Cjroen e/^wartsjexels in het harL, poedig aanleg; twee sportvelden nabij Ons G Cursus creativiteit alle dorpen TAXI 2323 in mliga gaat vrijdag 2 maart van start Witte eerste op aanbeveling voorzitterschap S.C.W.T. 3132 avond voor bejaarden in De Cocksdorp Opbrengst aktie Pater Witte overhandigd Ledenvergadering afd. Den Burg Alg. Bond van Bejaarden TAXI ttend ziekenvervoer (02220) irtien van de Wetering Ton Witte won biertapwedstrijd „Sint Jan'1 nam carnavalsstuk in studie De crisis in B. en W. PRIJSKLAVERJASSEN „De Spyker" VERSE MOSSELEN Revuegroep geeft voorstelling op Amelaad „Textant" geeft cursus voor jonge moeders Programma bonte schoolavond in De Cocksdorp WILHELMINALAAN 4-6 FEBRUARI 1973 86e JAARGANG No. 8748 I.V. vJi. Langeveld De RooU 1 Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 2220) 2741, avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Araro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. 50 ct incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW gemeente zal binnenkort beginnen met de aanleg van twee nieuwe sport- n bij Den Burg. De velden komen ten zuiden van de Emmalaan, bij de lerij „Ons Genoegen" en zullen dus aansluiten op het bestaande sport- ncomplex. Nieuwe sportterreinen zijn noodzakelijk omdat de bestaande veel te intensief worden gebruikt. Belanghebbend in deze zijn vooral hooljeugd en Texelse Boys. bovenstaande werd meegedeeld t begin van de dinsdagavond in dhuis gehouden vergadering van r8|htraal Bestuur van de Stichting el Werk Texel. Een andere me- g was dat het vormingscentrum inge volwassenen heeft gevraagd i zetel in het centraal bestuur. In rieden is men met het toelaten raardigingen nogal makkelijk ge- De voorschriften die de statuten geven werden soepel geïnter- d, waardoor bijv. de Folklore- )0Mg kon worden toegelaten. Het gscentrum, een onderwijsinsti- oldoet met aan de normen al zou »t met een beetje goede wil kun- in als een „samenwerkingsorgaan unst of cultuur". Administrateur Dskam zei geen bezwaar te heb- en argument tot toelating zou rt i zijn dat het jeugdwerk door fgevaardigden vertegenwoordigd ïjn. Destijds had het Centraal verleg Texel nl. twee zetels in ïtraal bestuur. Eén der zetels is ïeffing van het CJOT door de ig Open Jeugdwerk ingenomen, ere zou nu voor Textant kunnen heer N. Slijderink wees erop dat >k het georganiseerd jeugdwerk etels zou moeten hebben en hij ich af waar dan het eind was. De Witte Dzn., waarnemend voor aan de stichting, was geen voor- van toelating van het vormings in Het is de bedoeling de statuten stichting te wijzigen en dat wilde st afwachten. Hoewel de andere ran het dagelijks bestuur geen be- hadden, werd het standpunt Wit- door het merendeel der afge- jden overgenomen zodat „Tex- noet wachten op de nieuwe statu- k- Verzekering de verschillende aktiviteiten j de stichting Cultureel Werk is zijn soms risico's gemoeid, gewenst dat een kollektieve ver- COCKSDORP De „commissie lenreis" organiseert op woens- •nd 14 februari a.s. een gezellige voor alle bejaarden in De Cocks- n Eierland. De heer E. Loerakker het eerste deel van de avond ndia's vertonen over de laatste ienreis door Noordholland, ie pauze (met koffie en koek) zal ste serie zwart-wit dia's worden nd over „Oud-Eierland". Het zijn ie gemaakt zijn van oude foto's en n, die daartoe werden uitgeleend llerlei mensen. Met het vertonen ze plaatjes zal de oude tijd herle- vaarvan juist de bejaarden nog weten. Vandaar dat deze serie >rst voor hen wordt vertoond, zij zullen er het meeste plezier ileven. Later