AGENDA Cjroen Twartsjexels in het harL, evuegroep bracht „ouwe tied'" tot leven in sprankelende musical „Jong en oud" zoekt een nieuw terrein in Den Burg noord-west Al het voorgaande werd ruimschoots overtroffen Meisje (16) door das bijna gewurgd Creativiteitscursus in De Waal VERSE MOSSELEN Eerste uitvoeringen oogstten groot succes Speeltuin aangelegd zonder toestemming De 16-jarige mej. L.R. uit De Cocks- dorp is zondagavond in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis te Den Hel der opgenomen nadat zij door een wol len das die tussen de ketting van een brommer kwam, bijna was gewurgd. Het ongeluk gebeurde toen zij achter op de brommer zittend van haar vriend H.B. uit Oosterend op de Postweg reed. Nabij camping De Driehoek raakte een der einden van de lange das in de ket ting en vervolgens om de achteras. De daardoor met grote kracht aangetrok ken das werkte als een strik. B. wist de das los te krijgen en sloeg telefonisch alarm op de camping. Nadat dokter Van Loon eerste hulp had verleend werd het meisje in bewusteloze toestand in aller ijl per ambulance afgevoerd. Gisteren was haar toestand verbeterd. DE WAAL Op woensdag 28 febru ari zal bij voldoende deelname in het dorpshuis ,,De Wielewaal" een basiscur sus creativiteit van start gaan. In deze cursus zullen tal van grondbeginselen van verschillende onderdelen, zoals pop pen maken, wevenT vrije expressie, etc., worden aangeleerd. Meerdere docenten werken mee. De cursus zal 6 weken in beslag nemen en de lessen zullen wor den gehouden op de woensdagavonden van 20.00 - 22 30 uur. De kosten bedra gen totaal 25,p.p. Voor nadere infor matie en aanmeldingen kan men zich wenden tot mevrouw M. A. Binsbergen, Langewaal 2 te De Waal, telef. (02220) 3218. Dinsdag 13 februari Den Burg, huize „Sint Jan", 20.00 uur, revuegroep mevrouw Craanen voor bejaarden. Woensdag 14 februari De Cocksdorp, verenigingsgebouw nabij Herv. kerk, 19.30 uur, dia-avond voor bejaarden. Vrijdag 16 februari Den Burg, hotel De Oranjeboom, 14.30 uur, jaarvergadering Bejaardenbond, afdeling Texel. Oosterend, De Bijenkorf, 20.00 uur, ver gadering Oosterend Present. Iedere dinsdagavond Den Burg, hotel „De Zwaan", 20.00 uur, bijeenkomst biljartclub. Den Burg, ,,'tAsiel", 20.00 uur, discus sie (Textant). Iedere woensdag Den Burg, Muziekschool, Parkstraat, 14.00 - 16.00 uur, legpuzzeltheek. Bejaardengymnastiek en -zang Den Burg, „Casino", woensdags, 11.00 uur gymnastiek. Den Burg, Landbouwschool, woensdags 15.00 uur, zang. TENTOONSTELLINGEN Tot en met 27 februari Den Burg, expositieruimte raadhuis, „Prentpraat". Openingstijden: iedere werkdag 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur. Trimmen Zaterdag 14 00 uur en dinsdag 14.00 uur trimmen bij „Dennenoord". Bejaardenomroep. Elke maandag- en donderdagavond om 13-30 uur. Met o.a. verzoekplaten en verjaardagen. 86e JAARGANG No. 8749 G 13 FEBRUARI 1973 e B.V. v.h. Langeveld De Rooü s 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 rry de Graaf, Keesonilaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Versdignt dinsdags en vrjjdagfl Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -|- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW De revuegroep bij het in ontvangst nemen van de huldiging na afloop van de voor stelling in de recreatiezaal van het C. E Gollards Rustoord. Van links naar rechts mevr. Craanen, de heer G. Visser, mevr. L. Kooiman-Heijnis, mevr. F. de Vries- Dros, mevr I. de Porto-Verberg (zittend), mevr. R. Snoek-Bruin, de heer R. Bake- laar, mevr. Ooijevaar-de Ridder, de heer C Kager en mevr. Van Heerwaarden- Huisman Op de voorgrond links pianist C. van Heerwaarden en violiste mevr. J. Beumkes-Breen. de toekomst, blijkens het beklemmende lied „Eenmaal komt er een wereld waarin het vreselijk stinken zal". In de musical bleek het zeer succesvolle „koelied" uit een vorige revue te zijn opgenomen. „As een Texelaar een kop- pie doet, wat eet-ie er dan bee?" Al met al een bijzonder goede avond vullende show die in de komende maan den nog door heel wat Texelaars gezien zal kunnen worden. Met de revuegroep zullen ze na het zien ervan van mening zijn: al was de ouwe tied niet ideaal, je kwam nog eens tóe an mekaar. Aan het slot van de uitvoering in „Irene" werden door de direktrice me vrouw Van Geet als blijk van dank een fles