■s (fro en '^wartsjexeh in het Het is een wonderlijke troost smart gedeeld kan worden als Amusant blijspel werd briljant gebracht m s. Waardenburg tijdens rouwdienst: Goed werk van Vriendenkring Oudeschild tegen verschuiving waterfabriek uit angst voor aantasting leefbaarheid Texelse metaalarbeiders willen f400.- en niet minder r so wee stampvolle kerken herdachten slachtoffers van de TX 26 Meeleven Protest bij voorbaat Overleg geëist vóór 9 december >edkl EG Le N.V. v/h Langeveld De Roofl }I 24ds 11 ®en Bnrg, Texel - Tel. 2741 \R\ k ide pe ijl ikker Timmer (Oosterend) heropende vernieuwde winkel Filmavond voor bejaarden Oosterend Sint Nieolaas in Den Hoorn en De Waal Aktiegroep schrijft brief aan Raad Koopavonden in Den Burg Muziekschool en bejaardenomroep Texel in noodwoning? BAG 1 DECEMBER 1970 slotej de Graaf, Keesoiulaan 43, Den •I. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 84e JAARGANG No. 8523 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Neder!. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. AboniL prtfs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. excl. 4°/# BTW iieps iagd ipkai nnen nder i's b n. 7 an 3 LA 3302 rans ns v< Waarom zouden wij donken dat het Texelse vloot niet overkomen zou, schepen van elders telkens blijkt te euren? Op welke grond hebben wij [schien elke dag dat onze mensen aan werk gingen aangenomen dat ze na- rlijk ook allen weer terug zouden len? Omdat het zestig jaar lang zo aan is? Waarom zou de Almachtige Texelse vloot besparen, wat anderen 2i est gebeuren?" Aldus ds. A. F. W. ''ardenburg in zijn predikatie tijdens zondagmiddag in Oudeschild gchou- rouwdienst ter nagedachtenis van vijf slachtoffers van de TX 26. De ïst trok overweldigende belangstel- De plaatsen in de Nederlands Her- mde kerk waren geruime tijd voor aanfvangstijdstip allen bezet. Om' uur waren er nog zoveel bijgeko-/ dat het gebouw ongeveer 500 per en bevatte. Inderen konden de dienst volgen in kleinere Katholieke kerk, dankzij geluidslijn. Maar ook dit gebouw 't 150 zitplaatsen) was spoedig over- en het kostte de grootste moeite de tstaangekomenen nog een benauwd mplaatsje te geven. Tot het publiek de rouwdienst meemaakte hoorde praktisch voltallige bemanning van kottervloot, familie en kennissen i de omgekomenen, het college van en W. en vele anderen, vooral uit deschild. De dienst werd geleid door Waardeniburg en pastor Obdam. itstgenoemde had zich belast met uitspreken van de gebeden en riftlezingen. Gedeelde smart 'entraal thema was hoofdstuk 16 s 31 van de Handelingen „Stel Uw •trouwen op de Heer Jezus en gij t behouden worden". Het was be id als vertroosting van de nabe- anden. Dat was ook in de eerste iats de bedoeling van deze dienst, zo ek uit de preek van ds. Waarden- rg „Een mens lijdt het meest en het 'est troosteloos naarmate hij alleen 1 zijn eigen leed denkt. Want dan rdt het leed erger tot aan het on- iaglijke en uitzinnige toe. Gedeelde lart is halve smart. Het doet een ïns wonderlijk goed zich verbonden Voelen met anderen van wie hij weet zij hetzelfde moeten ondergaan. Iets dit meedelen in de smart van dit ïmansleed zal ook in dit uur, hier plaatse merkbaar zijn en een steun ^ondernemers-aktiyiteiten POSTEREND Vrijdag werd de ver- uwde winkel van bakkerij Timmer te sterend in gebruik genomen. Hoewel t geen officiële opening was, kwamen el mensen hun felicitaties aanbieden, winkel is ongeveer een meter smal- dan het oude