(jroen e^warL-Jexels in het hart- Natuurbeschermers sleutelden aan plan buitengebied De Spyker TAXI 2323 -Olie- en aardgasexploratie moet verboden worden iinderlijke sportvliegerij aan banden leggen 3132 tti mmm wowrjl TAXI zittend ziekenvervoer (02220) Martien van de Wetering mmm. Weer vragen in de kamer over 99 woningen Verloting Zusterkring bracht ƒ1.000,op Diavertoning voor bejaarden Oudescbild Oosterenders blijft niet thuis WILHELMINALAAN 4-6 DAG 12 JANUARI 1973 86e JAARGANG No 8740 ;jve B.V. v.h. Langcvcld De Roo(j bus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den lel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -{- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW In het bestemmingsplan voor het buitengebied worden meerdere, soms tegen- trijdige belangen gediend. Dat dit bij de hoorzittingen over dit plan duidelijk ïaar voren zou komen, was uiteraard te verwachten. Nadat dinsdagavond in )e Cocksdorp hoofdzakelijk de agrariërs aan het woord waren geweest en zich laarbij niet erg gelukkig hadden getoond met de op landschaps- en natuur- >ehoud gerichte maatregelen, kwamen woensdagmiddag in het raadhuis de ïatuurbdschermcrs aan bod. Zij kwamen met een aantal voorstellen om het latuur- en landschapsbcschermende effekt van het plan nog verder te verbe- eren. Meerdere ideeën leken voor inwilliging vatbaar en het ziet er dan ook ïaar uit dat het plan enige wijzigingen zal ondergaan. Aanwezig waren o.m. ertegenwoordigingen van de Werkgroep Landschapszorg Texel, Staatsbos- icheer, ^Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, de Provinciale Planologische )ienst en de heer G. J. de Haan. De heer A. J. Dijksen, namens de rkgroep Landschapszorg, vond het gewenst dat in het plan de strengst schermde gebieden zonder overgang mzen aan de minst beschermde gebie- n Hij doelde op het agrarisch pro- ktiegebied Eierland dat aan de Sluf- ten De Muy grenst. Hij wilde daarom i strook Eierland tot bufferzone ge takt zien. In de agrarische gebieden verschillende landschapswaarde nnen de boeren wat de bebouwing treft overal praktisch even vrij hun 1^ ng gaan. De heer Dijksen pleitte voor ferentiatie: strengere voorwaarden in landschappelijke waardevolle gebie- [n. Onjuist vond hij het dat op de nkaart tal van natuurmonumenten :t als zodanig zijn aangegeven. Ge- st worden o.a. Dc Petten, 't Stoar, 't ttikofers Mieland, de Schans, bos van •stergeest, 't Mientje en het poldertje ssenaar. Onjuist was het ook dat de jle duin- en strandstrook als „duin en and" zijn bestemd, zonder onder- eid te maken tussen het drukbe- htc en „onkwetsbare" badstrand en jv. de zeer kwetsbare Muy, Slufter, •sterduinen, Horspolders, Mokbaai Dat zou de inkonsekwentie kunnen houden dat voor de terreinen van Na- rmonumenten wel beperkingen gel- in en voor de terreinen van de Staat lofdzakelijk in de westelijke duin- ook) niet. Oostkust-recreatie Jet Recreatiebasisplan veroordeelt jrsnippering en willekeurig situeren in recreatieterreinen over het eiland, nnelijk wordt deze opvatting in het twerp plan buitengebied niet gedeeld, tuige het feit dat Ceres, het terrein elman, het terrein bij Zeeburg, het rein bij Oosterend en een stuk P.H.