advocaat en een bedrag van ƒ25, overhandigd. In het Gollards Rustoord werd door direkteur F. Boon een ge schenk onder couvert gegeven. Me vrouw Craanen werd met bloemen ge huldigd. Dinsdagavond 13 februari (heden) wordt „Dag ouwe tied" herhaald voor de bewoners van het bejaardenhuis Sint Jan. Op woensdag 21 februari voor de vrouwenbond van het NVV in de land bouwschool. Voor leden van de buurt vereniging op vrijdag 23 februari in het Fanfaregebouwtje. Op vrijdag 9 maart voor de bejaardenbond iri De Oranje boom en zaterdag 31 maart op Ameland. havenrestaurant texel 1 ïertus Iloutwipper was in het begin van deze eeuw een zeer toegewijd )W neentereiniger. Toen hij eens bewonderend werd toegesproken omdat hij, na Hogerstraat geveegd te hebben, de laatste restjes paardcstront met zijn igers uit de voegen van de straatstenen verwijderde, was zijn reactie: immeltjes is ók bróód. Dit is een van de Texelse anecdotes, die zijn verwerkt de „Texelse" musical „Dag, ouwe tied". De musical is in de afgelopen Bk met veel succes opgevoerd voor de bejaarden van „Irene" en het „C. E. Jmlards Rustoord". Het waren voorpremières, want de echte officiële première wet nog komen. Zonder voorbehoud mag gezegd worden dat de musical van goed gehalte is. De medewerkers, merendeels leden van de bekende ^■uegroep Schoonoordsingel-Witte Kruislaan-Kogerstraat, zijn ongetwijfeld de grenzen van hun kunnen gegaan. grootste prestatie is echter gele door mevrouw J. Craanen-Hemel- he geholpen door haar even muzi- echtgenoot, de teksten en de mu- schreef en daarmee meer dan 150 tezig was. Door overlevering, infor- i bij ouderen en bladeren in oude angen van de Texelse Courant en ze de benodigde authentieke fei- erzameld, die vooral bij de bewo- van de genoemde bejaardenhuizen |ijke herinneringen wakker riepen, ook voor jongeren (waartoe we lf rekenen) bleek de musical een ikkelijke belevenis te zijn. Me- Craanen heeft waargemaakt wat haar optimisme en enthousiasme aanden geleden beweerde, dit It beter dan al het voorgaande. Met .voorgaande" bedoelde ze de jaar- revuutjes waarmee de groep hon- ;n Texelaars steeds weer een ge lijke avond bezorgde. Logement Pg ouwe tied" heeft als plaats van Beling het logement „De Vergulde pert'' aan de Gravenstraat, nu het theater. Hier voltrok zich destijds lelangrijk deel van Texels Culture- en en de gaande en komende men- Pisselden er hun ervaringen van al- I uit, genietend van bitter, advo- brandewijn met boontjes en andere ualiën uit die tijd. Centrale figuren e waardin en waard, gespeeld door ctievelijk mevrouw Craanen en de Visser. Aan het ouderwetse sfeer- ordt in belangrijke mate bijgedra- oor decor en requisieten, voor een deel bestaande uit „echte" ouwe (die voor de groep een bron van vormen) en door de kleding. Die is natuurlijk konsekwent exels en beschikbaar gesteld door 'lklorestichting. Geen accordeon ponder goed en medebepalend vooi jper is de muzikale begeleiding. Me- J Beumkes-Breen (ook in kleding de twintiger jaren) speelt viool en peer C. van Heerwaarden .piano. „eerst dus in een „Craanen- tie" geen accordeon, het zou in ouwe tied" eenvoudig onverant- zijn geweest en duidelijk afbreuk n gedaan. Het zijn meest walsme- waarop de 38 liedjes van usical worden gebracht. Er wordt voortdurend gezongen. De korte spraakjes hebben een koppelende e waardoor één vloeiende gezelli- w is ontstaan. Sommige van de zijn zó goed dat ze beslist niet oen voor het beste vakwerk. Toch et amateurs die het hebben ge en en uitgevoerd. Hoe is dat mo- n gelijk? Mevrouw Craanen wilde ons na afloop wel toevertrouwen dat 'de buurt' er aanvankelijk zelf niet in geloofde. Het was immers veel te moeilijk. Het instuderen van de jaarlijkse revuutjes was al een hele toer; deze musical was teveel gevraagd. Gelukkig kreeg het enthousiasme toch de overhand en de revuegroep ging aan het werk. Ze we ten nu dat hun inspanning niet voor niets is geweest. Je kunt overigens nog horen dat van sommige medewerkers wel erg veel is gevraagd De groep be staat uit mensen die wel allemaal even enthousiast maar niet allemaal even ge talenteerd zijn. Er is geen twijfel aan dat de foutjes zullen verdwijnen naar mate de musical vaker wordt opgevoerd. Personen Allerlei al lang niet meer levende be kende Texelaars die destijds kleur aan hun omgeving gaven, krijgen in de mu sical