pand, zodat ruimte or een trottoir overbleef. Toch is de nkeloppervlakte groter geworden, idat een gedeelte van het woonhuis de winkel werd getrokken. Aanne- r was Gebr. Trap uit Oosterend. De nkelinventaris werd, evenals elf jaar leden, geleverd door Martini uit Leek koningen). Een leuke wand- en pla- idversiering werd ontworpen en ge lakt door E. Vermeulen. Hij verzorg- ook het overige timmerwerk. De Hninium voorpui kwam van Com- rto (Apeldoorn). Het schilderwerk was in handen van emer Schildersbedrijf, terwijl S. Ren- laar de elektriciteit aanlegde. Met de nleg van centrale verwarming en air- Iaditioning is in de loop van deze week r fa. Schoo begonnen. Hoewel de verbouwing van woon- is en magazijn nog niet achter de rug n, wilde de heer Timmer, in verband it het Sint Nicolaasfeest, de winkel 'ast openen. Dat was een wijs besluit, int de drjikte was al direct overstel- nd. zijn voor de gezinnen die aan de beurt zijn gekomen om dit offer voor de zee visserij te brengen". Ds. Waardenburg liet er echter geen twijfel over bestaan dat hij besefte dat op dit moment nog sprake is van ver driet, dat niet te stelpen is. „Dat kun nen alle mensen van de wereld samen niet. Je zult het zelf, helemaal zelf moe ten dragen als je het kunt. De sterksten zullen zich het spoedigst herstellen. De tijd gaat door en de tijd zal het le ren. Ds. Waardenburg deed op zijn Dat vaak de vis duur wordt betaald Kwam hier weer vast te staan Vijf jonge mensen en het schip Zijn in de storm vergaan. Heel Texel is in diepe rouw Door dit zo droef gebeuren Wij stamelen een woord van troost Tot hen die om hen treuren. Wij mensen, zijn zo machteloos Wanneer een ramp gebeurt Zien hulpeloos toe, als het gezin Wordt uit elkaar gescheurd. Wij voelen ons, als Texelaars Verbonden met het wee Weest overtuigd ,gij treurenden Wij leven met u mee. W. J. Boon gehoor een beroep de achtergebleven gezinnen tot steun te zijn al had hij zelf reeds geconstateerd dat het moeilijk is die hulp te bieden die het meest nodig is. „Omdat de betrokkenen te moe, doodmoe zijn om nog iets te aanvaar den". Aan de dienst werd ook meegewerkt door het echtpaar Brouwer-Terpstra met een lied uit Joh. de Heer. OOSTEREND Donderdagavond 3 december vertoont de heer J. C. Bruin uit Den Burg in de dorpskamer van De Bijenkorf films voor de bejaarden van Oosterend en omgeving. Ook andere belangstelenden zijn welkom. Op het programma staan opnamen, die de heer Bruin maakte in Oostenrijk, Hongarije en Tsjechoslowakije. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 1 dec. 9.54 en 22.16; 2 dec.10.32 en 23.00; 3 dec. 11.12 en 23.44; 4 dcc. 11.50 en 5 dec. 0.26 en 12.27. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. DEN HOORN/DE WAAL Traditie- getrouw heeft Sint Nieolaas bezoeken aan diverse scholen op 't eiland op zijn programma staan. In Den Hoorn komt hij vrijdagochtend om negen uur, waar hij eerst de kleuters bezoekt en om streeks tien uur naar de oudere kinde ren gaat. Kleuters van drie jaar en ouder worden verzocht om negen uur present zijn, mèt hun ouders. In De Waal arriveert de goedheilig man omstreeks half twee in het dorps huis, waar de jeugd van de Redmer IJskaschool hem zal toezingen. Ook de ouders zijn daarbij welkom. DEN HOORN Op waarlijk briljan te wijze heeft de Hoornder toneelver eniging „De Vriendenkring" vrijdag- en zaterdagavond in het dorpshuis „O die sexie Josephine" opgevoerd. Dit amusante blijspel is een gelukkige greep want