Groen 2wartsjexels in het hart verboden kamer" ■k Als „Sarasani" wordt stel ik vragen in de AGENDA Week van de aarde met uitvaartbesloten rEXEL MOET ZICH f.NI El LJIT DE MARKT PRIJZEN Kamerlid Hans v. d. Doelmet vakantie op Texel: ma0 1/ Overkoepeling organiseert cursussen Obstakels in haven opgeblazen Mannenkoor en Excelsior geven uitvoering Bazaar te De Waal Directeur KNZHRM geeft commentaar op uitlatingen schipper Boon „Ida Marywel voor haar taak berekend Zeven lijkkisten te water gelaten 84e JAARGANG No. 8513 G 27 OKTOBER 1970 node 3den iaroi e N.V. v/h Langeveld De Rood 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 minimi sdei VOR nai t bet schiji /an well neng resu iest kun dai ls Sarasani op Texel wordt verbo- ga ik vragen stellen in de Kamer", Tweede Kamerlid Hans v.d. Doel A). „Het gedwongen sluiten van die boerderij zou een typisch staaltje van groepsgericht buiten de rech- ora. Daar moeten we vanaf, want is kenmerkend voor totalitaire sta- Hans v.d. Doel is momenteel met v en twee kinderen op vakantie 'exel. Hij heeft een rustig onderko- gevonden in een der bungalows het terrein Eldorado van de heer J. Hennink en het ziet ernaar uit dat ondanks het af en toe bar slechte tien geslaagde herfstvakantieda- zullen worden. Maar zelfs in zijn 4. tijd is Hans v.d. Doel (o.m. bekend zijn zwembadkraakaktie) politiek jn verblijf op Texel was aanleiding ich te verdiepen in wat plaatselijke ele problemen, wat leidde tot zijn ing over Sarasani. Hij zegt: Ik heb gevoel dat de mensen die iets op jeatclub aanmerken in werkelijk- gekant zijn tegen de levensopvat- 0 van het jeugdige publiek wat daar t. Het is een sociaal vooroordeel dat aker aantreft in toeristenplaatsen, komt dan meestal ook een econo- t aspect bij. Men ergert zich aan ingelui, die weinig geld uitgeven en hun optreden andere, wèl veel geld ?dende gasten afschrikken. In die wordt alles aangegrepen om hen eren. Werkelijk reële klachten zijn ieestal niet; dat blijkt ook wel uit eaclies op die oproep om klachten dienen". Via de rechter et feit dat de politie een rapport rengt aan B. en W., waarin wordt Iviseerd Sarasani volgend jaar niet te laten, baart het kamerlid nog de ste zorg. „Het zou beslist niet te eren zijn als op basis van zo'n rap- tot het sluiten van die beatdancing worden overgegaan. Een paar poli- lannen in burger hebben bepaalde ■tredingen geconstateerd, die dan leiding zouden moeten zijn om de tent maar te sluiten. Tegen die •tredingen of misdrijven moet na- lijk worden opgetreden, maar op de ruikelijke manier. Er moet proces )aal worden opgemaakt en de da- 1 zullen zich moeten verantwoorden, ijst s rna de rechter een oordeel velt. ir er schijnt nooit proces verbaal te opgemaakt en men gaat nu achter- egin november organiseert de Over ling van Texelse Vrouwenorgalli es twee cursussen. De eerste cur- ,Gasten ontvangen" wordt gegeven rmcj. P. Hage uit Alkmaar. De cur- ;n worden in staat gesteld een keu- :e maken uit een aantal onderwer- als bijv. bereiding van fondue, buffet, barbecuerecepten, menu's r verwachte en onverwachte gasten De cursus wordt gehouden in het itrurn in Oosterend op woensdag 14.00 tot 16.30 uur en in De Cocks- in hotel „Kikkert" van 19.30 tot uur. Opgeven voor Oosterend bij touw Zegers, Achtertune 23, tele- 1 (02223) 458; voor De C-ocksdorp bij I 'rouw Siebinga, Kikkertstraat 12, foon (02222) 458. De eerste les wordt even op woensdag 4 november, de lende lessen op 18 en 25 november ♦♦♦f2 en 16 december. De kosten