Cjroen '/wartsjexels in het harL, BenW: ontplooiing in vrijheid zonder elkaar te hinderen C i Nu in alle dorpen open bejaardenwerk Hebt u al een idee voor Ouwe Sunderklaas? Goed werk „Overkoepeling iLEIDSNOTA VOOR 1071 de „Amulets" Afgelopen jaar bood voldoende inspiratie er ELEGTR0HUIS Maandag bijeenkomst in Den Burg Bromfietser gewond naar ziekenhuis „Doorstromers" kregen wat ze wensten Optreden tegen stinkend kuilg ras mogelijk Schoorsteen TEM-centrale is weer schoon Herkomst aangespoeld lijk nog onbekend 84e JAARGANG No. 8425 DECEMBER 1970 goei re N.V. v/h Langeveld De Rooti as 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 [jury de Graaf, Kecsomlaan 43, Den L (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en rrtjdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonir prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso Advert 19 ct per mm. ezel. 4o/9 BTW ls in de aanbiedingsbrief bij de leentebegroting was toegezegd, zijn VV. nu met een beleidsnota voor gekomen. „Het gemeentebestuur it het als zijn taak te beschouwen ie\voners en de gasten te verzekeren zij zich in vrijheid kunnen ont- lien. zowel in hun werk als in hun tijd, zonder elkaar te hinderen", it het college de grondregels van beleid samen. Nodig is; behoud van eigen gezicht van Texel wat betreft karakteristieke van het landschap le bebouwing; het behoud van een irekkelijk milieu op en buiten il; evenwicht tussen centrum en endorpen zodat beide voor hun taak ,'kend zijn; ruim baan voor allerlei rikkelingen waar dit mogelijk is Ier wezenlijke aantasting van land- ip en milieu; een duidelijk en doel- fend wegen- en verkeersplan en le openbare voorzieningen, met na- toereikend openbaar vervoer. ervolgens geven B. en W. de volgen- teleidslijnen aan die aan deze wen- inhoud moeten geven. Wat de ntelijke ordening betreft dienen de passingsplannen 1970-1971 spoedig morden voltooid. Vóór de tervisie- ing krijgt de bevolking ter plaatse raakmogelijkheid door middel van •ings. Met kracht zal de vaststelling den bevorderd van de plannen Ou- :hild-noord, De Krim en Den Burg rd-west (1970), het recreatiebasis- (waarbij tijdig vooroverleg met de trische gemeenschap moet plaats ten), Everstekoog-Gerritsland en leschild dorp (1971); structuurplan verkeersplan Den Burg (1972) en Structuurplan Texel (1973). rat de milieuhygiëne betreft staat het programma: verbetering van afvoer en riolering. Mogelijkheden Jee 'n centrale zuivering zullen wor- onderzocht. Verder het voorkomen beperken van hinder (verontreini- en lawaai) „te land en te water en !e lucht". Tijdig en aktief moet ge leerd worden op ontwikkelingen en men buiten Texel (bijv. rioolpers ingen, 'vliegtuigroutes, inpolderm- met name Balgzand). en W. willen de woningnood be- den door het bevorderen van de w van betaalbare deugdelijke wo- jen in aansluiting op behoefte naar ineenheid (gezinnen en alleenstaan- leeftijd '(bejaardenwoningen) en agkracht (woningwetbouw, premie- en premiekoop). De beschikbare lingvoorraad dient in stand gehou- te worden en verantwoord te wor- verdeeld. Doorstroming dient te den bevorderd eventueel door mid- van een fonds; de woonruimtewet niet te missen. De woonkwaliteit zonodig worden verbeterd door jn nngverbetering, sloop of onttrek- l van slechte woningen en noodwo- !en; en het voorbereiden van sane- ;en. «indacht moet er zijn voor de wijk geheel: samenhang tussen staten- i, parkeren, verkaveling, beplanting wijkvoorzieningen zoals wandel-, en speelgelegenheid. Onderwijs «vordering contact en juiste aan- luiting tussen kleuter-, basis- en 'oortgezet onderwijs; me (advertenties I.M.) t Met Ouwe Sunderklaas spelen voor U in de „RICHE", De Koog 3ok voor koude en warme lapjes staan wij voor U klaar. Die echte knusse december-plaatjes koopt U bij b. Met name: opbouwend kritische aan dacht voor speelleerklas, schoolkeu ze-onderzoek en samenspraak op vakgebied; c. Verbetering van behuizing (met na me: bevordering bouw kleuterschool De Cocksdorp); d. Steun voor experimenten en scho ling; e. Bevordering van contact tussen de verschillende vormen van voortge zet onderwijs. Sociaal cultureel werk a. Bevorderen prettige samenleving door middel van ontmoeting en hulp, waar nodig; b. Met name: 1. Verbetering ontmoetingsplaatsen (dorpshuis De Koog, dorpshuis De Cocksdorp, speelweide Den Hoorn, sportveld Oosterend); 2. Subsidie-stelsel gebaseerd ener zijds op eigen aktiviteit, eigen verantwoordelijkheid anderzijds op plicht van overheid t.a.v. te zwaar drukkende lasten (bijv. ge schikt personeel, zaalhuur, instru menten); c. Extra aandacht voor problemen van jeugdigen en jongeren (vrijetijdsbe steding en geestelijke vorming), met name: bevorderen aanvaardbare op lossing voor jeugdige bezoekers en kampeerders; d. Onderzoek fondsvorming tot behoud van historische waarden (bijv. tuin- wallen, schapenboeten, aankoop van monumenten) Maatschappelijke zorg a. Bevordering van geschikte behui zing op Texel (verpleeghuis, uitbrei ding Irene, uitbreiding St. Jan, ge zinsvervangend tehuis, bejaarden woningen in buitendorpen). Er wordt gestreefd naar een spoedige verwezelijking van 't door de stich ting „Samen Een" (io.) te bouwen en exploiteren verpleeghuis. Tevens is in studie de vraag, of het algemeen bejaardentehuis Irene dient te worden uitgebreid. Aangezien beide projekten ten nauw ste samenhangen is een werkgroep gevormd, welke de nodige coördina tie verzekert; b. Steun voor open bejaardenwerk (verwezen wordt naar een afzonder lijke nota); c. Bevordering van contact (contact commissie sociale zaken, waarin raadscommissie Irene vertegenwoor digd); d. Onderzoek functie en behuizing De Bolder en mogelijkheden in regio naal verband. Bedrijfsleven a. Aandrang haven Oudeschild en dijk verhoging (in samenwerking met Waterschap Texel); b. Reserveren van terreinen voor win kel-bebouwing en kleine schone in dustrie; c. Behoud van Waddenzee en Noordzee als visserij-gebieden van goede kwa liteit; d. Aandacht voor mogelijkheden op Texel in verband met mosselcultuur. Recreatie a. Ontsluiting nieuwe recreatiegebie den, zodra basis-voorzieningen ver zekerd zijn; b. Aandacht voor recreatiemogelijkhe den langs de Waddenkust (ook i.v.m. nieuwe haven en dij kverhogingswer ken); c. Onderzoek strandexploitatie: billijk verdelen van lasten (mede i.v.m. strandreiniging) en overzichtelijk verpachting stelsel. Hoger ambtenarensalaris De problematiek van Texel en het daarmee gepaard gaande niveau van de gemeentelijke werkzaamheden is ver gelijkbaar met die van gemeenten van omstreeks 25.000 inwoners, zo menen B. en W. Het komt hen daarom „niet onredelijk" voor dat bestuurs-en perso neelsleden van Texel (ambtenaren) die permanent een totale arbeidsprestatie moeten leveren waarvan het niveau ge lijkwaardig is aan dat in de grotere ge meenten zonder dat zij daarnaar wor den betaald, in een hogere salarisklasse gaan vallen Het huidige bezoldigings systeem heeft alleen het inwonertal tot basis. B. en W. willen daarom nagaan of voor Texel een hogere classificatie kan gelden, liefst per 1 januari 1971. Dit onderzoek zou deel moeten uitma ken van een algemeen onderzoek naar de organisatie van de secretaris en de gemeentelijke diensten. 