Groen 2 7wartsjexelsin het harL> In de twee stilte tussen stormen Vraag naar elektriciteit stijgt hier veel sneller dan elders Nieuwjaarsbal f 'De Toekomst'! t Gjalj TEM leverde dit jaar meer dan 20 miljoen kWh DE KOOG oen I" f Mr. W. H. SpreogerJ K msessssiss^acw'Jim&siBëi. Geen bewijzen Dit jaar 18 pet meer stroom geleverd dan in 1969 „THE WHISKERS" VAT 69 Vrijdag 1 januari zaterdag 2 januari OENSDAG 30 DECEMBER 1970 84e JAARGANG No. 8530 Uitgave N.V. v.h. Langeveld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 d.: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prys ƒ4,50 p. kw. 50 ct incasso; los 20 ct Advert. 20 ct per mm. excl. 4% BTW We zullen die pit nodig hebben. Want iet stormmsico blijft. Ook als Rijkswa- erstaat alle dijken langs de Wadden- verhoogd heeft en alle zwakke ilekken in de duinen versterkt. Ook als le strandbewaking uitgebreid is. Waarderen we ze wel genoeg, al die tille werkers, die voor onze veiligheid /aken? Politie, brandweer, bouwtoe- icht en waterschap incluis? We zijn Itijd geneigd, ze „lastig" te vinden, of- choon ze alleen maar de opdrachten itvoeren van onze eigen bestuurders. WACHT EVEN, nu kom ik op een evaarüjk punt. Als de bestuurder 'wij' egt, dan moet je hem in de gaten hou- en. Dan is hij bezig, je te bespelen tot ag, HET WAS me het stormjaar wel, 1970De zee slaat terug, als je tracht haar te temmen. En ze kan hard slaan; dat hebben de mannen van de TX 26 en de „Rigel" ervaren. Tegen de elementen kun je niets uitrichten, zeggen we dan. We buigen het hoofd en erkennen onze nederlaag. Maar de volgende dag hervatten we de strijd. Een strijd van eeuwen, die telkens weer dwingt tot het ontplooien van de beste eigenschappen. Wat was het eigenlijk hartverwarmend, al die zwoegende mensen, die acht mannen tot het leven terugbrachten. Reddingbootpersoneel, congresserende artsen en allerlei vrijwilligers. Mag ik dat meisje nog even voor het voetlicht halen, dat in haar eentje een drenkeling uit de branding trok? Nee, de pit is er nog niet uitgelukkig niet. Hij wordt alleen verstopt in een schil van nieuwe gewoonten, nieuwe kledij of nieuwe haardracht. Maar als de nood dringt, komt hij te voorschijn. Nieuwjaarsavond gezellig uit in ,,'t Galjoen", bij kaarslicht en medewerking van een bekende accordeonist. Feest tot 2.00 uur. Wij wensen jong en oud een voorspoedig 1971. Fam. P. Saai ben gekozen. Als ze kiezen weten ze, door welke gevaren ze bedreigd wor den; weten ze ook dat je die gevaren alleen de baas kunt blijven, door er sa men tegen te vechten. Samen in georganiseerd verband. Als het gaat spannen, weegt het gemeen schappelijke belang het zwaarst en wordt gezag aanvaard, ofschoon het de persoonlijke vrijheid aantast. Het spreekwoord „geen twee kapiteins op een schip" klinkt dan erg overtuigend'. Maar ook de „kapiteins" kunnen ver geetachtig zijn. Zij herinneren zich soms niet meer, hoe hun gezag ontstaan is en hoe betrekkelijk het is. Bevoegd heden krijgen dan een eigen leven: re gels van noodreCht blijven gelden, als het schip allang veilig in de haven ligt Wanneer de grote spanning geweken is^ komt er dan ruimte voor de kleine spanningen. Kleine spanningen kunnen soms erg groot lijken. Daar is niemand mee ge baat. Willen we eraan ontkomen, dan zullen we om te beginnen openhartig erover moeten praten. Dat maakt de weg vrij voor een oplossing. Er zijn verschillende middelen om spanningen kwijt te raken. Soms be door hoeft alleen de uitlaatklep in werking te worden gesteld. Soms is een inwen dige ingreep nodig. Als die niet tijdig tot stand komt, kan een explosie onver mijdelijk zijn. Maar tenslotte komt het er altijd weer op neer, dat elk zijn plaats in het geheel moet weten. ELK ZIJN plaats. Dat betekent in 1970 iets anders dan vijfentwintig jaar geleden. We hebben de bevrijding van 1945 