bedra- ƒ10,per persoon plus eventuele :ediénten. HANS V.D DOEL oppassen voor groepsgericht af argumenten bij elkaar harken om de zaak te kunnen sluiten. Een grote groep jeugdige toeristen dreigt het slachtoffer te worden van deze merkwaardige aan pak". Actueel Hans v.d. Doel interesseerde zich bij zonder voor de Sarasanikwestie, omdat premier De Jong nog onlangs heeft toe gezegd, dat men in Nederland nooit tot groepsgericht zal overgaan naar aanlei ding van individuele misstappen. In Sarasani betrof het zulke misstappen, dat is inmiddels voor mij wel komen vast te staan. Best mogelijk dat de exploitant daar geheel of gedeeltelijk voor verantwoordelijk was en dan dient tegen hem pv te worden opgemaakt. Dat is niet gebeurd en dat klopt niet". Oefening van mariniers tweede cursus „karweitjes in de shouding" omvat een zestal lessen, irin o.a. aan de orde zullen komen: opknappen van meubelen, schoenen, £n, enz., het gebruik van plakplas- plakvilt, het repareren van lekken- kranen, lampekappen overtrekken, lderen en beitsen, inlijsten en op- dcen van platen, repareren van ma- stoelzitting, enz. Deze cursus (door M. Janssen uit Alkmaar) wordt en in Oudeschild gegeven, woens- |s van 19.30 tot 22.00 uur in 't Skiltje cursusgeld bedraagt 12,per per- :ingi ti. Opgeven bij mevr. Visser, Loods- iel 42, telefoon (02220) 2768. De eer- les is op 4 november en de volgende en zullen op 11, 18 en 25 november 2 en 16 december gegeven worden. 1- ledigden dienen zich liefst zo spoe- >♦«4 hogelijk op te geven. Duikers van het korps Mariniers heb ben met behulp van springstoffen ob stakels in de haven van Oudeschild op geruimd. Donderdag is men er in sa menwerking met Rijkswaterstaat de he1- le dag mee doende geweest. De stukken plaat, blokken beton en stalen staven la gen er al jaren maar begonnen pas de laatste tijd voor de kotters hinder op te leveren. De vissersschepen krijgen een steeds grotere diepgang. Toen onlangs de haven werd uitgebaggerd, stuitte ook de emmerketting van de bagger molen herhaaldelijk op de voorwerpen. Het opruimingswerk trok donderdag veel bekijks. Eerst gingen duikers naar beneden om de aard van het voorwerp vast te stellen en daarna werd een springlading aangebracht die elektrisch tot ontploffing werd gebracht. Het was geen bijzonder spectaculair gezicht. De explosies waren wel goed hoorbaar maar in het water ontstond weinig! meer dan een flinke werveling. De toe schouwers liepen ondanks de korte af stand dan ook geen gevaar, hoewel zij er via de megafoon wel op werden ge wezen dat zij hun nieuwsgierigheid op eigen risico bevredigdenHet op- ruimingskarwei werd door de mariniers in oefenverband uitgevoerd. Als pa de vuist op tafel slaat omdat de eetlust hem vergaat gilt moe: ik zal nu zeker morgen voor dwarsgebakken Bums gaan zorgen! DWARSGEBAKKEN Hans v.d. Doel zou het trouwens „stom" van de Texelaars vinden als ze ernaar zouden streven de jongeren van hun eiland te weren. Want daar komt het volgens hem wel op neer als een typische jeugdattractie als Sarasani zou worden opgedoekt. „Over enkele jaren zijn die jongeren keurig getrouwde huisvaders, die met hun gezin naar Texel komen en ze zullen dat beslist niet doen als ze nu worden wegge jaagd". Mooi eiland Hans v.d. Doel vindt Texel overigens een mooi eiland. Hij was er nooit eer der geweest. In de zomer was het er niet van gekomen en omdat hij ver wachtte, dat het er dan onaangenaam druk zou zijn. Dus werd het de herfst. Informatie bij ANWB en VW leverde een zending