w Cjroen kwartsJexels in het harL, Weinig spanning in Commissaris kS k I ^'~mÈÈËïm Ir Sint Nicolaas Ondanks goed spel 51 „kind ere n-met-dier" namen deel aan Kotex-wedstrijd Texels Museum verwierf etsen van Souwtje de Wijn stmiÊtk NT JAN OPENDE TONEELSEIZOEN Belang van het kind moet voorop staan komt zaterdag ber Ook intocht in Oosterend Geslaagde show in Casino ;aan veroorzaakte flinke schade aan duinen Postkantoren worden verbouwd 10 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8517 N.V. v/h Langeveld De Rooi) 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4% BTW De heer E. Stoer over onderwijsvernieuwing llüllllllllill! ratis het ïren, >erd. 1,90 die door i de ber 6,20 6,90 9,50 6,90 8,90 6,95 5,90 4,90 5,65 4,95 9,90 9,90 tge- roor nog ,50 eest een de teer >op lllllllllD is te waarderen dat nu eens geen el of klucht werd gekozen, maar tissaris Misset" was niet bepaald iummum van toneelschrijfkunst. 1 door de zeer gezochte ontkno- van dit verre van spannende ver maakte het stuk een klungelige k. De spelers zijn erin geslaagd er nog heel wat van te maken, hoe- Ie kwaliteit van de verschillende werkers sterk uiteenliep. rijke boer Pète is omgekomen bij lal van de trap. Zijn weduwe gaat frloop van tijd aan andere doods- ken denken en ze ontbiedt haar riend commissaris Misset. Deze t zijn intrek in de boerenhoeve en inderdaad aanwijzingen die de oedens van de boerin bevestigen, ft personeel en inwonende familie- wordt aan een kruisverhoor on- irpen waarbij aan het licht komt neerderen reden kunnen hebben om Pète uit de weg te ruimen, sief de uitsluitend aan geld en denkende weduwe die niet be- e'en harmonieus huwelijksleven In een linnenkast worden gifti- llen gevonden; sectie wijst uit dat >er aan hetzelfde gif is overleden, eduwe Pète verdenkt haar schoon- en verwacht niet anders dan ie commissaris dit vermoeden zal itigen. Alleen in de knecht stelt n onbegrensd vertrouwen en groot n ook de schok als Misset bewijst ij de boer heeft vergiftigd om met dochter Fleur te kunnen trouwen door hij in het bezit van de kapita- erderij zou komen. De commissaris het bewijsstuk zelf gecreëerd: een waarin nog enkele giftige pillen gevonden. De knecht schrikt er zo lat hij bekent. Goede hoofdrol rol waarom alles draaide was de ussaris die door de heer C. Witte vertolkt. Tot dusver had de heer vooral naam gemaakt in kluchti- ukken en het was voor hem een he nschakeling. Dat hij daar tamelijk in slaagde bewijst dat hij een veel- speler is waarvan „Sint Jan" nog profijt zal kunnen hebben. Heel deed mevrouw N. Logman-Kees- ïet als de hardvochtige, wantrou- ie weduwe Pète die er fanatiek streeft de boerderij steeds groter aken. Het type kwam er goed uit. nder goed was de' heer H. Smit als chijnbaar domme en sullige, maar erkelijkheid zeer scherpzinnige en ïswijze broer van Pète. Dat kwam alleen in voordracht van tekst vooral ook in de mimiek tot uit- king. Enig gebrek aan toneelerva- toonde de heer J. Moens als de ht die later de moordenaar bleek jn. Ook de heer H. Stapersma, als nderwijzer die kleindochter Fleur 'lse les geeft, bewoog zich nog wat auterig over de planken. Voortref- spel leverde mevrouw T. Graaf- r als de meid Susan en zonder behoud kan hetzelfde worden ge- van mevrouw J. Strick-de Haan Kanan. Mej. E. van Westen zagen ils de schoondochter van mevrouw Pète, die aanvankelijk van de moord wordt verdacht. Ze speelde pittig. Haar stemgeluid is helder en vérdragend en de emoties werden er goed mee tot uit drukking gebracht. Jammer was het dat zij al te nadrukkelijk articuleerde waardoor een leeseffekt ontstond ter wijl mej. Van Westen zich ook nog wat te geremd voor het voetlicht bewoog. Na lange tijd was ook mevrouw P. Bak ker-Hakker weer van de partij. Zoals mocht worden verwacht deed ze het bijzonder goed, als het jonge meisje Fleur met haar typische bakvissenma- niertjes. De heer R. Beers was bepaald niet de juiste man voor de rol van de politieman. Daarvoor was zijn optre den en houding te jongensachtig en zijn spel te bedeesd. Hij had een enigszins autoritaire, oudere figuur moeten zijn. Als meerdere van de commissaris was hij nu verre van geloofswaardig. De regie berustte