Cjrocn ZwartsJèxels in het hart-, 'Guurtje Jacoba' kreeg grotere opvolgster iïmliga tracht Texelaars tot ioscoopbezoekers te maken vol king Texel groeide Hhaar 11.810 inwoners I IJsclub Oost gaat schaatsen in Alkmaar Contactcommissie houdt voorlichtingsochtend over plan buitengebied Bejaarden genoten van lezing van Mevr. Tiessen Mevr. Hoogenbosch legde voorzittershamer neer Aktiecomité Eierland roept op tot rattenbestrijding Contributie V.V.V. Jongeman (22) in auto verdronken 86e JAARGANG No. 8743 AG 23 JANUARI 1973 re B.V. vJi. Langeveld De Rooü L - Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesonüaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrgdags Bank: Nederl. Middenstan dsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -J- 50 ct. incasso; los 25 ct Advert. 23 ct per mm. excl. 4% BTW Vrijdagmiddag liep de nieuwe Guurtje Jacoba" van J. C. Rab N.V. voor het eerst de haven van Oudeschild binnen, geladen met 600 ton grind uit België heer C. Witte Dzn., waarnemend ►♦fzitter van de Stichting Cultureel k Texel heeft donderdagavond de lse filmliga geïnstalleerd. Zoals be- zal de liga trachten het bezoek het City-theater te stimuleren door organiseren van waardevolle film den (op doordeweekse dagen), •voor dan op bijzondere wijze pro- inda wordt gemaakt. Welke tactiek iga hierbij gaat volgen, staat nog vast. De filmliga is onafhankelijk volkomen vrij in het kiezen van maar de stichting Cultureel Werk aarschijnlijk wel een risicogarantie exploitatie van het City-theater de laatste jaren veel te iwensen Als het bezoek niet toeneemt, zal iheater binnen afzienbare tijd moe- vorden gesloten. Dat zou betekenen Texel geen bioscoop meer heeft, ?en toch wel een ernstig verlies zou Het dagelijks bestuur van de Stich- Cultureel Werk is daarom met het van de filmliga gekomen, uiteraard luw overleg met de eigenaresse van hty-theater, mej. R. Pen. Verschil- organisaties zijn ingegaan op het >ek iemand in de liga zitting te nemen. Hierdoor ontstaat binding een breed publiek, hetgeen bij het »n van propaganda voor het bios- >ezoek van doorslaggevende bete kan zijn. In het verleden zijn meer ïgen gedaan om het bioscoopbezoek ïvorderen, maar deze zijn meestal 'inanciële redenen mislukt. Deze staat de Stichting Cultureel Werk »r het initiatief. De heer Witte zei r, dat dit niet betekent dat zonder geld beschikbaar wordt gesteld. ,ent gestreefd te worden naar slui- exploitatie. Discussie het van start gaan van de filmliga ri de filmvoorstellingen, die nu voor ormingscentrum „Textant" worden ren, worden gestaakt. De Textant- kunnen voortaan de liga-voor- igen bezoeken. Getracht zal wor- ïa afloop van de voorstellingen s een bijeenkomst in gezellige sfeer 'leggen. Daarbij zal over de ver- Ie film worden nagepraat. Daarbij ereen welkom. de filmliga hebben zitting de da- J. van Trigt-Bachhofner (Nutsde- ment) en A. v.d. Eijk-Bierens jjrkoepeling), alsmede de heren A. er (Vormingscentrum), A. W. F. irdenburg (Texels Theologen Con- D. Bakker (Raad van Vakcen- l), W. Rienks (Onderwijs). ƒ5J k0er G. A. Oskam raadde de liga l «mor een dagelijks bestuur te zor- _3ij het samenstellen van statuten 1^n huishoudelijk reglement wil de 1 »ing Cultureel Werk gaarne assis- m Zo spoedig mogelijk zal men zich cs |^e vraag moeten buigen of de liga 'enbasis zal gaan werken, een el- [ebruikelijke methode. Leden be- slechts een klein bedrag, maar n ook als ze de films niet altijd een een belangrijke financiële Mogelijk zullen ook de standsor ties nog in de liga worden afge- 31 december j.l. telde Texel 11.810 iiiers. Dat betekent, dat er in