larine zoekt met sonar naar vermiste TX26jj Cjroen cZwartsJexels in het harL (Sint Nicolaas-avondverkoop tvatm im&m wow :.if B en W: geen aanvullende bijdrage uit schatkist edelijke kans op terugvinden wrak ondag rouwdienst in Oudeschild I ijf (of word) lid van de Waddenzeevereniging 0p Texel gebakken dus dagelijks vers Lezing over archeologie voor Nutsdepartement Pastor Loos viert koperen priesterjubileum opbrengst van akttes overhandigd Wandelen in serie-verband Bevolking bracht in 4 jaar bijna 31 mille bijeen voor zwembad TEXELSE PAROCHIES STRAKS OOK ZAKELIJKE EENHEID hebben Gelovigen inspraak Plaatselijke belastingen niet omhoog Om slagvaardig te kunnen blijven Niet de enige Op konkoers tweede prijs voor „Excelsior" UDI geeft heropvoering in „De Bijenkorf" GEOPEND. PAG 24 NOVEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8521 i?e N.V. v/h Lange veld De RooU ius 11 - Den Borg, Texel Tel. 2741 lurry dc Graaf, KeesoruJaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. •Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4»/# BTW Jle andersluidende geruchten ten t hebben de zockakties naar de sinds ensdag verdwenen TX 26 „De tijd zal leren" nog geen enkel resultaat op sverd. De hoop dat het wrak toch zal worden gevonden is versterkt de Koninklijke Marine is begonnen het afspeuren van de zeebodem met ulp van sonar (onderwaterradar), irmee kunnen wrakken worden gelo geerd. ie onderzeebootjager Hr. Ms „Gro- gen" is al enige dagen bezig ge- ist. Er werd op een gegeven moment ie buurt van het punt waar de TX 26 voor het laatst heeft gemeld een \k ontdekt, maar bij nader onder- Ie bleek dit een oud wrak te zijn. De elopen nacht heeft de Hr Ms „Van fijk" het speurwerk voortgezet. Aan terugvinden van het wrak, waarin mogelijk de slachtoffers nog be den, wordt grote waarde gehecht., •t in de laatste plaats om een eind cunnen maken aan de wanhopige on- erheid waarin de familieleden ver- ;ind vorige week werd door een ma- evliegtuig een grote olievlek ont- t Onderzoek van de olie leerde ech- dat het zware stookolie was en dus de gasolie die de TX 26 als brand- gebrui'kte. Omgeslagen )e meeste vissers zijn het erover eens de TX 26 met een van de boomkor- Irltr» Ux«n - balUo TWêntwotM$4m/4 fli di gOe( lij het lezen van het laatste artikel de vertraging van de bouw van de terfabnek in de Texelse Courant vrijdag j.l. zou een klein misver- id kunnen ontstaan. De zin: „Een >r Texelaars gevoerde ledenwerfak- voor de vereniging (de vereniging behoud van de Waddenzee) is in er geval gestaakt in afwachting van etc., suggereert zo in z'n alge- inheid, dat al de aktiviteiten op dat lied op Texel zouden stilstaan. Dat ter niet het geval. Het betreft al- een aktie van enkele personen. An- fen gaan gewoon door! tarbij is het een soort struisvogel- itiek als en zich terugtrekt uit een femging waarvan men de doelstellin- onderschrijft en het belang van be- in inziet, omdat men het niet eens is één facet van het optreden van die fcniging. Alleen door aktief lid blijven kan men immers zijn stem [die vereniging duidelijk laten horen anderen tot een andere zienswijze beren te brengen. lovendien, wat is een waterfabriek de Waddenzee als die zee ingepol- d is of zwaar vervuild? Nu nog eds de hoogste instanties nauwelijks atregelen nemen tegen die vervui- tog, eerder zelfs nog bevorderen (oost- oningen), is het meer dan ooit zaak te worden van de vereniging die h aktief inspant voor het behoud van gehele Waddengebied; de