Cjroen 2rwartsjexels in het harL, ijftien vakantiereizen prijzen in Sinterklaasactie winkeliers Ook lagere scholen haken in op nationale ouderavond Met spoed vuilwaterlozingen op de Noordzee stoppen Netto opbrengst voor Stichting Bejaard en omroep en verlichting Waddenzeevereniging schrijft Minister: Reizen SINT JOZEFSCHOOL HOUDT HELE DAG OPEN HUIS Mening ouders is onmisbaar Texelse Museum erfde schelpenverzameling eer provinciegeld voor Texels Museum Demonstratie van mishoudmachines voor N.K.V.-vrouwen Zwembad heet „De Molenkoog" STEVE GEE imiDiiiiiiiiuiiiiiimiuiiiHniHimiiiuiiniiiiiuiiiiuiiuiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiwSi PLANT NU BLOEMBOLLEN van le kwaliteit 84e JAARGANG No. 8514 )AG 30 OKTOBER 1970 ire N.V. v/h Langeveld De Rooty nu 11 - Den Bnrg, Texel Tel. 2741 larry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschtynt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middc-nstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. AboniL prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4»/e BTW Vrijdag 30 oktober Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, laandag 9 november start de Sinter- isaktie van de Winkeliersvereniging Burg. Evenals vorig jaar zal men af die datum gedurende drie weken elke bestede gulden een gratis bon je ontvangen. De bonnetjes gaan per stuks in een envelop (die men voor dubbeltje moet kopen) en elke en- )p betekent een kans op de prijzen elke week worden uitgeloofd. Die zen bestaan uit buitenlandse reizen 2 personen. In tegenstelling tot ig jaar zijn nu veel (15) korte gelijk- rdige reizen ais prijs beschikbaar :eld, allen geheel verzorgde trips ca 4 dagen naar het buitenland. Dit zal een derde van de netto op- ïgst van de aktie ten goede komen "e Stichting Bejaardenomroep ;el die voor de bewoners van de huizen verzoekplaten en andere ramma's verzorgt. Als de aktie een i groot succes wordt als vorig jaar, dat voor de bejaardenomroep een •aatje van ongeveer ƒ3.000,bete en. e aktie omvat drie ronden van ieder week. Na elke week trekt notaris Wij land de prijzen. Elke k worden vijf reizen getrok- Een belangrijk verschil met ig jaar is dat iemand die de eerste •k meedoet, ook de tweede en derde ik meedingt naar de prijzen. Dat be- e onlangs overleden mej. M. Kolk- uii Hilversum, oud-direktrice van weeshuis .Oranje-Appel", heeft omvangrijke schelpenverzameling gateerd aan het Texels Museum. De ectie is gisteren aangekomen. De :ameling omvat Noordzeeschelpen, en zoetwaterslakken, buiten-Eu- ise Mollusken en een groot aantal opese fossielen voornamelijk af korn uit Frankrijk. Het is de bedoeling de verzameling niet in zijn geheel iet museum zal worden uitgestald, dat telkens een selecte tentoon- ing voor museumbezoekers zal wor- geformeerd, zodat de diverse sep ia afzonderlijk tot hun recht komen. ls Provinciale Staten er in hun win- ergadering akkoord mee gaan, zal irovinciale bijdrage aan de Stichting els MuSfeum worden verhoogd van 10,tot maximaal ƒ5000,per jaar. commissie Culturele Zaken had voor een nog hogere bijdrage uitge- iken, maar Gedeputeerde Staten den het niet juist al te zeer af te :en van de normen, die gelden voor ubsidieverlening aan musea. insdagavond 3 november geeft Bak- IJzerhandel voor de leden van de iwenvereniging van het NKV een onstratie met diverse huishoudelij- apparaten, zoals koffiezetapparaten, asmachines, wasautomaten e.d. st de leden zijn ook andere belang enden welkom. tekent dat de kans op een prijs voor iemand die de eerste week zijn enve loppen inlevert enorm veel groter is dan voor de mensen die er minder snel bij zijn. Spreiding De bedoeling daarvan is duidelijk; de winkeliers willen op deze manier trach ten de traditionele verkooppiek in de laatste week wat te spreiden. Een winkelier: „De meeste mensen wachten tot het laatste moment met hun Sinterklaasinkopen met het gevolg dat het dan zo overmatig druk wordt in de winkels dat er niet behoorlijk ge holpen kan worden. Voor de klant is dat niet leuk maar voor ons ook niet". Ook in de vorige jaren was pieksprei- ding een van de bedoelingen van de aktie. De aktie sloot altijd één week voor Sinterklaas. Het spreidingseffekt was echter nog betrekkelijk gering. Ook nu sluit de aktie op 28 