Cjrocn ThwartsJexeh in het atuurmonumenten stagneert plan elektriciteits- en waterfabriek „Jantje was stichter van Maartenhuis..." ans op vertraging van jaren Politieke onduidelijkheid OOK OPONTHOUD DOOR PROCEDUREFOLITJE 9 ixel" Zwarte Pieten komen per parachute Mevrouw Van Reijsselberghe bij opening nieuwbouw Maandagmiddag eerste trekking Sint Nicolaasaktie Uitvoering U.D.I. R.K. Middenstandsvereniging opgeheven Burgerlijke stand Concert in „De Bijenkorf" PLANT NU BLOEMBOLLEN UUR >ROS is verh spreek tallen, root is. Deroeps! grond t i worde vergi nd, hee in feit "Ote det i .,voor ?rken t( bouvvei owel n; in strij r •estemn onze b gelijkhe 13 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8518 N.V. v/h Langeveld De RooU 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2741 ry de Graaf, Keesoralaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ck incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4®/» BTW IIIIIIIIIIIIIIIIIQ laderii ïoverul i één idebooi :se igelan nodi oude tot h- [0HH ifetari el ms n va iringi ie bijgelovig is zou kunnen denken, duivelse machten alles in het werk en om te voorkomen dat binnen af? jare tijd de dringend noodzakelijke Iriciteits- en waterfabriek bij Oude- d wordt gebouwd. Alsof er al geen iijkheden en vertragingen genoeg geweest, wordt de gemeente nu ge- lzaakt de heel procedure die nodig het bestemmingsplan ten gunste de fabriek te wijzigen, opnieuw te rsjnnen. Van de procedure is namelijk én schijnbaar onbenullig onderdeel weken en van hogerhand is men genegen hiermee genoegen te ne- m de water- en electriciteitsfabriek (unnen bouwen moest de bestem- g van het voorgenomen terrein (land A P. Dalmeijer) worden gewijzigd vel volgens de procedure zoals die in :el 19 van de wet op de ruimtelijke ening is voorgeschreven. Dat bete- t dat het plan een zekere tijd ter _e moet liggen, zodat de burgerij igenheid heeft er kennis van te ne en desgewenst protest kan aante len. Dat is allemaal gebeurd. Er kwa- protesten, die door gemeenteraad Gedeputeerde Staten van de hand den gewezen.. 4 9. 6 9! 6 5( Zaterdag op het haventerrein Van de zwarte knechten die morgen met Sint Nicolaas op Texel komen, zullen er twee per parachute arriveren. Even na aan komst van de kotter (om twee uur) zullen ze neerdalen op het plein bij het Stoombootkoffiehuis. Van de organiserende winke liersvereniging vernamen we dat deze ongebruikelijke gang van za ken samenhangt met het volgen de: Volgens het werkschema dat Sint Nicolaas jaarlijks opmaakt zouden 14 zwarte knechten wor den ingeschakeld bij het bezor gen van geschenken op Texel. Er was echter geen rekening gehou den met de nieuwe CAO voor bis schoppelijk personeel waarin is bepaald dat de knechten zich moeten houden aan een achturige werknacht. Als gevolg daarvan waren minstens twee knechten méér nodig-om alle goederen op tijd te kunnen bezorgen. Dat rea liseerde men zich pas toen de boot uit Spanje al naar Texel op- weg was. Men meende de kwestie opgelost te hebben door alsnog twee knechten per vliegtuig te laten nakomen, maar toen bleek dat de internationale luchthaven van Texel geen landingsrechten verleent aan Spaanse vliegtuigen, wat samenhangt met de ernstige concurrentie die Texel als toeris tengebied van Spanje ondervindt. Men wil de Texelse kinderen ech ter niet de dupe laten worden van deze troebelen, zodat is be sloten het vliegtuig niet te laten landen en de twee knechten een voudig af te werpen ker ij personeel beloofde te zullen trach ten de advertentie er nog in te krijgen, maar zegde uiteraard niets toe. Het lukte inderdaad niet de annonce te plaatsen. Deze kwam daardoor automa tisch in de krant van dinsdag te staan, de eerste dag van de tervisietermijn. Juist wat de aankondiging van de ter visietermijn betreft, duldt men van ho gerhand niet de geringste afwijking van de voorschriften, zodat men bij de ge meente kreeg te horen, dat de hele zaak van voren af aan moet beginnen. De voorgenomen bestemmingswijziging wordt dus weer ter inzage gelegd, wéér kunnen de mensen protesteren en weer moeten gemeenteraad en G.S. er zich over buigen. Dat kan maanden vertra ging opleveren. Natuurmonumenten