(fro en '^wartsjexeh in het harL, Weinig informatie op commune-avond EMK mag 10ha blijven exploiteren VO-uitvoering werd afwisselende show Persleiding naar De Cocksdorp Spreker Hans Koch onttrok zich aan behoorlijke beantwoording ïugd komt met iigeiT uitvoering „De meid" zaterdagavond in dorpshuis „De Bijenkorf" Aanrijding op de Georgiëweg Dia-lezing voor „De Kiekendief" Verkeerszuil geveld Meisje door vrachtwagen aangereden VERSE MOSSELEN Monica, Oscar Benton en The Oscar Benton Blues Band -e B.V. v.h. Langeveld Dc Rooij is 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8745 G 30 JANUARI 1973 Verschijnt Hinsdaga en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feiscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct per mm. cxcl. 4%> BTW tie die de lof van het publiek beslist verdiende. De charleston bleek inder daad de charleston, kompleet met een oude ruisende dixieland grammofoon plaat. De dames lieten in leuke kos tuums zien hoe men vroeger danste. Onderdeel 12, de openbare les van de dames begon op de zelfde wijze als des tijds in De Cocksdorp. Daarna sprongen de dames in een dermate hoog tempo over het paard dat men zich terecht kon afvragen of het er tijdens de nor male, „niet openbare", lessen ook zo toeging. Het liep goed af. Lichtinstallatie Pop Corn was weer een moderne dans van de ritmische groep. Het werd iets minder pittig gebracht <jlan de beat- dans voor de paiize, maar het publiek waardeerde het tweede optreden van de groep evenzeer. Mimtramp was het laat ste optreden van de meisjes tussen 12 en 15 jaar en de Oosterse dans besloot het hele programma. In het laatste onder deel bracht men opnieuw een leuke show met mooie kostuums. Tot slot be dankte voorzitter G. de Jong voor alle medewerking; de herenleden waren in hun vrije tijd bijzonder hulpvaardig ge weest en de Stichting Kultureel Werk had voor het eerst de lichtinstallatie van de Burgemeester De Koninghal uit geleend. Alles had bijgedragen tot een drie uur durende vrolijke avond in „De Bijenkorf". OOSTEREND De Hoornder toneel vereniging „De Vriendenkring" geeft zaterdagavond a.s. een herhaling van het successtuk „De Meid" van Herman Heijermans in het dorpshuis „De Bij enkorf" te Oosterend. Kaarten (ƒ2,-) zijn verkrijgbaar bij meVrouw Oosterhof (telefoon 02223-605) en - voor zover niet uitverkocht - 's avonds aan de zaal. Op de Georgiëweg bij Den Burg deed zich donderdagmiddag tegen twee uur een aanrijding voor, waarbij een perso nenauto uit Rijswijk een vrachtauto van de Gebr. Schoorl van achteren ramde. De chauffeur van de vrachtauto wilde linksaf slaan en had daartooe richting aangegeven De met hoge snelheid ach terop komende Rijswijkse automobilist zag dat te laat om een aanrijding te kunnen vermijden. Niemand werd ge wond; ook de materiele schade was niet bijzonder groot. Vrijdagavond a.s., aanvang 20.00 uur, wordt in het Doopsgezind vergader lokaal aan de Kogerstraat een dia-lezing gegeven voor leden van de fotoclub „De Kiekendief". De lezing wordt verzorgd door de heer J. Degreef van Orwo-foto n.v. uit Hilversum. Verder wordt les 3a van de bondscursus vertoond. De vol gende clubavond van De Kiekendief wordt gehouden op 2 maart. De Exploitatiemaatschappij De Krim mag de gemeentelijke tien hectare van het bestemmingsplan De Krim blijven exploiteren. Onduidelijkheid daarover ontstond toen op 24 november j.l. de Jonge Ondernemersorganisatie beroep instelde hij de Kroon tegen het besluit van GS tot goedkeuring van het be stemmingsplan De Krim. Zoals bekend werd daarbij het plangedeelte van 10 ha. uitgezonderd, dat sinds 1970 als camping wordt geëxploiteerd. Niette min bestond de vrees dat de Kroon- procedure ook voor dit deel van het plangebied gevolgen zou hebben. Nadat de