Cjrocn TwarLrJexeh in het harL> ertraging van plan brengt Texel in ernstige moeilijkheden KOTTER TX 26 MET VIJF MENSEN VERGAAN I ilSD WATERFABRIEKELLENDE NOG NIET IN ZICHT Meningen van betrokkenen Aanleg werkhaven begint over twee maanden veel 59.1 99.1 NA? RIFFLE RANGE EL T0R0 BONANZA „Risel" in het zand weggezakt Zoekende vissers hebben geen hoop meer "v~"~ Rioolzuivering in april gereed Is voorlichting een uitdaging •AG 20 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8520 ve N.V. v/h Lange veld De Roo(j us 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 larry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Roll feisenbank; Ainro-bank. Postgiro 652. Abomt prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/t BTW )e gemeente is nu boos op ons ri zij is er zelt de schuld van dat bezwaar blijven maken tegen de ts waarop men de elektriciteits- en irfabriek wil neerzetten. Wij heb- pas gelegenheid gekregen om te- het bestemmingsplan te proteste toen de plannen voor de bouw de fabriek al in kannen en krui- waren. Wij werden voor een vol len feit geplaatst en het was dan qeen wonder dat onze bezwaren jde werden geschoven. We heb- de indruk dat de gemeente het zo heeft willen spelen om de plan- er snel door te drukken en dat t ik op zijn zachtst gezegd zeer egant. Nu krijgt de gemeente haar een thuis en wij zijn het dan ook omen eens met het beroep dat Na- nonumenten heeft gedaan op de KM zegt Mr. H. J. A. Ensink, juri- ^§i medewerker van de Landelijke niging tot Behoud van de Wadden- eals we hem vragen of het waar is de Waddenzeevereniging de hard- ige houding van Natuurmonumen- steunt. Een bevestigend antwoord dat kan worden beschouwd als de jng van het verenigingsbestuur, bleek ook al uit het artikel dat JDe ;raaf" (tot dusver als enige lande- dagblad) aan de affaire weidde. In irtikel zegt Mr. H. P. Gorter, direk- van Natuurmonumenten, dat zijn liging niet alleen staat in het ver legen de Texelse plannen. „Staats heer, enkele particulieren en de niging tot Behoud van de Wad- fee delen ons standpunt". chap 255 Vóór fabriek het publiek zou de indruk gewekt ïen worden dat degenen die tegen lannen bezwaar maken, tegen de r- en elektriciteitsfabriek zijn. Dat ïjuist. Ook de felste tegenstanders men ten volle de noodzaak van de- iorziening maar maken bezwaar te lde voorgenomen bouwplaats. Vol- Natuurmonumenten c.s. komt de iek veel te opvallend in het open ;chap te staan, in de nabijheid van vogelreservaat Dijkmanshuizen, zou wel akkoord gaan als de fa- enkele honderden meters dichter >udeschild zou komen. Dat is als natieve oplossing dan ook voorge- De gemeente ging daarop niet in t de fabriek dan zo dicht bij de imstige nieuwe haven zou komen, en mogelijk noodzakelijke uitbrei- van deze haven in de verdere toe- it bij voorbaat onmogelijk zou wor- Compromis it dot argument hebben de rekes- en zich niet tevreden laten stel- Ze blijven bij hun mening dat de Atten ek best wat dichter bij Oudeschild iezom komen en tenminste een van de )oncir isterenden is van mening dat er !?m n !en rec*elljk compromis mogelijk is: eer Ensink: „We beseffen wel dat en voor de Texelse bevolking zeer :R ïgrijk projekt ophouden maar poe heeft de gemeente zelf alle aan- Big gegeven. We moeten met een ie lei beginnen. Laten we rond de gaan zitten. De fabriek moet dich- ij de haven komen en dan blijft er goed nog een behoorlijke ruimte voor een havenuitbreiding. Alle kkenen zijn het er over eens dat ibriek in deze omgeving moet ko- Dat is dus heel wat anders als het Cereshotel. Daar zien we het liet van in, wèl van een oplossing hikt v het water- en elektriciteitspro- si n van Texel!" beeld :beef de gemeente wil men wel toege- et ref lat de gang van zaken bij het voor- w°r bereiden van de plannen ongebruike lijk is geweest, maar het kon moeilijk anders want de zaak kon geen uitstel velen. Het is waar dat de plannen voor een fabriek na veel moeilijkheden en verwikkelingen rond