Nog veel ernstiger is een andere ont wikkeling, die de voortgang van de plannen belemmert. De vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Ne derland, die tegen de plannen bezwaar had gemaakt, maar daarin niet werd ge steund door gemeenteraad en gedepu teerde staten, is zo hardnekkig, dat zij nu een andere strijdmethode heeft ge kozen. Natuurmonumenten heeft name lijk gesteld, dat ten onrechte een artikel 19 procedure is gevolgd ten aanzien van de water- en electriciteitsfabriek. De bouwvergunning zou daarom vernie tigd moeten worden. De minister zal de geuite bezwaren onder zoeken, en heeft zolang het GS- besluit tot het verlenen van de bouw vergunning geschorst. Hoe groot de hieruit voortkomende vertraging zal zijn hangt af van de beslissing die de minis ter na zijn onderzoek neemt. In het meest ongunstige geval kan het een op onthoud van enkele jaren beteke nen De gemeenteraad, die dinsdagavond op beknopte wijze over deze ontwikke lingen werd ingelicht, wilde nog niet aan het ergste denken en ging toch maar akkoord met de aankoop van de grond van de heer A. P. Dalmeijer. De ernst van de zaak leek niet ten volle tot de vroede vaderen door te dringen; al leen op de publieke tribune was men het er roerend over eens dat hier van een „schandalige" toestand sprake was. Tot hun schrale troost vertelde de voor zitter, Mr. Sprenger, dat het met het waterfabriekproject overigens naar wens gaat. De heer F. Standaart (Texels Belang) vroeg zich af wat de gemeente met de gekochte grond zou moeten be ginnen als de zaak mis zou lopen. Mr. Sprenger merkte op, dat de kans dat de grond niet voor het bestemde doel be nut zal kunnen worden er „strikt theo retisch" wel is. De heer P. Smit meende dat in dat geval een ander naburig stuk grond in aanmerking zou komen, waar door het nu gekochte terrein als ruil object zou kunnen worden gebruikt. De heer Westdorp betreurde het risico dat (Zie verder pagina 2) Te laat 'oen bleek dat de advertentie, waarin de tervisielegging van het plan werd vezen in de Texelse Courant was ichenen op de dag dat de termijn van visie was begonnen. Daardoor was voldaan aan het voorschrift, dat publicatie tevoren moet geschie- De publicatie in de Nederlandse r 197jatscourant was wel op tijd, maar dat kon dit formele bezwaar niet weg- opeq nen Onderzoek door de Texelse urant heeft inmidddels uitgewezen de betrokken advertentie te laat bij krant werd bezorgd, namelijk don- lagochtend om tien uur. Op dat iment staat de krant van vrijdag op punt gedrukt te worden. Het druk- DE KOOG Met een korte toe spraak, beluisterd door enkele honder den genodigden, heeft wethouder G. W. de Vos van Sociale Zaken te Rotterdam woensdagmiddag de uitbreiding van het Maartenhuis aan de Ruysweg bij De Koog officeel in gebruik gesteld. Dat ge beurde in een voor deze gelegenheid ge plaatste grote tent op het terrein van het Maartenhuis. In dezelfde tent voer den de kinderen van het huis een spel op dat het zoeken van het licht tot on derwerp had. Wethouder De Vos con stateerde dat de houding van de Neder landse bevolking jegens het geestelijk gehandicapte kind de laatste jaren enorm is verbeterd. De gehandicapte wordt geaccepteerd; men vindt hem niet meer „vreemd" en de gemeenschap is bereid geld te geven om hem te helpen zich in de maatschappij te handhaven. De wethouder bracht zijn grote bewon dering tot uitdrukking voor het werk van mevr. v. Reijsselberghe, grondleg ster van Huize Thomas in Rotterdam en het Maartenhuis op Texel. De genodigden waren 's morgens ont vangen in de zaal van hotel Opduin, waar zij werden verwelkomd door Dr. R. Gay-Balmaz, geneesheer-directeur van het Maartenhuis. Mevrouw Van Reijsselberghe vertelde toen hoe zij er destijds toe gekomen was dit werk voor gehandicapte kinderen te gaan doen. Zij ging erover denken toen zij kennis nam van Rudolf Steiners ideeën over de behandeling van gehan dicapten, die ervan uitgaan dat de geest nooit beschadigd kan zijn. Zij ging wer ken in het „Zonnehuis" van professor Oud en nieuw. Op de achtergrond het oude Maartenhuis en rechts een deel van de nieuwbouw De tuin is nog in aanleg. In het midden daarvan