Groen kwartsJexeh in het harL, •verlevenden: „Toen we lichten en, sprongen we overboord" X t dit luis rkaanbranding deed aan de grond [zette Rigel(1700 ton) kantelen hhhhH .1 - i ®éi n m I W tills® S: li 1 Les Ghevaux Noirs MAGAZIJNMEESTER Zoeken Geen levensteken PLANT NU BLOEMBOLLEN van le kwaliteit KINDERWAGENS De enige echte discotheek As je gogum bent. X wor- hand. Omstanders 6 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8516 N.V. v/h Langeveld De Rooi) i 11 Den Borg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den L (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Raif feisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. exd. 4°/t BTW hild klaar. nschn; 11. )mcrhi lur in lev irden. i bh Dor 15 CERT, B 75- perploeg te alarmeren. Deze trok eerst naar de strandafslag van de Badweg en vandaar zag men in meer zuidelijke richting inderdaad scheepslichten op korte afstand van de kust. Even later doofden de lichten, naar later bleek om dat aan boord de elektrische installatie was uitgevallen. Snel ve'rtrok de ploeg toen naar het strand van paal 17 waar zoeklichten op zee werden gericht in de hoop het strandende schip te kun nen waarnemen. Men zag evenwel niets zodat werd gedacht dat het schip intus sen alweer verder in zuidelijke richting was afgedreven. Het ontsteken van de lichten had echter een ander onver wacht gevolg. Paniekreaktie De aan het dek samengedromde be manning merkte dat het aan de grond gezette schip in tegenstelling tot de verwachting niet muurvast rechtop bleef staan, maar hevig begon te rollen. De daardoor verschuivende loodzware ladig deed de Rigel" op een gegeven moment zoveel slagzij maken dat kap seizen elk moment kon worden ver wacht. Toen men op betrekkelijk korte afstand (ca 400 meter) ine'ens lichten zag, meende men dat een ander schip naderde. In de 1 V Vï v- ...../.v., .V den acnt mannen op hel strand aan, de mp ,We zijn tot op het laatste mo- nt aan boord gebleven, maar in het schip ging kapseizen en lichten zagen, hebben we onze ren uitgegooid en zijn over- ird gesprongen. Alleen de ka- in wilde nog langer wachten, it hij kon niet zwemmen vertelde de 19-jarige Joanis impis uit Griekenland, jongste (arende van de 1700 ton me de vrachtvaarder „Rigel", die sdagavond tijdens een storm t orkaankracht ter hoogte van il 16 op de Texelse kust andde. Van de 12 opvarenden ber a< ten er acht levend het strand lehoud bereiken; de hoop de vier ver- 71 lefsten nog levend aan te treffen ntussen vervlogen. De vermis- -zoEjizjjn je 32-jarige Griekse kapi- 1 DSpanadis Thrasivoulos, de uit danië afkomstige matroos hmoud Flah Tafech (20), de nhlli jarige gehuwde hulpmachinist Den fêe Mahmoud Hassan uit Soma nd en de eveneens uit Somali- d afkomstige matroos Juma lamed Abraheem (25). fan de acht die ten koste van enor- inspanning het strand bereikten ar zij door vele hulpvaardige handen rden opgevangen en verder geholpen, ren er drie zo ernstig aan toe dat zij novel ekt, per extra boot, naar het zieken- s Lidwina in Den Helder moesten iWDD rc*en vervoerd. Een man was bij het laten van het schip bekneld geraakt had een dubbele beenbreuk en een ibreuk opgelopen, een ander ver- rde in shocktoestand en de derde had ter in de longen gekregen. Hun toe- nd is thans bevredigend. De andere 16 j: n, in \anvi Staande op de rand van het stijl afgekalf de duin van de verschillende strandslagen werden door aggregaten gevoede schijn werpers op de branding gericht in de hoop iets van schip of overlevenden te ont dekken. Het in stelling brengen van de schijnwerpers had bij paal 17 tot gevolg dat de schipbreukelingen in het water sprongen en even later in veiligheid kon den worden gebracht. geredden, afkomstig uit Griekenland, Jordanië