(from 'kwartsJexels in het harL, ontributie federatie flink opgetrokken pllandi Als voorlichting heeft gefaald is er nog de „after-pil' Tentoonstelling „Kotex" met wedstrijd „Kind en dier" EaS ijaarsvergadering VVV's in Den Burg naktii eel meer geld nodig voor propaganda ivriez kaste AS ZEGE Tik imdel IADI OSHO ichoo IED SIE Y'S HOUTEN WIEGEN Nieuw vaartuig voor NIOZ Losgeslagen boei strandde bij ii De Koog Maar niet bij elke arts verkrijgbaar Komend weekend in zaal Casino Prijzen voor best verzorgde huisdieren Nu ook voordelige winterarrangementen voor bungalows Reizende bibliotheek Weer invasie van pestvogels knoop N.V. v/h Langeveld De Roojj 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 k«-v^ Graaf, Keesoralaan 43, Den lT(02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 G 3 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8515 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abomx prjjs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/t BTW iat ga: geven y aten m een ze dan tro Dovendit ehoorlij ie en d; el elega m. broo Den Bui dan 100 bestuursleden van dhollandse VVV's kwamen zater- •chtend in hotel „De Lindeboom- bijeen voor de najaarsvergade- van de Federatie van VVV's in :dholland boven het Noordzeeka- Bclangrijkste discussiepunt van bijeenkomst was het voorstel tot ributieverhoging. De federatie heeft gend meer geld nodig, niet alleen de eigen organisatie die noodge- agen onderbezet werkt, maar voor oor de propaganda. Mr. D. Brec- fjp t, voorzitter van de Federatie, wees zijn openingswoord op dat meer aganda van levensbelang is, gezien oenemende concurrentie van bui- andse toeristengebieden. Hij noem- eze vergadering dan ook „de aller- ngrijkste in de geschiedenis van de iratie". jdens de besprekingen bleek echter niet ieder zo overtuigd was van de liddellijke verhoging van de contri- Met name de VW Bergen, bij de van direkteur J. Duyvis, wilde t wel eens zien hoe men het meer geld dacht te besteden. Hij kreeg iang van enkele andere WV's. Het uur liet echter blijken te zullen af- en als de contributieverhogmg niet worden aanvaard. Mr. Breebaart: we niet snel meer geld krijgen de federatie zijn taak niet meer behoren vervullen. Daar willen de verantwoordelijkheid niet voor ;en". De voorstellen werden daarop temming gebracht waarbij 68 van 106 aanwezigen hun fiat gaven. Er en 17 tegenstemmers en 21 perso- onthielden zich van stemming. Meer propaganda et was vooral de bestemmingscon- utie voor propaganda die het stof 1 opwaaien. Met deze contributie vorig jaar al gestart in de vormen de zg. gulden-regeling (bijdrage van - per lid). Dat bracht ca ƒ10.000, iet laadje, maar het was al direkt lelijk dat op den duur veel meer nodig is om een slagvaardig pro- andabeleid te kunnen voeren. Nu t bij een bepaalde aktie het beno- le geld vaak bijeen worden gebe- 1 Volgens de nu aangename rege- zal voor de propaganda 5% van de lertj Oostt P, uw. KILJi VLEN, s PT PENUI tel. 21 dstran; ons v ir tel. 2 UNKT IPS 109,- monti rk aul Rey, 02220 gedip jonder a Cori en He! styl ekleu 1 X Afrikaan iumosui Afrikaan jumpsuit. Perzisch dessin. Extra wijde pijpen, 39.95. Verkrijgbaar bij: «•xflclhu NIEUW ONTVANGEN moderne kleuren. gewone inkomsten van elke VW wor den geheven, met een maximum van ƒ1500,en een minimum van ƒ100, De gewone contributie wordt 9°/o (was 8°/o) van de gewone inkomsten (uitge zonderd overheidssubsidies) met een maximum van ƒ1200,en een mini mum van ƒ100,Deze regeling, door een speciale commissie ontworpen, werd het meest rechtvaardig geacht. Daar was de VW Bergen het niet mee eens. Daar vond men dat de kust- VVV's te zwaar belast werden. Dat zou nog wel te verteren zijn als deze WV's ook meer invloed zouden krijgen door wijziging van de stemmenverhouding. „Nu bepalen de kleine VW's het be leid voor de grote VW's die voor de centen moeten zorgen. Ook de Zaan- landse VW had bedenkingen. Van die kant werd gewezen op het verdwijnen de toerisme in de Zaanstreek. De VVV is daar meer een serviceinstituut voor de eigen inwoners aan het worden. „Nu betalen wij straks om aan de kust de bedden vol te krijgen", zo