Cjroen Twartsjexels in het harL, Maandag volledige openheid inzake crisis in BenW Scholieren gaan op karwei voor heel Vietnam TAXI 2323 Jethouder Dros vroeg! "tijd voor weerwoord I Woensdagmiddag huis-aan-huis iemand die de bezem door het raadhuis haalt en daarbij bergen van ongerechtigheid denkt bloot te leggen riërs kunnen vergeten mpercelen opgeven Monica, Oscar Benton en The Oscar Benton Blues Band gratis mosselen eten. 't Pakhuus - Oudeschild VERSE MOSSELEN WILHELMINALAAN 4-6 )e Dn he 2 FEBRUARI 1973 86e JAARGANG No. 8746 ,V. v.h. Langeveld Dc Rood - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt «HncriagB en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prjjs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW VOf ht) andagavond a.s. zal tijdens een extra raadsvergadering volle nformatie worden gegeven inzake de bestuurlijke crisis, die geruime tijd de besluitvorming in het college van B. en W. lagt en de werksfeer vergalt. Dit werd besloten in de nacht van ag-op woensdag tijdens een raadsvergadering, die zich ken- ie door dramatische en snel groeiende spanning, die echter ot ontlading kwam. Vrijwel de gehele gemeenteraad had de ng van zaken direct al willen hebben, maar dit lukte niet. Duder J. C. Dros duidelijk de spil waarom het conflict hield vol niet te begrijpen wat hij had misdaan en wilde concrete feiten, waarover hij zich zou kunnen bezinnen alvo- in de verdediging te gaan. orzittcr, die de aard van het in uiterst voorzichtige en daar- »e termen had uiteengezet, wil- in details treden, omdat daarbij /an andere betrokkenen zouden worden genoemd, terwijl deze zich niet zouden kunnen ver- Hij wilde wel details noemen ten bijeenkomst, maar daarte- den de gemeenteraad en wet- x toros weer bezwaar. k< ierderheid van de raad wilde de va iter niet nogmaals op de lange t r schoven zien en drong er bij me [er Dros op aan „alsjeblieft" iets n engen tegen wat de voorzitter egd. De wethouder zei daartoe n het middernachtelijk uur en dat hij een drukke dag achter iad niet meer in staat te zijn. lir jrootte echter de argwaan bij de geruime tijd leek de situatie ft§oos. Op een gegeven moment U ros zelfs weglopen, maar daar- hij worden weerhouden. Om er twaalf werd het publiek uit verwijderd en werd de vergade- i minuten achter gesloten deu- rtgezet. Na afloop bleek de e zijn doorgehakt: de discussies maandagavond "worden voort an vang half acht. Gebrek aan vertrouwen In het oude college (Sprenger-Daalder- Joustra) waren geen moeilijkheden. In het nieuwe (wethouder Dros kwam er bij) wèl. Volgens Mr. Sprenger was dat te wijten aan verschil van instelling en tekort aan bestuurlijke ervaring. „Voor iemands instelling is bepalend of je begint met vertrouwen of begint met wantrouwen. Kennis en aanvoelen Bestuurlijke geschiktheid wordt be paald door een mengsel van kennis en aanvoelen. Kennis is te verwerven; aan voelen helaas niet zo makkelijk". De praktijk in het college is geworden: overbodig werk, stagnatie en geprik kelde discussies over het doen en laten, o.a. in kwesties waarbij privé- en ge meentebelangen een rol speelden. Dat laatste leidde tot het bekende conflict, waarbij de voorzitter de portefeuille grondbedrijf tot zich nam. Er is sprake van een zeer onprettige toestand, ook voor de secretaris. Op een gegeven mo ment werd een lichtpuntje gezien. Maar al spoedig bleek dat de kous niet af was, een gespreksbasis werd niet gevonden en het college bleef bestuurlijk in het slop. Hoe hieruit te komen? De voor zitter noemde twee mogelijkheden: ver andering van werkwijze of wijziging in de samenstelling van het college. Inzake dat laatste wilde de voorzitter geen suggesties doen, omdat de gemeente raad belast is met het kiezen van de wethouders. Maar als de raad het col lege niet wijzigt, dan moet de werkwijze worden