(jt'ocn rwartsjexels in het harL. Trukte was ongekend groot bij intocht van Sint Nicolaas 1 n wee zwarte knechten kwamen uit de lucht vallen t Amateurtjewas goed op dreef in kluchtig blijspel sdiiM 5/ E. Moojen winnaar „snertrit" 1970 ngstige ogenblikken bij Sint Nicolaasintoeht Den Hoorn Clownesk spel van K. Zoetelief Rode Kruis-afdeling houdt E.H.B.O.-cursus Bruinvissen slachtoffer van vergiftiging? Geen voorrang verleend Waddenruiters en Kleppertjes hadden drukke dag Trekkerbestuurder zwaar gewond kG 17 NOVEMBER 1970 22 83 e N.V. v/b Langeveld De Rood s 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomluan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 72 ƒ58 N.V. 30-16 15-16 EXELSE 84e JAARGANG No. 8519 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Bonk: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prys ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4o/t BTW ind /.-in- etka- iuxa- istal- *elde was- j is er weer! Zaterdagmiddag is Nicolaas onder ongekend grote be itelling op Texel ingehaald. Even wee uur kwam hij met de kotter )9 van de fam. Boom aan in de ha- van Oudeschild. In de mast wap en de geel-witte wimpel want het tenslotte om een bisschop! Een schare zwarte knechten vermaak- et publiek met dolle capriolen en den met kwistige hand aan de ver- ;lde kleuters honderden zakjes p uit. Zoals was aangekondigd ar- erd entwee knechten per parachute, ing dat even anders dan de bedoe- was. >erde kast- de ver trap aap- ïling win- laaghangend wolkendek en een net te sterke wind waren voor 't voor- stal- aap- iterdagavond verreed de Motor-, - en bromfietsclub Texel weer de itionele puzzerit die bekend staat .snertrit" omdat na afloop erwten- wordt gegeten. Er waren 48 deel- ers, allen automobilisten. Winnaar 1 de heer E. Moojen (6 strafpunten). treeg een mistlamp. Tdeede werd J. •nds (7 strafpunten) alarmset; 3. J. (9 strafpunten) autoklok; 4. J. (9 strafpunten) autobrandblusser; de Vries (9 strafpunten) sleepka- 6. C. Duinker (12 strafpunten) au- isborstel; 7 P Schuil (13 strafpun- sleepkabel: Zoals uit het boven- nde blijkt is men bij de MAB-club stapt van de gewoonte om als prij- bekers en andere trofeëen te geven, werden nu gebruiksgoederen, in dit il autoaccessoires. igen elf uur kwamen de laatste rij- binnen. De snert in hotel „De Lin- ►om-Texel" smaakte weer uitste- t eerstvolgende MAB-evenement is >int Nicolaasrit die verreden wordt 19 november. Dan wordt kinder- lgoed als prijzen uitgeloofd. Een jaartje ouder, maar opmerkelijk vitaal toonde Sint Nicolaas zich toen hij voet aan wal zette op Texelse bodem. genomen precisiespringen verre van ideale omstandigheden. Tot elke prijs moest worden vermeden dat de twee zwarte para's in de zee, in het publiek of temidden van de kotters in de haven terecht zouden komen. Daarom was te voren overeengekomen dat men op een veel verderaf gelegen terrein zou neer komen als ook maar de geringste kans bestond dat het gemarkeerde en afge zette veldje op het havenplein zou wor den gemist. Direkt na het verlaten van het toestel zagen de pieten dat die kans er inderdaad inzat; ze stuurden daarom krachtig bij en kwamen honderden me ters verderop terecht, in het weiland bij de Laagwaalderweg, temidden der Twee zwarte knechten kwamen letterlijk uit de lucht vallen Het was een spectacu lair schouwspel, waarvan de slotfase echter door niemand werd gezien, omdat de para's een flink eind