bij mevrouw L. van Heerwaahden-Gieles. De souffleuse, me vrouw N. Zijm-van Sambeek, zal het niet bijzonder druk gehad hebben want de rolkennis was over het algemeen zeer goed. OOSTEREND Na zijn bezoek aan Den Burg zal Sint Nicolaas zaterdag middag ook een bezoek brengen aan Oosterend. Tussen vier uur en half vijf komt hij na een korte rit door het dorp (waarschijnlijk voorafgegaan door Ex celsior) bij het dorpshuis aan. De jeugd zal hem daar toezingen en een tractatie in ontvangst nemen. DE KOOG In het jaarverslag, dat het hoofd der Lubertischool, de heer E. Stoer, donderdagavond in Hotel „Op- duin" tijdens de Nationale Ouderavond uitsprak, keerde hij zich tegen diegenen, die het moderniseren van het lager on derwijs gebruiken voor uiterlijk ver toon. Voorop moet steeds staan het beste voor de schooljeugd te bereiken wat in de gegeven omstandigheden maar moge lijk is. Vertrouwen in de leerkrachten is hierbij een vereiste, ook in de komen de leerperiode zal aan de jeugd die zorg en toewijding worden gegeven die haar toekomt. De ingevoerde nieuwe leermethoden hebben de taak der leer krachten niet vergemakkelijkt. De school telt nu 85 leerlingen, waar door het gebouw te klein wordt. Zo is voor het beoefenen van creatieve vak ken, zoals handenarbeid, door ruimte gebrek geen gelegenheid. Langdurig werd gediscussieerd over de mogelijk heden om aan dit nijpende gebrek te gemoet te komen, daar men algemeen van gevoelen was, dat deze vakken wel degelijk op de lagere school thuis horen. In de plaats van mevr. Klok, die bloemen kreeg aangeboden, werd als lid van de Oudercommissie mevrouw H. C. de Boer-Scheffer gekozen. In de kas bleek ƒ858,89 te zitten. Een tweetal jongelui bracht namens de klasseraad verslag uit van hun akti- viteiten, alle plannen die wel gemaakt, maar niet uitgevoerd werden, en de schoolkrant. Bij de rondvraag kwamen de pro bleempjes als vervroegde herfstvakan tie, het schoolsparen en de betaling van de schoolmelk ter sprake. De avond werd besloten met het vertonen van dia's over het gebruik der speel-leer- middelen. Zaterdagmiddag 14 november zal Sint Nicolaas op Texel aankomen. Evenals de vorige jaren zorgt de Winkeliersver eniging Den Burg ervoor dat de goed heiligman op feestelijke wijze wordt in gehaald. Om twee uur 's middags komt de Sint per Ncordzeekotter in Oudcschild aan, vergezeld van ongeveer vijftien zwarte knechten. Op het havcnplein staan de leerlingen van de Texelse kleuterscho len opgesteld om de goedgeefse heilige met gezang te verwelkomen. Voor mu ziek zorgen het Kon. Texels Fanfare corps en de Margaretha Sinclairhand. Natuurlijk is ook het bestuur van de winkeliersvereniging present om de ho ge gast, die voor Texel van grote eco nomische betekenis is, de hand te druk ken. Per taxi gaat Sint Nicolaas dan naar Den Burg waar op het Schilderend, ter hoogte van bollenbedrijf „Helios" wordt overgestapt op de schimmel. Dan for meert zich de volgende stoet: Margare tha Sinclairband, Sint op paard, vier ruiters, landauwer met bestuur winke liersvereniging, huifkar met folklore- dames, A-ford met zwarte pieten en het Kon. Texels Fanfare. Via de volgende route gaat de stoet naar de Groeneplaats; Schilderend, We verstraat, Stenenplaats, Kogerstraat, De Zes, Lijnbaan, Hollewal, Weststraat, Molenstraat, Zwaanstraat, Gravenstraat Hogerstraat en Binnenburg. De bussen met kleuters volgen de stoet tot de Autocentrale en gaan van daar via de kortste weg naar de Holle- wal. Daar wachten ze de stoet op en gaan via het traject Weststraat, Mo lenstraat en Zwaanstraat lopend naar de Groeneplaats. Omdat de verwelkoming op de Groe neplaats meestal een winderige en kou de aangelegenheid is, wordt dit onder deel van het feest zo kort mogelijk ge houden. Op het verrijdbare podium spreekt de burgemeester een welkomst woord, gevolgd door de heer B. Bakker van de Winkeliersvereniging. Natuur lijk doet ook Sint Nicolaas zijn zegje waarna de kleuters groepsgewijs een zanghulde brengen. De wedstrijd „Kind en dier" vormde zaterdagmiddag een amusant en verte derend hoogtepunt van de „Kotex-da- gen" die vrijdag, zaterdag en zondag in „Casino" werden gehouden. Het was voor het eerst dat het bestuur