krijgen ook anderen gelegenheid op deze manier met e tijd kennis te maken. de avond van a.s. woensdag i dus alleen bejaarden uitgeno- £r wordt, waar nodig, voor ver ier auto gezorgd. bijeenkomst wordt gehouden in bouw naast de Hervormde kerk int om half acht. zekering wordt afgesloten. De heer Os kam deelde mee dat dit mogelijk is voor een jaarpremie van 75,Afzon derlijke buurtverenigingen en dorps commissies kunnen hun aktiviteiten in de verzekering betrekken door zich aan te sluiten voor een premie van 25, per jaar. De afgevaardigden vonden laatstgenoemde premie verdacht laag. Is hiervoor een behoorlijke risicodek king mogelijk? De heer Oskam beloofde na te zullen gaan welke risico's worden gedekt bij de aansluitende verzekering. Mevrouw Janssen-van Esch heeft een kortlopende lening gevraagd voor het financieren van benodigdheden ten be hoeve van het vakantie jeugdwerk in het zomerseizoen. In het afgelopen jaar hebben 3400 kinderen aan de door me vrouw Janssen georganiseerde aktivitei ten meegedaan. De subsidiecommissie zal de aanvraag in behandeling nemen, maar moet dan wel eerst een begroting hebben van de kosten. De dorpscommissie Den Burg vindt het nodig dat in Den Burg een gebouw komt waar allerlei aktiviteiten worden bedreven die het nu nog met diverse voorlopige onderkomens moeten doen, zoals de bejaardenomroep, bibliotheek, muziekschool e.d. Het gebouw zou te vens creativiteitscentrum kunnen wor den, waarmee dan een wens van de commissie creativiteitsbevordering in vervulling zou gaan. Tentoonstelling De archeologische tentoonstelling die binnenkort in het raadhuis zou worden gehouden is tot later in het jaar uitge steld. Inplaats daarvan zal van 9-31 maart de tentoonstelling „Water" van de Culturele Raad Noordholland in de expositieruimte worden ondergebracht. De tentoonstelling geeft een indruk van de problemen rond waterbeheersing en waterzuivering. De samenstelling kwam tot stand in samenwerking met het Hoogheemraadschap Uitwaterende Slui zen. De sportvereniging Oosterend, zo luidde een andere mededeling, heeft een lening gevraagd om na de subsidie resterende kosten voor de bouw van kleedkamerakkommodatie te kunnen voldoen. De totale bouwkosten zijn ge raamd op ƒ36.450,waarvan ƒ15.500, in de vorm van arbeid door de leden kan worden bijgedragen. Geluidsinstallatie Bij meerdere gelegenheden is gekon- stateerd dat de zich in de burgemeester De Koninghal bevindende geluidsinstal latie verre van volmaakt is. De heer E. Bouwman wees erop dat deze instal latie hoort bij de filmprojector van de LTS en af en toe eens wordt gebruikt in de Burgemeester De Koninghal. De installatie is van eenvoudige aard en feitelijk alleen geschikt voor schooldoel- einden. De heer Joh. C. Roeper bood aan de installatie van „De Bijenkorf" eens te gebruiken, mèt een technische man voor de bediening! De heer De Haan wees op het feit dat voor de diavertoningen die de komende zomer in het City theater worden ge houden ook een geluidsinstallatie nodig is. Misschien zijn er combinatiemogelijk heden. Er is sprake van uitbreidingsplannen voor het gymnastieklokaal van Den Hoorn. De heer Roeper toonde zich hiermee niet zo gelukkig. Het zou wel licht beter zijn het dorpshuis als zo danig geschikt te maken. Het gymnas- tiekgebruik betekent een belangrijke inkomstenbron. Als een ander lokaal wordt verbeterd lijkt verbetering van het dorpshuis voorlopig uitgesloten. Geruime tijd werd gediscussieerd over het ontwerp voor een nieuwe subsidie verordening (zie artikel elders in