee doelen worden geplaatst, zal de jeugd uit de omgeving hier beslist gaan voetballen. In dezelfde brief vraagt de dorps commissie tijdig inzage te krijgen van de toekomstige bestemmingsplannen, verkeersplannen e.d., zodat men in de gelegenheid is eventuele op- en aanmer kingen te plaatsen. Het streven van de dorpscommissie is erop gericht meer inspraak te krijgen in de ontwikkeling van Den Burg. Naar aanleiding van de brief zal bin nenkort een gesprek plaatsvinden tus sen de dorpscommissie, de betrokken gemeentelijke diensten en de stichting Cultureel Werk. 10% voor Texelse kinderen De Nationale Kollekte voor Geeste lijk Gehandicapten, die van 26 oktober tot 1 november ook op Texel wordt ge houden, komt ten goede aan de zorg voor zwakzinnigen van alle gezindten. De protestants-christelijke, r.k. en alge mene organisatie werken hierin dan ook nauw samen. Een interessante bij zonderheid is dat de opbrengst van de kollekte voor ongeveer de helft blijft in elk rayon waar de collecte wordt ge houden ten behoeve van plaatselijke voorzieningen. Er zijn in Nederland 100 rayons. De andere helft wordt gebruikt voor landelijke voorzieningen. Onge veer tien procent van de plaatselijke opbrengst op Texel komt rechtstreeks ten goede aan de zorg voor Texelse ge handicapte kinderen. Dagverblijven voor ouderen en kin deren, gezin-vervangende tehuizen, short-stay-homes, observatiecentra, in ternaten, sociaal pedagogische diensten, vakantietehuizen etc. etc. Dit alles is nodig voor 2 a 3% van de Nederlandse bevolking, die van licht tot zeer zwaar geestelijk gehandicapt is. Hoewel de verschillende takken van arbeid van de zwakzinnigenzorg voor een belangrijk deel worden gesubsi dieerd (60 tot 80%), blijft steun uit par- tikuliere bron een gebiedende eis. Uit de Nationale Kollekte worden de grote tekorten in de zwakzinnigenzorg gedekt. Binnen enkele jaren dienen 150 dag verblijven voor ouderen, 300 kinder dagverblijven, 90 gezinsvervangende te huizen en 6 short-stay-homes naast de bestaande tehuizen te worden gesticht. Op het ogenblik zijn er in Nederland 35 dagverblijven voor ouderen, 50 kin derdagverblijven, 80 gezinsvervangende tehuizen en 8 short-stay-homes. De jonge Kaatsvereniging Texel blijft actief, hoewel de weersomstandig heden spelen in de buitenlucht onmoge lijk maken. Er wordt nu met veel succes geoefend in de burgemeester De Koning-hal. Nieuwe kaatsers blijven welkom. Dinsdagavond a.s. wordt weer gespeeld. Deelnemers moeten om 18.45 uur aanwezig zijn. Nieuwelingen kun nen alvast contact opnemen via telefoon (02220) 2122. De Raiffelsenbank Texel heeft onlangs een ingenieus elektronisch apparaat aan gekocht, waarmee het mogelijk is in lut tele seconden grote bedragen aan klein geld te sorteren en op te tellen Het geld wordt in een trechter gestort en gesor teerd naar centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens en rijksdaalders. Het totaal bedrag wordt geprojecteerd op een scherm. Bij het tellen van winkelgeld en geld uit spaarbusjes zal het apparaat tijd besparende diensten verrichten. Nuttig werk deed het kostbare ding ook bij de aktie Schip Ahoy, toen het geld uit col lectebussen werd geteld Bij die gelegen heid werd bovenstaande foto gemaakt. In het midden dokter A. van Loon, voor zitter van de plaatselijke Rode Kruis- afdelmg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1