Cjrocn 2 Twartsjexelsin het harL, „Ongure praktijken in sommige Texelse uitgaansgelegenheden" Bezwaren wa ongegrond verklaard „De 7 Provinciën" 2e kerstdag groot KERSTrfAL 'De Toekomst' Mej. Luijsterburg tijdens Sarasani-discussie Krappe meerderheid van Raad tegen sluiting pop-boerderij „MARK FIVE" Paviljoen Westerslag paal 15 's avonds 8 uur „Everplay" Matinée Enorme sensationele grote kerstsurprise VAT 69 VAT 69 Mens is interessant biologisch verschijnsel Busje dook de haven in P. G. Brandsen, AFWEZIG DWARSGEBAKKEN Op Texel gebakken dus dagelijks vers Ned. Topgroepen in „The Eddysons" „The Whiskers" ■üt^SUAb 'li ULULMÜLK ID70 TEXELSE Uitgave N.V. v.b. Langcveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 td.: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den urg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 84e JAARGANG No. 8529 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ4,50 p. kw. 50 ct incasso: los 20 ct. Advert. 20 ct per mm. excl. Ao/0 BTW De omstreden popboerderij Sarasani had de eer hoofdschotel te zijn van de dinsdagavond gehouden raadsvergade ring. Tijdens een langdurige discussie werden de aangetoonde en veronder stelde misstanden van de afgelopen zo mer uitgemeten op een wijze alsof het ging om het bestaan van Texel zelf. Hoewel de beslissing over het al of niet terugkomen van Sarasani bij de bur gemeester berust, (die liet blijken geen bezwaar te hebben tegen terugkeer) werd door de raad toch een uitspraak gedaan. Op verzoek van de heer Stan daart (die vond dat de beatschuur maar weer bietenschuur moest worden) werd een motie in stemming gebracht die de wenselijkheid van het sluiten van de popboerderij tot uitdrukking bracht. Deze motie werd door 6 van de dertien raadsleden gesteund en dus verworpen. Het ziet er naar uit dat Sara terug mag komen, zij het onder een reeks duidelij ke voorwaarden. Het college van B en W. was over deze zaak verdeeld. De wethouders Daalder en Dros wilden Sara niet terug, althans niet met A. André de la Por te. De heren Sprenger en Joustra wil den de exploitant nog een kans geven. He'c pré-advies waarin dit standpunt ter kennis van de raad was gebracht, be sloeg één bescheiden velletje; de te genstanders onder de raadsleden von den dat erg summier. De heer Stan daart had de geconstateerde fouten wel wat uitgebreider toegelicht willen zien. Wat mankeerde er precies aan de re- Eindelijk gaat Oudeschild weer meetellen. Vrijdag a.s., Ie kerstdag openen wij n.l. onze BAR DANCING 2e kerstdag de geweldige come-back van een strandwandeling, bezoek dan geopend tot 4 januari. m.m.v. 's middags 3 uur BAR - DANCING klame die Sara maakte? Hoe vaak is druggebruik geconstateerd? Wist de ex ploitant van de drugverkoop? De heer Standaart had niets vernomen over de (porno)films die in Sara zouden zijn ge draaid en over het grote brandgevaar van de vaak stampvolle en primitief in gerichte schuur. Verder miste hij h^t politierapport dat over Sara is uitge bracht en dat hij graag als bijlage aan de raad toegezonden had willen zien. De spreker tilde zwaar aan het brand gevaar. Het staat daar vol met bedden, canape's, oude stoelen. Er hangt plas tic onder het plafond en er is een bal- con met 'n houten trapje als toegang De ontsnappingsmogelijkheden zijn ge ring Verwijzende naa de catastrofale brand in een danszaal in Frankrijk vroeg de heer Standaart zich af of het college de aansprakelijkheid van een brand in Sarasani zou kunnen aan vaarden. Zes op de duizend De heer Standaart twijfelde er sterk aan of Sarasani wel in een zo dringen de behoefte voorziet. Hij rekende voor dat in het afgelopen Sarasani-seizoen slechts 6 van de 1000 toeristen een be zoek aan de popboerderij brachten. Ter- wille van een zo klein percentage vond hij het niet verantwoord de naam van Texel in diskrediet te brengen. De heer C Koorn herinnerde eraan dat hij al op 6 oktober heeft gevraagd naar het standpunt van B. en W. inza ke Sarasani en de drughandel op Texel. Inplaats van met een behoorlijk uit voerig rapport waren B. en W. nu met een klein kattebelletje gekomen. Hij voelde zich met een kluitje in het riet gestuurd De informatie achtte hij on voldoende. Er blijven nog tal van vra gen Bovendien klapten bepaalde mede delingen niet B. en W. zeggen dat niet is aangetoond dat de drugverkoop met toesteminmg van de exploitant ge schiedde, maar deze heeft immers de prijzen van de drugs via de