een es i 29 Texelaars zijn bijgekomen. De p bestond uit een geboorteoverschot 96 en een vestigingsoverschot van «rsouen. jfc Texel werden in het afgelopen [0 jongens en 103 meisjes geboren, dus 173 kinderen. Voor 1971 be- 'n deze cijfers resp. 95, 89 en 184. -n goed beeld te krijgen is het )ok de geboorten mee te rekenen iinderen, die in Den Helder (zie- ^f andere plaatsen werden gebo- £iaar in feite op Texel thuishoren, ijl één kind dat hier werd geboren, elders thuishoort, moet worden 'kken. Men komt dan op een to ft tal geboorten van 204 (in 1971 «.aarvan 117 (101) meisjes en 87 'eiwjongens. «overleden 108 (103) Texelaars, wan 50 (45) vrouwen en 58 (48) Bsn. Uit vergelijking van het aantal jirten en het aantal sterfgevallen «net geboorteoverschot: 96 (116). "Waren 444 (556) ingekomen en 411 «vertrokken personen. Een vesfci- ©verschot dus van '33 (67) personen, leverden 108 (111) huwelijken vol- ©n. In vier gevallen was een der ©rs een buitenlander. Het ging om «ft uit Oostenrijk, Engeland, Ikrijk en de Verenigde Arabische ©hek. Er werden 11 (10) echtschei- uitgesproken. OUDESCHILD J. C. Rab, in bouw materialen en brandstoffen b.v., heeft een groter schip aangeschaft ter ver vanging van de Guurtje Jacoba, die on langs werd verkocht aan de heer E. Bais. De nieuwe Guurtje Jacoba meet 630 ton (het vorige schip 286 ton) en zal worden gebruikt voor het aanvoeren van zand en grind. Het vaartuig is 55 meter lang (de vorige 41 meter) en kan 700 ton zand of grind laden. Het is een open schip, wat personeelsbesparend is bij het lossen. De Guurtje Jacoba II is zes jaar oud en werd overgenomen van de aanne mingsmaatschappij Van Vliet uit Am sterdam, die het schip gebruikte voor zandtransport vanuit het IJsselmeer naar Amsterdam. Het aanbod van Van Vliet kwam als geroepen, want Rab keek al jaren uit naar een schip met een laadvermogen van 600 k 700 ton. Nieuwbouw zou te kostbaar worden (rond één miljoen) en kwam daardoor niet in aanmerking. Bij het transport van zand en grind zijn lage exploitatie- OOSTEREND De «winter is al een heel eind gevorderd, maar vorst van be tekenis is er nog niet geweest. Dat is jammer voor de schaatsliefhebbers, die dan ook beslist niet blij zijn met de ge dachte, dat het over acht weken alweer lente is. De IJsclub Oost wil echter toch een aantal mensen gelegenheid bieden de gladde ijzers uit het vet te halen en wel op zaterdag 3 februari a.s. Bij vol doende belangstelling rijdt dan een AOT-bus naar Alkmaar, naar de kunst ijsbaan aldaar. De ijsbaan is geopend van 14.00 tot 16.30 uur, zodat de bus om 12.15 uur van Oosterend vertrekt en men weer terugkeert met de boot van 17.30 uur uit Den Helder. De totale kos ten (entree ijsbaan, boot en bus) bedra gen ƒ10,Liefhebbers worden ver zocht zich zo spoedig mogelijk op te ge ven bij de heer A. Kalis, Mulderstraat 13, telefoon (02223) 414. De kosten die nen tegelijk met de opgave te worden voldaan. Op de foto de naar Den Burg gesleepte auto, nadat deze door de politie was on derzocht. kosten van het schip van zeer groot be lang, aangezien de kosten van het op zichzelf zeer goedkope zand en grind praktisch geheel door de transportkos ten worden bepaald. Rab kan nu aan merkelijk méér vervoeren tegen onge veer dezelfde kosten. Ook schipper A Duizendstra en zijn gezin zijn bijzonder ingenomen met de nieuwe aanwinst, niet in de laatste plaats omdat de ak- kommodatie voor de schippersfamilie aanmerkelijk ruimer en fraaier is dan op het vonge 13 jaar oude schip. De tweede Guurtje Jacoba is uitgerust met een Kromhoutmotor van 325 pk bij 1800 toeren. In tegenstelling