55 Het Overkoepelend Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel is qereed met de voorlopige organisatie van het Open Bejaardenwerk op Texel. Zoals be kend werd besloten het Open Bejaardenwerk van de grond te brengen om dat het via de officiële weg gemeentelijke sociale dienstte lang duurde. De inspanningen van de dames hebben tot resultaat gehad dat in alle dor pen met het werk kon worden gestart, nadat contactadressen waren gevon den. Bejaarden die een beroep op de organisatie willen doen (voor werk zaamheden als hulp bij ziekte, boodschappen doen, ramen zemen, sneeuw ruimen enz., enz.) kunnen zich tot een van de contactadressen in hun dorp wenden. Bij deze adressen staan de helpsters ingeschreven. Hulp hoeft niet persé door de betrokken bejaarde zelf te worden aangevraagd. Ook familie of kennissen die van mening zijn dat ergens hulp moet worden geboden, kunnen zich tot de contactpersonen wenden. De algehele leiding van het Open Bejaardenwerk berust bij zuster Rood, Warmoesstraat 38, Den Burg, te lefoon 3065. Het bestuur van de Overkoepeling is zeer erkentelijk voor de vele vormen van medewerking die zij mocht ondervinden bij het streven de zorgen van de oudere inwoners te verlichten. Met het oog op de komende winter is het verheugend dat de organisatie nu rond is. Het bestuur van de overkoepeling no digt de dames van alle contactadressen uit voor een bijeenkomst die op maan dagavond 14 december, aanvang 8.00 uur, wordt gehouden in hotel De Zwaan te Den Burg. De vergadering wordt ge leid door zuster Rood. Het bestuur doet op alle betrokken dames het dringend verzoek aanwezig te zijn. Adressen Onderstaand een opsomming van al le contactadressen op Texel. Bejaarden, maar ook de artsen, wijkverpleegsters en anderen die met de bejaardenzorg van doen hebben, worden verzocht hiervan nota te nemen. Den Burg: mevr. Buis-Boon, W. van Beierenstraat 7, tel (02220) 2644 toestel 8; mevr. Bruin-Over, Schilderend 128, tel. (02220) 2125; mevr. v. d. Knaap-v. d. Zee, Witte Kruislaan 22, tel. (02220) 2536; mevr. Bruining-Zander, Waalder- straat 32, tel. (02220) 2550 na 6 uur. De Cocksdorp: mevr. De Graaf-Bak ker, Vuurtorenweg 3, tel. (02222) 278; mevr. Loerakker, Kikkertstraat 49, tel. (02222) 357; mevr. Rutten-Hubers, Ire- nehoeve, C 117, tel. (02222) 202; mevr. Van Beek-Jannes, 's Hertogenboschweg E 116, tel. (02225) 403. Den Hoorn: mevr. De Graaf-Zijm, Westerweg H 86 a, tel. (02226) 263; me vrouw Lap-Schrier, Klif 8, tel. (02226) 215; mevr. Westerlaken, H 31 a, 't Horntje, tel. ,(02226) 431. De Koog: mevr. Luberti-van Bergen, Ruyslaan 14, tel. (02228) 291; mevr. Daalder-Bonne, Boodtlaan 42, tel. (02228) 206; mej. Maas, Strijbosstraat, tel. (02228) 257. Oosterend: mevr. Vlaming-de Bloois, Peperstraat 36, tel. (02223) 387; mevr. Ezerman, Mulderstraat 15, tel (02223) 364; mevr. Zegers-v. d. Knaap, Achter tune 23, tel. (02223) 458. Oudeschild: mevr. Bakker-Kuip, Heemskerckstraat 49, tel. (02220) 2532; mevr. Pijlman, Trompstraat 23, geen te lefoon. De Waal: mevr Van Laarhoven, Ho- gereind 26, tel (02220) 3026; mevr. Ver ijzer-Koopman, Hogereind 11, geen te lefoon; mevr. Sweere-du Porto, Hoger eind 14, geen telefoon. De 19-jarige bromfietser A. P. Koorn Pzn. (De Hemmer) werd vorige week met vrij ernstige hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht nadat hij 's avonds om 11.20 uur op de Hoornderweg op 'n auto was gebotst. Deze personenauto, bestuurd door mevrouw Eelman-Bak- ker, uit Den Burg, kwam uit de rich ting van Den Hoorn en voerde klein licht omdat ht grote licht defekt was. Om het mogelijk daaruit voortkomende gevaar te keren werd zij vooraf gegaan door haar man in de vrachtauto. De te gemoetkomende bromfietser passeerde de vrachtauto maar week toen, door nog niet verklaarde oorzaak, plotseling naar links uit en botste tegen de lin kerzijde van de personenwagen. Het on geluk gebeurde voor de woning van de weduwe Hin-Koedooder. Deze verleen de eerste hulp. Degenen, die gehoor hebben gegeven aan de oproep om van goedkope naar duurdere woningwetwoningen door te stromen, hebben een bepaalde voorkeur kunnen uiten. Zo wilden sommigen al leen doorstromen als ze een hoekhuis kregen. Omdat verwachtingen waren gewekt, hebben B. en W. besloten deze wensen te honoreren, zij het voor slechts één maal. B. en W. delen aan de raad mee, dat de belangrijkste over weging voor deze beslissing was dat een verzoek om doorstroming eerst dan enig effekt zou hebben, wanneer die gega digden in ieder geval dezelfde voorde len zouden hebben als in de woning, die zij verlaten. Dit deed zich het meest voor met de bewoners van hoekhuizen. Elke rechtgeaarde Texeaar vraagt zich bij het naderen van de twaalfde december af op welke wijze hij aan dit oeroude folkloristische festijn kan bij dragen. Het is vaak 'n knellende vraag. Zo in de loop van het jaar zijn u tal van ideëen tebinnen geschoten maar als het feest voor de deur staat moeten de hersenen vaak zonder resultaat gepij nigd worden. Ht eenvoudigst is het om te besluiten dit jaar niet mee te doen, maar dan zal uw geweten u zaterdag avond niet met rust laten. De beste Ouwe Sunderklaasvoorstellingen heb ben betrekking op aktuele Texelse ge beurtenissen en ontwikkelingen. In aanmerking komt het plaatselijk nieuws van het afgelopen jaar en daar is doorgaans heel wat bij dat gewoon vréégt om een satirische benadering. Ouwe Sunderklaas is een uiterst veilige uitlaatklep gebleken van misnoegens over bepaalde dingen. Ook de meest bange geesten kunnen daar gebruik van maken want het masker is een garantie voor anonimiteit. De jury's in de diver se dorpen staan weer klaar met de be kers en andere prijzen. Bij de beoorde ling wordt het gewaardeerd als een voorstelling zoveel mogelijk voor zich zelf spreekt, zonder dat de toeschou wers minuten lang ingewikkelde op schriften moeten lezen om te wetten waarover het gaat. In de praktijk gunt men zich daarvoor de tijd nl. niet,) waardoor de betrokken speuler onbe grepen door de avond gaat en dat is heel deprimerend. Nieuwsfeiten Traditiegetrouw hebben we de jaar gang van de krant doorgebladerd en wat nieuwsfeitjes genoteerd die zich mogelijk lenen voor een voorstelling. We verbeelden ons niet dat van deze tips het welslagen van het Sunder- klaasfeest afhangt, maar in de afgelo pen jaren is wel gebleken dat menigeen er zijn voordeel mee heeft gedaan. Daar gaan we dan: Deelvissers willen in andere sociale verzekering; Holland Noord aan het woord - Texel doet niet mee; Geen animo voor buurthuiswerk; Texel adopteert Biafraamtjes; Raad vraagt en krijgt derde wethouder; Op Texel worden mollen waargenomen; Volgens gastenstatistiek 1969 100.000 overnachtingen minder op Texel; Ex ploitatiemaatschappij De Krim gaat ge meentelijke 10 hectare exploiteren; Texel krijgt zijn zwembad; DEK