- lder een recreatiebestemming hebben kregen. De heer Dijksen liet er geen jfel over bestaan dat de werkgroep ze bestemmingen betreurt. Hetzelfde Idt voor de beperkte recreatiemoge- kheden die de plannenmakers op 'erderijen mogelijk achten. Geen goed >ord was er voor het voornemen om lapenboeten een recreatiebestemming geven: „Een penetratie van zomer- mingen in het landschap met zonne- lermen, waslijnen en auto's, stelt u h dat eens voor". De bestemmings- annen voor de kernen en de recreatie- bieden vallen buiten het plan buiten- bied. De werkgroep Landschapszorg frdt de „witte vlek" die gevormd irdt door het bestemmingsplan Ever ekoog echter wel erg groot en zou (ze graag aan het landelijk gebied toe- fvoegd willen zien, met een agrarische (stemming. Bedenkingen werden ook (Uit tegen het gebied met recreatieve (Stemming (maar zonder nadere uit- ?rking) bij De Cocksdorp. Verder had heer Dijksen gemerkt dat van het nrmfmnnniiiiniiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiifiiiiiiiimiinimnuuuiiniiBmiflfmniiTTfi voorontwerp twee versies bestaan; hij liet zich daarover afkeurend uit. Uit het antwoord van de heren Blokzijl en Os kam bleek dat inderdaad sprake is van twee drukken die niet geheel identiek zijn. Toen de eerste oplaag was uitver kocht, werd een tweede druk verspreid waarin korrekties voorkomen maar deze zijn niet van betekenende aard. Verder werd door de heer Blokzijl naar voren gebracht dat differentiatie van bouw mogelijkheden in de agrarische bouw percelen bewust is verkneden. Men wilde alle boeren zoveel mogelijk dezelfde ontplooiingsmogelijkheden geven, niet in de laatste plaats in verband met de financiële konsekwenties die aan ern stige beperkingen in bepaalde gebieden verbonden zouden kunnen zijn. Maar als het struktuurplan is uitgekomen zal na dere precisiering van wat mag en niet mag wellicht toch gewenst zijn. Dat Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat in „hun" duinen volledige vrijheid van handelen zouden hebben, werd ontkend. Ceres De recreatieve bestemming voor Ce res, terrein Zielman, Zeeburg etc. is na drukkelijk op verzoek van B en W. in het ontwerpplan opgenomen. De hotel- bouw in Ceres is destijds wel afgewezen maar de bezwaren golden toen het sto rende effekt van het gebouw in de om geving; het is niet gebleken dat tegen een recreatiebestemming van Ceres op zichzelf bezwaar bestaat. Een eenvou dig vissershotelletje zou eventueel denkbaar zijn. De andere plannen aan de oostkant van het eiland zijn in ieder geval verantwoord, omdat ze voldoen aan de gestelde criteria. Bij het toelaten van recreatie op boerderijen zal de no dige zorgvuldigheid moeten worden be tracht. Caravans zijn niet toegestaan, wel een zeer beperkt aantal tenten on der voorwaarde dat voor behoorlijke be planting wordt gezorgd. Wie voor het behoud van schapenboeten een betere oplossing weet, moet het maar zeggen. Bezwaren tegen de omvang van het plan Everstekoog kunnen ter tafel wor den gebracht als dat plan aan de orde komt. Het gebied bij De Cocksdorp (bos- recreatie) betreft een globale bestem ming die door B. en W. nader uitge werkt kan worden. Deze nadere uitwer king komt als op zichzelf staand plan ter visie en er kan dan bezwaar tegen worden gemaakt. De wet op de ruimte lijke ordening gebiedt dat niet méér wordt uitgewerkt, dan strikt noodzake lijk is. De heer Blokzijl was zonder meer tegen een bufferzone in polder Eierland. De polder is geen natuurge bied; het zou onjuist zijn dan toch deze status toe te kennen. Namens de Waddenvereniging liet drs. P. A. W. J. de Wilde weten de door Landschapszorg naar voren gebrachte bezwaren te delen. Verder achtte hij het noodzakelijk dat voor heel Texel wordt verboden olie- en aardgasexploratie te bedrijven. Sportvliegers Volgens het ontwerpplan krijgt het vliegveld Texel alle gelegenheid zich te ontwikkelen. Het is o.m. mogelijk er di verse voor de luchtvaart van belang zijnde ambachtelijke en industriële be drijfsruimte te vestigen. De Waddenver eniging is tegen uitbreiding van de sportvliegerij op Texel gezien de hinder in de rust- en natuurgebieden. Aan het vliegen boven Texel dienen voorwaar den te worden gesteld. Van het amfi bisch oefenkamp Texel (De Mok) wil de Wadden vereniging ook graag af. In ie der geval werd het