fraaie folders op, waarin de rust van het niet-zomerse Texel uitbundig werd beschreven. Het kamer lid heeft inmiddels ervaren dat de re clame niet ten onrechte is. Hij is het er wel roerend mee eens dat Texel, wil de winterrecreatie er werkelijk commer cieel aantrekkelijke vormen kunnen aannemen, overdekte recreatiemoge lijkheden moeten hebben. Het beesten weer van vorige week is voor enkele dagen wel aardig, maar op een gegeven moment willen de mensen er toch uit en ergens heen. Voor Hans v.d. Doel gaf dat geen probleem, want hij had zijn werk meegenomen en zat rustig te schrijven en te lezen, terwijl buiten de Noordwesterstorm bulderde. „Een over dekt verwarmd zwembad is een van de eerste vereisten, maar er zouden ook wat culturele evenementen in de win terperiode geboden moeten worden. Waarom niet eens een goed toneelgezel schap zoals „Theater" uit Arnhem ge- engageerd? Die willen best komen en financieel is dat haalbaar, want derge lijke verschijnselen van dien. Wande- ruim gesubsidieerd. Gevaar Hans v.d. Doel ziet wel is dat het noodzakelijk is dat buiten de zomerpe riode meer toeristen naar Texel komen. „Anders prijst Texel zich uit de markt. Ik heb gehoord van logiesprijzen van 27,50 per dag voor een hotelkamer. Dat is gewoon te veel. Die hotelier móet het wel vragen, want hij moet in een paar maanden de lasten voor een heel jaar opbrengen. Maar mensen met een smal le beurs worden door zulke prijzen af geschrikt, terwijl Texel het toch van die categorie vakantiegangers moet hebben. Het is hier prachtig. Van de week ben ik naar de Slufter geweest. Fantastisch, dat is iets unieks. Het zou niet juist zijn als alleen mensen met (Zie vervolg achterpagina) Ten bate van bejaardenomroep Zaterdag 7 november zal in de N.H. kerk te Den Burg een muzikale avond worden gegeven, verzorgd door de Chr. Muziekvereniging „Excelsior" en het Ohr. Mannenkoor uit Oosterend. De lei ding berust bij de heer Kuik. In Oosterend werd een dergelijke avond eerder met groot succes gegeven. De baten van de avond te Den Burg komen ten goede van de stichting be jaardenomroep Texel. De entreeprijs bedraagt ƒ1,50 per persoon. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij kap per P. Uitgeest in de Parkstraat. De Hervormde Vrouwenvereniging organiseert woensdag en donderdag a.s. een bazaar t.b v. de Ned. Herv. kerk in het dorpshuis te De Waal. De bazaar is geopend 's middags om 3 uur; 's avonds om 7.30 uur. In het begin van de avond zal me vrouw Boot enige tijd zitten emailleren. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Rail fcisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abona. prjjs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4BTW Woensdag 28 oktober De bijeenkomst van de Vrouwenvereni ging van het N.K.V. is uitgesteld op 3 november. Donderdag 29 oktober Den Burg, Hotel „De Lindeboom-Texel" 't Nut, optreden van Cabaretgroep Ivo de Wijs, Amsterdam. Den Burg, „De Graaf", 20.00 uur Post zegelruilbeurs. Vrijdag 30 oktober Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, NVSH film-gespreksavond voor ouders van opgroeiende jongeren. Ge- sprekleidster mevr. R. Toorens-Hoed. De Cocksdorp, Hotel „De Hoop", 20.00 uur, plattelandsvrouwen De Cocksdorp- Eierland, boekbespreking „Kinderen van ons volk". Den Burg, Casino, 20.00 uur, klaverjas- drive. De direkteur van de K.N.Z.H.R.M., de heer Ch. van der Zweep, is het niet eens met hetgeen de heer A. Boon, schipper van de strandreddingboot Ida Mary, naar voren bracht in het