tin Cjrocn Twartsjexels in het harL, 14000 jaar geleden woonden al mensen op Texel Resultaat van jaren speurwerk neergelegd in 444 pagina's AéémI H Sint Nicolaas avondverkoop mateur-archeoloog G. Gerrits weet het zeker: W: 11» mmÉmm Boek Texelse geslachten" is gereed ;|Mi tuk gereedschap als bewijs Vanavond luiden de klokken Burgerlijke stand FOTO- t'J'J usd )joo po)|U3uu!q Voor Texelaars een boeiend naslagwerk GEOPEND. WIST U, VAT 69 „THE EDDYS0NS" DAG 27 NOVEMBER 1970 kt irt IIIIIIIU 84e JAARGANG No. 8522 ave N.V. v/h Langeveld De RooU bus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesornlaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijn! dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middcnstandsbank; Coop. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prüs ƒ3,90 p. kw. 4- 40 ct. incasso Advert. 19 ct. per ram. excl. 4"/» BTW Zo'n 14000 jaar geleden waren er al Texelaars. Iemand, die dat eker weet, omdat hij de bewijsstukken heeft gevonden, is de heer errit Gerrits (21) uit Den Burg, juist geslaagd als onderwijzer, laar in zijn vrije tijd hartstochtelijk amateur-archeoloog, die gister- vond voor het Nutsdepartement over zijn hobby vertelde. Gerrit's ader vond bij het Wezenland te Den Burg een schrabber-steker, en bewerkt stukje vuursteen, dat door die toenmalige Texelaars erd gebruikt voor het afkrabben van rendierhuiden. Want het wa an rendierjagers, die leefden op een wijze, die sterk doet denken an die van de Lappen in Noord-Scandinavië. opgestuurd, maar twijfelt niet aan de juiste datering In de buurt van de Hogeberg en an dere hoge plaatsen van het 'oude' Texel zijn veel gebruiksvoorwerpen uit de steentijd gevonden, altijd door mensen die er beroepshalve of als liefhebberij interesse voor hadden want een leek ziet zulke dingetjes voor gewone stuk ken vuursteen aan. Met gepolijste ste nen gereedschappen uit latere culturen, zoals strijdbijlen, is dat natuurlijk an ders. Klein museum Gerrits neemt ons mee naar de zol der waar hij een klein archeologisch museum heeft ingericht. Op planken langs de wanden liggen tientallen ste nen, potscherven en andere curiositei ten uit het heel verre maar ook het re cente verleden. Gerrit hoort tot de ca 6 man tellende enthousiaste kern van de 20 leden grote archeologische werk groep Texel die tot taak heeft archeo logische bijzonderheden op Texel te sig naleren en door te geven aan de Rijks dienst voor Oudheidkundig bodemon derzoek (ROB) te Amersfoort die zono dig een grootscheepse opgraving orga niseert. Gerrits is ROB-correspondent voor Texel. Lang voor het bestaan van de werkgroep had hij interesse. Als 10- jarig knaapje liep hij al naar steentjes te zoeken, hoofdschuddend nagekeken door ouderen die het naar vreemd von den. Een oom van hem, gepensioneerd onderwijzer uit Overijssel, had-hem ent housiast gemaakt en thuis kreeg Gerrit alle medewerking, vooral van zijn va der die ook geinteresseerd is in 't „wa penfeit" van het vinden van het oerou de schrabbertje op zijn naam heeft staan. Fossielen voor het grijpen Gerrit ondekte dat zich tussen de steentjes die hij op het oude Texelse land opraapte vaak fossielen zaten, schelpjes en zee-egeltjes van miljoenen jaren oud. De aardigste vondsten wer den gedaan op pas geploegd of geëgd bouwland, liefst na een regenbui als de bovengekomen stenen schoongewassen liggen te glanzen.... Niet alle boeren hadden er begrip voor dat Gerrit de verleiding soms niet kon weerstaan om zo'n stuk land op te stappen in de hoop „gemiddeld na vierhonderd keer bukken" iets interessants te vinden. Van fossielen werden het de artefacten, fantasieprikkelende overblijfselen uit het stenen tijdperk. Zo verzamelde hij schrabbers, pijlpunten en stekers uit de middensteentijd (8000 - 3000 v. Chr.) en nieuwe steentijd (3000 - 1500 v. Chr). In die middensteentijd had de toendra plaatsgemaakt voor weelderige loof- wouden. De grote dieren waren uitge storven en hazen, bevers en andere kleine zoogdieren waren jachtbuit. De pijlpunten uit die periode zijn dan ook veel kleiner evenals het gereedschap waarmee de jachtbuit werd verwerkt. Revolutie Op