waren, vóórdat het bestemmingsplan aan de orde kwam. Voor moeilijkheden die uit deze omgekeerde volgorde zouden voort spruiten werd overigens al gevreesd. Gedeputeerde Mensink heeft, nadat de gemeenteraad had besloten op de voor gestelde plaats bij Oudeschild te bou wen, in de Statenvergadering letterlijk opgemerkt; dit wordt stedebouwkundig nog een rotklussie.Het waren pro fetische woorden. Eenzijdig Er is geen twijfel aan dat Natuurmo numenten c.s. het recht hebben door te vechten maar bij de gemeente vindt men wel dat de kwestie van die kant eenzijdig wordt bekeken. De spoedige bouw van de waterfabriek is ook voor de natuur een groot belang want op dit moment worden overmatige hoeveelhe den water aan de duinen onttrokken. De door de T.E.M. en gemeente vast gestelde bouwplaats is beslist niet ver der van Oudeschild verwijderd dan no dig is. Het is noodzakelijk rekening te houden met een verdere havenuitbrei ding. Die noodzaak zal zich misschien veel eerder aandienen dan men nu denkt, bijvoorbeeld als zou worden be sloten de mosselvisserij van Zeeland naar Texel over te brengen. Dat bete kent dat havenruimte voor 112 schepen extra zal moeten worden gecreëerd. Het zou onaanvaardbaar zijn als men daar voor geen ruimte beschikbaar houdt. Een elektriciteits- en watercentrale is tenslotte geen schuurtje dat je na een paar jaar maar even kunt afbreken. In die mening wordt het gemeentebestuur gesteund door de hoofdingenieur-direk- teur van Rijkswaterstaat die heeft ge adviseerd behoorlijke ruimte te laten tussen fabriek en haven. Onzekerheid Op dit moment is niet bij benadering te zeggen hoe groot de vertraging zal zijn. Het is een misverstand dat de Raad van State die nu de zaak in han den krijgt, zich laat haasten omdat be paalde grote belangen in het geding zijn. om n b kom 5TER bovei ïlijkm ijs 6J 491 Advertenties I.M. Maakt i met dit ook eens geweldige As je gogem bent. )ver ongeveer acht weken zal worden begonnen met de aanleg van de Uwe werkhaven te Oudeschild, zo wordt verwacht bij de Dienstkring Texel de Rijkswaterstaat. Momenteel is het bestek van het plan in druk. Als het ed is, wordt de aanbesteding aangekondigd in het blad „Cobouw", waarna 'besteding en gunning volgen. Met dat alles zijn ongeveer acht weken ge- sid, zo heeft de praktijk geleerd. Intussen zijn alle formele belemmeringen de weg geruimd. De aankoop van de benodigde grond (via de gemeente van heer A. P. Dalmeijer) is een feit. De koopakte wordt vandaag bij de notaris leden. Ook de onderhandelingen met de andere grondeigenaars zijn in icipe rond. Zoals bekend zal de nieuwe haven (zeven keer zo groot als de e) zich uitstrekken ten noorden van de bestaande haven. Het werk zal eveer een jaar vergen. Dit college is het uitsluitend te doen om een rechtvaardige uitspraak en acht alles daaraan ondergeschikt. Het meest ongelukkige zou het zijn als de Kroon tenslotte zou beslissen dat G.S. van Noordholland de artikel 19 procedure inderdaad niet hadden mogen hanteren. Dan moet alles opnieuw beginnen en moet gerekend worden op een uitstel van een jaar of drie. Sneller zou het gaan als de Kroon zich uitspreekt over de redelijkheid van het verlangen van Natuurmonumenten om de centrale zo ver van de vogelkolonie verwijderd te houden. Er zijn nog meer mogelijkhe den, al laten die zich in het huidige stadium niet makkelijk overzien. Ieder hoopt er het beste van maar erg opti- (Zie verder pagina 2) Het m.s. „Rigel" dat op 3 november ter hoogte van paal 16 strandde is sinds vorige week niet meer te zien. Het 1700 ton metende wrak is nu zover in het zand weggezakt dat zelfs bij de laagste waterstand niets meer boven de branding uitsteekt. Vooral de storm die van 9 op 10 no vember woedde heeft aan dit snelle verschijnsel bijgedragen. De mensen die na die datum naar het strand gingen om naar he»t wrak te krijgen hebben er vrijwel niets meer van kunnen ontwa ren. De „Rigel" was geladen met 600 ton gemalen