inter- vieuw dat wij opnamen in de krant van vorige week dinsdag. Zoals bekend pleitte de schipper voor het stationeren van een „echte" motorreddingboot te De Cocksdorp, omdat de mogelijkheden van de motorstrandreddingboot te ge ring zijn om effektieve hulp te kunnen bieden als zich op de ET-routo ter hoogte van Texel ongelukken voordoen. Volgens de heer Boon zijn in zo'n geval de reddingboten van Den Helder en Terschelling te ver van de plaats des onheils verwijderd om redelijk op tijd bij het in nood verkerende schip aan wezig te kunnen zijn. Direkteur Van der Zweep levert nu het volgende commentaar: „Schipper Boon stelt dat de motor strandreddingboot „Ida Mary" niet voor haar taak is berekend; de boot is te klein en kan bij stormweer niet uitvaren, de grens ligt bij windkracht zeven. Maar wat is de taak van de „Ida Mary"?. De motorstrandreddingboten zijn in principe bestemd om de beman ningen te redden van schepen die op de kust zijn gestrand. De boot wordt dan van het strand af gelanceerd en kan meestal aan de lijzijde de beman ning overnemen. In het noorden wor den de motorstrandreddingboten we gens hun geringe diepgang tevens ge bruikt voor de hulpverlening -op de Wadden. Het vormingscentrum Textant heeft de „Week van de aarde" besloten met een „uitvaart". Zaterdagmiddag verliet de kotter TX 54 van de heer P. Slik de haven van Oudeschild met aan boord zeven zwartgeschilderde lijkkisten. De (lege) kisten waren beschilderd met doodskoppen, kruisen en leuzen tegen de milieuverontreiniging. Want het be trof hier een demonstratie tegen de ver vuiling van de zee. Een twintigtal leden van het vormingscentrum was aan boord. Ter hoogte van de Stuifdijk (De Mok) werden de kisten te water gelaten. De bedoeling was dat ze met de stroom zouden worden meegevoerd, de Wad denzee op. Het mooist zou het zijn als de kisten met hun boodschap de .Friese of Groningse kust zouden bereiken. Minstens twee kisten zullen zover niet komen, want toen men tijdens de te rugweg naar de haven de kisten met de verrekijker in het oog hield, zag men dat twee exemplaren werden opgepikt door een militair vaartuig. Smeerpijp Enkele leuzen hadden betrekking op de goedkeuring door provinciale staten van Groningen van de vuilwaterperslei- ding waardoor de industrieën van de veenkoloniën hun vuil op de Wadden zee kunnen storten. Gedeputeerde J. Prins, voorstander van de persleiding, werd „Prins Vuilwater-Viezerik" ge noemd en van G.S. werd verondersteld dat zij van deze Prins geen kwaad wis ten. Andere kreten: „Waddenzee groot ste beerput van Europa". „Hoeveel persleidingen volgen nog?", „De Wad denzee met alweer twee bruinmakers", „Deze kist kon de mens van de toe komst bevatten van de stervende pla neet aarde", „Is de Waddenzee een vuil nisbak?" Flessenpost Aan sommige kisten waren flessen bevestigd, waarin zich een exemplaar bevond van het „Manifest van het wa ter" een door de Raad van Europa en door Nederland medeondertekend docu ment waarin onder meer wordt gesteld dat afvalwater nooit naar het natuurlijk milieu mag terugvloeien alvorens te zijn gezuiverd. De aanleiding van een pers leiding is dan ook duidelijk strijdig met dit manifest. De leden van Textant zijn van mening dat iedereen bewust moet worden gemaakt van de ernst van de gevolgen van de vervuiling, dat bij de regering moet worden aangedrongen op maatregelen om vervuiling tegen te gaan, dat duidelijk moet worden ge maakt dat wat in andere landen als „ernstig verontrustend" wordt geken