onjuist geacht het militaire kamp in het plan op te nemen inclusief de mogelijkheid om gebouwen Opnieuw zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning inzake de moeilijkheden met de 99 woningen in Den Burg (Lieuwstraat, Tjakkerstraat, Bernhardlaan). De ka merleden Kombrink, Schaefer en Kosto, allen PvdA, dienden maandag de vol gende vragen in: 1. Kan de Minister mededelen in welk opzicht bij de bouw van woningen in Zuid Oost Den Burg te Texel van het bestek is afgeweken en welke inlich tingen door hem daarover aan de ge meente Texel zijn gevraagd? Welk antwoord heeft de Minister ontvangen? 2. Kan de Minister mededelen wat de bevindingen zijn van het onderzoek naar de gehorigheid? 3. Kan de Minister mededelen welke maatregelen worden overwogen om de gekonstateerde tekortkomingen alsnog op te heffen en welke konse kwenties daaraan eventueel voor de huurders verbonden kunnen zijn? Op welke termijn zullen deze maat regelen worden getroffen? 4. Is de Minister bereid te bevorderen dat met de direktbetrokkenen, de huurders, overleg wordt gepleegd over de te treffen voorzieningen en wil hij deze huurders uitvoerig over de stand van zaken informeren? OUDESCHILD De onlangs door de Hervormde zusterkring georganiseerde verloting ten bate van de verwarming van de kerk heeft netto ƒ1.000,opge bracht. De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden. De prijzen zijn bij de winnaars thuisbezorgd. OUDESCHILD De afdeling Oude- schild van de Bejaardenbond houdt dinsdagmiddag 16 januari, aanvang drie uur, de jaarvergadering in het dorps huis 't Skiltje. Na het huishoudelijke gedeelte zullen door mevrouw A. Ties- sen-Spaans dia's worden vertoond. A& Bh»»m lann b.iun ••rastwuaiWifJaM 4* riOhl> yt? Vrijdagavond (heden) wordt in het dorpshuis De Bijenkorf de hoorzitting gehouden over het ontwerp bestem mingsplan beschermd dorpsgezicht Oos terend. Dit plan is voor de Oosteren ders die wonen binnen het beschermd dorpsgezicht, maar ook in de zone er omheen van ingrijpende betekenis. Ge zien de vérstrekkende konsekwenties die aan eventuele uitvoering van dit plan verbonden zijn, is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk Oosterenders op de hoorzitting aanwe zig zijn. De dorpscommissie roept dan ook een ieder op vrijdag niet thuis te blijven. Dorpscommissie Oosterend geven zien ten opzichte van NAP. An ders kan niet beoordeeld worden in hoe verre het gebouw in de omgeving domi neert. Toegezegd werd dat getracht zal worden aan een en ander tegemoet te komen. X Het wordt vast gezellig in vrijdag en zaterdag. tot tien meter hoogte neer te zetten. Tal van kleinere natuurmonumenten zijn op Texel onvoldoende levensvatbaar, om dat ze worden ingesloten door land bouwgebied waarin alles mag. In het bestemmingsplan dienen bufferstroken te worden opgenomen, zodat grotere complexen ontstaan. Met de in het plan ingebouwde flexabiliteit moet men voorzichtig zijn. Het plan is slechts tien jaar geldig; het zou jammer zijn als de boel in die tijd wordt verknoeid. Het is beter de ontwikkelingen op een laag pitje te zetten, ook al met het oog op de kans dat Texel landschapspark wordt. Daarom moet ook niet worden toege staan dat de aan de agrariërs toegewe zen bouwpercelen van één hectare, wor den volgebouwd. Voor dat laatste hoeft men niet bang te zijn, aldus Ir. Blokzijl. De boeren zou den het niet eens kunnen. Als de na tuurreservaten te klein worden gevon den, moeten de eigenaars zorgen dat ze er grond bijkrijgen. Men wil beslist geen rekening houden met 'n eventueel land schapspark. De heer Blokzijl zei met de landschapsparkgedachte helemaal niet gelukkig te zijn. Landschapsbehoud moet in het geheel worden geïntegreerd. Het zonder meer begrenzen van een ge bied