Cjroen ZwartsJexeU in het 'ubbele Von Sion voor SV Texel en Kon. Texels Fanfarekorps Sint Jozefschool kan eindelijk uitbreiden ^--$£ÊSÊ& r ÉËfc'l V A Texelaar in Friesland gewond Gebouw wordt tweemaal zo groot Couveuse - kalfje mm. Tegen tuinwal gebotst ;DAG 9 JANUARI 1973 86e JAARGANG No. 8739 [ave B.V. v.h. Langeveld De Rooij Ibus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesonilaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschgat dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 6S2. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 cL per mm. excl. 4°/o BTW r VïC .:^'SS»5' -i- rfls W, ÉIHK rijdagavond werd in de Burgemees- De Koninghal door de Stichting Cul- el Werk Texel de begeerde erepen- „De Dubbele Von Sion" uitgereikt twee verenigingen: het Koninklijk els Fanfarekorps en de Sportvereni- Texel. Vice-voorzitter van de hting Cultureel Werk, de heer C. J. te, verklaarde dat er weer vele ver gingen en personen waren voorge len om in aanmerking te komen •r de trofee. „Dit is voor het bestuur er geen eenvoudige taak. Het zou ,nig moeite kosten om per jaar 10 of penningen uit te reiken, maar dit is ertijd allerminst de grondslag ge- st", aldus de heer Witte. Vervolgens hij erop dat bestuurders en leden het Texelse verenigingsleven zich ontmoedigd of ontgoocheld moesten len omdat dit jaar de eer nog niet hun vereniging te beurt viel. De r Witte meende dat de begeerte om ;repenning te verwerven in een pe- e van acht jaar van een formaat orden is dat verheugend is voor zo de verenigingen als de Stichting tureel Werk zelf. Ook dit jaar kwa- i geen personen voor het ereblijk in merking. 'n 1971 vierde het Koninklijk Texels iarekorps het 80-jarig jubileum. De pniging liet toen al duidelijk merken van de belangrijkste verenigingen Texel te zijn. Het afgelopen jaar ft het Fanfare bewezen dat zij er r volledig is", aldus de heer Witte Jiij wees erop dat weer met volledige t medewerking was verleend aan van aktiviteiten. „Vele organisaties verenigingen hebben nooit vergeefs beroep op het Fanfare gedaan", nde de vice-voorzitter. Naast deze viteiten is de vereniging ook druk g de jeugd op te leiden tot waarde- e leden van het korps. De hieraan ede aandacht begint thans resulta at te leveren, want de vereniging zich verheugen in een groeiende ngstelling. Spreker vestigde ook nog landacht op de kwalitatieve presta- van het Fanfare: „Het sluitstuk van aantal zeer goede concerten die de _niging vorig jaar heeft gegeven was leelname aan de concertwedstrijden de Algemene Nederlandse Unie van iekverenigingen te Leiden. Hieraan d deelgenomen door vijftig korpsen. Koninklijk Texels Fanfarekorps op gezamenlijk met D.E.K, uit Den rn en wist in afdeling C de meeste ten te scoren en zodoende te pro eren naar de D afdeling. De presta- vas echter nog groter dan werd ge it, want het Fanfare behaalde het jste aantal punten van het gehele tours en kwam daardoor in bezit van wisselvlag Deze prestatie straalt teens af op D.E.K. De onderschei- geldt evenwel alleen het Konink- Texel Fanfarekorps. Tevens wordt er beoogd de prestaties van het sementsorkest en de drumband te oreren", aldus de heer Witte. De zitter van de ^anfare, de heer P. De heren P. J. Koorn (foto boven) en J. M. Vroom (foto onder) nemen resp. voor het Koninklijk Texels Fanfarekorps en de Sportvereniging Texel de Dubbele Von Sion en de gelukwensen in ontvangst van vice-voorzitter C. Witte Dzn. J. Koorn, nam vervolgens de Dubbele Von Sion in ontvangst. In zijn