klonk het verweer. Dringend Het grote belang van meer geld voor de propaganda werd onderstreept door WV-direkteur J. W. Dekker van Texel, voorzitter van de propagandacommissie. Hij pleitte ook voor een meer commer ciële aanpak van zaken. Naast de con tributies en subsidies moet de federa tie ook commerciële aktiviteiten ont plooien en daardoor over een nieuwe inkomstenbronnen beschikken. Door de contributievoorstellen wordt de begroting overigens niet sluitend. Maar dat zal waarschijnlijk wel lukken als de gemeenten in Noordholland ge hoor geven aan he>t verzoek om de sub sidie aan de federatie wat op te trek ken, nl. tot 5 cent per inwoner. De be trokken VW's zullen de hogere contri butie aan hun leden moeten doorbere kenen. Sommige twijfelden eraan of dat zal lukken. De heer Smit van Bever wijk-Wijk aan Zee dacht dat het pla fond onderhand bereikt was. In econo misch opzicht is de laatste jaren van een ongunstige kentering sprake. De bereidheid tot betalen wordt steeds kleiner, mede door het feit dat veel mensen niet bij de VW zijn aangeslo ten en er wel van profiteren. Hij voelde er dan ook voor een regeling te treffen waardoor mensen worden gedwongen zich bij de VW aan te sluiten. In sa menwerking met de gemeenten zou daarvoor wel een manier zijn te vinden, zo meende hij. Het bestuur was het daarmee volstrekt oneens. „Het lid maatschap van de VVV is vrij. Je kunt niemand dwingen". Tenslotte liet voorzitter Breebaart portefeuillegerammel horen, waarna de voorstellen in stemming werden ge bracht met het genoemde gevolg. Ook de VW Texel stemde vóór. Afsluitdijk De federatie krijgt een informatiepost op de Afsluitdijk, in het komende voor jaar. Langdurige onderhandelingen met allerlei instanties hebben dat tot resul- (zie vervolg pagina 2) L,BUSS .1 De Nederlandse Dierkunde Vereni ging te Leiden heeft aan de scheeps werf „De Dageraad" te Woubrugge op dracht gegeven tot de bouw van een Noordzeeonderzoekingsvaartuig ten be hoeve van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. De bouwkosten van dit vaartuig be dragen ƒ2.500.000,waarvoor het Mi nisterie van Onderwijs en Wetenschap pen een subsidie heeft verleend. Het vaartuig dat eind 1971 in gebruik zal worden gesteld is bestemd voor het biologisch- en hydrografisch onderzoek van de Noordzee en het opleiden van studenten. Het vaartuig is aan de hand van een door de NlOZ-staf opgesteld program ma van eisen ontworpen door het N.V. Raadgevend Ingenieursbureau Propul sion te Leiden, dat ook belast is met het bouwtoezicht. Ten behoeve van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen treedt de Rijksvaartuigendienst als adviseur op. Het vaartuig heeft de volgende hoofd afmetingen: lengte over alles 31.75 m.; lengte tussen de loodlijnen 27.10 m.; breedte 7.50 m.; diepgang 3.20 m. De bemanning zal bestaan uit acht personen. Er is akkommodatie aan boord voor een wetenschappelijke staf van elf personen, die kunnen beschik ken over een aantal laboratoria en werkruimten. Als alle voorlichting heeft gefaald, is er nog de after-pil. Dat is een „voorbe hoedsmiddel" dat 24 tot 48 uur na de gemeenschap kan worden ingenomen en waardoor een eventuele bevruchting ongedaan wordt gemaakt. Niet alleen is het van belang dat ouders zowel als kinderen bekend zijn met het bestaan van deze pil, ook zou deze bij iedere huisarts verkrijgbaar moeten zijn. Het is betreurenswaardig dat dit niet het geval is. Het bovenstaande werd naar voren gebracht door mevrouw Toorens- Hoed op de vrijdagavond in de LTS- kantine gehouden NVSH-gespreksavond voor ouders van opgroeiende kinderen. Voor deze avond bleek behoorlijke belangstelling te bestaan; het meren deel bleek van het bestaan van de „af ter-pil", die bij de bespreking van ver schillende voorbehoedsmiddelen aan de orde kwam, niet op de hoogte te zijn. Getoond werd de film 'De uitdaging' waarin de problemen van de jeugd met betrekking tot de seksualiteit en het ge brek aan kontakt met de ouders naar voren kwamen. Daarop werd een vijftal 'DE KOOG Zondagavond omstreeks zeven uur werd in de hevige branding voor het strand ter hoogte van hotel „Opduin" een voorwerp waargenomen dat sterk aan een klein schip deed den ken. Onmiddellijk werd de redding maatschappij gewaarschuwd die met de wipperinstallatie naar het strand ging. Intussen bleek echter dat het voorwerp een lichtboei was. Deze hoort thuis in het Molengat waar het wrak van de „Zeebrugge 775" ermee wordt gemar keerd. Door het stormgeweld was het ding, met ketting en ankerblok, op drift geraakt en bij De Koog op het strand gelopen. De boei voert een groen licht dat nog in werking was toen het me tershoge gevaarte aanspoelde. Vooral daardoor leek het op een der héklichten van een schip. Gistermiddag zijn mensen van het Loodswezen uit Den Helder op Texel geweest om na te gaan hoe de boei het beste kan worden geborgen. discussiegroepjes van ieder 7-8 perso nen gevormd, waarin gesproken werd over de vraag of voorlichting op school wenselijk is en hoe deze gegeven zou moeten worden. Later werden verschil lende vragen voorgelegd aan een forum waarin meyrouw Toorens-Hoed zitting had, enkele afgevaardigden van de Hel- derse NVSH-afdeling en de heren Dros en Van Zon van Texel. Het merendeel van de ouders sprak zich uit vóór sek suele voorlichting in schoolverband. Ze wilden deze voorlichting echter zien als aanvullend. Het moet deskundig gebeu ren. Zonodig zouden gespecialiseerde leefkrachten aangetrokken kunnen wor den, zoals op verschillende scholen el ders in het land al gebeurt. De NVSH ziet het als haar taak ernaar te streven dat de voorlichting in het leerprogram ma van kweekscholen wordt opgeno men. Nu zijn de onderwijskrachten vaak zelf nog beschroomd. Deze avond voor ouders ging vooraf aan de voorlichtingsavond die op 20 no vember voor de jeugd zal worden gege ven en waarbij ouderen juist niet wel kom zijn, tenzij de jeugd daar zelf na drukkelijk om vraagt. Ook bij die ge legenheid zal de film „De uitdaging" worden vertoond. Vrijdagmiddag om vijf uur opent burgemeester Sprenger de jaarlijkse belangstelling van de kleindieren- sportvereniging „Kotex" in Casino. Het wordt weer een gevarieerde show van vogels, konijnen, duiven, fasanten en hoenders. Er zijn wat meer inschrijvin gen dan vorig jaar. De keuringen wor den al op donderdagmiddag gehou den. Er zijn keurmeesters aangetrok ken voor alle categorieën geëxposeer de dieren. Aan deze jaarlijkse gebeurtenis is een nieuw element toegevoegd. Zaterdag middag zal namelijk een wedstrijd „Kind en dier" worden gehouden. Het is de bedoeling dat kinderen (tot 12 jaar) voor de jury verschijnen in gezel schap van een (klein) huisdier dat aan hun zorgen is toevertrouwd. Men denkt daarbij aan een hamster, cavia, konijn, muis, rat, schildpad, vogel, poesje, hond je e.d. Het hoeven geen rasdieren te zijn want de jury let uitsluitend op de con ditie waarin het diertje verkeert en op de wijze waarop eigenaar en dier zich presenteren. Het is dus zaak de fanta sie te laten werken! De jury bestaat uit de heren J. M. de Vries, J. Agter sr. en mevrouw Beek man Vanaf twee uur kunnen de deel nemers zich melden in de voorzaal van Casino. Er zijn drie hoofdprijzen uitge loofd, bestaande uit een vogel met kooi, goudvis in kom en een kooi met twee „Wanneer de tweede woning voor U nog een onvervuld ideaal is, wanneer U dolgraag een weekend zou doorbrengen in de rust en stilte van de duinen, bos sen en stranden, dan is met een 5- weckends-arrangement naar Texel dit ideaal dadelijk te verwezenlijken". Al dus de VVV Texel in de informatiemap, die zij heeft samengesteld voor de men sen, die zich interesseren voor een verblijf in een bungalow of apparte ment op Texel buiten de zomerperiode. Na de succesvolle all-in arrangemen ten voor hotels en pensions, worden nu ook bungalowarrangementen aangebo den. Onder een bungalow-weekend arrangement wordt verstaan een arran gement voor vijf aaneengesloten week ends in de periode 15 september 1970 tot 1 april 1971, met uitzondering van de weekends 18/20 december, 25/27 de cember en 1/3 januari. Per persoon per weekend gelden dan huurprijzen van ƒ33,50 (bij twee perso nen) tot ƒ12,50 (bij zes personen). Bij deze prijzen zijn inbegrepen: de huur van de bungalow (incl. gas, licht, water en verwarming), het auto- en personen vervoer Den Helder-Texel en een annu leringsverzekering. Het is mogelijk een 1-weekend arran gement te nemen. Daarvoor betaalt men bij twee personen ƒ41,per persoon en bij zes personen ƒ16,50 per persoon. De inlichtingenmap van de VVV om vat verder een opsomming van alle bun galows die aan het arrangementen systeem deelnemen met hun „kale" prij zen en omschrijving van voorzieningen, een reserveringsformulier en een op somming van restaurants, waar men in de winterperiode voor de maaltijd te recht kan. DEN HOORN Ingaand vrijdagmid dag kan men weer in Den Hoorn te«- recht voor de Reizende Bibliotheek. De collectie is opgesteld in de Waldhoorn waar lenen en terugbezorgen van half vijf tot half zes mogelijk is. kleine dieren. Bovendien krijgen alle deelnemertjes een surprise. De uit slag wordt omstreeks vier uur bekend gemaakt. Veel inschrijvingen Voor de show in de grote zaal zijn in geschreven 130 vogels, 70 konijnen, 100 duiven, 9 fasanten en 25 hoenders. Het publiek is welkom vrijdagavond van 8 - 10 uur; zaterdag van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds en zondag van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. De entreeprijs is gesteld op ƒ1,voor volwassenen. Kinderen tot 16 jaar be talen ƒ0,50. Bejaarden hebben, traditie getrouw, gratis toegang. Evenals vorige jaren zijn weer tal rijke ereprijzen beschikbaar gesteld. De beker van het gemeentebestuur gaat deze keer naar de inzender van de bes te vogel. Voor het eerst sinds lange tijd is de organisatie van de tentoonstelling in andere handen. De heer Heijmans heeft de functie van tentoonstellingssecreta ris nl. overgedragen aan de heer K. v. d. Veen. Voor een fleurige decoratie van de tentoonstellingsruimte wordt weer gezorgd door hovenier F J. Halse- ma uit Gerritsland. Op tentoonstellingen elders in het land maken de Kotexinzendingen vaak een zeer goede indruk. Aan de tentoon stelling in Bolsward werd deelgenomen door de heren S. Tjepkema uit de PH- polder, P. Nat uit De Koog en S. Wijn gaarden uit Den Hoorn. De Vlaamse Reus, voedster koningsgrijs, van de heer Tjepkema verwierf het predikaat le ZZG. De Witte Weners Van de heer Nat kregen een le ZZG en een 2e ZZG. De Gentse Kropper duif van de heer Wijngaarden uit Den Hoorn kreeg een le ZG en de duif Schietti Rood van de zelfde eigenaar ook eerste ZG. Ook zond een drietal leden duiven in voor de bekende Ornithophilia tentoon stelling te Utrecht. De Brunner kropper zwart van de heer W. Kalk kreeg een le ZZG, de Ned. schoonheidspostduif (blauw geband, doffer) van de heer K. v. d. Veen kreeg ook le ZZG en de heer J. van Beusekom kreeg voor zijn baard- tuimelaars een le ZZG en een 2e ZZG. Van verschillende lezers hoorden we dat in Den Burg en elders op Texel grote troepen pestvogels zijn neerge streken. De dieren doen zich tegoed aan. bessen van heesters in tuintjes en plant soenen. Het is voor het eerst in drie jaar dat deze dieren hier weer worden gesignaleerd. Pestvogels horen thuis in de noorde lijkste gebieden van Europa. Bij het na deren van de winter trekken zij soms in zuidelijke richting, waarschijnlijk als in hun eigen gebied voedselgebrek ont staat. De pestvogel dankt zijn onsym- patieke naam aan het feit dat het dier vroeger als voorbode van een pestepi demie werd beschouwd waarschijnlijk omdat na een dergelijke invasie (toeval lig) eens de pest uitbrak. Mevrouw A. W. Timmer-Witte uit Den Burg vertel de ons dat op Texel pestvogels zijn ge signaleerd in november 1967, 1965, 1966 en 1959. De pestvogel is ongeveer zo groot als een spreeuw, beige gekleurd en op de kop voorzien van een opval lende kuif. Hoofdvoedsel vormen ldeine insecten; 's winters eet hij uitsluitend bessen. Omdat de vogel in groepsver band leeft wordt hij altijd in grotere aantallen tegelijk waargenomen. Een andere naam voor de pestvogel is „be- mer". Dat is samentrekking van Bohe mer. Men dacht vroeger nl. dat de vo gels uit Bohemen kwamen. Andere minder bekende benamingen zijn lak- vogel, sneeuwvogel en zwartemantel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1