herdacht. Geven we ons voldoende rekenschap van de veranderingen, die geschied of op til zijn? Hijsen we tijdig het stormsein? Ik denk nu niet alleen aan hogere vloedstanden, verlegde stroombeddm- gen en duinafslag. Ook niet alleen aan inpolderingen en verontreinigingen, die Texel kunnen benadelen; noch aan de recreantenmassa die ons eiland volgens bepaalde voorspellers gaat overspoelen. Nee, ik denk veeleer aan de golven van verwarrende informatie, die op ons afrollen; die karakter vervangen door „image" en de enkeling zijn houvast ontnemen. Ik denk ook aan de vertroebeling in de bronnen van wetenschap en kunst, die het vaak onmogelijk maakt, wat „in" is te onderscheiden van wat we zenlijk waarde heeft. En ik denk vooral aan het loswoelen van vertrouwde fundermgen, waarop velen de verwachtingen voor hun leven hebben gebouwd. De dijken van het normbesef verto nen zwakke plekken. Er zit te veel los zand in onze maatschappij. We zullen de samenhang opnieuw moeten ontdek ken. We zullen met moderne middelen een stevig dijklichaam moeten aanleg gen, dat ons in staat stelt, een gezonde samenleving op te bouwen. MODERNE MIDDELEN. Dat wil zeg- gen: beproefde middelen in moderne vorm. Met goede wil en vertrouwen al leen komen we er niet. De horizon is verruimd. Ieder heeft veel meer dan vroeger de kans, vergelijkingen te trek ken. Voor de overheid betekent dit, dat zij tijd moet nemen, om haar bedoelin gen te verduidelijken voor anderen en voor zichzelf. Zo zullen B. en W. van Texel na de jaarwisseling alle dorpen bezoeken, om uitleg te geven over de bestemmings plannen die ontworpen zijn en om te horen wat de kiezers ervan denken. Van het resultaat verwacht ik geen wonderen. Ik zou de kiezers willen aanraden, dat voorlopig ook niet te doen. Tijdnood dwingt helaas tot spoed. Bovendien: de gemeenteraad heeft niet tot taak, te doen wat de kiezers willen, maar te doen wat in het belang van geheel Texel is. Zo zal het soms kun nen gebeuren, dat het gemeentebestuur e'en besluit moet nemen, dat menig kie zer niet wenst. Als het goed is, zal zo'n kiezer achteraf erkennen: de bestuur- Tijdens het debat over de beat- schuur Sarasani in de vergade ring van de gemeenteraad op 22 december j.l. heb ik namen van café „De Zeven Provinciën", „Vat 69" en ,nog enkele anderen" genoemd, als zouden daar soms praktijken plaats vinden, die niet oirbaar zijn. Nu hiervoor, evenmin als bij Sarasani, geen bewijs kan worden aangevoerd, stel ik er prijs op te verklaren dat ik spijt heb van het noemen van deze namen, zodat ik de belanghebbenden verzoek, deze woorden als niet uitgesproken te beschouwen. Het is niet mijn be doeling geweest iemand te kwet sen, zodat ik hiervoor mijn wel gemeende verontschuldigingen aanbied. A. G. Luijsterburg ders hebben toch gelijk gehad. Zo niet, dan blijkt dat wel bij de volgende ver kiezingen. DE VERKIEZINGEN van 1970 heb ben in schijn weinig verschuivingen te weeggebracht. In feite hebben zij toch wel duidelijke gevolgen gehad, met na me ook voor de bezetting van de wet houdersplaatsen (nu drie in getal) en voor de portefeuilleverdeling. De nieuwe raad en het nieuwe colle ge zullen de gemeentelijke koers moe ten bepalen in een stormachtige perio de. De groen-zwarte vlag zal zichtbaar moeten blijven voor jong en oud. De vorming van de jeugd in werk en vrije tijd is even belangrijk als het on derwijs; beide zijn te beschouwen als investeringen, waarvan het rendement moeilijk becijferd maar net zo moeilijk overschat kan worden. Een bloeiende muziekschool telt even hard mee als een dag per week vorming voor de leerplichtige werkende jongeren. (zie vervolg pagina 2) („manipuleren" heet dat tegenwoordig) Hij doet alsof er geen tegenstellingen tussen bestuurders en bestuurden be staan. Hij beroept zich op geschonken vertrouwen, zelfs als hij een benoemde