hoogovenslakken. Van de vier bemanningsleden die bij de stranding zijn omgekomen, is niets meer gevon den. OUDESCHILD Sinds woensdagochtend wordt de kotter TX 26 „De tijd zal het leren" (eigenaar W. Griek, Oudeschild) vermist. Aangenomen moet worden dat het vaartuig met man en muis is vergaan. Woensdagoohtend om kwart over drie liet de bemanning via de radio weten dat in verband met het snel slechter wordende weer de vistrek waarmee men bezig was zou worden afgemaakt, waarna een haven zou worden opgezocht. Dat was het laat ste levensteken. Toen getracht werd de kotter op te roepen kwam geen antwoord. In de veronderstelling dat de zender was uitgevallen werd toen getracht contact te leggen met de kleine zender voor onderling ver keer, de spoetnik. Ook daarop kwam geen reactie. Zoeken Ernstig ongerust begon men zich te maken toen in de loop van de dag bleek dat de kotter in geen enkele haven was binnengelopen. Woens dagmiddag werd door diverse kot ters met zoeken begonnen. Ze kwa men tegen de avond thuis zonder ook maar een spoor van het vermiste schip te hebben waargenomen. De grote kotters TX 19, TX 99, TX 14 en TX 94 bleven 's nachts verder speuren. Gisterochtend voer de hele Texelse vloot (met uitzondering van de kleine kotters) uit om deel te nemen aan een georganiseerde zoek- aktie. Ook vliegtuigen van de Mari ne Luchtvaartdienst zochten het ge bied af waar de kotter zich het laatst heeft gemeld: 53°26'N en 3°24'0. Dit punt ligt op ongeveer 55 mijl NNW van Texel, ongeveer vier uur varen vanaf de thuishaven. Geen spoor Bij het ter perse gaan van de krant had deze zoekaktie nog geen resultaat opgeleverd. Hoewel som migen zich nog vastklampen aan een laatste restje hoop is de verslagen heid groot, vooral in Oudeschild waar drie van de vijf vermiste be manningsleden vandaan kwamen. Collega's hadden gistermiddag geen enkele hoop meer hen nog le vend aan te treffen. Waar zij met hun zoekaktie naar streefden was het beeindigen van de martelende onzekerheid, waarin de familie- en kennissenkring verkeert. De vermisten zijn: Gerard A. v. d. Star uit Oudeschild, (26) gehuwd en vader van twee kinderen; Kees G. S. Witte (22) uit Den Burg; Klaas v. d. Star (19) uit Den Burg; Louis Eel- man (25) uit Oudeschild en Bauke Visser (15) uit Oudeschild. De TX 26 hoorde tot de kleinere kotters van de Texelse 'vloot. De lengte was 18 meter. Er' stond een motor van ca 350 pk in. buil.» kennis amuse- ment. Uniek voor Texel. U wordt dan tevens ge enter- tained door een geweldige disc-jockey. Dit allemaal het komende weekend in de meest swin- gende discotheek van het X eilandVAT '69. Met rasse schreden vordert op een terrein aan de Pontweg (ter hoogte van de Californiëweg) de aanleg van Texels grootste rioolzuiveringsinstalla tie. Het werk wordt uitgevoerd door De Vries v.d. Wiel uit Hilversum, die het karwei omstreeks april voltooid denkt te hebben. Ruimschoots voor het komende zomerseizoen zal dus een eind komen aan de misère die werd veroorzaakt door de zeer gebrekkige manier, waarop het rioolwater uit De Koog werd gezui verd. De badplaats heeft het jaren moe ten doen met een zg. vloeiweide, die een ontoereikende capaciteit had en door zijn stank een bron van ergenis was voor de omgeving. De nieuwe zuive ringsinstallatie krijgt een capaciteit van 25.000 inwoner-ekwivalenten, wat bete kent dat het afvalwater van 25.000 men sen ermee verwerkt kan worden. Zodra het noodzakelijk is kan de capaciteit nog worden opgevoerd tot 45.000 ekwivalen- ten. Niet alleen De Koog met naaste omgeving wordt op de nieuwe zuivering aangesloten; ook het hele recreatiege bied Everstekoog zal er gebruik van ma ken. De rioolpijp van De Koog naar de zui vering is reeds aangelegd. Het riool komt uit in de pompput vanwaar het te zuiveren water via een vijzel in de ovale circuits wordt gebracht. Er komen twee grote en twee kleine circuits, waarin het water door middel van borstels van zuurstof wordt voorzien. Deze zuurstof