deze krant). In grote trekken kon men met het ontwerp wel akkoord gaan. De heer Joh. C. Roeper verwachtte uit het ver enigingsleven toch wel aanmerkingen. Uit het vergelijkend overzicht van sub sidieuitkeringen oude en nieuwe situa tie bleek dat menige vereniging minder subsidie zal ontvangen. Zie vervolg pagina 2 De opbrengst van de aktie die wij enige tijd geleden voerden ten bate van het ziekenhuis van pater Kees Witte in Tabaka, Kenya, is onlangs persoonlijk aan pater Witte overhandigd. Dat ge beurde door notaris C. Esser uit Rotter dam die in Ahero moest zijn, maar voor het overhandigen van het geld graag be reid was naar Tabaka te reizen. De overhandiging was een klein feest dat bijgewoond werd door mensen uit Ta baka, de zusters van het ziekenhuis en de bisschop van Kisii. Niet alleen het bedrag van K. Sh. 23,841/50 (meer dan ƒ10.000,—) had no taris Esser meegenomen, maar ook een doos sigaren en een Texels schapenkaas je, afkomstig van Commandeur. Een dankbaar applaus steeg op, gevolgd door gedans en gezang naar Afrikaanse traditie. Vervolgens maakte de notaris die met vrouw en dochter naar Tabaka was gekomen een rondgang door het in aanbouw zijnde ziekenhuis. Zoals be kend is het door de Texelaars bijeenge brachte geld bestemd voor de inrichting van de kinderafdeling. Pater Witte bracht naar voren dat de opbrengst van de aktie zijn verwachtingen ver heeft overtroffen; de kinderafdeling kan er uitstekend mee worden verzorgd. Hij verzocht ons dan ook zijn welgemeende en hartelijke dank te willen doorgeven. Op vrijdag 16 februari 1973, aanvang half drie, zal de afdeling Den Burg van de Algemene Bond van Bejaarden, een ledenvergadering houden in de zaal van „De Oranjeboom" te Den Burg. Behal ve het verslag over de aktiviteiten in 1972 en een financieel overzicht van dit jaar, zullen diverse onderwerpen aan de orde worden gesteld, o.a. eventuele be langstelling voor een bejaardenmiddag op 9 april 1973 in de Schouwburg te Den Helder. Na de pauze zal een Texelse hu morist optreden met Westfriese schet- iiimnvinm Bij de tournee „Met creativiteit de boer op" is gebleken dat eenvoudige ac tiviteiten die niet direkt een vooroplei ding vragen op het gebied van hand vaardigheid bij de bezoekers van de avonden het meest in de smaak is ge vallen. Elk dorp gaf wat dat betreft hetzelfde beeld. De belangstelling liep per dorp nogal uiteen, het bevolkings aantal in aanmerking nemend. In Den Hoorn waren 60 belangstellenden, in De Koog 35, in Oosterend 60, in Oudeschild 70, in De Waal 30, in De Cocksdorp 25 en in Den Burg 30. Durf Veel mensen gingen onmiddellijk aan de slag met het maken van poppen, gipssnijden, houtbranden etc., maar ak tiviteiten die enige vaardigheid vereisen zoals weven, tekenen, boetseren en pot- tendraaien werden aanvankelijk nog wat met argwaan bekeken. Men durfde het eenvoudig niet te proberen omdat men dacht een slecht figuur te slaan. Velen vroegen of een dergelijke oriënta tietournee niet vaker kon worden ge houden De commissie creativiteitsbe vordering durft de konklusie te trekken dat de tournee heeft aangetoond dat er belangstelling is en dat de getoonde ak tiviteiten bij de bezoekers iets hebben losgemaakt. Zo is gebleken dat meerde re bezoekers de op de oriëntatieavonden opgedane technieken thuis verder zijn gaan beoefenen. Een tournee zoals is gehouden, zal niet worden herhaald. Het is te arbeids intensief. Vandaar dat de gedachten uit gingen naar een basiscursus waarin tal van grondbeginselen van verschillende technieken zullen worden