waar alles gekonserveerd moet worden is afkeurenswaardig. De heer Bergman voelde weinig voor een olie- en aardgasexploitatieverbod voor heel Texel, wél voor de natuurgebieden. Het vliegveld hebben de plannenmakers als een gegeven aanvaard en er de normale ontplooiingskansen aan geboden om le vensvatbaar te kunnen blijven. Dat •geldt ook voor het amfibisch oefenkamp en de camping Loodsmansduin. De heer De Blok zei dat B. en W best de bestemming kunnen wijzigen als men van mening is dat bepaalde zaken niet meer in het duin thuishoren .Men ver andert toch ook een agrarische bestem ming ten behoeve van de decreatie? In dit geval w i 1 men het alleen niet. Ir. Pfeiffer van Staatsbosbeheer be treurde dat men Ceres een recreatiebe stemming wil geven. Het ontwerpen van het plan was een mooie gelegenheid ge weest om de natuurwetenschappelijke waarde van het poldertje te erkennen. Ook de heer Pfeiffer had bezwaar tegen het onder de noemer „duin en strand" brengen van de duinstrook die zulke uiteenlopende funkties heeft. Spreker vond voorts dat het gebruik van het strand in het plan geregeld zou moeten worden o.a. met betrekking tot de con- sumptiegelegenheden aan het eind van de strandslagen. Vliegtroggen In de eendekooien wordt veel hinder ondervonden van laag overkomende Het is prettig wonen in het fraaie buiten gebied van Texel. Het gemeentebestuur is echter van mening dat burgerbouw hier niet thuishoort en het nieuwe bestem mingsplan zal deze bouw dan ook moeten verbieden. Tot dusver heeft deze ..beper king" nog nauwelijks weerstand opge roepen. Alleen in Den Hoorn had een vragensteller er moeite mee dat de ge meente de boer. die zijn AOW-jaren in een woning bij zijn boerderij wil door brengen, ,,naar Den Burg schopt". vliegtuigen De heer Pfeiffer pleitte daarom voor het vaststellen van „vlieg troggen" (gebieden waarboven geen vliegtuigen mogen komen of een bepaal de minimumhoogte moeten aanhouden) bij eendekooien en andere kwetsbare gebieden. Het bestemmingsplan biedt die mogelijkheid. Volgens de letter van het ontwerp-plan zou Staatsbosbeheer zijn eigen bos niet mogen onderhouden. Ir. Pfeiffer zou graag de vrijheid hou den om dit onderhoud wèl te plegen. Onjuist vond Ir. Pfeiffer het verbod om duingebied agrarisch te gebruiken. Het weiden van schapen in de duinen kan nl. in het belang zijn van het natuur beheer. Ir. Blokzijl zei bereid te zijn de ver schillende natuurmonumenten in de duinstrook alsnog in het plan op te ne men Staatsbosbeheer zal ook zijn be drijf in het bos kunnen uitoefenen en het regelen van de vlieghoogte boven eendekooien (voor vliegtuigen, niet voor eenden!) is zeer wel mogelijk. Ook het artikel inzake het gebruik van het strand zal nader worden bekeken en zonodig gewijzigd. Het gemeentebestuur voelt niets voor de bestemming natuur monumenten voor het poldertje Ceres. Hier is sprake van een duidelijk ver schil van mening. Olie en aardgas Misschien komt er ook een verbod voor olie- en aardgasexploratie op heel Texel. Namens de Waddenvereniging werd nl. betoogd dat het er niet zoveel toe doet of boringen worden verricht in een natuurgebied of daarbuiten. Er zijn altijd gevolgen voor het gehele gebied De heer Bergman „Misschien komen wij ook tot die konklusie". Vlieland en Terscheling kennen reeds een totaal ex ploratieverbod. De heer De Wilde vroeg de voorgeno men vliegtroggen ook af te kondigen voor de Muy en de Schorren. Hier wordt veel hinder van vliegtuigen on dervonden. De heer G. J. de Haan merk te op dat de plankaart de ondergrond niet laat zien, waardoor het moeilijk is zich te oriënteren. De Haan wilde ook de toegestane hoogte van gebouwen in de duinstrook (paviljoens e.d.) aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1