en Somali, werden nadat zij naar hotel ,,Het Witte Huis" te De Koog waren overgebracht snel hun emotie en vermoeidheid teboven, met uitzonde ring van de zwarte matroos Mousa Alt Ahmed (25) uit Somali die ook woens dag nog het bed moest houden. Hopeloos De „Rigel" was in Terneuzen geladen met slakkenzand gemalen ijzerslakken bestemd voor verwerking in cement) en was op weg naar Lübeck in Duits land. Het vaartuig was meer dan 20 jaar oud maar was voorzien van nieu we machines. De „Rigel" voer onder Cyprische vlag en was eigendom van de Alkmini Shipping Company te Athe ne. De reder, die nog dezelfde nacht door de heer W. Penters telefonisch op de hoogte was gesteld, reisde onmiddel lijk naar Texel waar hij woensdagmid dag om vier uur aankwam. Hij moest echter constateren dat het reeds danig beschadigde schip zo ongelukkig op de banken ligt dat berging als onmogelijk moet worden beschouwd. Zelfs slopen is geen aantrekkelijk karwei, zodat de kans groot is dat het wrak tot in lengte van jaren zal blijven liggen. Aktie De reddingsaktie op Texel begon toen de heer W. Peeters van de plaatselijke reddingscommissie bij het beluisteren van de noodgolf de kapitein van de „Rigel" hoorde roepen dat zijn in nood verkerende schip op het strand zou zet ten. Dat was aanleiding om de whip- meesten meer dood dan levend. Ze wer den direkt in het schijnwerperlicht ge zien. De mensen van de reddingsploeg geholpen door tientallen vrijwilligers sleepten hen de branding uit. Naakt Sommigen hadden het bewustzijn reeds verloren en zouden zonder hulp stellig zijn omgekomen. De heer P. Eel- man, leider van de whipperploeg geeft graag toe dat hij het zonder hulp van toegestroomde vrijwilligers met zijn ploeg alleen niet zou hebben geklaard. Toen de schipbreukelingen de duinen waren opgesleept bleek dat ze praktisch geen kleren aanhadden; enkelen waren geheel naakt. Dekens waren niet bij de voor mini- den sprongen de mannen in de kokende branding, dat was om 9.15 uur. Het was een paniekreaktie, waarvan de man nen zich achteraf de details niet goed meer kunnen herinneren. Wel weten ze dat de kapitein niet sprong; volgens een der geredden aarzelde ook een an der bemanningslid. In een tijdsbestek van minder dan twintig minuten spoel- Op c/eze foto vier van de vijf geredden, die voorlopig in het Witte Huis werden ondergebracht. Ze zijn in nieuwe kleren gestoken, beschikbaar gesteld door de Gemeente. Gisterochtend bezochten ze hun gewonde kameraden in het ziekenhuis te Den Helder. Zaterdag en zondag Vrijdag discotheek. Gevraagd Bekendheid met Bouwmaterialen strekt tot aanbeveling. J. C. RAB in Brandstoffen en Bouwmaterialen N.V. telefoon (02220) 3341. Eenmaal in de warmte van Het Witte Huis en na een paar borrels waren de in de kens gerolde schipbreukelingen snel over hun eerste schrik heen. male bescherming tegen verdere afkoe ling en zo snel mogelijk werden de mannen naar De Koog vervoerd. Ook dat werd vlot door particulieren ver zorgd, omstanders zorgden ook voor de kens. De reddingscommissie heeft uit het bovenstaande wel een lering ge trokken: voortaan moet ook een flink pakket dekens deel uitmaken van de inventaris van de whipperauto. Aan medische hulp ontbrak he't niet. In ho tel Juliana" congresseerden een der tigtal artsen. Het toeval wilde dat de heer M. Mantje, hoofd van de plaatse lijke reddingscommissie, die avond voor hen juist een lezing hield, toen alarm werd gegeven. Het gevolg was dat een groot aantal medici naar het strand trok en daar veel nuttig werk verricht te. De „officiële" eerste hulp werd ver richt door dokter A. van Loon in hotel „■Het Witte Huis" Daar arriveerde ook tweee ziekenauto's waarmee de drie ge wonden werden afgevoerd. De toestand van de kok Konomou