merkt, ook voor ons konsekwenties heeft en dat deze zaken niet op de lange baan kunnen worden geschoven omdat we dan te laat zijn. Deze boten zijn dus niet bestemd om er ver van de kust mee te opereren. Daarvoor missen zij ook de nodige na- vigatieapparatuur. Maar voor het bo vengenoemde werk zijn zij volledig be rekend. Voor het lanceren van deze bo ten door de branding is er inderdaad een grens. Deze grens wordt echter niet door de windkracht bepaald maar door de hoogte van de brandinggolven. Windkracht zegt in dit verband op zich niet veel, want de hoogte van de bran ding hangt van meer factoren of (o.a. windrichting en hoelang de wind uit een bepaalde richting aldoor staat). Ik zelf heb vele oefeningen met de strand- boten meegemaakt en vele malen bo ven „windkracht zeven", en ik ken hun eigenschappen door en door. Zij kun nen meer branding trotseren dan men vaak denkt, en eenmaal op open water kunnen zij alles aan, mits natuurlijk gehanteerd door een goede schipper en een goede bemanning. Het is dan ook geen zaak te stellen, dat de „Ida Mary" niet voor haar taak is berekend, door haar een taak toe te delen waarvoor zij niet is bestemd, ook al zullen deze boten, wanneer de weers omstandigheden daarvoor gunstig zijn, deze wel eens uitvoeren. Iets anders is het wanneer wordt ge steld, dat het, gezien de ongelukken voor de Texelse kust, nodig is dat er bij De Cocksdorp een grote motorredding boot wordt gestationeerd. Volgens schipper Boon neemt het aantal onge lukken op de ET-route naar verhou ding toe. Dis is geen bewezen feit, maar ik zou er in dit verband slechts op wil len wijzen, dat de in september 1970 ingevoerde gescheiden scheepvaartroute benoorden de Waddeneilanden, het aan tal ongelukken wel eens drastisch zou kunnen doen verminderen. Wanneer schipper Boon durft te be weren dat jaarlijks gemiddeld vier mensen bij Texel de dood in de golven vinden, die door een meer nabij gesta tioneerde „goede" reddingboot wellicht gered hadden kunnen worden, dan zou ik hem hierbij willen vragen deze be wering met bewijzen te willen staven. Zou de K.N.Z.H.R.M., en hiermee be doel ik in dit geval de commissie van plaatselijk bestuur op Texel, de direk- tie en het bestuur, de stationering van een grote motorreddingboot noodzake lijk hebben gevonden, dan was deze boot er al lang geweest. Maar deze noodzaak is er ons inziens niet, en zo lang deze noodzaak niet is aangetoond met juiste bewijzen, gaat de KNZHRM daar niet toe over alleen om schipper Boon zijn stokpaardje te kunnen laten berijden. Geld Als laatste vind ik het zeer interes sant te lezen dat geen van de redders van De Cocksdorp het geld belangrijk vindt. „Laat ze het maar houden en ons een andere boot geven", zegt schipper Boon. Wie zou die andere boot dan moeten onderhouden? Aan zo'n boot zit heel wat meer onderhoud, en dus tijd, vast dan aan de „Ida Mary" en waar zou schipper Boon dan van moeten le ven? Toen ik in 1968 een voorstel tot wijziging van de aanhoudpremies en gratificaties op alle stations ter discus sie stelde en de bemanning van station De Cocksdorp meedeelde dat er stations zijn die geen aanhoudpremie en/of gra tificaties voor oefen- en reddingtochten wensten te ontvangen, was er bij de be manning van de „Ida Mary" niemand (op, naar ik meen, één uitzondering na en dat was niet schipper Boon) die er voor voelde dit voorbeeld te volgen. Ook deze bewering zullen wij dus maar met een korreltje zout nemen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1