landelij- vereniging tot behoud van de Wad izee Adriaan Dijksen, De Westen H 91 a ste len. in ook ittes ootje en Als U staat op dagvers brood dan helpt Bums U uit de nood: U moet beslist óók vanaf morgen voordwarsgebakken Bums gaan zorgen. DWARSGEBAKKEN netten op een wrak of ander obstakel moet zijn gelopen en als gevolg daar van zijn omgetrokken. Op deze wijze zijn in het decente verleden meerdere kotters (van Wieringen en Urk) met man en muis vergaan. De TX 26 vol deed overigens aan de veiligheidsvoor schriften die na deze ongelukken voor het vissen met boomkorren van kracht zijn geworden. Ook schipper v. d. Star stond bekend als een goed vakman met ruime ervaring op deze kotter. Verantwoord De vissers zeggen zonder aarzelen ,,ja" op de vraag of het dinsdag, gezien het weer, verantwoord is geweest ter visserij te gaan. Toen de TX 26 dins dagochtend de haven van Oudeschild verliet was het weerbericht redelijk goed. Het weer bleef inderdaad nog ge ruime tijd „werkbaar" maar in de nacht van dinsdag op woensdag werd het plotseling slechter, echter niet zo slecht dat het echt gevaarlijk werd, zelfs niet voor de betrekkelijk kleine kotter. Dat blijkt ook uit het feit dat de kotter om kwart over drie nog viste. Werkelijk noodweer werd het pas de volgende nacht, toen vier grote kotters naar de verdwenen collega bleven zoeken maar het daarbij zelf al moeilijk hadden, zo dat er van echt zoeken niets terecht kwam. Wrakstukken Ook in de dagen daarna stormde het vrijwel voortdurend wat de kans op het aantreffen van wrakstukken minimoal maakte. Als er wrakstukken (of man den, kisten, visplanken e.d.) zijn ge weest, dan zijn die door de zuidwester- storm ongetwijfeld afgedreven naar het zeegebied dat ver buiten het gebied lag dat werd afgezocht. De kans dat dit ook met het eigenlijke wrak is gebeurd, is veel kleiner en men heeft dan ook enige hoop dit terug te vinden. Een gunstige factor is dat in het gebied waar de kotter het laatst heeft gevist weinig wrakken liggen. Rouwdienst Overigens twijfelt niemand er meer aan dat de bemanning is omgekomen. Het is de bedoeling zondagmiddag, om vier uur, in de N.H. kerk te Oude schild een rouwdienst te houden. Voor gangers zijn ds. Waardenburg en pastor Obdam. Donderdagavond houdt de heer G. Gerrits uit Den Burg voor de leden van het Nutsdepartement Texel een lezing onder het motto „Archeologische vond sten op Texel". Na de inleiding ver toont hij een aantal dia's over dit on derwerp. De avond wordt gehouden in „De Lindeboom-Texel" en is ook voor niet- leden toegankelijk. In de pauze zal ge tracht worden een nieuw bestuurslid te benoemen in de plaats van de onlangs overleden heer K. Stoepker. DE COCKSDORP Zondag a.s. her denkt pastor P. Loos te De Cocksdorp het feit dat hij 12% jaar geleden tot priester werd gewijd. De jubilerende priester is, wordt om 11 uur opgedragen acht voor in een Eucharistieviering te Den Burg en zondagochtend negen uur te Oosterend. Een plechtige mis, met o.a. assistentie van zijn broer die ook prieter is wordt om 11 uur opgedragen in De Cocksdorp. Gelegenheid om hem persoonlijk de hand te drukken is er zondagmiddag van 2.00 - 3.30 uur in hotel „De Hoop" te De Cocksdorp. Pastor Loos is sinds 2V* jaar op Texel werkzaam. In aanwezigheid van o.m. burgemees ter Sprenger, RST-direkteur v. d. Heer- ik en recreatieconsulent J. M. de Vries werd gisteren ten raadhuize door me vrouw M. G. Grisnigt-de Kooker en mevrouw T. N. Moor-Bruin de totaal- opbrengst