dank woord zei hij vooral blij te zijn dat de Stichting Cultureel Werk niet vergeten was ook D.E.K. te noemen. S.V. Texel De tweede Dubbele Von Sion ging naar de Sportvereniging Texel. De heer Witte vertelde dat de vereniging, die in mei vorig jaar het zestigjarig jubileum gevierd heeft, de afgelopen jaren tal van aktiviteiten aan de dag heeft ge legd, waaronder de organisatie van de wedstrijd van eredivisieclub F.C. Gro ningen tegen het Nederlands Militair elftal, een succesvol jubileumtoernooi, een grootse verloting en bovendien een zeer geslaagde jubileumviering. Wat de prestaties van de elftallen betreft was er ook reden tot grote tevredenheid zo als de heer Witte liet blijken uit een opsomming van de posities die de elf tallen innemen tussen de clubs uit de verschillende afdelingen. Tevens ves tigde spreker de aandacht op de beker wedstrijden van de KNVB, waarin het eerste elftal ploegen uit hogere afdelin gen de baas weet te blijven. De vice- voorzitter sprak ook een waarderend woord voor alle mensen die wekelijks in de weer zijn de voetballers te vervoeren en te begeleiden, hetgeen weer een grondige organisatie met zich mee brengt. Verheugend is ook dat de ver eniging na het jubileum niet op de lau weren is gaan rusten, maar dat men be gonnen is met het verbeteren en moder niseren van kleedkamers en kantine. Dit alles gebeurt door de leden van de vereniging op vrijwillige basis, hetgeen een bewijs is dat SVT een belangrijke plaats inneemt in de harten van haar leden, aldus de heer Witte, die tenslotte wees op de groeiende belangstelling voor de vereniging en het sociaal con tact, dat de vereniging haar leden biedt. De heer J M. Vroom, die de Dubbele Von Sion voor zijn vereniging in ont vangst nam toonde zich blij verrast: „Ik had nog nooit een uitnodiging voor deze Dubbele Von Sion-uitreiking gehad. Dit jaar wel en nu krijgt SVT nog een Dub bele Von Sion ook". In totaal zijn de afgelopen acht jaar 20 Dubbele Von Sions uitgereikt, waar van 2 aan personen en 18 aan vereni gingen. Aardig programma Aan de uitreiking was een afwisse lend en soms spectaculair programma voorafgegaan waarvan de onderdelen zoals gewoonlijk weer op een gezellige wijze door de heer J. M. de Vries aan elkaar werden gepraat „Vanavond krijgt u iets te zien dat te maken heeft met cultuur. En onder cultuur verstaan we datgene wat mensen in een bepaalde maatschappij weten uit te dragen in po sitieve zin of mensen die zich in die richting ontwikkelen", aldus de heer De Vries in zijn openingswoord. De eerste attraktie was meteen al een bijzonder interessante. Het was de film „Wadden- zee-vogelland" van Jan v. d. Kam. De film won in België een eerste prijs als de beste film op het toeristische en edu catieve vlak. Het was een bijzonder boeiend geheel dat een uitstekend beeld gaf van het leven om en nabij de Wad denzee. Vooral de close-ups van ver schillende dieren spraken bijzonder aan. Imponerend waren ook de prachtige op namen van enorme hoeveelheden vogels, die de Waddenzee tot fourageergebied hebben. Het optreden van Nelleke Visser en Martha van der Slikke was een verant woorde en zeker ook positieve bijdrage. Zij sloegen een duet voor troms, geheten „Opmars der Gladiatoren" van S. Eg berts. Het geheel kwam uitstekend over, mede door de zaal die ademloos luister de naar het onheilspellende slagwerk dat de (laatste) gang naar de arena van gladiatoren tot uitdrukking bracht. In teressant en mogelijk ook stimulerend voor de vele bejaarden onder het pu