van de kleindierensportvereniging iets derge lijks naast de jaarlijkse dierenshow op touw zette. Gezegd mag worden :jSv Bijna groot alarm storm van dinsdagavond heeft vrij e schade veroorzaakt aan de dui- Het grootst was de afslag tussen 9 en 15. Ongeveer tien meter duin- werd hier door de golven verzwol- Ter hoogte van paal 17 bedroeg de 'g 2 tot 5 meter, maar ten Noorden De Koog was de afslag gering, wei- meer dan omstreeks anderhalve tr. Bij hoog water (ongeveer 11 uur onds) steeg het water tot 2.30 plus waarmee de stand waarbij groot m wordt gegeven, bijna was bereikt, windkracht was praktisch ongekend. Texel werd tegen acht uur een ;ht van ruim 12 gemeten; er woedde een volwaardige orkaan. De wind d recht op de kust (tussen west en dwest); als gevolg daarvan was de atie aan de Oostkust niet gevaarlijk. is dan ook geen enkele schade taan. Souwtje de Wijn, nog maar kort gele den heengegaan, is op ons eiland niet vergeten. Werk van haar hand siert de woning van menig gezin. Soms werd het gemaakt in opdracht, maar Souwtje heeft ook afgebeeld, omdat ze getroffen werd door een landschap dat haar be koorde. In haar jonge jaren, na proble men in het ouderlijk huis, ging ze naar de Amsterdamse Academie om daar te werken onder meesters als Aarts, Bron- ner, Jurres en Van der Puijm. Toen ver trok ze naar de Antwerpse Academie, wraar Is Opsomer haar leermeester werd. Chrales Eyck zat naast haar aan de schildersezel: in het wat vlottere Antwerpen gevoelde ze zich beter thuis dan in Amsterdam. Daar werd ze steeds herinnerd aan de moeilijkheden thuis, aan het baantje dat ze noodgedwongen aanvaardde bij een Raad van Arbeid. In Vlaanderen kwam haar talent tot ontwikkeling. Want Souwtje had talent. Ze trok toen de wereld in, bezocht Miinchen, werkte in Zaandam, maar keerde vrij spoedig terug tot haar ge boortegrond. Daar is ze tot het eind toe werkzaam gebleven, daar is ze ter aarde besteld in de grond, die haar lief was. Ze hield van de wijde Texelse land schappen, waarboven ten eeuwigen dage de wolken varen. Ze zag de rieten daken van de oude stolpen en boeten als donker bruinzwart fluweel contras terend met gekalkte witte muren. Lang woonde ze aan de zeedijk van haar dorpje Oudeschild, misschien woonde ze even lang achter de wateren van het Kil aan het Kanaal in Eierland, waar de dijken van vier polders te samen ko men. Ze kwam terecht in „de Prins" in het oude groengeverfde huisje met rood pannen dak nabij het Horntje. En een verstandig gemeentebestuur stond haar bij zoveel als mogelijk was, toen dit huisje in verband met de aanleg van een snelweg verplaatst moest worden. Jan Zwan heeft het opgeknapt, beter dan anderen besefte hij dat ook een naam bewaard moest worden. Wij zijn Zwan daarvoor erkentelijk. Realistisch In de laatste jaren van haar leven heeft Souwtje maar weinig werk ge maakt, daarvóór deed ze van alles in velerlei technieken. Het meest bekend zijn de waterverven van haar hand in lichte kleuren en tinten. Uitermate ge wetensvol is ze daarbij te werk gegaan. „Want", zei Souwtje, „Je moet weer geven wat je ziet, je mag het niet mooier of lelijker maken dan het is". Dit is de voornaamste reden dat Texel haar werk waarderen kan. Want Texelse mensen zijn realistisch, met hun voeten staan ze stevig op hun vruchtbare of onvruchtbare grond, en in de hemel kij ken, is er bij de meesten niet bij. Met pastel heeft ze allerlei oude boerderijen weergegeven, geen boom of schaap werd overgeslagen. Ook de steenteke ning, een wat verouderde techniek, had haar aandacht. Miniteus heeft ze eens een dood vinkje met oliekrijt op de steen gezet, slechts enkele afdrukken van dit heel mooie werkstuk zijn be waard gebleven. Souwtjes grootste kracht lag in de ets. Met groot geduld bewerkte ze de koperen plaat en zorg vuldig verbeterde ze steeds opnieuw. De bewaaide bomen in het eens zo ver waarloosde Bosje heeft ze vol liefde in de plaat geëtst. Bijna al haar etsen heb ben de Hoge Berg en zijn naaste omge ving tot onderwerp. Of het nu gaat om de oude Wezenplaats, om oppers hooi in de Laagte of om de oeroude hoeve Pa- norama of om schapen bij een boet, het is alles oer-Texels. Het is bepaald jam mer, dat van