houdt het bacteriënle'ven opgang, waar door het vuil wordt opgebroken en vrij wel schoon water ontstaat, dat zonder bezwaar in de naburige sloot kan wor den geloosd. Controle Volgens dit zg. Pasveer-systeem wer ken de meeste zuiveringsinstallaties op Texel. De goede functionering wordt blijvend gecontroleerd. De gemeen te Texel heeft twee man in dienst, die zich voortdurend met de zuiveringen bezig houden. Met uitzondering van die van Oudeschild, werken de Texelse zui veringsinstallaties uitstekend; beter dan de meeste zuiveringen in de grote ste den, die vaak een te kleine capaciteit hebben. Aan de installatie te Oudeschild zijn onlangs verbeteringen aangebracht en men heeft goede hoop dat het ook daar nu in orde is. De installatie in Den Burg heeft enige tijd niet goed ge functioneerd als gevolg van een grote schoonmaakbeurt. Het duurt dan ge ruime tijd alvorens het bacteriënleven weer volop actief is. Kostbaar Onnodig te zeggen dat de zuivering installaties van zeer grote betekenis zijn voor de milieuhygiëne. Er zijn echter grote bedragen mee gemoeid. De nieuwe zuivering met riool zal volgens de laatste raming ƒ1,35 miljoen gaan kos ten. Het benodigde crediet werd des tijds goedgekeurd, nadat de gemeente raad zich in principe akkoord had ver klaard met de invoering van toeristi sche heffingen. Alleen Oost en De Waal wachten nog op rioolzuivering. Het beleid is er ech ter op gericht ook daar zo snel moge lijk voorzieningen te treffen. Op de foto ziet men een deel van een der in aanleg zijnde circuits van de in stallatie aan de Pontweg. Geachte mevrouw Paula Brouwer- Terpstra, met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw standpunt ten opzichte van de sexualiteit, zoals u daarvan in „Wat ik zeggen wou" in de Texelse Courant van dinsdag blijk gaf- Dat u voor dit wel zeer ingewikkelde facet van het menselijk bestaan een op lossing hebt gevonden is verheugend Dat u meent dat deze (uw) gedachten- gang voor iedereen geldt is natuurlijk voor twijfel vatbaar. Stellig doelt u op de voorlichtings avond voor jongeren van de NVSH als u schrijft „Ze willen je laten denken dat sex het belangrijkste van het leven is". Nee, mevrouw, het is helemaal, maar dan ook helemaal niet de bedoe ling van de NVSH om wie dan ook op een bepaalde manier over de sexualiteit te doen denken. Wel om voorlichting te geven, want dat de belangstelling voor „sex" er nu eenmaal is valt niet te loochenen. Ook is het een feit, dat zich op dit terrein bij de jeugd en heus niet bij haar alleen! zowel lichamelijke als geestelijke problemen voordoen. Die kan je notuurlijk verheimelijken, maar naar onze mening is het beter en na tuurlijker er rond voor uit te komen en dan blijkt vaak dat deze problemen heel gewoon menselijk zijn, waar je echt niet zo over hoeft in te zitten. De NVSH wil geen vaste gedragsre gels voorschrijven. Als u dus suggereert dat wij „Omgang vóór het huwelijk" zouden propageren is dat gewoon on zin. Wel, dat met het toenemen van de vrijheid 't verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de ander en zichzelf gelijke tred dient te houden, hetgeen zin geeft aan de verworven vrijheid. De tijd, dat men zonder zelf te denken gedragspa tronen, taboes en schijnheiligheid ac cepteerde is voorbij. Geflukkig maar, vinden wij. Tenslotte: als de NVSH voorlichting geeft doet zij dat door mensen, die van de sexualiteit een diepgaande studie hebben gemaakt en dus weten waar over zij praten! Misschien dat zodoende een generatie kan opgroeien, die wat minder angstig en geremd over de sexu aliteit denkt dan de vorige, hetgeen kan bijdragen tot meer levensgeluk! Werkgroep Texel NVSH OORLOGSGRA VENCOLLECTE De collecte voor het Nederlands Oor loggraven Comité die van 9 tot 15 no vember op Texel werd gehouden heeft ƒ730,53 opgebracht. De organisatie ver zocht ons de hartelijke dank aan alle gevers en geefsters te willen doorgeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1