Jonge Ondernemersorgani satie in beroep was gegaan, werd tussen deze organisatie, de nv. Newomij, de EMK en de gemeente overleg gevoerd, waarna het besluit viel, dat de E.M.K onder zekere voorwaarden met de ex ploitatie kan voortgaan. Die voorwaar den zijn: de partners in het plan moeten gelijke rechten hebben; de exploitatie mogelijkheden moeten zijn afgestemd op toereikende infrastructuur voor wat betreft riolering, zuivering, elektrici- teits- en watervoorziening. Voorts mag er geen verdere bebouwing plaatsvin den en moet een eind komen aan de bestaande verontreiniging van het op pervlaktewater, terwijl het parkeren op Dc (informatieavond over „Commu nes, die donderdagavond in „Tubantia' werd gehouden, kan geen succes wor den genoemd. De ca. 30 belangstellen den, die gekomen waren om zich te in formeren over deze samenlevingsvorm en dat lieten blijken door een aantal vragen te stellen, gingen vrijwel niets wijzer naar huis. De goed van de tong riem gesneden Hans Koch van de com mune „Gordium" uit Amsterdam liet veel in het vage, onttrok zich zelfs openlijk aan het geven van antwoorden. Voor Hans Koch, die met zijn com- mune-genote Betty Broekes, naar het eiland was gekomen op uitnodiging van de werkgroep Texel van de NVSH, was de avond ongetwijfeld wèl nuttig. Hij heeft zijn voorstelling van de Texelaars (conservatieve inboorlingen, die zich verrijken met het geld dat de argeloze toerist met kruiwagens vol op het eiland deponeert) iets moeten wijzigen. Het vooroordeel ten aanzien van Texel bracht hij in zijn voordracht ter sprake door erop te wijzen, dat dergelijke ver wachtingen en gevoelens ten opzichte van de medemens aan banden gelegd moeten worden. Het „filteren" moet worden overwonnen om tot een goede communicatie te komen met die mede mens. Er moet een eind worden ge maakt aan wat Koch noemde, de neu- zelcültuur. Behoefte aan een dergelijke openheid en eerlijkheid kan voor iemand een beweegreden zijn om in een commune te stappen. Desgevraagd zei Hans Koch, dat in zijn commune in 'het begin nog sprake was van eigen bezit; later is men naar Zaterdag werd een op de hoek Waal- derstraat-Bernhardlaan staande ver keerszuil door een enigszins uit de koers geraakte VTB-auto geramd. De zuil was tegen deze krachtproef niet bestand en werd geveld. De chauffeur kwam het zelf bij de politie vertellen. Toen de chauffeur van een vrachtwa gen van De Vries v.d. Wiel vrijdag rond het middaguur vanaf de Schilder- weg de Hallerweg wilde oprijden en daartoe het fietspad van de Schilderweg moest kruisen, lette deze niet op het over dat fietspad naderende meisje C.C.W. op haar bromfiets. Ze botste te gen de auto, waarbij zij een zware her senschudding opliep Opname in het zie kenhuis te Den Helder was noodzake lijk. het eigen terrein moet worden geregeld. (De EMK heeft inmidels besloten tot aanleg van een persleiding, waarmee het afvalwater naar de rioolzuiverings installatie van De Cocksdorp wordt getransporteerd. In nauwe samenwer king met gemeentewerken zal de zuive ringsinstallatie worden aangepast B. en W. „Het ligt in het voornemen het nut tig effekt 'van de aanpassing van de zuiveringsinstallatie bij een nader te redigeren overeenkomst voor een pe riode van tien jaar te garanderen. De mogelijkheid van een participatie van de n.v. Newomij in dit project is opge houden, doch hieromtrent zal eerst me dio februari worden beslist". Riolering Gerritsland B. en W. delen ook mee, dat de Staatssecretaris van Economische Za ken voor de aanleg van riolering door Gerritsland vanaf de „Worsteltent" tot aan de rioolzuiveringsinstallatie in Everstekoog een rijkssubsidie beschik baar heeft gesteld van ƒ570.000,De kosten van het totale projekt belopen ƒ2.020.000,Inmiddels is een beroep op