Cfroen Twartsjexels in het harL, Pater Witte: bouwen en Niet alleen kerkjes mensen dopen Stichting Open Jeugdwerk wordt door complicaties bedreigd .$3% g Sinterklaas-bal Pioniersarbeid in missie van Kenia Nog geen eenstemmigheid over noodzaak Maar jongeren gaan door w. ilveren priesterfeest ip geboorte-eiland nb ar. In Waddenzee aardgas aangeboord Zaterdag 8 uur c?/bar-dandng\^ de koog m.m.v. „Telstars" ALAN CLARK VAT 69 LAATSTE NIEUWS DISCOTHEEK BAG 4 DECEMBER 1970 i EXELSE llilllliliiiii IIIIIIIHIIII 1 I uur boon 84e JAARGANG No. 8524 COURANT ave N.V. v/h Langeveld De Roo(j )us 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesonilaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prjjs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct. per mm. excl. 4°/# BTW Er zijn nog mensen, die denken dat niets anders doen dan kerkjes bou- en mensen dopen. Maar 90% van wij doen onderscheidt zich niet van iroon ontwikkelingswerk, met dat schil dat wij er niet voor worden be- lld". Aan het woord is pater Kees te. Hij is juist terug uit zijn missie Kenia en brengt zijn vakantie per vijf jaar door op zijn ge- >rte-ciland. Deze keer valt het verlof |icn met zijn 25-jarig priesterfeest, it op 9 december 1945 werd Kees te te Rozcndaal tot priester gewijd, september 1947 vertrok hij naar nia, het land waar ook wijlen pater L'hiel Witte werkte. Hij heeft er heel t tot stand helpen brengen onder erst primitieve omstandigheden. )ie conclusie moet men tenminste tken uit wat hij na enig aandringen laat. Pater Witte is een uiterst be- eiden, wat teruggetrokken figuur, zich makkelijker uitdrukt in het isii' of een van de andere inlandse n, die hij heeft geleerd dan in zijn edertaal. Father" Witte moeten we eigenlijk gen, want Kees Witte hoort tot de >else congregatie Mill Hill, die in nia veel missiewerk doet. Eerste gOe ^plaats van father Witte was des- s Myaboeroe, waar hij als assistent rd toegevoegd aan twee andere pa- Het leren van de taal was een der ste vereisten. Er worden er tiental- gesproken; elke bevolkingsgroep •ft zijn eigen taal. Er volgden meer- e overplaatsingen om zo ruim moge- :e ervaring op te doen. Een zeer in- pende verandering was de over- atsing naar Asoemboe, waar hij te ken kreeg met de Luo-stam, een heel Ier volk, dat zelfs niet tot de Bantoes worden gerekend. Met niets beginnen Iet echte pionierswerk begon eigen pas in 1958 toen hij zelfstandig rd en werd geplaatst in Tabaka, waar dat moment nog helemaal niets was. [onnen werd met de meest noodzake- e onderkomens te bouwen. Dat ge- -f9ei trde met zachte ,,zeep-steen", die uit rotsen is gehouwen. Ónderwijs en ge- dheidszorg zijn de belangrijkste ta- Het is vaak moeilijk de bevolking rvoor te winnen. De ouders vinden verloren tijd als de kinderen on- richt krijgen in plaats van op het d te werken. Vooral de meisjes wor- niet graag afgestaan. Landbouw is deze streek de belangrijkste be- insbron. De mensen wonen in hut- niet dicht opeen, maar over grote •ieden verspreid. Het opzoeken van mensen in hun hutten vergt een he rijk deel van de dagtaak. Sinds vijf wordt pater Witte geholpen door 1:ele Italiaanse zusters. Ook inlandse Iers worden opgeleid. Ze zijn onmis- r bij het sociaal werk zoals onder- I it aan vrouwen en meisjes over hy- ie en kinderverzorging Gebouwd d een internaat voor meisjes, die er en wat uitgebreider onderwijs chth 7- 13.' ieerl\ sen snel. Een der projecten van pater Witte was ook het maken van een on dergronds waterreservoir waar de men sen in tijden