Texel zijn ook vondsten gedaan uit de nieuwe steentijd, (neoliticum) de tijd van de hunnebed-bouwers. Het is de periode die een soort revolutie in de ontwikkeling van de> toenmalige mensen moet zijn geweest. Akkerbouw en veeteelt werden de bestaansbronnen. In tegenstelling tot de vorige tijdper ken hadden de mensen vaste huizen en woonplaatsen en zelfs grote boerderijen. De gereedschappen, nog steeds van steen, werden gepolijst; de mensen leerden gaten in stenen boren waardoor (Zie verder pagina 2) Van zeven uur tot kwart over zeven luiden vanavond in Den Burg (en mo gelijk ook in de andere dorpen) de kerkklokken ter gelegenheid van de na tionale inzamelingsaktie voor Oost-Pa- kistan. Vanaf dat moment wordt ieder in de gelegenheid gesteld bijdragen te deponeren in de bus die in de hal van het raadhuis staat opgesteld. Men kan tot negen uur terecht. Verder wordt over geheel Texel gecollecteerd en is men in de gelegenheid gebruik te ma ken van de rekening bij de Raiffeisen- bank van het mevr. De Koning-hulp comité voor het storten van een bijdra- GESLAAGD Mevrouw Moens-Hoogerheide uit Ei land slaagde voor het diploma voet- en schoenkundig pedicure van de stich ting SVO. van 18 tot en met 24 november 1970 Geboren. Anna Simonetta, dv. Pieter Kooiman en Krelisje Heinis; Gemma dv. Gerhard Praamstra en Geerdina J. van der Schaft; Stephanie Romana Na talie, dv. Johannes N Parlevlijet en Alberdina M. Keesom; Tanja, dv. Pieter Koopman en Jantje Scholtanus; Frank, zv. Cornelis J Versluis en Anna M. Boere. Ondertrouwd: Wolter J. J Bugel en Johanna S. H. van Wilsum; Nanning G. Maat en Antonetta L. G. M. van Beek; Evert Baijs en Willy van Splunter. Overleden: Jantje Krijnen, ev. Blom, oud 73 jaar, wonende te Oudeschild; Jan de Visser, oud 24 jaar, wonende te Oudeschild. len heerste een poolklimaat als ge- van de onmiddellijke nabijheid de tientallen meters dikken glet- s van de toen afgelopen derde ijs- Het was deze ijstijd, die zo'n '00 jaar heeft geduurd, die de ge- [rte van Texel tot gevolgheeft ge- Met het ijs uit Scandinavië kwa- onvoorstelbare massa's puin en mee. Waar het na het smelten van ijs achterbleef ontstonden bulten bij het stijgen van de zeespiegel rage slotte eilanden werden. Maar ar- plogisch gezien is Texel nog maar kort eiland. Veel langer is het een vel geweest, temidden van een step- ichtige omgeving waar in huiden "ede nomaden met pijl en boog op keren joegen en sidderden voor nu uitgestorven dieren als reuzeher- (met een gewei van twee meter rsnee), mammoeten en beren. Afge- van hun kleding zagen die Texe- s van tóen er niet zoveel anders dan de huidige eilandbewoners. Het en zg. Cromagnon mensen, dus heel anders dan de aapachtige. Neander- ers die 50.000 jaar voor Chr. op Texel geleefd zouden kunnen ben. Gerit Gerits blijft ijverig speu- in de hoop ook daarvan het bewijs unnen vinden. Stijl verraadt herkomst j ed, je vindt zo'n stukje vuursteen, ir hoe zie je dat het een gebruiks- 'werp (artefact) is geweest en hoe 't je de ouderdom? Gerrit: „Dat het artefact is, zie je onmiddellijk als eenmaal op de typische kenmerken "van bent gewezen. Als je let op de b en je ziet die regelmatige afge- 'e stukjes langs de randen, dan be- 5 je dat zoiets nooit bij toeval in de d'jki Gerrit Gerrits met het 600 aar oude Jacobakannet/e, dat een Texelse schapen- boer jarenlang voor het bewaren van teer gebruikte. De foto werd gemaakt op de zolder van de ouderlijke woning, waar Gerrit een klein archeologisch museum heeft ingericht. nétuur gebeurd kan zijn. Daar is ie- Ynand mee bezig geweest. Wijzende op een afbeelding zegt hij: Kijk, die facetten en die half rond geslepen boog dat is typerend". Het is dus de stijl die bepalend is voor de ouderdom. Het rendier-arte fact is overigens nog niet officieel als echt erkend. Gerrit heeft het dingetje (I.M. - op verzoek andersom geplaatst) ET boek TEXELSE GESLACHTEN, door Dr. M. D. Dijt en Mr. J. S. M. Dijt, verschijnt volgende week. Wie de arbeid van de samenstellers heeft gevolgd en van hun publicaties in de Texelse Courant heeft kennis genomen, beseft dat wij hier te doen hebben met een