aangeleerd. Aan deze cursus zullen weer verschil lende docenten meewerken, maar ook nu blijven de cursisten vrij bij het kie zen uit de verschillende mogelijkheden. De keus hoeft niet beperkt te blijven tot één onderdeel. Om het docenten mo gelijk te maken plezier te houden in dit m w werk zal een roulatieschema worden Wethouder J. C. Dros had zijn wet- Aanvang 8 uur. i' opgesteld zodat het met nodig is dat zij houderszetel beschikbaar willen stellen 5 elke week verplicht zijn aan deze cur- DE KOOG In Capri te De Koog werd zaterdagavond onder grote publie ke belangstelling een gezellige amateur- biertapwedstrijd gehouden. Maar liefst 26 deelnemers hadden zich voor deze gebeurtenis laten inschrijven. Uiteinde lijk bleek dat Ton Witte uit Gerritsland deze kunst het best meester was, op de voet gevolgd door Sijp Kuiper. De derde, vierde en vijfde prijs gingen respectie velijk naar Guus Kombrink, Carolien Moonen en P. Kooiman. De toneelvereniging „Sint Jan" heeft voor de carnavalsavond van zaterdag 3 maart de klucht „Zonder haar in de twijfelaar" in studie genomen. Naar men ons verzekerde is het een erg gek stuk vol verrassingen. Het zal in „De Oranjeboom" voor het voetlicht worden gebracht. Dit jaar zullen in alle dorpen basis cursussen creativiteit worden gegeven, zo is men voornemens bij de Stichting Cultureel Werk Texel. Deze basiscur sussen moeten worden gezien als een vervolg op de onlangs gehouden tournee „Met creativiteit de boer op" waarbij het publiek in de gelegenheid werd ge steld kennis te maken met allerlei vor men van creativiteit. Deze oriëntatie avonden werden redelijk goed bezocht (totaal door 310 personen) maar het aantal mensen dat zich naderhand voor een of andere cursus opgaf, was niet in drukwekkend. De teken- en boetseer- cursus van de heer Frans Voskuil zijn intussen volgeboekt en van start gegaan; de cursus weven van mevrouw Kunst eveneens. Verder zijn aanmeldingen bin nengekomen voor alle andere cursusmo gelijkheden, maar niet voldoende om te kunnen starten. De basiscursus moet de drempelvrees naar eventuele verdere specialisering in creatieve handvaardig heid wegnemen. De cursus (waarover wij spoedig meer zullen publiceren) duurt zes weken bij één lesavond van 2% uur per week. In elk dorp zijn min stens 20 cursisten nodig om de cursus te kunnen laten doorgaan. De kosten bedragen 25,per persoon. Als eer ste staat De Waal op het programma. Gezien de tijd die met elke cursus is gemoeid en het feit dat in het zomer seizoen waarschijnlijk geen belangstel ling zal bestaan, zullen meerdere dorpen pas in het najaar aan bod komen. Woensdag 14 februari met vaste maat Aanvang 8 uur. als maandagavond ook de twee andere wethouders bereid zouden zijn geweest op te stappen. De heer Dros verzocht ons hierop te wijzen omdat het in ons verslag in de krant van dinsdag niet naar voren was gekomen. De heer Dros is van mening dat het bedanken van-de drie wethouders had kunnen bijdragen aan het opklaren van de atmosfeer. De raad zou dan in volle vrijheid een nieuw college hebben kunnen kiezen. havenrestaurant texel sus les te geven. Permanente ruimte Buiten deze cursussen om is de com missie van mening dat de aktiviteiten die niet in de basiscursus plaatsvinden centraal beoefend moeten kunnen wor den. De commissie wil dan ook graag de beschikking krijgen over een ruimte in Den Burg waarin men een eenvoudi ge vorm van een creativiteitscentrum De revuegroep van mevrouw Craanen die momenteel weer volop in de belang stelling staat met de musical „Dag Ou we