van droogte water kunnen putten. Father Witte werkt onder een zwarte baas, bisschop Tiberius Mogendi. Er zijn tegenwoordig ook meerdere inland se paters die op voet van gelijk heid samenwerken met de blanken. De inlandse priesters hebben het voordeel dat zij de mentaliteit van de bevolking beter kennen en de zaken daarom vaak met meer tact aanpakken Als het moet kunnen ze ook wat meer pressie uitoe fenen en strenger optreden. Het missiewerk wordt bekostigd uit financiële acties in Europa. Een belang rijk deel van het geld dat nodig is voor het nieuwe ziekenhuis (kosten ca 1 mil joen) komt van Misereor, de bisschop pelijke vastenaktie in Duitsland. De rest moet komen van een bisdom in Italië Er is altijd te weinig geld, maar wat er is wordt tot de laatste cent voor het beoogde doel aangewend. Dat kan niet van het geld worden gezegd dat voor veel ander ontwikkelingswerk be schikbaar wordt gesteld. Het feit dat pater Witte geen geld ontvangt deed hem min of meer berooid in Holland aankomen. Van een echte vakantie zal dus wel niet zoveel terecht komen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarige priesterfeest, dat op zondag 13 decem ber wordt gevierd wil men pater Witte een jubileumgave overhandigen. Mo menteel wordt daarvoor in de r.k. ker ken van Texel geld ingezameld. Wie niet in de gelegenheid is in de kerk zijn bijdrage in te leveren, kan gebruik maken van de rekening „Jubileumfonds pater Witte" bij de Coöp. Raiffeisen- bank, rekeningnummer 36 25 32 605. Op zondag 13 december wordt van half twaalf tot één uur een receptie gege ven in „De Oranjeboom", ieder is daar_ bij welkom. De maatschappij Pctroland N.V. heeft in de Waddenzee ten Oosten van Vlie land aardgas aangeboord. Het punt ligt bij het Noordelijk deel van het Inschot. Het gas heeft enkele dagen met een reusachtige vlam gebrand en was des avonds vanaf Texel zeer goed zichtbaar. Het is de bedoeling in de nabijheid van de locatie nog enkele boringen uit te voeren, waarna kan worden vastgesteld om welke hoeveelheid aardgas 't gaat. Het is de eerste keer dat in de Wad denzee aardgas wordt aangeboord. An dere boringen, o.a. ter hoogte van Oos terend en bij Griend bleven zonder re sultaat. Petroland is de maatschappij die enkele jaren geleden op Texel twee proefboringen uitvoerde, bij Den Burg en De Cocksdorp. OUD-LEERLINGEN MET BLIJSPEL De oud-leerlingenvereniging van de landbouwschool heeft het 4 bedrijven tellende blijspel „Vader gaat op stap" in studie genomen Het zal op de zater dagen 30 januari en 6 februari in „De Oranjeboom" worden opgevoerd. Father Witte krijgen. Nu zijn er plannen voor de bouw van een kraamkliniek annex ziekenhuis. Qnafhankelijhkeid In 1963 werd Kenia onafhankelijk. In tegenstelling tot andere Afrikaanse ge bieden had dat geen bloedige onlusten tot gevolg. Volgens pater Witte vooral door de bekwame leiding van Kenyatta, de grote man van Kenia, die wel eens in de missie van pater Witte op bezoek is geweest. De missionarissen hebben het vertrouwen van de bevolking, hoe wel die bevolking het blanke imperia lisme heeft leren wantrouwen. Alle blanken worden niet over een kam ge schoren. De mentaliteit van de Bantoes is verre van agressief. Ze zijn gemoe delijk en gastvrij, maar ze zijn ook makkelijk en geneigd te denken: wat vandaag niet komt, komt morgen wel. Daar moet iemand, die in redelijke tijd iets van de grond wil brengen, reke ning mee houden Arbeiders worden naar prestatie betaald. Ze werken dan alsof hun leven arvan afhangt. Als