ten noorden van de haven aan de grond kwamen. IV.) raag urg. 2N HOORN Voor de tweede 1 had Den Hoorn zijn eigen Sint Ni- asintocht, gelijk met de „algemene" e intocht. Sint liet zich in een twee- on^ige wagen, getrokken door een 'd, door het dorp rijden. Maar op gegeven moment had de goedheilig- daar ongetwijfeld spijt van want iet Klif begon het paard nukken te onen. Het begon vreemde sprongen naken, kennelijk niet gewend aan feestrumoer om hem heen. Uiter- bleef Sint doodkalm terwijl men paard met een voerbiet paaide en calmte bracht. In het dorpshuis wes grote schare kinderen aanwezig om >int een welkom toe te zingen. De nisatie van de intocht berustte bij ^■oornder feestcommissie. koeien. Aan de feestvreugde deed dat weinig afbreuk, in tegendeel. Welkom Sint Nicolaas werd op de haven be groet door het bestuur van de Winke liersvereniging Den Burg die weer met de organisatie van deze intocht was be last. Begeleid door het Fanfare zongen de aangetreden en feestelijk uitgedoste kleuters uit volle borst. Met auto's ging het naar Den Burg. Na de rondgang door het dorp werd Sint Nicolaas door de burgemeester be groet op het podium, op de Groene- plaats. Daar kwam de goedheiligman wel wat later aan dan gepland was, maar gelukkig hield het weer zich goed waardoor het wachten een minder zwa re beproeving was dan in vorige jaren. De burgemeester vond dat Sint Nico laas dit jaar tamelijk vroeg was gearri veerd Hij hoopte dat hij volgend jaar niet nóg vroeger zou komen, want dan zou hij collega Sint Maarten concurren tie aandoen. Ook in het gebruik van de parachute als middel om Texel te berei ken had de burgervader blijkbaar wei nig fidutie want hij sprak de wens uit dat Sint Nicolaas in ieder geval nooit per parachute zou komen. Snoep verstandig Sint Nicolaas had enkele behartens- waardige woorden tot de jeugd te spre ken. Hij zei contact te hebben gehad met de Texelse tandartsen en had daar van vernomen hoe slecht de toestand van de kindergebitten is als gevolg van het snoepen. Hij riep dan ook op tot het eten van fruit inplaats van snoep en deed een beroep op de ouders daaraan mee te werken. Verder had de Sint ver ontrustende verhalen gehoord over de blijken van vernielzucht die op Texel worden geconstateerd. Ook bij het paal en perk stellen daaraan hoopte hij op medewerking van de ouders. Daarop traden groepen kinderen van de diverse kleuterscholen naar voren die de goedheiligman met een welklin kend lied verblijdden. Zowel het gezon gen als gesproken woord was voor ie der glashelder te verstaan, dank zij een perfekt werkende versterker-installatie. Net op tijd, want het begon te motre genen, was de plechtigheid voorbij en vertrok Sint Nicolaas naar Oosterend. 55 DE WAAL Onder regie van de heer K. van Splunter heeft de toneelvereni ging ,,'t Amateurtje" zaterdagavond in het Waalder dorpshuis voor de eerste keer het blijspel „Engeltje" opgevoerd. De spelers hadd enecr van hun werk want ze hielden het stampvolle zaaltje bijna voortdurend in schaterlach. Tra ditiegetrouw was de vereniging er weer in geslaagd een stuk te kiezen waarvoor men de juiste spelers beschikbaar had, zodat al bij voorbaat vaststond dat de avond nooit een mislukking zou kunnen worden. Voor het grootste deel van het lachsucces is de heer K. Zoetelief ver antwoordelijk; bij hem was de kluch tige hoofdrol van de jenever stokende boerenknecht Joost in goede handen. Toch moet hij wel