de vereniging bleek voor bijna alle (8) rollen de juiste spelers te hebben. Voor de toeschouwers was het makkelijk om te vergeten dat zij naar amateurswerk keken want de Hoorndcr tonelisten hadden hun taak serieus op gevat en leefden zich de situatie van het stuk zo sterk in dat zij tot zeldzaam spontaan en natuurlijk spel kwamen. De regisseur had niet geaarzeld het Als natuurmonumenten in zijn be zwaren tegen de plaats van de toekom stige elektriciteits- en waterfabriek zou worden tegemoet gekomen, zal de be volking van Oudeschild daar ernstig bezwaar tegen aantekenen. Een aktie groep, samengesteld uit tien inwoners van Oudeschild heeft dit aan de ge meenteraad duidelijk gemaakt. Zoals bekend wil Natuurmonumenten de fa briek dichter bij het dorp hebben om dat de vereniging van mening is dat het complex in het open landschap en in de nabijheid van de broedplaats Dijk manshuizen een storend element in het landschap zal vormen. Het vasthouden aan deze mening heeft inmiddels tot ernstige vertraging van het plan ge leid. De aktiegroep die zich Comité ter handhaving van een goed leefklimaat voor de bewoners van Oudeschild" noemt, vindt dat de leefbaarheid in het dorp wordt aangetast als de fabriek dichterbij zou komen dan de nu gepro jecteerde plaats en aangekondigd wordt dat niet zal worden nagelaten alles te doen wat wettelijk mogelijk is om deze verschuiving te voorkomen. Op de gemeenteraad wordt het be roep gedaan vast te houden aan de oude bouwplaats. In het totale plan ten noorden van Oudeschild is niet alleen de Waterfabriek begrepen maar ook de nieuwe werkhaven en een 3 hectare groot waterbassin dat als voorraadre- servoir zal dienen voor de water- en elektriciteitsfabriek. Het comité be schouwt dat totale plan als een oplos- isng voor de vele problemen en heeft er dan ook geen enkel bezwaar tegen als tenminste rekening wordt gehouden met een zo groot mogelijke afstand tus sen de woonbebouwing en de ongetwij feld lawaai producerende fabriek. Te gen een verschuiving wordt dan ook nu reeds bezwaar aangetekend aangezien de kortere afstand ten koste gaat van bestaande en toekomstige milieuhygiëne van de bewoners van Oudeschild en de Langwaalderweg Volgens het huidige plan is een afstand van maar liefst 800 meter geprojecteerd tussen de toekom stige fabriek en Dijkmanshuizen. De fabriek mag beslist niet nóg verder weg van de vogelbroedplaats en dus dichter bij de mensenwoonplaats. Verder merkt het comité op dat het aanbeveling verdient om ten Noorden van Oudeschild op de resterende lan derijen von de Rijkswaterstaat en TEM (rond het havencomplex en de centrale met toebehoren) zoveel mogelijk bomen te planten. Er blijft dan ruimte" gere serveerd voor nu nog niet bekende mo gelijkheden in de toekomst. Door deze aanplant zal het landschap ten noorden van Oudeschild er veel fraaier uit gaan zien en zal de grond worden verbeterd. De brief aan de gemeenteraad is on dertekend door de leden van het comi té: de dames A. Knjnen-Eelman, W. Schellinger-Zegel, T. Blom en de heren J. S. Dros, A. P. Dalmeijer, C. Groot- jen, J. D Koning, J. Th. Boom, J. Vis ser en Th. R. Hin. Sint Nieolaas en Kerstmis De winkels in Den Burg zullen in verband met Sint Nieolaas van maandag 30 november tot en met vrijdag 4 de cember 's avonds tot negen uur zijn ge opend. In verband met Kerstmis zullen de winkels van maandag 21 december tot en met woensdag 23 december even eens tot negen uur 's avonds open zijn. De