veranderd, omdat het niet lan ger verantwoord is dat beneden de ca paciteit wordt gewerkt. Er zijn maatre gelen nodig inzake de wijze van ver gaderen, informatie, portefeuilleverde ling. „Het zou makkelijker zijn om het weer op de oude voet te proberen, maar dat zie ik niet zolang de heer Dros zich beschouwt als iemand die de bezem door het raadhuis haalt en denkt daar bij bergen van ongerechtigheid bloot te leggen bij ambtenaren en bestuur. Als de heer Dros in het college prettig wil samenwerken, wil ik dat ook als het vertrouwen duurzaam is teruggekeerd Het is de beurt aan Dros om te trachten daaraan iets te doen. Anderen hebben alles al gedaan". Uitstel Nadat wethouder Joustra had ver klaard zich achter de voorzitter te scharen, kreeg wethouder Dros hel woord. Hij zei daar echter geen ge bruik van te willen malen en deed het voorstel van orde om de discussie uit te stellen. Hij wilde de kwestie graag in het openbaar besproken zien, maar zich eerst voorbereiden. De heer Blanken zei niets voor schorsing te voelen. Hij wees erop, dat de heer Dros wist wat er in de lucht hing, want de openheid van zaken in het conflict is immers aange kondigd. Voor een half uurtje bedenk tijd voelde de heer Blanken wel, maar langer mocht het niet duren gezien het belang van de zaak. Dros wilde dat bezwaren tegen zijn houding in het colege in concrete be- woordigen op papier zouden worden ge zet. Dat hij zo'n dwarsligger zou zijn, zei hij zich niet te kunnen voorstellen. Hij onderstreepte dat door aan te geven, dat bij de honderden be sluiten die b. en w. in de af gelopen jaren hebben genomen hij slechts enkele keren tegenstemde „Ik begrijp niet waarom het gaat. Waarom is juist Dros fout? Wat die teveel heeft, hebben de anderen misschien te weinig" Toch voorbereid Mej. Luijsterburg constateerde dat Dros nauwkeurig had nageteld hoe vaak hij ergens had tegengestemd. Blijkbaar had hij zich toch voorbereid op ver weer. Dat Dros maar een enkele keer tegenstemde, was voor de heer P. Smit nietszeggend. Het ging erom in wélke kwesties Dros tegenstander was van de andere leden van het college. Mr. Sprenger: „Al was Dros tien keer zou vaak tegen, dan hinderde dat niets. Het gaat om vertrouwen en collegiali teit, daar mankeert het aan". De heer Westdorp vond het wonder lijk, dat van Dros nooit commentaar is gekomen toen hem de grondbedrijf-por tefeuille iwerd afgenomen. Hij drong aan op meer informatie. Aan een be sloten vergadering had hij geen behoef te. Wethouder Daalder zei, dat het ge bruikelijk was de deuren te sluiten als persoonlijke zaken aan de orde kwamen. Maar als de raad het nu anders wilde, zou hij meewerken. De heer Weijdt constateerde dat tot dusver steeds gevoelens en indrukken naar voren waren gebracht. Hij wilde direct feiten,op basis waarvan geoor deeld kon "worden. Mej. Luijsterburg vond hetgeen de voorzitter naar voren had gebracht al bezwarend genoeg. De raad kon zich nu wel uitspreken. Vergeefse pogingen Er werd een aantal pogingen onder nomen om Dros tot commentaar te ver leiden. De heer Koorn: vindt U zelf dat de b. en w.-vergadenngen soepel ver lopen? Dros: Ja. De heer Smit zei, dat Dros zich vaak als tegenstander opstelde, maar nooit met een behoorlijk tegenvoorstel kwam. De heer Blanken vond dat een onjuiste bewering. Hij verwees naar het gedegen verweer van Dros tegen het Krimplan en zei respect te hebben voor zijn per soon en werkkracht Even scheen een echte discussie met de omstreden wethouder op gang te ko men. De heer Dros zei op de aanmer king, dat hij geen bestuurservaring zou hebben, dat hij in tal van landelijke or ganisaties zitting heeft. Dat heeft nooit moeilijkheden opgeleverd. Wat hem be treft trouwens ook de b. en w.