verster kerinstallatie omgeroepen? De heer Koorn had bovendien niet gehoord wat B. en W tegen de drughandel op Texel denken te doen. De heer P. Smit (KVP) ontpopte zich als voorstander van Sarasani zij het on der stringente voorwaarden. Hij zei zich te realiseren dat in het afgelopen seizoen ernstige fouten zijn gemaakt. „Maar wat doen we als Sarasani er niet meer is?" Hij verwachtte dat de jeugd dan zijn heil op straat zou zoeken. Hij beschouwde Sarasani als een uitwijk mogelijkheid voor 'n belangrijke groep jongelui en was voor doorgaan onder duidelijke voorwaarden Zou men zich daaraan niet blijken te houden, dan zou direkt tot sluiting moeten worden over gegaan. De heer J Zuidewind (VVD) sloot zich aan bij de1 heer Standaart. Hij stel de dat de exploitant verantwoordelijk was en er blijk van heeft gegeven die verantwoordelijkheid niet te kunnen dragen. Of Sara nog in een behoefte voorziet betwijfelde hij. Ten tijde van de oprichting misschien wel, maar nu wordt in alle horecabedrijven beatmu- ziek ten gehore gebrach. Deze kunnen Sarasani heel goed vervangen. Nale ving van gestelde strenge voorwaarden zou door de toch al overbelaste politie niet gecontroleerd kunnen worden. Dit allemaal tijdens de kerstdagen in het feestelijk versierde Grote show rond disc-jockey's speciaal op zaterdag (2e kerstdag) en zondag. En op een van de zondagen een enorme verrassing. Voor U gebracht in de meest swingende discotheek AS JE GOGUM BENT! De heer F. Blanken (Pakt) zei sluiting van Sara eeen negatieve daad te vinden waar niets tegenover staat. Als aanpak van het drugprobleem heeft het in ie der geval geen waarde want de handel zal zich dan onmiddellijk naar andere lokaliteiten of de straat verplaatsen. De berekening van de heer Standaart dat het slechts om 6 promille van de gasten gaat, vond hij oneerlijk want het gaat hier om een bepaalde leeftijdsgroep. Mede namens zijn fraktie verklaarde de heer Blanken dat hij het „overheids- betutteling in optima forma" zou vin den als men Sarasani zou sluiten. De fouten die zijn gemaakt kunnen in de toekomst voorkomen worden door dui delijke voorschriften. „Wij zitten hier zo heerlijk te oorde len over wat de jeugd allemaal fout doet, maar laten we de zaak eens om draaien. Wat hebben wij allemaal fout gedaan? De jeugd kan zeggen dat wij hen een prachtige welvaartsstaat heb ben bezorgd met brommers en auto's maar besteden wij op de scholen wel aandacht aan creatieve vorming en hebben wij gezorgd voor buurthuizen, speelterreinen en zwembaden? Als die jeugd uit de steden naar Texel gaat en daar eens uit de band springt, mag dat alsjeblieft een keer?" aldus schert ste mevrouw J. Koning Bruin (Pakt) de redenen van haar welwillende houding jegens Sarasani. Alleen feiten Uitvoerige voorlichting van onze kant zou mogelijk ook tot uitvoerige misver standen hebben geleid, aldus Mr. Sprenger. Wat de re'klame van Sara betreft: hier werd voornamelijk de be kende folder bedoeld waain de indruk wordt gewekt dat op Texel ongeveer alles mocht (lieve agentjes die zich al leen met het verkeer bezig houden) en die bovendien buiten Texel werd ver spreid, hetgeen strijdig was met de af spraken. „De beheerder heeft de aan sprakelijkheid daarvan op zich geno men hoewel hij niet volledig bij de produktie van de folder betrokken is geweest. De beheerder heeft ontkend dat hij de prijzen van drugs heeft om geroepen, het is derhalve niet aange toond; ik ga alleen af op feiten". Wat de brandveiligheid betreft zal ook Sara aan de gebruikelijke eisen moeten vol- (zie vervolg pagina 2) De gemeenteraad heeft gisteravond de bezwaarschriften die tegen de elek- triciteits- en watCTfabriek waren inge bracht met algemene stemmen onge grond verklaard en het betreffende be stemmingsplan vastgesteld. De raadsle den waren het allen roerend eens en discussieerden over deze kwestie aan merkelijk korter dan oveT het vraag stuk Sarasani. Diverse raadsleden had den zich boos gemaakt over de wijze waarop sommige reclamanten zich te gen de waterfabriek hadden gekeerd maar op verzoek van de voorzitter, Mr. Sprenger, gaven ze daaraan zo weinig mogelijk uitging: „In ons pré-advies hebben wij op bepaalde insinuaties niet gereageerd. Ik stel u voor dat u het ook niet doet, want het zou zonde van de tijd zijn". Maar zelfs de voorzitter bleek er moeite mee te hebben om zijn geïrri teerdheid te verbergen. Nadat hij een reeks van instanties had