burgemeester is. Pas op, laat je niet beetnemen! Wat is er eigenlijk aan de hand? Waar komt die achterdocht vandaan? Het zou wel eens aan onze vergeetach tigheid kunnen liggen. Ik zeg: aan onze vergeetachtigheid. Want op het ge- meentesChip heeft zowel de kapitein als de matroos er last van. De „matrozen" vergeten soms, dat zij bewust de vrijheid van de zee gekozen hebben, om er hun bestaan te vinden. Zo hebben er al eeuwen lang mensen geleefd, die de vrijheid van Texel heb- De centrale van de Texelse Electricitcits Maatschappij heeft dit jaar een produktie van 20 miljoen kWh overschreden. Dit cijfer werd bereikt op Tweede Kerstdag. De 20 miljoen staat gelijk aan de produktie van de jaren 1963 en 1964 gezamenlijk. Ook uit andere cijfers blijkt, dat de behoefte aan elektrische energie op Texel met sprongen stijgt. In de maanden juli, augustus, september, oktober en november werden ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar stijgingen gemeten van resp. 17%, 27,6%, 23%, 25,8% en 19,3 De stijging over het gehele jaar ten opzichte van 1969 bedroeg 18%, dat is de helft meer dan het stijgingspercentage, dat gemiddeld elders in het land wordt geconstateerd. maar dit facet van de groei laat zich beter beoordelen over een wat langere periode van bijv. 3 jaar omdat de stij ging van de cijfers nogal schoksgewijs verloopt. Ook in de komende jaren voorziet de TEM een belangrijke groei van de elektriciteitsbehoefte op Texel en de tijd is nabij dat de produktiemo- gelijkheden moeten worden vergroot om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Een forse stijging van de pro ductiecapaciteit betekent de centrale Door tal van oorzaiken neemt de elek triciteitsbehoefte op Texel veel sneller toe dan elders. Een versnelling in het toepassen van elektrische apparatuur in woonhuizen, winkels en boerderijen is een belangrijke oorzaak, evenals het steeds meer toepassen van elektrische energie vóór licht en kracht. Van niet geringe betekenis is ook het snel toe nemen van toerisme in de wintermaan den waardoor stroom nodig is in bun galows en andere recreatiebebouwing waar anders 's winters niets werd ge bruikt. Een rol speelt ook de toename van centrale verwarmingsinstallaties, tv-apparaten. Voor een flinke afname zorgen ook projekten als mossel verwa terplaats, NIOZ en rioolzuiveringsin- stallaties. De groei in de maximale belasting (dat is het gelijktijdig gevraagd elek trisch vermogen) geeft ten opzichte van 1969 een stijging te zien van 25,3%, na melijk van 3990 kW tot 5000 kW. Ook dit percentage gaat veruit boven het landelijk gemiddelde. De N.V. T.E.M. heeft tot dusver echter steeds aan de vraag kunnen voldoen. Genoemde ontwikkeling is overigens in overeenstemming met de prognoses die de TEM enkele jaren geleden maak te. De maximale belasting schoot iets verder door dan men had verwacht, ifUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIII^ §j Was U niet een gelukkige win- jj naar? Wel, nou kom dan op 1 j§ Nieuwjaarsmiddag, want dan 1 1 hebben wij voor iedereen een verrassing M o.a. geweldige platenbonnen en H zelfs waardebonnen voor een paar 1 H swingende schoenen. 1 Natuurlijk nog veel meer ver- §j H rassingen. Allemaal in de meest 1 swingende discotheek die in combinatie met een waterfabriek te Oudeschild zal worden gebouwd. In technisch en financieel opzicht is men geheel gereed voor het uitvoeren van deze plannen. Zodra de thans door mi nister Schut geschorste bouwvergun ning wordt vrijgegeven gaat men met grote spoed aan het werk. 1 januari za. zo. Discotheek En natuurlijk nog allemaal een g hartstikke tof nieuwjaar, want g denk er om, ook in het nieuwe g jaar weer de leuze AS JE GOGUM BENT I i Daag, tot nieuwjaarsdag. BAR - DANCING Verder iedereen een voorspoedig nieuwjaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1