yroen '/jmrtrjexelsin het harL, N.V. Autobus Onderneming Texel Je bent onmisbaar of je bent het niet.. Gezinszorg Texel nu in één stichting TESO krijgt dochter: Opsplitsing in belang van bedrijfsorganisatie n mm Soldaat Jaap Drijver voert administratie aannemersbedrijf vanuit mobiel kantoor in laats Ermelo legerpla Burgerlijke stand Minder overnachtingen bij Hecreatiestichting in afgelopi en seizoen Musical ..Hair" op zaterdag 30 januari Schietoefeningen Kosteres voor N.H. kerk DWARSGEBAKKEN Op Texel gebakken dus dagelijks vers Verhoging abonnementsgeld Texelse Courant Timmer neemt bakkerij Grootj en over Gemeente leent half miljoen „The Francis Brothers" DAG 11 DECEMBER 1970 EXELSE ?e N.V. v/h Langeveld Dc RoolJ us 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 'e avonds (02220) 2403 84e JAARGANG No. 8526 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Rail feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. A bom? prys ƒ3,90 p. kw. 4- 40 cl. incasso Advert. 19 ct. per mm. excl. 4o/# BTW Sinds maandag voert aannemerszoon Jaap Drijver (21) uit Den Burg de administratie van het bedrijf van zijn vader vanuit een mobiel kantoor in Ermelo laap is daar in militaire dienst hoewel zijn vader alle mogeijke pogingen heeft ondernomen om voor hem vrijstelling te verkrijgen wegens per soonlijke onmisbaar heid. Jaap Drijver is namelijk belast met de boekhouding en admi nistratie van het grote aannemersbedrijf. Hij is er in opgegroeid en kent de praktijk van het aannemersvak van na bij. Geen vervanger Het is moeilijk, zo niet onmogelijk voor een periode van ander half iaar een capabele vervangende kracht te vinden. De autoriteiten, die over het verzoek om vrijstelling moesten be slissen, dachten daar anders over Ze vonden laap een gewone boek houder, die best voor een tijdje kon worden vervangen. De pogin gen om vrijstelling te krijgen leidden tot een uitstel van ongeveer een jaar, maar 2/2 maand geleden moest de aannemerszoon er toch aan geloven en zich in 's konmgs wa penrok steken. In de weekenden zwoegde hij thuis als een bezetene om de zich opstapelen de paperassen te ver werken, maar dat was bepaald geen prettige toestand. Naar Ermelo Toen werd het idee geboren om de admini stratie dan maar over te brengen naar Ermelo, zodat daar in de vrije uren gewerkt kon wor den Van het plan om in Ermelo of omgeving een kamer of kantoor ruimte te huren werd afgestapt. De kans was namelijk groot, dat het onderdeel van Jaap (die chauffeur is bij de ge neeskundige troepen) naar Apeldoorn zou worden overgeplaatst en bovendien wilde va der Drijver, dat zijn be drijfsgegevens niet door vreemde ogen zouden worden gezien. Uitein delijk kwam men tot de conclusie, dat het 't meest praktisch zou zijn om een Volkswagen- bus/e te kopen en dat tot kantoor in te richten. Aldus geschiedde. Compact kantoor Het busje werd voor zien van verwarming, bureau, rekenmachine, boekhoudmachine typemachine en de complete debiteuren- en crediteurenboekhouding in compacte vorm en de andere meest noodza kelijke bescheiden. Be langrijk is ook de mo bilofoon, waarmee Jaap draadloos contact heeft met het bedrijf op Texel zodat hij steeds over de nodige gegevens kan beschikken voor zover hem die met per post bereiken. Het mobiele aannemerskantoor heeft een plaats/e gekregen bij het Protestants Mili tair Tehuis van Ermelo, vanwaar via een kabel elektrische energie wordt betrokken. Vier avonden Gemiddeld brengt laap vier avonden per week in zijn kantoortje door, wat neerkomt op zon 16 arbeidsuren, die anders verloren zouden zijn geweest. Een ideale situatie is het natuurlijk niet, maar voor de pe riode van ruim een jaar die Jaap nog voor de boeg heeft, is het wel te doen. De heer Drijver koestert niet de illusie dat hij door deze .stunt" zijn zoon alsnog vrij kan krijgen. Wel laat hij zien dat zijn be wering dat Jaap Drijver oersoonlijk onmisbaar is, serieus moet worden genomen... Op de foto Jaap Drijver aan de mobilofoon in zijn mobiel kantoor. Geboren; Quinten Ruben Eugenius Savio, zv, Henricus W. I. van Daalen en Hermina B. M. Ie Loux; Petrus Hen drik, zv. Hendrik Witte en Anna A. van de Wetering; Jan Nico, zv. Jan van der Ploeg en Catharina M. Kuijper. Het busbedrijf van de Teso gaat een zelfstandig leven leiden. Per 1 