genoemd die geen bezwaren tegen de gekozen plaats hadden of deze zelfs als de best denk bare beschouwden, merkte hij sarcas tisch op: waarschijnlijk zijn al deze ad viseurs op een of andere manier be langhebbend. In het kort ging hij nog op enkele van de door rekestranten voorgestelde alternatieven in, waarbij 'hij constateerde dat alle genoemde mo gelijkheden in een veel eerder stadium reeds uitputtend zijn onderzocht. Irreëel en krampachtig Mede namens zijn fractie (de heer Westdorp was met aanwezig) bracht de heer F Blanken (Pakt) naar voren dat hij volkomen achter het voorstel van B. en W. stond. „Het valt ons op dat het percentage academisch gevormden onder de reclamanten indrukwekken der is dat 'het gewicht van de naar vo ren gebrachte' bezwaren. Met alle res pect voor de nobele bedoelingen van hen zijn we toch van mening dat de aangevoerde argumentatie irreëel is en krampachtig en berustend op voor een deel onvoldoende en onjuiste in formatie". Verder merkte de heer Blan ken op dat hij de mens een dermate interessant biologisch verschijnsel vindt dat hij er bezwaar tegen zou maken als het leefmilieu van die mens door de fabriek ongunstig zou worden beïnvloed „De Oudeschilder aktiegroep ziet dat heel wat beter dan de steigerende na tuurbeschermers", De heer Blanken hoopte verder dat de gemeente1 er wel naar zou streven de hoeveelheid nog aan de duinen te onttrekken water tot een minimum te beperken. De heer P Smit (KVP) sloot zich bij deze spreker aan en zei de scherpe reaktie's die hij had willen uiten maar in te zullen slik ken. „AI die mensen met die dure na men werken ongetwijfeld op hun eigen terrein wel goed maar ze hoeven nooit rekening te houden met economische factoren. Misschien stellen ze daarom wel dat wij uitsluitend economische belangen nastreven". Aardgas De heer M. Bakker (Texels Belang) pleitte voor het zo snel mogelijk bren gen van aardgas naar Texel. De centra le zou daarop kunnen werken waardoor roethinder, mogelijk bij Oostenwind, wordt voorkomen. Tevens worden de olieopslagtanks uitgespaard. Burge meester Sprenger zei dat de installaties zonodig op eenvoudige wijze op aard gas kan worden omgeschakeld. Maar er kan ook weer op olie worden terug gevallen als de aardgasaanvoer zou stagneren. Hier is het dus wel verant woord het risico te nemen van een brekende aardgasduiker. Een (eventueel kleinere) opslagplaats voor olie zal er dus toch moeten blijven. (Een weergave van de bezwaarschrif ten en het commentaar daarop van B. en W. treft men elders aan in dit num mer). Schipper Jan van Beek van de TX 18 kreeg maandagmiddag een ongebruike lijke vorm van visserij te beoefenen. Tegen twaalf uur was een Volkswagen busje van Bakkers Ijzerhandel in de veerhaven van 't Horntje gereden en het vormde daar een lastig obstakel dat zo snel mogelijk verwijderd moest wor den. Chauffer E. van Leersum had het voertuigje even achtergelaten op het terrein voor het havengebouw, maar had verzuimd de handrem aan te trek ken. Een flinke rukwind tijdens een bui zette het voertuigje in beweging. Zon der dat iemand snel genoeg was om het onheil te keren reed het busje met toe nemende snelheid op het water af en schoot langs het talud naar beneden waar een luide plons de aandacht van de mensen op de haven trok.Het busje bleef nog een minuut of tien drij ven en van die gelegenheid maakten de Teso-mannen P. Schagen en D. Kooiman gebruik om er met een bootje heen te1 roeien en een stuk touw aan de bumper te bevestigen. Het busje was inmiddels tot voor de fuikmond gedre ven, waardoor de boot niet kon ver trekken en enige vertraging opliep. Toen het busje tenslotte zonk was het aan de kabel gelegd, zodat de vissers die een paar uur later het bergings werk kwamen uitvoeren, geen moeite hadden om het te vinden. Met behulp van een der bomen van het bokkentuig werd het voertuig opgevist (foto) en naar de kant gebracht. Afgezien van de nadelige invloed van het zeewater had het busje geen schade opgelopen Het was 2Vz jaar oud; er zaten geen goede ren m toen het op eigen kracht te wa ter reed. Makelaar-Taxateur in onroerende goederen te Den Burg van woensdag 23 tot maandag 28 december 1970 Telefonisch bereikbaar onder nummer (02153) 2831 - 5566. NATUUR WIT, BOERENBRUIN, BOERENROG. PUNTJES EN BOLLEN, KRENTEN-ROZIJNENBROOD. f KRENTEN BOLLEN. 26 en 27 december Nieuwjaarsattractie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1