bevindt zich een zg speelkraal, die een geschenk is van de Rotaryclub Texel. Lievengoed, waar volgens de heilpeda- gogische richtlijnen van Steiner wordt gewerkt. Dat leidde tot de oprichting van Huize Thomas, een verblijf voor ca. 40 gehandicapte kleuters in Rotterdam. Op Texel kwam zij in contact met de heer Maarten Mantje, die haar wees op de mogelijkheid het „Kinderdok" aan de Ruysweg te kopen. Jantje Mevrouw Van Reijsselberghe had ge aarzeld alvorens deze tweede belang rijke stap te zetten. Toen zij die week op excursie was en een zwakzinnigen instituut in Baarn bezocht, zag zij daar een ernstig gestoord kind in bed liggen, geheel in het gips en tot niets anders in staat dan kijken. Toen zij de blik van dit kind, Jantje, ontmoette, wist zij dat zij „ja" moest zeggen. „Niet ik maar Jantje is de stichter van het Maarten huis", aldus mevrouw Van Reijssel berghe. Spreekster bracht dank voor de geweldige medewerking die zij in de af gelopen jaren heeft ondervonden, ook van talrijke Texelaars die zich met het Maartenhuis gevoelsmatig verbonden voelden en nooit aarzelden als er ge holpen moest worden. Ook van over heidswege was er volle medewerking. Het beschikbaar stellen van acht ton door de gemeente Rotterdam voor een eerste opzet van het grote zeven jaren- Bij de ingezonden stukken die aan het begin van de raads vergadering van dins dagavond werden voorgelezen was een schrijven van de af deling Texel van de R.K. Bond van perso neel in de agrarische voedings- en genot- middelenbedrijven, getekend door de heer Joh. de Graaf uit Den Burg. Het ging niet over een be dreigd belang van het personeel in de ge noemde branche maar om de verstaan baarheid van de le den van de gemeente raad. De raadsleden zijn op de publieke tribune zeer slecht te verstaan, vooral op de achterste rij, aldus de brief. De volledig bezette tribune kon die aanmerking vol mondig beamen. In derdaad houden de meeste raadsleden er geen rekening mee dat zij niet alleen spreken tot hun hoog stens enkele meters verderop zittende me deraadsleden maar ook voor de tegen woordig opvallend grote luisterschare op de tribune. Sommigen mummelen maar wat voor zich heen waar bij nog komt dat het grootste deel van het voortgebrachte geluid wordt opgeslorpt in het dikke handge knoopte tapiit of ver dwijnt in de no ge koe pel boven de raadsta fel. In het belang van de politieke duidelijk heid is het zaak dat onze vroede vaderen zich met wat meer volume gaan uitdruk ken of geld uittrekken voor een geluidsin stallatie. De genoem de brief had in de af gelopen vergadering geen verbetering werkstelligd. „Hope loos!", riep de tribune toen Mr. Sprenger na afloop informeerde. Om het wat gedetail leerder aan te geven onderstaand rapport met voor elk raadslid een waarderingscijfer voor „verstaanbaar heid". J. Daalder 9; C. Jou- stra 4; J. C. Dros niet te beoordelen omdat hij vrijwel niets heeft gezegd; F. Standaart 4; M. Bakker 7; C. Koorn 7; A. G. Luij- sterburg 6; P. .Smit 6; J. Witte 5; J. Zuide- wind 4; C. Timmer niet te beoordelen om dat hij niets heeft ge zegd; J. Westdorp 6; F. Blanken 9; J. Ko ning-Bruin 8 en C. El len 8. Maandagmidag om vijf uur zullen in hotel „De Lindeboom-Texel" de prijzen worden getrokken van de eerste week van de Sint Nicolaasaktie van de Bur ger winkeliers. Zoals bekend zullen vijf vakantiereizen worden getrokken. Dege nen, die in de eerste week enveloppen met bonnen hebben ingeleverd, dingen ook in de volgende weken mee naar de prijzen. De trekking is openbaar. Iedere belangstellende is maandagmiddag dus welkom. De najaarsuitvoering van U.D.I. wordt vrijdagavond, 20 november, en zaterdagavond, 21 november, gehouden in de zaal van hotel „De Oranjeboom". Opgevoerd zal worden een Engels blij spel, getiteld: „En krijgen is de kunst". Zoals gebruikelijk zal er gelegenheid tot plaatsbespreken zijn, en wel zondag morgen van 11.30 tot 1.00 uur, eveneens in „De Oranjeboom", waar ook losse kaarten verkrijgbaar zijn. HOOFDINGELANDEN HERKOZEN Bij enkele candidaatstelling zijn op 4 november j.l., met ingang van 1 ja nuari 1971, weer tot hoofdingelanden van het waterschap Texel gekozen de heren C. Hin