november maar daar komt dan nu het kansvoordeel bij voor degenen die al in de eerste of tweede week hun cadeautjes inslaan. Met spanning wachten de winkeliers af hoe de reactie daarop zal zijn. Er is nog een argument om bij het doen van Sinterklaasinkopen niet al te lang te wachten. Als een bepaald artikel zou zijn uitverkocht kan het nog worden nabesteld en ruimschoots voor 5 decem ber worden geleverd. Contant Evenals vorig jaar worden de bonne tjes alleen verstrekt bij contant bestede guldens. Als contant mag ook het beta len per bank, giro- en betaalcheques worden beschouwd. De gratis te ver strekken bonnetjes moeten door de winkeliers worden gekocht; hèn kost de aktie dus ook geld. Dat het uiteindelijk om forse bedragen gaat moge blijken uit het feit dat bij een dergelijke aktie zo'n 45 000 enveloppen worden ingele verd. Zoals reeds gezegd gaat ongeveer een derde van de netto opbrengst naar de Bejaardenomroep. Deze stichting staat voor hoge kosten want de hele betrek kelijk primitieve technische installatie moet worden vervangen door degelijke professionele apparatuur. Het gaat om bandrecorders, draaitafels en mixappa- ratuur. Deze kon men voor inkoopprijs prijs betrekken en er is dan een bedrag van ƒ3.000,tot ƒ4.500,mee ge moeid. Verwacht mag worden dat het grootste deel van deze kosten uit de op brengst van de aktie kan worden ge dekt. De Stichting bejaardenomroep heeft verder een beroep gedaan op de bestu ren van de drie rusthuizen en de stich ting bejaardenzorg. Dat laatste hangt samen met het feit dat ook de 43 wo ningen van het complex bejaardenwo ningen aan de Thijsselaan op de be jaardenomroep zal worden aangesloten. Straks zullen totaal tegen de 200 be jaarden hun eigen Texelse programma beluisteren Ook de kerkeraden zijn ge vraagd dit projekt te steunen. Zoals be kend zal de opbrengst van de muziek avond die op zaterdagavond 7 novem ber door „Excelsior" en het Chr. Man nenkoor uit Oosterend in de N.H. kerk te Den Burg worden gegeven, ook aan het omroepwerk ten goede komen. Dit geld is bestemd voor onderhoud. Zo krap is men momenteel bij kas dat en kele rekeningen door de medewerken den uit eigen zak zijn betaald. De rest van de opbrengst van de ak tie komt ten goede aan het verlichtings- projekt voor Den Burg, waar ook vorig jaar de baten heengingen. Het geld is bestemd voor onderhoud, vervanging en uitbreiding. NVSH film-gespreksavond voor ouders van opgroeiende jongeren. Ge- sprekleidster mevr. R. Toorens-Hoed. De Cocksdorp, Hotel „De Hoop", 20.00 uur, plattelandsvrouwen De Cocksdorp- Eierland, boekbespreking „Kinderen van ons volk". Den Burg, Casino, 20.00 uur, klaverjas- drive. Den Burg, Landbouwschool, 20.00 uur, najaarsvergadering Ver. van Oud leerlingen. Dinsdag 3 november Den Burg, hotel „De Zwaan", 20.00 uur, demonstratie voor Vrouwenvereni ging NKV. Donderdag 5 november Den Burg, Burgemeester De Koning-hal 20.00 uur, Nationale Ouderavond voor alle ouders van leerlingen van het voortgezet onderwijs. Den Burg, 20.00 uur, ouderavond Thijs- seschool en Woelige Hoek in de aula van de Thijsseschool. De Koog, hotel „Opduin", 20.00 uur, ouderavond Lubertischool. Vrijdag 6 november Den Burg, hotel „De Graaf", 20.00 uur, buitengewone ledenvergadering Gym nastiekvereniging Texel. Zaterdag 7 november Den Burg, hotel 'De Oranjeboom', 20.00 uur, uitvoering toneelvereniging Sint Jan. Den Burg, N.H. kerk, 20.00 uur, uitvoe ring Oosterender Mannenkoor en Muziekvereniging Excelsior. Op brengst is bestemd voor de bejaar denomroep. Het bestuur van de recreatiestich ting Texel heeft besloten het nieuwe zwembad te D enBurg denaam „De Mo lenkoog" te geven. Met „Molenkoog" werd vroeger een stuk land aangeduid dat in de onmiddelijke nabijheid lag van het terrein waarop het zwembad is aangelegd. De naam ligt bovendien goed in het gehoor en zal daarom, zo wordt verwacht, spoedig algemeen worden gebruikt. Als prijzen bij de komende Sin- terklaasaktie van de Burger win keliers zijn de volgende reizen (voor twee personen) uitgeloofd: Eerste week: 4 dagen Londen; 3 dagen Parijs; 4-daagse mini cruise naar Gotenburg per Tor Line; 5-daagse Rijnreis; long weekend naar Ardennen of Brus sel. Tweede week: Idem. Derde week: Idem, maar het is dan ook mogelijk te kiezen