tot het vorige schip is de nieuwe aanwinst uitgerust met radar en marifoon, waardoor voort durend contact met het hoofdkantoor op Texel mogelijk is. Donderdagochtend a.s., aanvang 9.45 uur in hotel „De Lindeboom-Texel" te Burg, houdt de contactcommissie van de standsorganisaties een voorlichtings bijeenkomst over het bestemmingsplan buitengebied. Hoewel de agrariërs op de hoorzittingen en via de krant reeds veel kennis hebben kunnen opdoen over het plan, wordt deze extra bijeienkomst (be doeld voor leden van de drie landbouw organisaties en Bloembollencultuur) toch noodzakelijk geacht. Tijdens de bijeenkomst zullen de he ren J. Th. Keizers en Ir. Vollebregt, beiden van het Landbouwschap, het plan toelichten en er hun mening over geven. Die mening is vooral interessant omdat beide heren zich ook verdiept hebben in bestemmingsplannen van an dere gemeenten en derhalve een verge lijking kunnen maken. De Contactcom missie rekent op grote opkomst. Er zal ruimschoots gelegenheid worden gebo den tot het stellen van vragen. OUDESCHILD Vorige week werd in 't Skiltje te Oudeschild de jaarver gadering gehouden van de afdeling Oudeschild van de Algemene Bond van Bejaarden. Na de vergadering werden door mevr. A. Tiessen-Spaans dia's ver toond over Zuid-Afrika, hetgeen door de aanwezigen met grote aandacht ge volgd werd. De heer A de Vries over handigde als dank een bijdrage als te gemoetkoming in de kosten. Tijdens de vergadering bleek dat het aantal leden in 1972 gestegen was van 118 naar 151. Overleden waren de heer Bekker en mevr. Kaan. Tevens werd meegedeeld, dat de heer M. Bos zitting heeft verkregen in het rayonbestuur van Noord-Holland-noord. Uit het verslag van de penningmees ter bleek dat de afdeling Oudeschild over een positief saldo van ƒ341,55 be schikte. Bij de bestuursverkiezing werd de heer M. Bos tot voorzitter gekozen. De heer De Vries had voor de verkie zingen laten weten om gezondheidsre denen niet meer het voorzitterschap op zich te willen nemen. Hij zal echter wel bestuurslid blijven. Katholiek Vrouwengilde Mevrouw Hoogenbosch-Hin heeft na drie jaar afscheid genomen als voorzit ster van het Katholiek Vrouwengilde Texel. Tijdens de bijeenkomst van vo rige week legde zij de voorzittershamer neer. Als opvolgster werd gekozen mevr. D. Boogaard-Witte, die haar be noeming aarzelend aannam. Ze beloofde echter te zullen trachten haar voor gangster te evenaren. Tot haar zei ze: Het spijt ons dat u aftreedt, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. We hebben altijd prettig samengewerkt. U was een goede voorzitster, die altijd aanwezig was en vol zorg, dat alles goed voor elkaar kwam. Na de hoop uitge sproken te hebben, dat mevrouw Hoo genbosch een trouw bezoekster van de Gilde-avonden zou blijven, overhandig de ze namens de vereniging een ge schenk als blijk van dank. Het aktiecomité Eierland heeft de be volking van de Eierlandse polder en De Eendracht opgeroepen aktief mee te doen aan bestrijding van ratten. Onder het bekende motto „Ratten gezien? Verdelg ze!" hebben de inwoners een brief gehad, waarin wordt gewezen op het feit, dat in Eierland steeds meer ratten voorkomen. Zelfs wordt gespro ken van een plaag. In overleg met de gemeente helbben drie bewoners van de polders zich be reid verklaard een voorraad bestrij dingsmiddelen op te slaan. Door het aanleggen van deze drie depóts hoopt men tegemoet te komen aan de wense lijkheid dicht bij huis terecht te kunnen als men aktief tot bestrijding wil over gaan. De adressen waar de middelen kunnen worden afgehaald zijn: J. C. Graaf, Postweg C 