winkeliers zijn verzocht de in deze weken vallende dinsdagmiddagen even eens geopend te zijn. Wat B. en W. betreft mag de Muziek school Texel zich vestigen in de bin nenkort vrijkomende noodwoning met kantoorruimte aan de Parkstraat, nu nog bewoond door gemeentebode Poel. Ook de Bejaardenomroep Texel mag er zijn studio inrichten. Of dat zal door gaan is echter de vraag, want een deel van het gebouw staat op PTT-grond. De gebruiksovereenkomst tussen gemeente en PTT loopt volgend jaar af en het ge bouw zal mogelijk moeten wijken als PTT de grond zou willen gebruiken voor uitbreiding van het postkantoor. rode potlood te hanteren. Alles wat in de tekst niet „lekker" liep en wat er aan antieke uitdrukkingen en te mooie woorden in stond, werd geschrapt Ook word stevig geimproviseerd als dat zo uitkwam. Dat was niet bepaald eerbe toon aan de schrijvers H. Teelen en F. Drost maar wel in het belang van een bruisend-vlotte opvoering. Het verhaalDe kruideniersdochter Isabelle Bouwman is verloofd met de hard werkende doch vrijwel uitslui tend aan geld en zaken denkende verte genwoordiger Gerard de Vries, zéér tot tevredenheid van vader Bouwman die ook geen andere passie heeft dan het vergroten van zijn bedrijfskapitaal. Het geeft dan ook consternatie als zich een medisch student aandient die in dich terlijke termen laat weten dat hij Isa belle adoreert en alles in het werk zal stellen om haar te huwen. Dat het in derdaad zover komt is voor een niet ge ring deel te danken aan de inwonende bejaarde tante Josephine die inziet dat Bouwman van zijn huwelijk weinig meer heeft gemaakt dan een centen kwestie en alles in het werk wil stel len om te voorkomen dat haar nichtje in eenzelfde situatie terecht komt. Zij wordt enthousiast gesteund door haar oude vlam Thomas die ze na jaren weer ontmoet waarbij het oude liefdes vuur direkt weer oplaait. In tegenstel ling tot Josephine blijkt Thomas niet zo heel keurig te hebben geleefd. Er loopt een buitenechtelijke zoon van hem rond, de vader van.medisch student Frank die nu tracht Isabelle op de ver tegenwoordiger te veroveren. Dat lukt. Isabelle beseft dat ze nooit echt gehou den heeft van haar verloofde die persé op de vrije zaterdag wil trouwen en een tweedehands huwelijksbed heeft gekocht om alles zo goedkoop mogelijk te houden. Niettegenstaande het feit dat de trouwdatum is afgesproken, gaat Isa belle er met Frank vandoor met mede weten van tante Josephine en Thomas. Als vader Bouwman ziet dat de toe komstplannen van zijn dochter zich heel anders ontwikkelen dan hij had gewenst, geeft dat de nodige emotionele uitbarstingen maar tenslotte geeft hij zich gewonnen. De moraal: laat je leven niet door centen en zakelijke zekerhe den beheersen maar geef spontaniteit en liefde een royale kans. Subliem Als vader Bouwman zagen we de heer W. Kikkert die zich op sublieme wijze waar maakte als de fanatieke kruidenier voor wie het rinkelen van de winkelbel de mooiste muziek is. De heer Kikkert is in belangrijke mate verantwoordelijk voor het succes; het grootste deel van de tijd beheerste hij het toneel. Als mevrouw Bouwman speelde mevrouw N. Goënga-Vinke. Het was een bescheiden rol die echter toch met iets meer flair gebracht had kun nen worden. Een (iets te overdadige) grimage had niet kunnen voorkomen dat zij er wat te jong uitzag voor een op leeftijd zijnde kruideniersvrouw. Mej. S. Duinker was het juiste type voor de rol van Isabelle. Haar spel was soms