voor een reis naar de schaatskampioenschappen te Gotenburg.. Alle reizen zijn gelijkwaardig. De keuze is daarom vrij. Meerdere winnaars mogen dezelfde reis ma ken. Het bestuur van de Landelijke ver eniging tot Behoud van de Waddenzee heeft zich in een brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gekeerd te gen de lozingen van afval op de Noord zee. De inhoud luidt als volgt: „Het waddengebied ontvangt zijn wa ter via de zeegoten van de Noordzee. Een zeer belangrijk gedeelte komt uit de Rijn, stroomt langs de Noordzeekust en trekt dan via het Marsdiep de Wad denzee binnen. Dit water kan, in het bijzonder door de invloed van weste lijke winden, tot het oostelijke wadden gebied en de monden van de Eems doordringen. De kwaliteit van dit binnenstromende water beïnvloedt het leven in de Wad denzee. Békend is de vergiftiging van het biotoop met als gevolg decimering van de grote stern-populatie op het eiland Griend en de grote sterfte onder de eidéreenden, een en ander tenge volge van een onachtzame lozing van giftige stoffen in het Waterweggebied. Ook bekend is de bedreiging van het mosselenbestand in het westelijk wad- Rniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiim samenwerking met impressario g toen Bakker heeft VAT 69 het jg epresteerd de op toernee zijnde 1 ex-Caroline en ex-London top disc-jockey te contracteren op zaterdagavond en zondagmiddag Komt U ook eens op vrijdag op onze specialiteitenavond JE GOGUM BENT, Ook verschillende lagere scholen op Texel haken in op de nationale ouder avond die donderdag 5 november wordt gehouden. Zoals bekend houden de scholen van het voortgezet onder wijs een gezamenlijke ouderavond in de Burgemeester De Koning-hal, waar bij zal worden gediscussierd over een deel van de door de landelijke orga nisatie voorgestelde onderwerpen. Ook de Thijsseschool te Den Burg houdt die dag een ouderavond, echter samen met de Nutskleuterschool. De bijeen komst wordt gehouden in de Thijsse school en begint om acht uur. Ook hier zal over de aktuele onderwijsvraag stukken van gecDachten worden ge wisseld. Het belangrijkste doel is er de ouders toe te brengen ook hun stem te laten horen. Het onderwijs is niet alleen een zaak van onderwijzers en andere betrokken deskundigen. Vast staat dat nauw overleg tussen ouders en onderwijzers zeer in het belang van het kind is. Het Nederlandse onderwijs staat aan het begin van zeer ingrij pende veranderingen. Over tal van fa cetten daarvan zijn de meningen nog verdeeld; graag verneemt men ook de mening van de ouders. De Sint Jozefschool heeft ter gelegen heid van de nationale ouderavond zelfs een complete ouderdag georgani seerd. De gehele donderdag zal de school open huis zijn voor ouders van leerlingen. De ouders kunnen tijdens de lessen vrij de klas in- en uitlopen om zo van nabij te zien hoe het er te genwoordig op deze school toegaat. De Sint Jozefschool is als eerste op Texel op een geheel nieuw onderwijssysteem overgeschakeld. De zes klassen zijn nu onderverdeeld in drie jaren „boven bouw" en drie jaren „onderbouw". Vooral in de bovenbouwafdeling gaat het er zeer revolutionair toe. Grenzen vervagen De grenzen tussen deze 4e, 5e en 6e klasse zijn vervaagd. De leerlingen werken in groepjes aan taken, waarbij zij hun eigen tempo kunnen bepalen, hun eigen informatie kunnen inwinnen en zelfs hun eigen werk kunnen corri geren. Een indrukwekkende collectie hulpmateriaal staat hen ten dienste, voor een groot deel door het 5 man sterke team onderwijzers dat dit expe riment begeleidt, zelf vervaardigd in veel extra weekuren. Aldus is een sfeer geschapen waarin elk kind maximale vorderingen kan maken. Hij wordt door het klasseverband niet langer afgeremd. 