-vergade- ringen niet, want daar ging hij nog steeds met plezier heen. Hij zei nog maals zich niet te kunnen voorstellen wat hij had misdaan en veronderstelde "orzitter, mr. Sprenger, trachtte (b men te noemen, toen hij uiteen it er aan schortte. De producti- n het college wordt geschaad Drek aan vertrouwen, collegiali- b: plezier in het werk. Bovendien geen eenstemmigheid over de len van het beleid, maar dat fond Mr. Sprenger geen grond- >r kritiek, omdat ook leden van v. recht hebben op hun eigen De vertraging, die daaruit >eit moeten de kiezers maar op toe nemen. Maar voor het an- vrjfn de kiezers niet aansprakelijk. •on| tot en met dinsdag a.s. ragriërs die in het voorontwerp ïingsplan buitengebied geen "ceel hebben gekregen worden daarvan opgave te doen bij de Eelman Schilderweg B 47, tele- 11. Als lid van de contactcom- tk ertegenwoordigt hij dc Texelse )p< ganisaties. Opgave van perce- ^hogelijk tot en met dinsdag a.s. m n men maandagochtend tijdens opgave doen in hotel De Lin- ■Texel. Daar ligt de plankaart «ge ten behoeve van degenen die ^er hebben verzuimd na te gaan bedrijf in het plan van een rceel is voorzien. oe de contactcommissie wordt er izen dat dit voorlopig de laatste dat men van de bemiddelende i van de agrarische organisaties kan maken, wat het bestem an betreft. Men acht de taak in Jfeerond als alle aanmerkingen op "aW\ via het Landbouwschap aan ■zijn doorgegeven, medio februa- iPöntie dat de voorgestelde aan- ook werkelijk in het plan orden aangebracht, kan uiter- t worden gegeven. Ook nietle- men in deze van de diensten standsorganisaties gebruik ma- De drie Texelse scholen voor voortgezet onderwijs doen woensdagmiddag mee aan een karweitjesaktie, waarvan de baten ten goede komen aan Vietnam. Het initiatief is genomen door leerlingen van de LTS, die weinig moeite hadden om hun onderwijzers voor het idee warm te krijgen. Ook de andere scholen voor voort gezet onderwijs wilden graag meedoen en gezien het enthousiasme mag worden verwacht, dat het grootste deel van de totaal 950 leerlingen de straat opgaat. Huis aan huis zullen ze over heel Texel aanhielden kleine of grotere karweitjes te mogen uitvoeren. Het geld dat ze er voor ontvangen, wordt nog diezelfde midag verzameld en overgemaakt: 50°/o gaat naar het Medisch Comité Nederland-Vietnam en 50°/o gaat naar de aktie Heel Vietnam met het verzoek dit bedrag uitsluitend ten goe de van Zuid-Vietnam te laten komen. Aldus wordt be reikt dat de totale opbrengst voor heel Vietnam is, zo menen de organisatoren. Er is al heel wat organisatie- werk vericht. De leerlingen hebben alelmaal een stencil ontvangen met een opwek king woensdag niet verstek te laten gaan. Het is de be doeling dat de leerlingen met twee tegelijk er op uit trekken om de karweitjes uit te voeren. Texel is in negen rayons verdeeld en de rayons weer in iwijken. Leer lingen gaan zoveel mogelijk in de buurt van hun eigen woonplaats aan het werk. Texelse gezinnen een kar weitje is uit te voeren. De mensen worden dan ook op geroepen daar alvast over na te denken, zodat de jon gelui direct aan de slag kun nen als ze aanbellen. Alle denkbare karweitjes worden graag gedaan: de afwas, de tuin of erf opruimen, ramen lappen, spitten, schoonma ken, autowassen, boodschap pen doen, drukwerk bezor gen enz. Na afloop wordt het karweitje betaald vol-. ver ƒ0,75 per persoon; tot een half uur ƒ1,50 en tot een uur ƒ2,50. Men mag ook meer geven De aktie loopt van twee tot zes uur 's mid dags. Als alle leerlingen meedoen, 'kunnen de meeste huizen op Texel worden be zocht. Medewerking Het organisatiecomité be staat uit de heren Rombouts (leerkracht Rijksscholenge meenschap), G. Westerla- ken (leerkracht LTS) en 15 leerlingen, afkomstig van de drie scholen. Niet alleen de leerlingen zelf zijn opgeto gen over de aktie, ook de schooldirecties wilden direct meewerken en regelden, dat de deelnemers woensdag- midag vrij van school