waken voor overdrij ving; het kan ook tè gek! Het verhaal gaat over de jonge doch luie boer Nelis Dorenbos wiens oude knecht Joost zich bij wijze van hobby bezig houdt met het clandestien stoken van jenever. Tot ergenis vooral van de hardwerkende oude Tonia die voor vrij wel al het werk opdraait. Die ergenis neemt snel toe als boer Nelis verliefd wordt op de uiterst oppervlakkige, domme maar van alle lichamelijke kwa liteiten voorziene Katja, de dochter van de politieman Vroman. Het is de vin dingrijke Tonia die dank zij een truc erin slaagt de jonge boer weer in het rechte spoor te brengen. Ze weet hem zelfs aan het werk te krijgen en is er in niet geringe mate debet aan dat zijn oog valt op de lieve Saartje. Ook ruimt ze de clandestiene jeneverstookinstal- latie op, juist voordat politie Vroman die door zijn dochter is getipt, huiszoe king komt doen. Niet overdrijven Van de heer K. Zoetelief zeiden we al dat hij neigt tot overdrijving. Hij draagt zijn tekst wat te schreeuwerig voor en is in zijn mimiek ook wat te nadrukkelijk, wat niet wegneemt dat hij het publiek dankbaar heeft gestemd. De heer J. Zoetelief als boer Nelis moest zich zeer inspannen om niet door zijn naamgenoot overspeeld te worden. Als type deed hij het goed in deze rol, ies meer flair zou wel gewenst zijn. De bewegingen zijn ontspannend maar zijn tekst kan met wat meer gevoel worden gebracht. Vooral op de meer emotionele ogenblikken schoot hij nog tekort. Het was overigens een van de moeilijkste en meest lange rollen van het stuk. De rol- kennis was uitstekend, wat ook geldt voor de andere spelers. Een bijzonder Enige kennis van eerste hulp bij on gelukken komt ieder vroeg of laat van pas. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deze kennis op te doen wordt ook dit jaar weer een EHBO-cursus georganiseerd. Donder dagavond a.s. wordt in het Rodekruis- gebouw de eerste les gegeven, aanvang 8.00 uur. Wie de cursus wil volgen kan zich dan nog lat^n inschrijven. Totaal worden twaalf lessen gegeven. Degenen die hun diploma eerder hebben gehaald, kunnen herhalingslessen volgen. goede actrice is mevrouw J. Reij- schoenmaker die we jarenlang niet op de planken hébben gezien maar alle reden heeft om voldaan te zijn over haar come back. Als de oude dienstmied Tonia, bazig maar met een hart van goud, deed ze het best. Meerdere ma len heeft mevrouw E. Wonder-Bakelaar zich doen kennen als een van de meest talentvolle speelsters van 't Amateurtje. Ook deze keer stelde niet teleur. Als de alleen voor sex en andere plezier le vende Katja heeft ze misschien iets overdreven, maar dan wl op een heel vermakelijke manier. De heer A. Kager had deze keer een wat kleinere rol )po- litieagent Vroman) en hij had daar geen moeite mee. Zaterdagavond a.s. wordt „Engeltje" voor de tweede keer opgevoerd. Omdat het aantal bruinvissen in on ze wateren de afgelopen tientallen ja ren sterk is geslonken is het aanspoe len van dode bruinvissen een tamelijk zeldzame gebeurtenis geworden. In twee weken tijd zijn er nu echter vijf op het Texelse strand gevonden; ze wa ren allen dood. Bij Callantsoog spoelde vorige week een nog levende bruinvis aan. Het dier dat in slechte conditie verkeerde, werd naar Texel vervoerd waar het in een der zeewaterbassins van de mosselver- waterplaats in 't Horntje werd gelaten. Het dier was echter zwak en had een veel te lage lichaamstemperatuur. Daarom werd besloten tot overbrengen