Tied" zal op 31 maart a.s. in huize „Ambla" te Hollum op Ameland op uit nodiging van het VHV (vrouwelijke hulpverlening) geheel belangeloos een voorstelling geven van de genoemde musical voor de bejaarden van Ame land. Vorig jaar bracht de revuegroep een bezoek aan Schiermonnikoog. Het vormingscentrum voor jonge vol wassenen („Textant") heeft tot doel vor- mingsonderricht te geven aan jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar. In die leeftijdsklasse bevinden zich ook veel moeders. Speciaal voor hen wil men binnenkort starten met een cursus die door de jonge moeders en hun kind(eren) gevolgd kunnen worden. Het zwaartepunt van de cursus ligt op „het maken van dingen samen met de kin deren", zoals poppen, speelgoed e.d. Het is de bedoeling één cursusbijeenkomst per week te organiseren, op een middag in 't Asiel. Een en ander in overleg met de cursisten, die ook kunnen bepalen wanneer moet worden begonnen met de cursus. Omdat de kin deren meekomen, zijn er geen oppaspro- blemen. Belangstellenden kunnen zich opge ven bij vormingsleider A. Kaper te De Waal, telefoon 3468. Verder is het de bedoeling een ge spreksgroep opvoedkunde en kinder psychologie in het leven te roepen, ook voor jonge moeders. Gedacht wordt aan één middag per week. In de gespreksgroep wordt aandacht besteed aan allerlei mogelijkheden en moeilijk heden die zich bij de opvoeding van kin deren voordoen. Belangstellenden kun nen zich opgeven bij hetzelfde adres. Bij „Textant" is men verder voorne mens iets te gaan doen aan de vorming van werkloze jongeren (beweging, pan tomime, handenarbeid e.d.). Uit gege vens van het arbeidsbureau is gebleken dat in de leeftijdsklasse 17-25 jaar zo'n tachtig werkeloze jongens op Texel zijn. De plannen voor dit vormingswerk zijn echter nog in pril stadium. Het is de vraag of men voldoende gegadigden voor een cursus bijeen kan krijgen. Re- akties en suggesties zijn alvast welkom. DE COCKSDORP Aan de bonte avond die door de oudercommissie van de o.l. school De Cocksdorp vrijdag (he den) wordt verzorgd in hotel „Kikkert", wordt meegewerkt door de zangvereni ging De Cocksdorp-Eierland o.l.v. mej. Van Summeren, de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 van de o.l. school, Wil lem Boon (accordeon), Th. v. d. Laan (electronisch orgel), G. A. Smeenk (viool) en duo Henny Kok en Henk Maas. Algehele leiding berust bij Th. v. d Laan. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de schoolkas. Be zoekers betalen een entree van ƒ2,50, maar kunnen op nog tal van andere ma nieren geld uitgeven voor het goede doel. Het programma luidt als volgt: Zang: Zangersmars; Com nu met sang; Gelukkig is het land, Old Black Joe; Meunier, tu dors. Intermezzo: Willem Boon, accordeon. O.l. school: „Het koffertje van me neer Van Dalen" (jeugdmusical). Intermezzo: G. A. Smeenk, viool. Zang: Horch, was kommt von draus- sen 'rein; Die Gedanken sind frei; Lied van de jager; Het zou een jager. Intermezzo; Th. v. d. Laan, electro nisch orgel. Zang: Daar was een wuf die spon; Jan Hinnerik; Twaalf rovers; Russisch vesperkoor. Tenslotte: optreden Henny Kok en Henk Maas. kan gaan beginnen. Men is van mening dat het noodzakelijk is dat het geleerde in de basiscursussen een voortzetting moet kunnen vinden in een andere cur susmogelijkheid. Voor de aktiviteiten waarvoor van groot en veel gereed schap gebruik moet worden gemaakt is het zonder meer noodzakelijk te be schikken over een permanente ruimte. wafmcnnBHnsnHBBn I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1