krij gen. Ook B. en W. hebben vergunning verleend. Viet- Overal werk? gens adviestarieven. Voor een karweitje tot een kwar-j| Gehoopt wordt dat in alle tier betaalt de opdrachtge-B Het is te verwachten dat wegens tijdgebrek niet iedereen zal kunnen worden bezocht. Deze mensen kun nen de aktie echter toch steunen door een bedrag over te maken op rekening 3625.35.566 van de Raiffei- senbank Texel t.n.v. nam-aktie scholen. Grote karweien Van de deelnemende leer lingen is een ploeg van ca. 150 jongelui apart gehouden voor het uitvoeren van gro tere karweien, waarbij wordt gedacht aan het was sen van de ramen van een groot gebouw, het bezorgen van zeer grote hoeveelheden drukwerk etc. Wie een der gelijk werk wil laten uitvoe ren, dient tevoren telefo nisch contact op te nömen met nr. (02220) 3131 (Wes- terlaken) en op te geven hoeveel personen hij denkt nodig te hebben, soort van werk en de geschatte tijd, die met het karwei gemoeid zal zijn. Gaat het om moei lijk (bijv. technisch) werk, dan wordt daarmee reke ning gehouden bij het sa menstellen van de ploeg. Het feit dat in ieder geval technisch enigszins ervaren jongens beschikbaar zullen zijn (lts-leerlingen) schept in dat verband interessante perspectieven. De tarieven zijn dezelfde als bij de klei ne klusjes. Zaterdag 3 februari Maandagavond 4 februari zelfs dat de raadsleden er meer van be grepen dan hijzelf. Verder verwees hij naar een onderhoud van een uur dat 'hij met de burgemeester had gehad en waarvan de raadsleden best het verslag zouden mogen hebben. Hij drong aan op het noemen van feiten. Hij zou er dan na veertien dagen weerwoord op geven. Personen De heer Sprenger zei, dat er een aan tal zaken is, waarbij andere personen betrokken zijn; hij vond het onjuist om daarover in het openbaar te spreken. Naar aanleiding daarvan vroeg de heer Westdorp vijf minuten schorsing van de vergadering voor overleg van de frac tievoorzitters. Aldus geschiedde. De heer Smit vroeg na afloop feiten naar voren te brengen, waarbij geen andere personen waren toetrokken. Dat was volgens Mr. Sprenger nauwelijks moge lijk. Juist bij de belangrijkste kwesties (met betrekking tot 'het grondbedrijf) waren wèl anderen betrokken. De heer Westdorp vroeg daarop deze feiten in besloten vergadering te noemen, waar na in openbare vergadering de onder delen zouden kunen worden besproken, die geen persoonlijke raakvlakken had den. Wethouder Dros weigerde daaraan mee te werken; hij wilde volledige openbaarheid. Het <was bovendien al bijna middernacht en hij voelde zich niet bekwaam een discussie te voeren. De heer Blanken had daar wel begrip voor. Hij stelde voor alle feiten op pa pier te zetten, deze vertrouwelijk aan de raad toe te sturen, waarna een open bare vergadering zou kunnen volgen. De voorzitter wilde de volgende avond wel een vergadering houden, maar dat was voor de heer Dros nog veel te vroeg. Hij wilde eerst alles op schrift. Mr. Sprenger: U hèbt alles op schrift; u weet het verdraaid goed. De heer Smit: We laten ons niet lan ger op sleeptouw nemen. We willen nu opening van zaken. De heer Timmer: „Hóudt Dros zich nu van de domme? De burgemeester zegt dit toch niet allemaal zómaar? Als Dros dat niet aanvoelt, moet zijn huid wel erg dik zijn." Dros gaf echter geen krimp. Hij eiste een bedenktijd van een week nadat hij de schiftelijke feiten had ontvangen. De heer Westdorp: Is de houding van Dros nu hetzelfde als in het college? Mr. Sprenger antwoordde in bevestigende zin. -Zo ging het nog een tijdje door, totdat de voorzitter de vergadering schorste en het besluit viel maandag avond opnieuw bijeen te komen. De heer Blanken deelde achteraf nog mee, dat ook in die besloten tien minuten geen feiten naar voren waren gekomen. havenrestaurant texel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1