naar het Dolfinarium te Harderwijk waar de bruinvis op temperatuur is ge bracht en waar het dier in het water aan de oppervlakte wordt gehouden met behulp van een net. (Een bruinvis is een walvisachtig zoogdier en zou dus verdrinken als hij niet af en toe naar de oppervlakte kan komen om adem te halen). Onderzoek heeft in middels uitgewezen dat de ca 1 jaar oude bruinvis niet lijdt aan longwor men of andere parasieten. De reacties van het dier deden echter veronderstel len dat het zenuwcentrum is aangetast en dat zou door gif veroorzaakt kunnen zijn. Mogelijk is dat ook doodsoorzaak van de andere op Texel aangespoelde exemplaren. Een onderzoek zal zeker heid moeten brengen. Zondag rond het middaguur deed zich een aanrijding voor op het kruispunt Gasthuisstraat-Lijnbaan te Den Burg. Van de Lijnbaan kwam de 24-jarige P.Z. uit Den Hoorn met zijn Ford Tau- nus. Hij verzuimde voorrang te geven aan de van rechts komende R. C. Ni chols (24) uit Den Burg in zijn DKW. Bij de botsing ontstond alleen materiële schade. Be Waddenruiters en de Kleppertjes heben het zaterdag bijzonder druk ge had. 's Morgens namen ze deel aan een cross in de dennenbossen, 's middags liepen ze mee in de stoet van Sint Nico laas en 's avonds was er een gezellige feestavond in „De Oranjeboom". Uitslag van de cross: Grote ponys (categorie I): 1. Clasina Verseput 8.54,4 punten; 2. Trudie van Bekkum 9.21,3 punten, 3. Marleen Bak ker 9.31,6 punten. Grote ponys (categorie II): 1. Cor de Lugt 4.57,3 punten; 2. Annemarie Schoorl 5.49,6 punten; 3. Annemarie Keijser 5.54,8 punten; 4. Tine Schoorl 6.03,5 punten; 5. Marja Houwing 6.21,8 punten. 1Sibo Plaatsman 2. Henk Broekman Joke Dros 24.pun- Kleine ponys: 10.15,6 punten; 16.51,3 punten; 3. ten. Waddenruiters: 1. Jan Kiljan 5.11,3 punten; 2 Ans de Graaf 5.42,7 punten; 3. Anjo Kikkert 5.46,5 punten; 4. Ella Houwing 6.21,3 punten; 5. Annelies Rommel 6.36,7 punten. Totaal deden 40 paarden en ponys mee. De feestavond in 'De Oranjeboom' was voor een groot deel door de jeugd verzorgd. De avond werd op charmante wijze geopend door Jeannet Veenema. Dc 24-jarige trekkerbestuurder J. de V. uit de P.H.-polder is vrijdagmiddag om ongeveer kwart voor zes zwaar ge wond geraakt toen hij op de Pontweg werd aangereden door de 25-jarige au tomobilist J.S. uit Den Burg. De heer De V. kwam uit de richting van de Ponthaven. Ongeveer ter hoogte van de hoeve Gerardus Majella in de P.H.-polder werd hij van achteren ge ramd door de eveneens uit de richting van de Ponthaven komende S. in zijn Cooper. Nog niet duidelijk is waarom S. de trekker, die de gebruikelijke ver lichting voerde, niet heeft opgemerkt. De botsing geschiedde met hoge snel heid. De Cooper was total loss; de rech- tervoorzijde werd totaal verkreukeld. Van de trekker werd de achterbrug vernield. De onbeschermd zittende be stuurder moet ook door de wagen zijn geraakt door de schok van zijn voertuig zijn geslingerd. Zijn diverse kwetsuren waren in ieder geval van zeer ernstige aard. S. kwam er veel be ter af; hij liep een verwonding op aan het hoofd alsmede een hersenschudding. Beide bestuurders werden per ambu lance naar Den Helder gebracht. Op het moment van het alarm was de veerboot al bijna in Den Helder; ge zien de ernst van de toestand moest rechtsomkeert worden gemaakt. Op de foto wordt het zwaargewonde slachtoffer in de ziekenauto gedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1