de ver diensten van pater Witte zouden wor den afgemeten naar het aantal „gewon nen zieltjes" zou hij er niet bijzonder goed afkomen, want slechts een beschei den minderheid van de bevolking is gedoopt. De mensen zijn indiviualistisch ingesteld en hangen sterk aan eigen le venssfeer en eigendom. Geboortebeperking Voorlichting over geboorteregeling is bij voorbaat vruchteloos want ondanks alle vertrouwen wordt dat gezien als een Europese truc om het aantal zwar ten beperkt te houden. De bevolkings aanwas is overigens niet sterk. Niet al leen omdat er nog vrij veel kindersterf te is, maar vooral omdat de kinderen doorgaans met tussenpozen van twee tot drie jaar worden geboren, wat het gevolg is van het feit dat de vrouwen hun kinderen zo lang mogelijk dus enkele jaren! aan de borst houden. Malaria en tetanus zijn de meest ge vreesde ziekten. Tegen malaria worden medicamenten verstrekt en tetanus tracht men te voorkomen door verbete ring van de hygiëne. Vooral als er geen water bij de hand is vervuilen de men- Het zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn de Stichting Open Jeugd werk Texel per 1 januari a.s. van de grond te krijgen. Er hebben zich verschillende complicaties voorgedaan. Allereerst is het plan om het voormalige dorpshuis aan de Burgwal in samenwerking met het vormingscentrum „Textant" als onderkomen te gebruiken door de Rijksinspecteur Jeugdzaken van de hand gewezen. De Rijks inspecteur liet op 23 november j.l. weten, dat het Open Jeugdwerk over een permanente eigen akkommodatie moet beschikken en geen vaste bindingen mag aangaan met andere gebruikers. Verder is het onzeker of het dorpshuis, dat nu door de muziekschool wordt ge bruikt ontruimd zal kunnen worden. Zoals bekend zou het dorpshuis moe ten verhuizen naar de nu nog door ge meentebode Poel in gebruik zijnde noodwoning aan de Parkstraat, maar deze woning staat voor een groot ge deelte op PTT-grond. De gebruiksover- eenkomst zal mogelijk niet kunnen werden verlengd omdat de PTT het postkantoor wil uitbreiden. Een andere moeilijkheid is dat de Rijksinspectie niet toestaat dat jeugd- cn recreaticconsulent J. M. de Vries de leiding krijgt van het Open Jeugdwerk. De cis is gesteld dat een volledig vrij gestelde kracht moet worden benoemd die geheel voor dit werk beschikbaar is. Er moet dus een speciale kracht worden aangetrokken, wat de zaak voor de ge meente aanzienlijk kostbaarder maakt. Er is uitvoerig over de nu gerezen moeilijkheden gesproken maar een op lossing is nog niet gevonden. Het bovenstaande werd dinsdagavond door administrateur G A. Oskam mee gedeeld in de vergadering van het cen traal bestuur van de Stichting Cultu reel Werk Texel. De spreker betreurde de ontwikkelingen ten zeerste temeer daar bij de jeugd zekere verwachtingen zijn gewekt. De jongeren zelf hebben het hoofd niet in de schoot gelegd. Ze zijn in ieder geval van plan door te- gaan, eventueel „op eigen houtje" in niet-gesubsidieerd verband. Mede daar om werd het nodig geacht toch een be- Leerlingen van het meisjesinternaat bezig met het putten van drinkwater uit de on dergrondse tank, die de missie heeft laten aanbrengen. Op de achtergrond de uit soap-stoneopgetrokken kerk. stuur te formeren, waarin o.a. een vertegenwoordiger van het centraal be stuur van de SCWT zitting heeft. Uit kringen van de betrokken jongeren hebben zich reeds vijf personen be schikbaar gesteld voor een bestuurs functie: A. J. Huisman, K. Bakker, B. Haarsma, B. Witte en W. Trap. Verdeeldheid Dmsdagavond