de centrale financieringsmiddelen gedaan voor het ontbrekende bedrag. gezamenlijk bezit gegroeid en de leden zouden nu niets anders meer willen. Een andere vragensteller informeerde naar de taakverdeling in de commune „Gordium", waarvan de kern bestaat uit vier mannen en één vrouw. Betty Broekes verklaarde dat deze verdeling geen probleem was. Het rollenpatroon dat mannen en vrouwen in deze maat schappij van kindsaf wordt ingeprent, is in „Gordium" totaal doorbroken. Kinderen Een vraag, die 'bij velen leeft, is hoe het moet gaan met kinderen in een commune. Daar kon echter weinig over gezegd worden omdat, zoals Betty Broekes verklaarde, Gordium geen kin deren opneemt. Het publiek was met dit antwoord niet tevreden: „Als Betty op een gegeven moment een kind wil of er dient er zich per ongeluk een aan, wat dan?" Betty: „Ik heb niet het ge voel dat een kind nodig is. Als het ech ter zou komen, zou ik 'het wel fijn vin den. In het laatste geval moet het ge woon opgenomen worden en veel aan dacht krijgen. Het is misschien wel in teressant te zien hoe zo'n kind de com mune beleeft". Dit antwoord had een afkeurend gemompel tot gevolg. Was dat niet het blootstellen van een kind aan het experiment? Betty meende van niet en wees erop, dat haar commune geen experiment is, maar een vorm van samenleving, die net zo duurzaam kan zijn als 'het huwelijk. Gordium be staat thans twee jaar. Een vragenstel ster was van mening, dat kinderen het leven intensiever kunnen maken en dat het opvoeden van een kind zinvol is in de levensopbouw. Betty dacht dat men dat „niet zo sterk kon stellen". De commune was overigens niet gespeend van alle contacten met kinderen, omdat vele vrienden, waarin „Gordium" zich kan verheugen, wèl kinderen hebben. En dan was er nog de kans, dat de vrouw in de commune, die een kind krijgt zich sterker zal binden aan de vader van het kind. Dus tóch bezits drang, zo concludeerde iemand uit het publiek, die verder de indruk zei te hebben dat Hans Koch een dominerende figuur in zijn commune is. Hans Kocji wilde dit wel toegeven, maar zei dat hij domineerde vanuit een gezagssituatie en zeker niet vanuit een machtssituatie. Hoe is de sexuele relatie tussen de verschillende leden van de commune- Op deze toch wel brandende vraag, kwam in feite geen antwoord. Hans Koch maakte er een geheimzinnige toe stand van door te zeggen dat er in zijn commune géén sprake was van bi-, hetero- of homosexualiteit, maar dat het „iets anders" was. Wót dan wèl, wilde een nieuwsgierige vragensteller weten. Maar ook nu ging Hans Koch een duidelijk antwoord druk pratend uit de weg. Volgens hem moest men niet in dergelijke termen spreken; het gaat enkel om het volledig accepteren, als men dat kan, dan vallen de verschil len tussen de vormen van sexualiteits- beleving weg Communicatie De communicatie staat in „Gordium" centraal, zo werd gezegd. Daarom moet 'het aantal mensen niet groter worden dan twaalf. Wordt de club verdere uit gebreid, dan krijgt men ongemerkt paarvorming en valt de commune op den duur uiteen. Als meer dan twaalf mensen een commune beginnen, kan men eigenlijk beter spreken van een gemeenschap, aldus Hans Koch. Andere vraag: moet zo'n commune eigenlijk niet een doorstromingscentrum zijn, zo dat de mensen die erin geleefd hebben deze ideologie kunnen uitdragen? Koch antwoordde ontkennend. „Je moet in een commune gaan leven omdat je dat wilt, je moet het nooit aan anderen op dringen. Veel mensen denken dat we te gen het huwelijk zijn. Niets is minder waar. Iedereen moet vrij zijn om te leven zoals hem dat het beste lijkt". Gevraagd naar de politieke interesse van de communeleden, zei Hans Koch dat hij marxistisch denkt, maar in geen geval als orthodox marxist beschouwd wil