haar beste werk nogal wat verloren is gegaan. Texel kan wel eens onzorgvuldig zijn. Te koop Toen de schamele nalatenschap van Souwtje in publieke verkoop kwam, heeft het Texels Museum zich de ets platen weten te verwerven. De meeste dezer platen waren zo geoxideerd, dat er nooit meer een goede afdruk van te maken was. Maar een viertal was met veel moeite weer bruikbaar te maken en leverde, afgedrukt door een be kwaam graficus, zulke fraaie resulta ten, dat wij er Gerrit de Haan geluk mee kunnen wensen. Het is niet mogelijk om geëtste ko peren platen tot in het oneindige af te drukken, ze verliezen tamelijk snel aan artistieke waarde. Wij kunnen het waarderen, dat het Texels Museum dit begrijpt en dat een zeer beperkte oplage van een klein aantal platen is gemaakt. Ten bate van het museum zijn ze nu te koop. Wie er een zou willen hebben, haaste zich. Want een mooier geschenk kan men zichzelf of anderen nauwelijks geven. Als U straks aan tafel zit als U smult van bruin of wit dan zegt U zeker: dwarsgebakken is een eis om Bums te pakken. DWARSGEBAKKEN dat het experiment is geslaagd. Voor de jury verschenen 51 deel- neemstertjes, allen met hun lieve lingsdier. Wat de meegebrachte die ren betreft: de poezen (16 stuks) waren in de meerderheid, maar er werden ook schildpadden (2), konijnen (6), cavia's (10), muizen, kleine vogels, duiven, kip pen en een haan getoond. De jury, be staande uit mevrouw Beekman uit De Waal en de heren De Vries en Heijmans uit Den Burg hadden de taak na te gaan of het getoonde dier goed verzorgd was terwijl ook de prestatie het puntental bepaalde. Winnares van de eerste prijs werd Irmgard Seegers uit de Julianastraat die een handtamme haan voor de jury bracht. Als een haan zó mak is moet de eigenaar het dier wel met heel veel liefde verzorgd hebben, concludeerde de jury. Irmgard kreeg als prijs een kooi met hamster plus een pak voer. De tweede prijs ging naar Marjolein Stam uit de Boogerd met haar drie cavia's (moeder met twe"e jongen). Het was vooral de aardige combinatie die hier de doorslag gaf. Marjolein kreeg als prijs een hamster. Een vogel in kooi was de prijs voor Edith Binsbergen uit De Waal die zich met haar geitje voor de jury presenteerde. Nummer vier werd Edwin Vink uit Den Burg die met zijn kerngezonde duif Gerrit een uitstekende verstandhouding bleek te hebben. Een goudvis in kom was zijn beloning. Alle deelnemertjes kregen een platenboek ten geschenke en moch ten gratis de tentoonstelling bezichti gen. Mooie show Ook de Kotex-show zelf heeft niet over gebrek aan belangstelling te kla gen gehad. Vooral zondag was het ge zellig druk. Het totaal aantal bezoekers was 20% hoger dan vorig jaar. Meer nog dan in vorige jaren was men erin geslaagd de honderden kooien op aan trekkelijke wijze op te stellen. Een fraaie blikvanger aan het begin van de zaal was een duiventil met twee duiven temidden van een fraaie tuin, aange legd door hovenier F J. Halsema, die ook de rest van de zaal met groen en bloemen had opgesierd. De afdakjes links en rechts in de zaal deden het bijzonder leuk. Tot de eersten die op de tentoonstel ling een kijkje namen hoorden burge- (Zie verder pagina 2) DEN HOORN/OUDESCHILD Gis- teren is begonnen met de verbouwing van de hulppostkantoren van Oude schild en Den Hoorn. Deze kantoortjes zijn nu nog zeer provisorisch ingericht en in feite niet meer dan een gewoon woonhuis, waarvan de woonkamer als kantoortje is ingericht, terwijl het lo ketje in de muur tussen gang en kamer eigenlijk de enige voorziening is. De kantoren zullen nu van een echte balie, wachtruimte en telefooncel worden voorzien en heel het interieur zal in mo derne stijl worden gebracht. De werk zaamheden zullen enkele weken ver gen. In die tijd zullen noodvoorzienin gen zijn getroffen om de normale dienstuitvoering zoveel mogelijk door gang te laten vinden. De openstellings- tijden van de kantoren blijven dan ook ongewijzigd. De directeur van het postkantoor te Den Helder, waaronder genoemde bijkantoren resorteren, doet in verband met het te ondervinden on gerief een beroep op de clementie van de inwoners der betrokken dorpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1