bliek was ook de demonstatie van de Oudeschilder bejaardengymnastiek- groep, onder leiding van Bep v. d. Brink. De al jarenlang aktieve Jan Drijver- school uit Den Hoorn bracht dit jaar met lady-speaker Elly Boon een leuke modeshow, met modellen die op de ver schillende jaargetijden waren afge stemd en geïnspireerd. Toen de laatste mannequin het toneel verliet zette het amusementsorkest, onder leiding van de heer J. Wieten, de romantische schlager „Tanze mit mir in die Morgen" in, het geen het geheel tot een sfeervol pro grammapunt maakte. De heren A. Smidt en P. Heertjes ga ven de Waddenserenade van Henny Kok op verdienstelijke wijze ten beste. Lof voor beide blazers, maar vooral voor de heer Heertjes die onvoorbereid inviel voor de door griep verhinderde J. Hillen. De griep had nog meer mensen aan het bed gekluisterd: ongeveer 1/3 van zangvereniging Advendo moest om die reden verstek laten gaan. Dit had tot gevolg, dat de anders zo perfekt zingen de Advendogroep nu enigszins zenuw achtig op het podium verscheen, het geen soms ook te merken was aan de Zie vervolg pagina 2 HARLINGEN De Texelse pieren- handelaar A.L. werd vrijdagochtend vrij ernstig gewond toen hij in de buurt van Harlingen frontaal botste op de wagen van een Amsterdamse arts die op de lin ker weghelft was geraakt. L. kwam uit de richting Harlingen en was op weg naar de Afsluitdijk. Bij de botsing liep hii een hersenschudding en schaafwon den op, hij werd naar het ziekenhuis in Harlingen gebracht. Veel ernstiger was de arts uit Amsterdam eraan toe, even als zijn echtgenote die naar het zieken huis in Groningen moest worden ge bracht. Beide betrokken wagens werden totaal vernield. De Sint Jozefschool: verouderd Met de uitbreiding van de Sint Jozef school te Den Burg kan spoedig een be gin worden gemaakt. Door het onlangs akkoord gaan van Gedeputeerde Staten is de laatste (financiële) barrière uit de weg geruimd. Het verbouwplan is am bitieus. Het voorziet in een nieuwe vleugel, gedeeltelijk aan de Beatrixlaan gelegen waardoor de school een hoef- ijzervorm krijgt. In de nieuwbouw zijn twee lokalen van 7Vz x iVz meter geprojektccrd alsmede een zeer ruim handwerk- en handenarbeidlokaal van 7Vi x 15 meter. Verder komen er ver trekken tendienste van het personeel en de schoolarts, nieuwe toiletten voor leerlingen en personeel, bergruimte, een keuken, een kamer voor het schoolhoofd en een nieuwe aan de Beatrixlaan gele gen ingang met een zeer ruime hall die als ontmoetingsruimte dienst kan doen. Het oude gedeelte van de school zal aan de eisen des tijds worden aange past. De toiletten worden vernieuwd, in de lokalen komen wastafels. De riole ring wordt verbeterd en de nu wel erg houtrijke" ramen zullen door moderne worden vervangen. De bestaande fiet senberging verdwijnt. Het schoolplein wordt groter en er komt een nieuwe fietsenberging aan de open kant van het „hoefijzer". Als de plannen zijn uit gevoerd zal alle beschikbare bouwgrond vol zijn. Verdere uitbreiding van de school zal dan alleen nog mogelijk zijn door een extra verdieping te bouwen. Waarschijnlijk zal dit nooit nodig zijn. De prognoses wijzen eerder in de rich ting van een afnemend dan een toene mend leerlingenaantal, een gevolg van de kleiner wordende gezinnen en de langzame groei van de Texelse bevol- Slechts 16 kilogram weegt dit veel te vroeg geboren kalfje op hoeve Bloemwijkin Gerritsland. Het diertje maakt het echter uitstekend dank zij de bijzonder zorgen, die de familie Witte eraan besteedt. Op