zagen veel afgevaar digden weinig heil meer in de voorge nomen Stichting. Zelfs was men verre van eenstemmig over de vraag óf Cul tureel Werk wel een bestuurslid in de stichting moest benoemen. Daarom werd die vraag in stemming gebracht. Zeven personen waren vóór het be noemen van een SCWT-bestuurslid; zes i(de heren J. C. Roeper, P. A, Zegers, P. Zevenhoven, B. Paagman en mevrouw Langeveld-Keijser) verklaarden zich te gen. Dat vond de voorzitter, Mr. W. H. Sprenger, een zo mager resultaat dat het beter was maar helemaal geen ver tegenwoordiger te benoemen. Zo'n man zou zich nauwelijks van steun verze kerd weten. Maar, zo bleek enkele ogenblikken later, er was verkeerd ge teld. De uitslag was 8-5 wat aanlei ding was toch maar te gaan stemmen. Kandidaten waren de heren S. Slijde- rink en A. Lap. De heer Lap kreeg 5 stemmen; de heer Slijderink 3 en er werden 3 blanco stemmen geteld. Dus de heer Lap was benoemd? Nee, zo bleek bij het raadplegen van het regle ment, de blanco stemmen mochten niet buiten beschouwing worden gelaten zo dat de heer Lap geen absolute meerder heid had. Bij een tweede stemming was er nóg geen meerderheid, zodat de be noeming werd uitgesteld tot een vol gende vergadering. Voor en tegen Voordat deze merkwaardige stemme- rij zich voltrok, was uitgebreid over het voor en tegen van het open jeugd werk gediscussieerd. Daarbij bleek dat men het daarover nog even oneens was als enkele maanden geleden toen de zaak voor het eerst aan de orde kwam. De voorbereidingen zijn inmiddels ge woon doorgegaan De statuten van de stichting zijn goedgekeurd. Er is een inrichtingsplan voor het oude dorpshuis en het Anjerfonds is gevraagd subsidie te geven voor de aanleg van een ge luidsinstallatie. De gemeente zal 't dak van het gebouw moeten verbeteren. Naast het bestuur zal een reeds uit drie jongeren bestaande programma raad aktief zijn. Concurrent De heer Joh. C. Roeper zag in de stichting een concurrent voor de be staande jeugdverenigingen. „Als daar voor een man wordt aangetrokken, zal die zich willen waarmaken en veel jeugd trekken. Dat zal ten koste gaan van de bestaande verenigingen". De heer Oskam verwachtte het tegen deel. Het Open Jeugdwerk moet het be staande verenigingsleven juist stimule ren. De heer P. Zevenhoven (Sportraad) was het met Roeper eens. Mevrouw Langeveld-Keijser betwijfelde sterk de noodzaak van het Open Jeugdwerk. „Er is al zoveel op Texel, moet er nou nóg meer bij?" Dat de ene vereniging de ander zeer duidelijk concurrentie kan aandoen, zei de heer P. A, Zegers uit ervaring te we ten. De zwemclub, tafeltennisclub en judoclub hebben allen leden aan de be staande sportverenigingen onttrokken. Judoclub en tafeltennisclub zijn niet meer actief, maar Open Jeugdwerk met een betaalde leider kun je niet zomaar staken. De heer J D. Koning reageerde dui delijk geirriteerd op al deze bezwaren. „We hebben in het verleden altijd ge klaagd dat de jeugd maar wat rond hing in bars en dancings. We hebben nu de kans hen beter vermaak te bie den in een omgeving waar ze zichzelf (zie vervolg pagina 2) Sensationele zondagmiddag Werkend voor Radio „Wereld omroep" (ex London en B.B.C.) en op toernec zijnde door Europa, komt in Natuurlijk kunt U ook zaterdag avond gezellig dansen en staat verder de hele week de meest swingende bar-man, MARTIN van Texel voor U klaar. AS JE GOGUM BENT De plannen zijn er nog steeds dat F.F. op Texel komt Zegt U maar eens na F.F. Vr. - Za. - Zo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1