en fanfare werken samen; Texel krijgt een Tegen stank, afkomstig van opslag plaatsen van kuilvoer, kan op grond van de algemene politieverordening worden opgetreden. Het is volgens die verordening namelijk verboden stoffen, die een hinderlijke stank verspreiden of voor do gezondheid schadelijk zijn te achten, op of aan de openbare weg te hebben. Dit antwoordden B. en W. op vragen, die in de laatstgehouden raads vergadering werden gesteld. Ook tegen uitvloeisels met mesthopen kan effek- tief worden opgetreden, omdat er een voorwaarde met betrekking tot de uitvloeisels aan de ontheffing (van het verbod om mestvaalten binnen de be bouwde kom te hebben) kan worden verbonden. saunabad; Brandweer heeft spuitgasten tekort; Bil Visser verlaat rumoerige Dorpsstraat; Teso vraagt subsidie voor noodlijdend busbedrijf; zomerwoningen worden groter; VVV Den Hoorn wil blijven bestaan; Gemengd kamperen mag; Jonge ondernemers voeren aktie voor strandfonds maar Texelaars heb ben er te weinig voor over; Kritiek op werkwijze VW na wegstemmen C. J. v d. Kooi; De Waal plotseling wèl voor verbouw dorpshuis; Oosterend pleit voor dijkrecreatie; Niet meer „zitten blijven" op Lubertischool; D'66 tracht vergeefs in raad te komen; 1000 jaar oude sarcophaag gevonden onder Oos- terender kerk; familie Sprenger koopt villa aan bosrand; Sluitingsuur café's wordt later; Oudeschild zet zijn vuilnis over de dijk; Gemeenteraad besluit tot toeristische heffingen; Strandreini- gingsmachine in werking; Eierland viert 135--jarig bestaan; Open bejaar denwerk gestart door vrouwenvereni gingen; Filmpremière „Het geteisterde eiland"; Gemeenteraad maakt boottocht op het Balgzand; Waar blijft het hek werk voor de Georgische begraaf plaats?; Texelaar wil commune stich ten; Moeilijkheden rond Sarasani; De fensie wil weer gaan schieten op de Hors; Texels Belang boekt winst bij verkiezingen en verovert twee wethou- (Zie verder pagina De schoorsteen van de TEM-centrale in Den Burg as weer schoon. Het 38 meter hoge gevaarte is van binnen en van buiten gereinigd, waarbij grote massa's roet werden verwijderd. Een grote beurt werd noodzakelijk door klachten van omwonenden, die losgeko men roetdeeltjes op hun wasgoed kre gen. Het was niet eenvoudig een man te vinden die dit schoonmaakwerk kon uitvoeren, maar uiteindelijk toonde de heer J. Röder uit Bilthoven zich bereid. 'Hij was vroeger schoorsteenbouwer maar houdt zich tegenwoordig bezig met het slopen en reinigen van schoor stenen. Het werk heeft geruime tijd ge duurd want het weer was niet altijd geschikt. De politie is er nog niet in geslaagd de identiteit vast te stellen van het lijk dat donderdagmiddag door de heer Postma op het strand van De Cocks dorp werd gevonden. Het betreft een man van 25 tot 35 jaar van donker, niet West-Europees type. Het zou een opvarende kunnen zijn van de „Rigel" die begin november bij paal 17 strandde maar evengoed een andere zeeman. Het lijk moet minstens vier weken in het water hebben gelegen. Het lichaam is de volgende dag op de Algemene ge graafplaats te Den Burg ter aarde be steld, nadat de politie alle voor identi ficatie benodigde kenmerken had geno teerd. WOENSDAG GEEN CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Daar dr. Barnard en dr. Seegers woensdag beiden afwezig zijn, komt het consultatiebureau voor zuigelingen op die dag te vervallen. Dit in tegenstelling met wat vermeld staat in de krant van vrijdag 4 december j.l.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1