van diverse akties voor het zwembad overhandigd aan de heer M. Bakker, voorzitter van de Recreatie stichting Texel. Het was een totaalbe drag van ƒ30.862,64, waarvan ongeveer ƒ8.000,door het bakken von oliebol len in de laatste vier jaar bijeen ge bracht is. De heer Bakker gaf blijk van zijn er kentelijkheid voor al deze inspanning. Ook aan de heer J. M. de Vries werd dank gebracht voor zijn aandeel in ver schillende akties als voetbalwedstrijden enz. ten behoeve van het zwembad. De heer T. v. d. Heerik vertelde dat in de 10 weken dat het zwembad dit jaar geopend is geweest, 25.000 baden geregistreerd werden. Men kwam tot de konklusie dat er in de loop van deze vier jaren zo'n 40.000 oliebollen zijp gebakken. Het komende jaar zullen weer oliebollen worden ver kocht, echter niet voor het zwembad, maar voor het fanfare, dat dringend om geld verlegen zit, zo vertelde ons me vrouw Grisnigt. Binnen afzienbare tijd zal de samen voeging van de drie r.k. parochies op Texel ook in formeel opzicht een feit zijn. Sinds geruime tijd is reeds sprake van een pastorale eenheid. De vijf priesters van Texel staan ter beschik king van het hele eiland; ook de paro chianen voelen al lang niet meer de sterke binding aan een parochie en het „eigen" kerkgebouw. Thans is een aan vang gemaakt met de administratieve eenwording. Elke parochie (er waren er drie op Texel, elk met één bijkerk) heeft nl. nog een eigen bestuur en fi nancieel beheer. Dat wordt nu anders. Uit de zes kerkbesturen zijn afge vaardigden benoemd in een zg. commis sie van zes (ook de bijkerken hebben een bestuur) die onder voorzitterschap staat van de heer W. van Heerwaarden Evenals vorig jaar zijn B. en W. van mening dat het onjuist zou zijn om de ministers van binnenlandse zaken en financiën te vragen om een aanvullen de bijdrage ter dekking van het begro tingstekort. Als zo'n bijdrage zou wor den verstrektzou dat leiden tot be voogding waardoor de gemeente be stuurlijk volkomen wordt lamgelegd. Dit wordt onaanvaardbaar geacht in een periode waarin de gemeente op allerlei gebied slagvaardig moet.zijn. Bovendien zouden de ministers van de gemeente verlangen dat allerlei plaatselijke belastingen zouden worden opgetrokken tot door hen vastgestelde minima en daar willen B. en W. even min aan omdat zij die plaatselijke be lastingen al hoog genoeg vinden voor een eiland dat reeds op andere wijze dc vaak kostbare lasten ondervindt van de geïsoleerde positie, de recreatieve func tie en dc ruilverkaveling. Belasting op onroerend goed In de toekomst zullen grond- en per sonele belasting vervallen, zo blijkt uit de door de tweede kamer reeds aan vaarde wet tot verruiming van het ge meentelijk belastinggebied. Inplaats daarvan zullen de gemeenten belasting mogen heffen op onroerend goed en wel van eigenaars en gebruikers. In hoeverre de gemeente Texel daaruit nieuwe inkomsten kan putten, is nu nog niet te overzien maar B. en W. zeggen dat hun verwachting op dat .punt niet hoog zijn gespannen, omdat ten behoe ve van de land- en bosbouw bedrijfsma tig geexploiteerde cultuurgrond niet in de heffing mag worden betrokken. Ook ander onroerend goed kan van de be lasting worden vrijgesteld. In hun aanbiedingsbrief vertellen B. en W. dat Texel lang niet de enige ge meente is met een begrotingstekort. Vo rig jaar heeft 32% van de Nederlandse gemeenten geen sluitende begroting kunnen ontwerpen. Het jaar daarvoor bedroeg dit percentage 33. Het totale begrotingstekort van