'Belangrijk is dat leerlingen die in taal of rekenen zwak zijn en daardoor ook met de vakken die zij wel goed beheer sen vertraging op dreigen te lopen, worden uitgeselecteerd en onderge bracht in een bovenbouwgroep taal of een bovenbouwgroep rekenen. Daar worden ze bijgespijkerd" met de be doeling dat zij toch niet bij de anderen achterblijven. Bemoedigend De eerste ervaringen met deze nieu we aanpak zijn bijzonder bemoedigend. De leerlingen, waarin een groot ver trouwen moet worden gesteld, blijken het grootste plezier te hebben in hun werk. Dat geldt ook voor de begelei dende onderwijzers, hoewel het voor hen bijzonder vermoeiend is. Ook in de onderbouw (de eerste drie klassen) dringen steeds meer vernieuwingsele- menten door. Vooruitlopend op het speelleerklassysteem krijgt het ludieke element hier sterker dan voorheen de aandacht. Volgens de nieuwe inzichten zal ook de overgang van kleuterschool naar lagere school moeten vervagen. Dat kan geschieden door invoering van speel-leerklassen. In feite is van een dergelijke speel-leerklas al sprake in de Luberti-school te De Koog. In aansluiting op de ouderdag van de Jozefschool wordt 's avonds vanaf half acht in de school een Open Avond ge houden, waarop niet alleen ouders maar alle belangstellenden welkom zijn. Men kan dan de klaslokalen bezoeken en zich daarbij op de hoogte stellen van de nieuwste leermethoden. Omstreeks 21.15 uur begint in het overblijflokaal een vergadering waarbij het hoofd van de school een toelichting zal geven op het onderwijs in de nieuwe vorm. uit een gevarieerde kollektie. A. VAN STRIEN, BLOEMBOLLENVERZENDHUIS Witte Kruislaan 28, Den Burg, Tel. (02220) 2904, b.g.g. 3376 dengebied door een lozing van koper sulfaat op het strand bij Noordwijk. Het is derhalve niet alleen voor het le ven langs de Zuid- en Noordhollandse kust, maar ook voor het leven in de Waddenzee noodzakelijk dat scherpe controle wordt uitgeoefend op alle lo zingen op de rivieren en op zee. Hier toe biedt de Wet op de Bescherming van Oppervlaktewateren mede de gele genheid. Van de ongetwijfeld talloze lozingen zijn de volgende bekend geworden en wij zouden uw speciale aandacht onder anderen voor deze gevallen willen vra gen. Nadat de vestiging van een fabriek van organische tin verbindingen nabij het Sneekermeer was afgewezen werd die fabriek opgedicht bij Vlissingen met lozing op de Wester-Schelde. Elk jaar wordt 2.000 ton chemicaliën bij de pier van Hoek van Holland in zee gestort. Twee schepen uit Rotterdam lozen jaarlijks 700.000 ton zg. Dünnsaüre bui ten de territoriale wateren terwijl Bel gische schepen 300.000 ton Dünnsaüre per jaar lozen buiten de territoriale wa teren bewesten Walcheren. Amsterdam overweegt een pijpleiding voor industriëel afvalwater naar Wijk aan Zee, hetgeen de verontreiniging bij de IJmond nog zou doen toenemen. Den Haag, Delft en omgeving lozen per etmaal bijna 200.000 m3 rioolwater met onbekend industriewater in de kuststrook. Talrijk zijn voorts de olielozingen waartegen bestaande reglementen ken nelijk onvoldoende zijn. De persistentie van vele industriële afvalstoffen is genoegzaam bekend. De bijzonder geringe menging o.a. door de kopersulfaatlozing is duidelijk bewe zen. Ook staat vast dat elke industrie in staat is haar afvalstoffen wellicht tegen hogere kosten onschadelijk te maken. Door vérgaande toegeeflijkheid van de overheid of eventueel door on voldoende controle wordt echter een positie in stand gehouden waarbij vele industrieën onvoldoende moeite doen een lozing ten nadele van hun omge ving te beëindigen. Was zulks in de eerste helft van deze eeuw wellicht nog toelaatbaar, thans dreigen, gelijk reeds gebleken is, cala miteiten door de snelle industrialisatie. De kans op calamiteiten wordt nog vergroot door een zekere mate van ge heimzinnigheid welke steeds rondom lozingen hangt. Het is noodzakelijk dat een industrie welke rechtstreeks of in- direkt haar omgeving dreigt te veront reinigen verplicht wordt gesteld tot een openbare gedetailleerde aanvrage op dat belanghebbenden tijdig hun bezwa ren tegen de voorgenomen lozing kun nen kenbaar maken en maatregelen kunnen worden genomen ter beteuge ling van het kwaad. Tevens verzoeken wij u de rapporten openbaar te maken van de onderzoekin gen die naar wij mogen aannemen zijn uitgevoerd voordat werd overgegaan tot het verlenen van de vergunningen voor de hierboven genoemde lozingen. Het is in het belang van het behoud van een goede kwaliteit van het water in de Noordzee in het algemeen en in de Waddenzee in het bijzonder dat wij ons tot uwe Excellentie wenden met het dringende verzoek met spoed de nodige maatregelen te treffen ter beëindiging van schadelijke lozingen op de rivieren of op zee".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1