worden. Hij had er overigens geen behoefte aan zijn levensovertuiging te verkondigen. havenrestaurant texel ■OSTEREND De Gynuiastiekver- ping Oostcrend is een bloeiende ver ping. Dit bleek zaterdagavond niet en tijdens de uitvoering in De Bijen- Sf voor een geheel volle zaal, maar 1 uit de woorden van voorzitter G. de Hg, die vertelde dat er zoveel jeugdle- j zijn dat die dit voorjaar een eigen loering mogen geven. Zaterdagavond 1 liet talrijke publiek dus uitsluitend Fn vanaf 12 jaar. Met veel enthou- Inie werd een leuk geheel gebracht, |rbij het echter vaak meer om de ging dan dat men op de gym- hnische aspecten lette. Ie organisatoren hadden van de uit- ping veel werk gemaakt. Tussen de schillende oefeningen speelden de pn Kok en Smit gezellige melodieën nen had zelfs enkele korte toneel tjes opgenomen. Dit alles was om de hten in het programma op te vullen, pr het geheel werd er, vooral na de e, enigszins langdradig door. Ie leiding was in handen van de heer (Brusselaars en mevrouw Y. Keunin- Bij meerdere voorstellingen her- we hun stijl; tijdens een der iste uitvoeringen van de SVC begon bpenbare les van de dames senioren ■oorbeeld precies hetzelfde. Inzet ■e GVO-uitvoering begon met de ■ndelgroet, vervolgens brachten meis- faterdag 3 februari jes van 12 tot 15 jaar een dansje op moderne muziek, wat een leuke indruk maakte. De dames junioren konden daarna op de lange mat hun techniek tonen. De prestaties liepen nogal uiteen, maar het applaus van het publiek gold terecht de hele groep, want men toonde wel een prijzenswaardige inzet. Het leukste deel van de avond was ongetwijfeld de beatdans van de ritmi sche groep die hierna kwam. De kinde ren hadden bijzonder leuke kleren aan en ze brachten de dans njet pittig en thousiasme. Het had niet zoveel met het vroegere ritmische dansen te maken, waarbij ballen en knuppels en andere gereedschappen werden gebruikt, maar het was als schouwspel erg geslaagd. Het vijfde onderdeel, minitramp^paard door meisjes tussen 12 en 15 jaar, is zo langzamerhand ook een bekend num mer. Het werd vlot afgewerkt. De kogeloefening van de heren was iets meer dan wat men aankondigde. De herengroep bouwde een toren van lichamen en liet nog enkele vreemde standen zien. De oefening zelf was ei genlijk meer een clownsnummer dan gymnastiek. Oefeningen op de even- wichtsbalk vereisen veel concentratie. Kenmerkend voor het doorzettingsver mogen en enthousiasme bij GVO waren dan ook de meisjes die, als ze halverwe ge de oefening van de balk gevallen waren, gewoon weer opstapten en door gingen. Trillende armen en benen ver raadden de inspanning die nodig was om het tot een goed einde te brengen. Voor Marinka van Dijk haar uitste kende vrije oefening kon laten zien, zag het publiek het eerste toneelstukje. Men had veel plezier om de arme vader die 13 kinderen had verwekt en op het raadhuis werd berispt omdat men dacht dat hij zich schuldig had gemaakt aan drankmisbruik. Het laatste nummer voor de pauze was een jongensgroep. Ook hier lag het accent op de aankle ding en niet op de oefening. Met ipiama's achterstevoren aan en met maskers op hun achterhoofd deden ze wat oefenin gen om de spieren wat losser te maken; het was wel leuk om te zien, maar het stuntwerk dat men van de jongensgroep over het algemeen gewend is, bleef uit. Kermis Na de pauze lag het tempo aanmerke lijk lager dan ervoor. De stemming in de zaal was nog wat beter geworden, zodat het, met de trekking van de lote rij en de twee toneelstukjes die alsnog in het programma opgenomen waren, helemaal op een bonte avond begon te lijken. Het waren alweer de meisjes tussen 12 en 15 jaar die op de brug-ongelijk lieten zien wat ze konden, een presta-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1