januari 1971 wordt namelijk opgericht de N.V. Autobus Onderneming Texel, een doch teronderneming van Teso. De „moeder nv" is de enige aandeelhouder en ook het bestuur wordt voor lopig nog door het bestuur van Teso gevoerd. Het is echter niet uitgesloten dat hierin in de naaste toekomst veran dering komt. In afwachting van het ge reedkomen van de statuten en de minis teriële goedkeuring zullen achter de naam van de jonge dochter de letters i.o. (in oprichting) worden geplaatst. De bussen zullen direkt worden voorzien van het opschrift N.V. A.O.T. Texel. Tot de afsplitsing is in de eerstel plaats besloten om bedrijfsorganisatori sche redenen. Dat het verliesmakende busbedrijf één geheel vormt met het Sterke teruggang Loodsmansduin De overnachtingscijfers van de Re creatiestichting Texel over het afgelo pen seizoen geven geen verheugend beeld te zien. Het totaal aantal over nachtingen op de door de stichting ge- exploiteerde terreinen „Loodsmans duin" en „Kogerstrand" was 375.238 te gen 382.837 in 1969, wat een daling is van 7.599. Deze teruggang wordt voornamelijk veroorzaakt door „Loodsmansduin" waar het overnachtingenaantal fors te rugliep: van 103.205 naar 87.749. Op „Kogerstrand" steeg het overnachtin- gencijefr van 268.825 naar 277.205 maar dat was lang niet voldoende om het te kort van „Loodsmansduin" goed te ma ken. Overigens moet in aanmerking worden genomen dat de Recreatiestich ting voor het eerst niet meer de cam ping van De Krim exploiteerde. In 1969 werden daar 19 000 overnachtingen ge boekt. Van degenen die zich tot dusver heb ben opgegeven als bezoeker van de pop musical „Hair" die in de Hclderse schouwburg zal worden opgevoerd, hebben de meesten de voorkeur gege ven aan zaterdag 30 januari. Er heb ben zich inmiddels 42 belangstellenden aangemeld de meesten onder voorwaar de dat 's avonds een extra boot terug zal varen. Dat zal kunnen als een aan tal van 100 Texelse bezoekers op ge noemde zaterdagavond wordt bereikt. De prijzen per plaats bedragen ƒ10, ƒ12,50 en ƒ15,De overtochtskosten (voor de extra boot) komen op ƒ5,per persoon. Wie de veelbesproken musical wil zien moet zich met spoed, in ieder geval voor 14 december opgeven, zodat de kaarten kunnen worden besteld. Men wende zich tot het kantoor culturele zaken van het gemeentehuis, telefoon 3041. Op 14 en 16 december, met uitwijk- datum 17 december zal worden gescho ten door H.M. Noordbrabant van 9.00 - 16.00 uur in sektor 045° tot 075° recht wijzend met een straal van 9 mijl van uit het lage geleidelicht Nieuwe Haven, Den Helder. Veiligheidsschip aanwezig. 0Êk Per 1 januari is mevrouw K. Vinke- V. d. Knaap uit Den Burg benoemd tot kosteres van de N.H. kerk te Den Burg. Zij volgt de heer Jac. Schotanus op, die deze functie na vijftien jaar heeft neer gelegd. NATUURWIT, BOERENBRUIN, BOERENROG, PUNTJES EN BOLLEN, KRENTEN-ROZIJNENBROOD, KRENTEN BOLLEN. winstgevende bootbedrijf leidde in de praktijk tot lastige problemen die zich de laatste jaren steeds sterker deden voelen. Het was moeilijk een zuiver beeld te krijgen van de gehele onderne ming, vooral bij het beoordelen van de economische haalbaarheid van grote in vesteringen die in de naaste toekomst moeten worden gedaan. De afsplitsing houdt ook verband met de subsidie die Teso voor het busbedrijf heeft gevraagd Hoewel het niet als voorwaarde is ge steld, kan de situatie waarin het bus bedrijf verkeert duidelijker worden voorgesteld als men te maken heeft met een formeel zelfstandige onderneming. Verliezen Zoals bekend boekt het busbedrijf grote verliezen. In 1968 was er een te kort van ƒ128.500,en in 1969 van ƒ105.000,Tot dusver werden deze verliezen gedekt door de winst uit het bootbedrijf, maar omdat Teso voldoen de moet kunnen reserveren voor inves teringen is dat een situatie die niet langer acceptabel is. Het streven is er dus op gericht daar verandering in te brengen door overheidssubsidie. Het verstrekken van deze subsidie is geen eenvoudige zaak. De gemeente is er gaarne toe bereid, maar zij wil een groot deel van het subsidiebedrag door berekenen aan het rijk, dat inderdaad noodlijdende busondernemingen subsi dieert. Personeel akkoord Alvorens tot de afsplitsing werd be sloten hebben besprekingen plaatsge vonden met het personeel en hun vak bond. Ieder ging met