al deze gemeen ten beliep in 1970 ƒ200 miljoen. Een belangrijk deel van dit totale tekort wordt veroorzaakt door onvoldoende grote uitkeringen voor het onderwijs. Dat geldt ook voor Texel waar men op de post onderwijs ƒ31.054,tekort komt (vorig jaar ruim ƒ47.000,af gezien van het gymnastiekonderwijs en het schoolzwemmen. Voor schoolzwem men wordt zelfs helemaal geen rijks- vergoeding ontvangen. Dit jaar ontbreekt bij de stukken die betrekking hebben op de gemeentebe groting het overzicht van voorgenomen investeringen. B. en W. delen mee dat hieraan nog wordt gewerkt en dot het tijdig voor de vergadering waarin de begroting zal worden behandeld, zal worden toegezonden. Het zonder meer toevoegen van alle alle voor 1971 ge plande investeringen aan de oude lijst heeft geen zin omdat G.S. toch lang niet olies zullen kunnen goedkeuren. Ten aanzi envan het investeringspro gramma zal de raad binnenkort een af zonderlijke beleidsnota worden aange boden. te Den Burg. Deze commissie zal het zakelijk/financieel beheer van de paro chies gaan voeren. De heer Van Heer waarden zal in de praktijk de werk zaamheden verrichten en als een zake lijk leider van de éne Texelse parochie kunnen worden aangemerkt. De kerk besturen worden omgesmeed tot wijk raden. De eenwording kwam op ver zoek van bisschop Th. Zwartkruis. Minder priesters De bedoeling ervan was tot een meer efficient personeelsbeleid te komen. Het was nl. de bedoeling het aantal pries ters op Texel (toen nog vijf) terug te brengen zodat het zaak was de reste rende krachten zo effektief mogelijk in te zetten. Dit zou alleen mogelijk zijn als de op dat moment nog volkomen onafhankelijke parochies zouden sa mensmelten. Niet overal werd deze ont wikkeling met enthousiasme begroet. Met name in enkele buitendorpen werd de „eigen pastoor" als een verworven heid beschouwd die men niet zomaar wilde prijsgeven, temeer daar men de voordelen maar moeilijk zag. De ver andering werd beschouwd als het prijs geven van een stukje eigen identiteit. Maar het aantal priesters werd terug gebracht tot vier. Vergelijking met an dere plaatsen in Nederland leert dat dit nog aan de royale kant is en er wordt dan ook op gerekend dat het er straks drie zullen worden. Op Texel zijn nl. 3300 katholieken, waarvan er 2000 gerekend moeten wor den tot de trouwe kerkbezoekers (tel ling van enkele weken geleden). Drie priesters zijn voor dat aantal voldoende als tenminste nauw wordt samenge werkt en ieder zoveel mogelijk aktief is in de takken van de zielszorg waarin hij het meest bekwaam is. Inspraak Deze ontwikkeling zal zich niet vol trekken zonder inspraak van de betrok ken gelovigen. Gisteravond is in „De Witte Burcht" een informatieavond ge houden waar ieder die iets op- of aan te merken had, zijn geluid kon' laten ho ren. Vanavond wordt een dergelijke bij eenkomst gehouden in Oosterend, in het dorpshuis. Voorts in „De Hoop" te De Cocksdorp op donderdag 26 november, in de pastorie van De Koog op vrijdag 27 november en in het parochiehuis van Oudeschild op maandag 30 november. In Den Hoorn werd al eerder een avond gehouden en daar ging men akkoord Het bestuur van de wandelsportver eniging overweegt in de komende win ter op Texel een zg. winterserie wan deltocht te organiseren. De opzet daarvan is als volgt: Op 4 zondagen en wel 20 december, 10 janu ari, 24 januari en 14 februari wordt een wandeltocht georganiseerd van resp. 10 en 15 km. Men schrijft in voor de ge hele serie, maar men