Hzn., P. List Jzn., en S. Lap BjS.zn. plan dat voorziet in de bouw van een compleet dorp met paviljoens voor ge handicapten, was een van de vormei/ daarvan. Mevrouw Van Reijsselberghe vertelde dat het de bedoeling is dat een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf van het nieuwe plan deel zal uitmaken. „Het is belangrijk dat we een stukje aarde hebben waar we gewassen kun nen kweken zonder meststoffen, zoals het eigenlijk altijd zou moeten". Zonnepoort Daarop vertelde de heer Robert Hoo- gevorst uit Rotterdam, iets over inhoud en strekking van het sprookje, dat door de kinderen zou worden opgevoerd. Hoofdfiguur is het jongetje, dat jaren lang op zoek is naar de zonnepoort. De poort is aanvankelijk gesloten; er drin gen maar een paar lichtstraaltjes door, maar de poort gaat wijd open „als de aarde tot een ster is geworden" en dat gebeurt als de kleine lichtprinses ten tonele verschijnt. Aldus werd tot uit drukking gebracht dat het zoeken en tasten voor de medewerkers van het Maartenhuis een bron van inspiratie is, niet het bereiken van resultaat. Te voet gingen de genodigden daarop naar het Maartenhuis om het spel, in de heerlijk verwarmde tent, te gaan zien. Daarna werd van de gelegenheid ge bruik gemaakt om het nieuwe gebouw te bezichtigen. Daarna ging het gezelschap terug naar „Opduin" om daar de opvoering van het jaarlijkse Sint Maartenspel te beleven. Men zag hoe de heilige te paard arriveerde en de bedelaar bij de poort van Amiëns de helft van zijn mantel gaf. Volgens de legende kreeg Sint Maarten die nacht een visioen, dat hem ertoe bracht zich in monnikspij te ste ken en zich voor de rest van zijn leven het lot aan te trekken van krankzinni gen en dronkaards. Het spel werd met zang begeleid doo:r het koor „Advendo" uit De Koog. (zie verder elders in dit nummer) De r.k. middenstandsvereniging Texel (de laatste tijd onder de nieuwe bena ming afdeling Texel van het Katholiek Ondernemersverbond) heeft tijdens een dinsdagavond in hotel „De Lindeboom- Texel" gehouden vergadering besloten tot opheffing. De leden van de afdeling hebben zich aangesloten bij de Alge mene Texelse Middenstandsvereniging. Het besluit werd direkt in praktijk gebracht want men voegde zich bij de Algemene Vereniging die op hetzelfde moment in een andere zaal van hel; ge bouw vergaderde. In deze vergadering werden enkele nieuwe' bestuursleden gekozen. In de plaats van de heer Kasse Zegel (vertegenwoordiger van Oude- schild) die zich wegens gevorderde leef tijd na 24 jaar niet meer herkiesbaar had gesteld, werd zijn plaatsgenoot de heer Han Dros gekozen. De heer J. W. B. van der Meer nam de plaats in van de heer C. Mets. Secretaris Frans Zegel werd herkozen. van 4 tot en me»t 10 november 1970 Geboren: Arend, zv. Dirk Dros en Aartje van den Brink; Joost, zv. Corne- lis Vlaming en Josina van Beelen. Ondertrouwd: Pieter J. Siebeling en Geertruida Jongédijk; Petrus J. Com mandeur en Theresia A. Witte; Alber- tus H. Lakamp en Marianne Halsema; Ane J. Anema en Helena van den Hoek.' OOSTEREND De muziekvereni ging „Excelsior" en het Chr. Mannen koor Oosterend geven zaterdagavond een gezamenlijke uitvoering in het dorpshuis „De Bijenkorf", aanvang 20.00 uur. „Excelsior" zal onder meer het stuk „Fancy Fair" spelen, dat woensdag 18 november op het muziekconcours te Leeuwarden wordt uitgevoerd. Dit con cours wordt gehouden in „De Harmo nie" te Leeuwarden; ongeveer 70 korp sen nemen deel. „Excelsior" komt uit in de afdeling Uitmuntendheid. Verder zullen zaterdagavond enkele marsen worden gespeeld en, speciaal voor de jeugd, „Teenager-fantasie". Tenslotte staan enkele hoogtepunten uit het con cert van vorige week zaterdag in de N.H. kerk te Den Burg, op het pro gramma. Het mannenkoor zal zich in meer dan één opzicht van zijn beste kant laten zien, want er wordt voor het eerst offi cieel opgetreden in uniform. De gehele uitvoering staat onder leiding van de heer A. Kuik. Entree ƒ2,per persoon. van le kwaliteit uit een gevarieerde kollektie. A. VAN STRIEN, BLOEMBOLLENVERZENDHUIS Witte Kruislaan 28, Den Burg, Tel. (02220) 2904, b.g.g. 3376

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1