Wat aarzelend, in het begin. In het tweede en laatste bedrijf kwam zij echter op dreef. Even spontaan als de anderen kwam zij tot een alleszins be hoorlijke creatie. De heer D. Welboren, als de zeer romantisch gestemde stu dent Frank, deed het ook zeer behoor lijk. Zijn spel was natuurlijk, soms ech ter wat te weinig genuanceerd. Met wat langere pauzes en een tikje meer emo tie had zijn voordracht beslist gewon nen. Overigens alle lof, ook voor de rol- kennis en voor het vermogen tot im proviseren als die kennis toch eens te kort schoot. De heer W. J. Bakker deed het goed als de vertegenwoordiger Ge rard die prat gaat op zijn zakelijke in stelling en er vast van overtuigd is dat hiermee ook het huwelijksgeluk is ge waarborgd. Het was dus niet zo sto rend dat de heer Bakker niet erg veel gevoel in zijn woorden legde, al bleef het soms wat té vlak. Een vertegen woordiger mag zich best iets sluwer tonen; van hem kan men verwachten dat hij gevoelens vertolkt die hij in (zie vervolg pagina 2) „Staken is het laatste, maar als het nodig is, zal het er toch van komen". Dit werd vrijdagavond aangekondigd op de in „Casino" gehouden vergade ring van Texelse leden van de werk nemersbonden in de metaalnijverheid. De vergadering werd geleid door de heer L. Albers uit Utrecht van St. Eloy (aangesloten bij NKV) en de heer H. Vos van de Metaalbedrijfsbond NVV. De heer Molendijk van de Christelijke Metaalbond was verhinderd. Het be langrijkste punt vormde het uitbetalen van f400,ineens, waarmee de werk gevers op Texel niet akkoord zouden gaan. De heer Vos vertelde, dat ge probeerd was kontakt op te nemen met de werkgeversbond op Texel, via de heer J. C. Dros (Eierland), maar dat hierop te kennen werd gegeven, dat de werkgevers als groep geen gesprek met de vakbonden wensen. Overleg met één van de werkgevers (Gebr. Schoorl) had tot een afspraak ge leid maar deze afspraak werd enige weken later ingetrokken, vertelde de heer Vos. De spreker vermoedde daar om, dat de werkgevers op Texel één lijn trekken en elkaar zonodig corrige ren. Enkele aanwezigen vertelden, dat er vrijdagmiddag door de werkgevers was vergaderd; men zou besloten zijn ƒ300,ineens uit te betalen. Enkelen hadden daarvan al bericht van hun baas ontvangen. (Electrohuis Bakker). Het merendeel van de aanwezigen bleek met deze uitkering niet akkoord te gaan. Motie Besloten werd alle werkgevers een brief te zenden, vergezeld van een mo tie. De motie werd door de heer Albers opgesteld en luidde als volgt: „De ge zamenlijke werknemers, werkzaam in de metaalnijverheid, in vergadering bij een, eisen van hun werkgevers op Texel, dat men voor 9 december 1970 het overleg met de vakorganisaties openen, over een uitkering ineens van 400,Wij menen recht te hebben op deze uitkering van ƒ400,omdat; ten eerste van een zeer grote stijging van de kosten van levensonderhoud gespro ken kan worden; ten tweede, omdat de meeste werknemers de ƒ400,gehad hebben en ten derde; omdat voor de werkgevers de mogelijkheid bestaat, de ƒ400,door te berekenen. Indien voor bovengenoemde datum niet door u het overleg met de vakbon den over de ƒ400,is aangegaan, zul len wij niet schromen, om alle midde len te gebruiken die ons ten dienste staan, om onze reële eis kracht bij te zetten". Op vrijdag 11 december om 8 uur zal een volgende vergadering worden ge houden in „Casino". Ook ongeorgani seerden zijn daarbij welkom.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1