hoeft slechts 3 tochten te volbrengen om in het bezit te komen van de fraaie herinnering. Voor deze serie moet een redelijke be langstelling bestaan wil dit doorgang kunnen vinden. Geïnteresseerden kun nen zich opgeven bij de secretaris H. L. Ploeger, Beatrixlaan 66, Den Burg. Het bestuur kan dan oordelen of er vol doende belangstelling is. Verder wordt nog meegedeeld, dat de avondvierdaagse 1971 plaats zal vinden op 7, 8, 9 en 10 juni. De muziekvereniging „Excelsior" is met een tweede prijs teruggekomen van het te Leeuwarden gehouden konkoers van de Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Friesland. In de af deling uitmuntendheid behaalde het korps 139V2 punten, wat ruim voldoen de was voor de tweede prijs. Dat er toch enige teleurstelling was onder de Excelsior-leden laat zich denken, want de laatste jaren was men gewend ge raakt aan eerste prijzen. Volgens het oordeel van de jury speelde het korps onder leiding van de heer A. Kuik, de suite „Fancy Fair" zeer goed, doch iets te langzaam en dat werd zwaar aange rekend. OOSTEREND De Rederijkerska mer UDI heeft vrijdag- en zaterdag avond in „De Oranjeboom" het blijspel „En krijgen is de kunst" van Peter Coke opgevoerd. Er staat nóg een opvoering op het programma en wel voor vrijdag avond a.s. in het dorpshuis „De Bijen korf" te Oosterend. Aanvang 8.00 uur. De baten van de avond komen ten goe de aan het dorpshuis. De recensie kan men aantreffen in de krant van volgen de week dinsdag. met de nu geopperde gedachte van de financiële eenwording. Centrale zielzorg De ontwikkeling naar eenheid heeft inmiddels met zich meegebracht dat geen pastoors meer werden benoemd in een bepaald kerkdorp, maar zg. „pasto res" voor het hele eiland. De liturgie, zieken- en huisbezoek, katechese (gods dienstonderwijs) op scholen, begelei ding van gespreksgroepen e.d. werd uniform georganiseerd. Na de financiële eenwording komt daar nog bij; het in nen van kerkbijdragen, het aankopen van kerkelijke benodigdheden, het be talen van onderhoudskosten aan ker ken en pastorieën, het betalen van sa larissen en honoraria, het maken van één balans en begroting voor heel Texel. Er blijven typisch plaatselijke belangen; deze worden behartigd door de wijkraden. Iedere wijkraad zal ver- teg enwoordigers kunnen aanwijzen die zitting nemen in de op te richten be leidscommissie ter behartiging van de belangen van geheel r.k. Texel. Zo stel len de betrokken kerkbesturen zich voor een groep samen te stellen voor de behartiging van de materiële zaken en pastorale werkgroep welke laatste een zeer belangrijke taak zal krijgen bij de opbouw van de Texelse geloofsgemeen schap. Deze groep kan de plaats in ne men van de reeds enkele jaren functio nerende pastorale raad. Mogelijk gaat zich een soortgelijke verandering voltrekken bij de Neder lands Hervormde kerken op Texel. Ook daar zal men de konsekwenties moeten trekken uit het feit dat het op den duur niet meer mogelijk zal blijken het thans bestaande aantal predikantsplaatsen te bezetten. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIinillllilHIIU Van maandag 30 november t/m vrijdag 4 december j zijn de zaken tot 's avonds 9 uur Evenals op dinsdagmiddag 1 december. Algemene Texelse Middenstandsvereniging. Winkeliersvereniging Den Burg. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinniiiwiiniinniniiiiinimniiiiiiimiiiiiniiniimiiiiiimiiiiiiiiiMiniiiiiuiiiiitiiHinniiiir.iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1