leek aanvankelijk zeer ernstig. Een der congresserende artsen begeleidde hem naar het zieken huis. Het amfibisch oefenkamp De Mok stationeerde' bij het hotel een derde zie kenauto die de hele nacht gereed werd gehouden om eventuele nieuwe drenke lingen te kunnen afvoeren. De hoop dat ook de vier vermisten nog levend zouden aanspoelen werd niet bewaarheid. Er werd rekening mee gehouden dat deze mensen zich nog op het wrak bevonden maar niemand had er enig idee van waar zich dat bevond, vooral als gevolg van het onjuist geble ken bericht dat het weer op drift zou zijn geraakt in zuidelijke richting. Ver warrend was ook de merdere malen door Radio Scheveningen omgeroepen positie van de „Rigel": 53 05'N - 04°44'O, dus in de buurt van 't Hoorn- der strand. De helicopter van „Noord- zee-helicopters" heeft hier geruime tijd rondgecirkeld maar niets gevonden. Ook de aandacht van de reddingboot Susanne uit Den Helder was op deze omgeving geconcentreerd. Er werden meerdere lichtfakkels afgeschoten maar bij het oranje licht daarvan werd even min iets waargenomen. Reddingboot uitgeschakeld De Helderse reddingboot moest overi- Het gekantelde wrak van~Ü5 ,,Higei' is inmiddels een drukbezochte bezienswaar digheid geworden. Het schip ligt echter vrij ver wegalleen bij laag water is het redelijk goed te zien. De foto werd woens dagmiddag om half vijf gemaakt. gens voortijdig huiswaarts keren want een geweldige grondzee die erop stortte richtte zoveel schade aan dat doorva ren onmogelijk was. Het feit dat de mo dernste reddigboot van de Nederlandse kust op deze wijze werd uitgeschakeld, zegt veel over de hevigheid waarmee de storm woedde. Om tien uur begon nen leden van de reddingploeg syste matisch het hele strand af te zoeken wat op het onder water staande strand een uiterst afmattend karwei was. De mannen waren met touwen aan elkaar verbonden, terwijl de ene man van elk span tegen de duinhelling liep. Van het schip of van drenkelingen werd niets waargenomen. Intussen werd de Hors afgezocht door mariniers. Ook Rijks waterstaat en de jeep van het Texels Museum namen deel aan het speur werk. Toen de whipperauto bij het strand van paal 9 stond opgesteld liet de helicopter weten dat het wrak was gezien bij paal 16. De heer P. Eelman liet zich met de lijn in de helicopter hijsen om vanuit de lucht de situatie te gaan opnemen. Daarbij bleek dat het in werking stellen van het whipperappa- raat geen zin zou hebben. Besloten werd om bij daglicht met behulp van e'en helicopter het wrak te onderzoeken. Om half acht vérscheen een marinehelicopter met o.a. de heer Eelman aan boord boven de op haar zijde liggende „Rigel". Een kikvorsman daalde met de lijn af en onderzocht, o.m. door klopsignalen, of zich nog le ven aan boord bevond. Toen geen en kel levensteken werd waargenomen werd de zoekaktie om acht uur ge staakt. In hotel „Het Witte Huis" knapten de vijf niet afgevoerde drenkelingen snel op, niet in de laatste plaats door enke le royale glazen cognac. Binnen een half uur na aankomst was een der man nen alweer zover dat hij een kwartje zoch en daarmee de juke-box in wer king stelde Van gemeentewege werd gezorgd voor nieuwe onder- en bovenkleding. Woensdagmiddag arriveerde een tolk waardoor het voor de politie mogelijk werd van de mannen nadere bijzonder heden te vernemen. In het bijzonder ging de interesse uit naar de signale menten van de vier vermisten. Woensdagmiddag om half zes had in ,yHet Witte Huis" een kleine plechtig- (Zie verder pagina 2) uit een gevarieerde kollektie. A. VAN STRIEN, BLOEMBOLLENVERZENDHUIS Witte Kruislaan 28, Den Burg, Tel. (02220) 2904, b.g.g. 3376 De nieuwste Van Delft, Mutsaerts en Riemersma ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1