de foto ziet men de heer Joh. Witte, die het kalfje in een provisorische cou veuse plaatst. (Zie verder het be richt op het tweede blad). li», king. De Sint Jozefschool heeft jaren lang meer dan 300 leerlingen geteld; de laatste tijd zit men beneden dit getal hoewel de school nog altijd verreweg de grootste van Texel is. De eerste plannen voor de uitvoering dateren van 1963. Het plan dat nu op het punt van uitvoering staat werd door architect C. R. Alkema ontworpen in september 1969. Inmiddels zijn de in zichten en normen op het gebied van onderwijsbouw alweer gewijzigd zodat de tekeningen nog eens kritisch zullen worden bekeken alvorens ze aanbeste- dingsklaar zullen worden gemaakt. Het zal dus nog wel een paar maanden du ren alvorens de aannemer aan het werk kan, maar na tien jaar wachten heeft het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs met dat beetje extra geduld geen moeite meer. De kosten van de verbouwing zijn „of ficieel" begroot op ƒ713.000,— maar het is de vraag of het voor dit bedrag nog kan. Verouderd De oude Sint Jozefschool werd ge bouwd in de jaren dertig en vertegen woordigt typisch de stijl van die tijd: zeer degelijk, niet overdreven praktisch, een grote kap en veel hout. In de jaren vijftig werd de school tweemaal met één lokaal uitgebreid in precies dezelfde stijl. Voor de komende verbouwing heeft de architect echter bewust met het verleden gebroken. Het nieuwe gedeelte, dat eenzelfde oppervlakte zal beslaan als het oude, wordt in laagbouw uitge voerd. Het totale beeld zal wel even moeten wennen maar de architect heeft zijn best gedaan om tot een harmonisch geheel te komen. Overigens heeft de school de laatste jaren dankbaar ge bruik gemaakt van de ruime zolderver dieping want hier waren enkele noodlo- kalen. Speellecrklas Bij de onderwijsvernieuwing op Texel loopt de Sint Jozefschool voorop. Het zal dan ook niemand verbazen dat met nieuwe onderwijsmethoden rekening is gehouden in het verbouwplan. Zo zal een der toe te voegen lokalen door mid del van een makkelijk te verwijderen wand in enkele handgrepen met de er naast liggende gang kunnen worden vergroot. Dit met het oog op het speel- leerklassysteem. Als speelklas is nl. veel meer ruimte nodig dat als leerklas. Zoals onze lezers zich zullen herinneren bestaat tussen de kleuterschool Maris Stella (gelegen op een steenworp af stand en ook in beheer bij de Stichting Katholiek Onderwijs) en de Sint Jozef school een hechte samenwerking. Het zou zeer in het belang van het onder wijs zijn als een dergelijke samenwer king zich ook tot andere scholen zou uitstrekken. Andere goedkeuringen Gelijk met de goedkeuring van de uit breiding van de Sint Jozefschool zijn Gedeputeerde Staten ook akkoord ge gaan met de uitbreiding van de kleu terschool te Oudeschild (ƒ91.590,en de nieuwbouw voor de CVO-kleuter- school te Den Burg (ƒ187.400,Laatst genoemd bedrag is een oude raming die nog zal moeten worden herzien. Dit her ziene bedrag zal ook weer ter goedkeu ring aan G.S. moeten worden voorge legd, maar verwacht wordt dat hiermee geen ernstig tijdverlies gepaard zal gaan. OOST Vrijdagochtend botste de uit Oosterend afkomstige F.M. met zijn stationcar tegen de tuinwal van de Oosterweg. Oorzaak was een met 600 kg zand geladen aanhangwagentje, dat de stationcar bij het nemen van een bocht van de (gladde) weg drukte. De auto liep beschadigingen op aan het achter- spatbord en de balk van de trekhaak brak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1