de geboorte van de dochteronderneming akkoord omdat er geen ongunstige gevolgen voor het personeel uit zullen voortvloeien. De N.V. Autobus Onderneming Texel heeft een maatschappelijk kapitaal van ƒ200.000,waarvan één ton is volge stort. Er is dus in principe deelneming van anderen mogelijk, maar veel be langstelling zal daarvoor wel niet zijn gezien het feit dat het gaat om een schip van bijleg. Genoemde ontwikkeling heeft geen verandering gebracht in het streven naar een zo goed mogelijke staat van onderhoud en kwaliteit van het wagen park. De NV AOT beschikt over zeven bussen (waaronder er één is afgevoerd). Drie bussen zullen binnenkort door nieuwe worden vervangen. In bestel ling zijn drie DAF-bussen met elk 34 zitplaatsen en ongeveer 37 staanplaat sen. Zij zijn voorzien van een kunststof carrosserie die zal worden opgebouwd door de Belgische onderneming Carros serie Jonckheere. Tot onze spijt zijn wij genood zaakt om met ingang van 1 ja nuari 1971 het abonnementsgeld te verhogen tot ƒ4,50 per kwartaal (excl. incassokosten). De abonnees, die gewend zijn automatisch per giro te betalen, ontvangen spoedig van ons een wijzigingsformulier, met het ver zoek deze ondertekend aan de Girodienst te willen opzenden. Door het abonnementsgeld bij vooruitbetaling te voldoen in de Boekhandel of door Uw Bank op dracht tot automatische betaling te verstrekken, bespaart U zich 4 x 50 cent ƒ2,per jaar aan incassokosten. Timmers Bakkerij te Den Burg neemt per 4 januari de bakkerij met winkel over van de heer C. Grootjen aan de De Ruyterstraat te Oudeschild. Het be drijf zal tot filiaal van Timmers Bakke rij worden gemaakt en ongeveer op de zelfde voet worden voortgezet. In de winkel zal men dus het hele jaar terecht kunnen. De bakkerij zal alleen 's zomers in bedrijf zijn, als de bakkerij in Den Burg onvoldoende ruimte biedt. De heer Grootjen is 11 jaar lang eigenaar geweest van de bak kerij; daarvoor was het de heer F. Kac- zor. Pakhuis te koop De heer Grootjen heeft het haven pakhuis, dat hij aan het begin van dit jaar overnam van de N.V. v/h C. R. Keijser Co met de bedoeling het te verbouwen tot bar-dancing, snackbar, wasserette en openbare toiletten met douches, te koop aangeboden voor ƒ75.000,—. Het was de bedoeling het verbouwde pand zelf te gaan exploiteren, maar om gezondheidsredenen is dat onmogelijk. Tot verkoop werd besloten omdat zich geen interessante pachter aandiende. Mocht deze alsnog worden gevonden dan wordt aan verpachting de voorkeur gegeven boven verkoop. B. en W. stellen de raad voor in te gaan op een aanbod van de Bank van Nederlandse Gemeenten te Den Haag van een vaste geldlening van ƒ500.000,- ter consolidatie van vlottende schuld. Met ingang van 1 januari a.s. zullen dc Prot. Interkerkelijke Gezinsverzor ging en R.K. Gezinsverzorging in sa menwerking met „Humanitas" een nieuwe Stichting voor Gezinsverzor ging en Bejaardenhulp Texel oprichten. Genoemde instellingen werken in de praktijk reeds nauw samen. Texel be schikt daardoor over één instelling die zich bezig houdt met gezinsverzorging cn bejaardenhulp voor alle gezindten. Wat betreft de leiding heeft de vol gende taakverdeling plaatsgevonden. Met ingang van 1 januari moeten alle aanvragen voor gezinsverzorging en ge zinshulp gericht worden tot mevrouw B. Joustra-de Boer, telef. (02220) 2888. Alle aanvragen voor hulp aan bejaar den en chronisch zieken dienen te wor den gericht tot zuster M. C. Rood, te lefoon (02220) 3065. Men wordt drin gend verzocht deze aanvragen te doen tussen 8.30 en 9.30 uur 's morgens. Bei de leidsters werken nauw samen zodat ten aanzien van de gezinsverzorging en gezinshulp men zowel de ene als de andere leidster op huisbezoek kan ver wachten. Bestuur In het bestuur van de nieuwe stich ting zijn uit elke betrokken groepering twee vertegenwoordigsters benoemd, totaal 10 personen. Zo spoedig mogelijk zal een hoofdleidster worden benoemd. Deze zal worden belast met de leiding van 17 gezinsverzorgsters en -helpsters en een zich uitbreidend aantal part tme helpsters in samenwerking met de twee reeds aanwezige leidsters. De hoofdleidster moet een diploma van de sociale academie, de akte N 19 of de akte N 20 bezitten. OUWE SUNDERKLAAS vr., zo. discotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1