34a; K. Roeper, Oor- sprongweg C 41, en J. N. Witte, ,,'s-Her- togenbosch". Nadere inlichtingen over de rattenbestrijding kan men desge wenst inwinnen bij het secretariaat van het aktiecomité Vuurtorenweg C 71, tel. (02222) 385. Aan bestrijding van ratten zijn geen kosten verbonden. Om van het gewenste effekt verzekerd te kunnen zijn ,is het nodig dat men zich bij het uitleggen van het vergif stipt houdt aan de handleiding die men krijgt uitge reikt. vaardigd. In de vergadering van Cultu reel Werk is daarop aangedrongen om een eenzijdig beeld te voorkomen. Een moeilijkheid is dat de standsorganisa ties geen overkoepelend orgaan kennen, maar daar zal wel een oplossing voor gevonden kunnen worden. (De stands- organisaties hebben samen met Bloem bollencultuur een gezamenlijke contact commissie Red Hoeveel films in liga-verband zullen worden gedraaid, staat nog niet vast en ook is nog niet uitgemaakt, wanneer men van start zal gaan. Het eerste jaar zal als experiment worden beschouwd. Verwacht wordt dat in de zomer geen behoefte aan de liga films zal bestaan. In die periode krijgt het City-theater een andere impuls in de vorm van dia-vertoningen op maan dag en woensdag. Zoals bekend gaat het om dia-series die door het Texels Mu seum zullen worden samengesteld en die met illustratief geluid doorlopend zullen worden vertoond. Toeschouwers zijn een bescheiden entree verschuldigd, maar kunnen zich op deze wijze een interessante indruk van Texel vormen. Door een betreurenswaardig misver stand en een samenloop van omstandig heden is er in het artikel over de be groting van de VVV Texel een ernstige onjuistheid ontstaan. Er wordt n.l. gesproken over een ver hoging van de basis-contributie met 5°/o, terwijl het beddengeld ongewijzigd zou kunnen blijven. In de bestuursvergade ring is echter besloten, de ledenverga ring de volgende verhoging voor te stellen hotels, pensions en logies/ontbijt van ƒ9,naar ƒ9,50 per bed gemeubileerde huizen en bungalows t/m 4 personen van 35,naar 36,75 van 5 t/m 7 pers. van 50,naar 52,50 8 pers. en meer, van ƒ60,naar 63, vakantiehuisjes en caravans t/m 4 personen, van 25,naar 26,25 van 5 t/m 7 pers. van 35,naar 36,75 8 pers. en meer, van 45,naar 47,25 Camping/kampeerschuur, per slaap plaats, van ƒ1,25 naar ƒ1,40 Jeugdhotels v. ƒ3,85 naar ƒ4,per bed Verhoging van de middenstandsbijdrage met 5°/o. De basiscontributie blijft ongewijzigd. Deze verhoging komt over de gehele linie neer op ca. 5°/o. Het bestuur acht deze verhoging nodig ter compensatie van de stijging van het kostenpeil in 1972, dat ca. 8°/o bedroeg. V.V.V. Texel. OUDESCHILD In de nacht van za terdag op zondag omstreeks half vier is de 22-jarige kottervisser Casper M. Tuinder uit Oudeschild met zijn auto in de sloot van de Schilderweg gereden en verdronken. De jongeman, die uit de richting Den Burg kwam, raakte in de bocht bij de zuivelfabriek in een slip, mogelijk door gladheid, en kwam tach tig meter verder in de rechts van de weg gelegen diepe sloot terecht. De jongens heeft geen kans gezien uit de op 't dak liggende wagen te ko men. Het is mogelijk, dat het slacht offers door de klap bewusteloos is ge raakt en zelfs geen pogingen heeft kun nen doen om zijn leven te redden. Meer dan twee uur later werd de wagen ont dekt door voorbijgangers. Met behulp van een zaklamp hebben deze de diep in het water liggende en vrij zwaar be schadigde BMW nog onderzocht, maar daarbij werd niet ontdekt dat er zich een lichaam in bevond. Dat bleek pas tegen half twaalf zondagochtend, toen de politie werd verwittigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1