standaardwerk van onbetwiste autoriteiten op dit gebied. Bij het openslaan van het lijvige boekwerk wordt men bijna overwel digd door de enorme hoeveelheid namen en data, die bij nader inzien logisch en systematisch blijken te zijn gegroepeerd. De opzet in de vorm van parentelen brengt mede, dat de familienamen nogal door elkaar lopen. Wanneer men eenmaal aan het systeem van nummering en verwijzing is gewend, zijn afstamming en verwant schap echter gemakkelijk na te speuren. belangrijk voor de ontvanger, een geruststelling voor de gever. j. nauta fotografie J geschenken met gratis onze vanzelfsprekende service J fotografie in al z'n facetten. |3X3J. tiO J3 S| Het uitgebreide en zeer gedetailleer de alfabetisch register met 10.000 na men is daarbij een onmisbaar hulpmid del. Temidden van de onafzienbare rijen Bakkers, Bonen, Eelmannen, Ko ningen, Keijsers en Kikkerts treffen we allerlei verrassingen aan. Uipko Derksz Stikker zou dat niet de vader van oud-minister Stikker zijn? En Ir. S. H. Visser ja inderdaad, dat is de bur gemeester van Den Helder. AdriaanWa- gemaker, arts, dat is natuurlijk dokter Wagemaker, oprichter van TESO. Bla derend door het werk ontdekken we, dat een zekere Johannes Rissik, van Texelse afstamming, zijn naam leende aan de stad Johannesburg. Graag had den we meer van de levensloop van de opgenomen personen geweten dan de korte vermelding van het beroep, maar deze gegevens zullen wel moeilijk te achterhalen zijn geweest. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiMiiiiiiiiiiiinuiiHiiiHiiiNiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiimiiinniiiiniiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Van maandag 30 november t/m vrijdag 4 december zijn de zaken tot 's avonds 9 uur evenals op dinsdagmiddag 1 december. Algemene Texelse Middenstandsvereniging. Winkeliersvereniging Den Burg. iliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiainiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiniiiniiiinniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Discriminatie en snobisme zijn aan de geest van dit werk vreemd. Het ver meldt de afstammelingen van bepaalde echtparen, ongeacht hun stand en for tuin, maatschappelijke positie, intellec tuele kwaliteiten, geloofsrichting of po litieke overtuiging. Zo vinden wij sjou wers en stokers naast hoogleraren, art sen (opmerkelijk veel) en ingenieurs, boeren en knechten, zeelieden, schip pers en kapiteins, kooplieden, winke- .liers en ambachtslieden, onderwijzers en geestelijken, kortom de hele rijkdom aan verscheidenheid die de maatschap pij ons biedt. Alleen het rooms-katho- lieke deel van de Texelse bevolking is er wat zuinig afgekomen. Voor een uit gave van parentelen van katholieke fa milies, die door de heren Dijt werd sa mengesteld, bestond destijds onvoldoen de belangstelling. Wat op het eerste gezicht een woes tijn van dorre data schijnt, komt bij een aandachtige beschouwing steeds meer tot leven. We zien de tragiek van een echtpaar dat 16 kinderen kreeg die allen binnen enkele weken stierven. Daartegenover gezinnen met vitale spruiten, die op hun beurt zorgden voor een groeiend nageslacht. Een kind, dat aan boord van een schip werd geboren zuiderbreedte en oosterlengte zijn nauwkeurig vermeld. De velen, die hun man of vrouw al jong verloren en soms twee of driemaal in het huwelijk tra den. Blz. 208 vermeldt een man met niet minder dan zes vrouwen: dat moet haast wel de in dichtwerk bezongen be woner van het noorden van ons eiland zijn. Soms zijn de familieverhoudingen wel iets ingewikkeld: Pieter Jansz Wuis, weduwnaar van Niesje Kooger, trouw de in 1835 met Dieuwertje Salm, wedu we van Pieter Koorn, weduwnaar van (zie vervolg pagina 2) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII dat in De Koog de enige echte en meest swingende discotheek van het eiland is, waar u vrijdags, zaterdags en zondags wordt geïntertained en die vanaf 1 december dagelijks is geopend? Juist AS JE GOGUM BENT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllNI Zaterdag, zondag Vrijdag discotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1