weer gestalte. Naast de reeds ge noemde Bertus Houtwupper horen we zingen en praten over dorpsomroeper Polak, ketellapper Ponger, drankhande laar Koelemeij, Klaassie Pruuk en dok ter Wagemaker. Voor de oudere Texe laars is de musical een kostelijk brok jeugdsentiment, voor de jongeren is het een boeiende blik in de tijd, dat men met weinig „riek" was. Een duidelijk verhaal met kop en staart zit in de mu sical niet verwerkt. Men is wel getuige van min of meer losstaande gebeurte nissen, zoals de ontevredenheid van het buitenbeentje Aggie" die zich onweer staanbaar voelt aangetrokken tot de „overkant", volgens de waardin als ge volg van haar kontakten met „badgós- te". Een gebeurtenis is ook de viering van het 25-jarig huwelijksjubileum van waard en waardin. Erg mooi vonden we het roddelpraatje over „die smerige Guurtje weer je gien koppie sukelaat zou luste". Het waren allemaal aanzet ten of aanleidingen voor weer een nieuw lied. Niet elk liedje was uitgesproken „Texels" van inhoud. „Open je venster, laat binnen de zon" was desondanks erg goed. Herinneringen Een ontroerend mooi Texels lied was „Als de gelagkamer eens kon spreken" waarin tal van oude herinneringen wer den opgehaald. We genoten van het ver haal over Saartje („Nooit trouwd en deerom zeker nag zo pittig!") en ook van de discussie over de Spaanse griep („Wagemaker heb seit; je moet broeie met warme kruuke") Abdijsiroop en kloosterbalsem moest eraan tepas ko men. Ook „metworst van Pereboom en leverworst van Sepoep" kwamen ter sprake. Het lied „In de Bomendiek" werkte aanstekelijk en er werd enthou siast meegeklapt. In het logement bleek zich van tijd tot tijd ook een feugeltjes- man (voorloper van een NlOZ-bioloog) op te houden. Hij was vegetariër („Dat heb je met dat volk") en niet gerust op Dc onlangs opgerichte buurtvereni ging „Jong en Oud" moet een ander ter- rin zoeken voor de aanleg van een speel tuin ten behoeve van de jeugd van noord-westelijk Den Burg. Dc vereni ging had liet oog laten vallen op het achter het C.E. Gollards Rustoord ge legen gemeentelijk plantsoen en was daar begonnen met het plaatsen van de nodige speelwerktuigen en andere voor zieningen. Men had daarvoor echter geen toestemming gehad van dc ge meente en dat leidde ertoe dat de speeltuin vorige week weer moest wor den afgebroken. De gemeente werd op Mevrouw Jannie Craanen-Hemelrijk en de heer G Visser bij het zingen van het fraaie duet ,,We leggen nooit op alle slakken zout". de zaak geattendeerd door een groepje bejaarden dat met een handtekeningen lijst naar het raadhuis kwam om tegen de speeltuin te protesteren. De 74-jarige heer F. Taag vertelde ons waarom de bejaarden van Gollards Rustoord, Jan Dirkszoord en Irene tegen de "speeltuin geageerd hebben. „Bij het vernemen van de plannen voor de tuin dachten wij aan een vredig tafereeltje van kleuters die in een zandbak spelen. Maar het bleek dat alleen kinderen van tien tot dertien jaar in de speeltuin ko men die vreselijk brutaal zijn. Ze schel den de bejaarden uit en maken kabaal". Jong en oud zijn dus geen koek en ei. De heer Taag verklaarde dat door voetbal lende jongelui al schade is aangericht en dat de bejaarden niet meer rustig een wandelingetje door het plantsoen konden maken, omdat de kinderen daar met fietsen over de paden reden. Het trof bovendien ongelukkig dat de speel tuin zich juist voor de ziekenzaal van het Gollards Rustoord bevond. Ander terrein Dat de buurtvereniging zonder toe stemming de speeltuin heeft aangelegd, werd ons bevestigd door de heren J. van Hoorn en P. Bakker van Gemeentewer ken. De gemeente heeft zich na over leg met het bestuur van de buurtver eniging belast met het opruimen van de aangelegde voorzieningen, en wèèr la ten weten dat een terreintje achter de „Zwalkersburcht" gebruikt mag wor den voor een nieuwe speeltuin. Bij de vereniging ziet men hierin echter weinig heil, omdat de kinderen dan worden ge dwongen de soms vrij drukke Beatrix- laan over te steken. Wel voor kleuters Van gemeentelijke zijde was wel toe stemming gegeven voor het plaatsen van wat speelmateriaal voor kleuters in het plantsoentje achter Gollards Rust oord en Rode Kruisgebouw. Men ging te ver toen men ook het aangrenzende plantsoengedeelte benutte voor het plaatsen van enige hekken en een klimtoren. De zaak is nu ontruimd en de speeltoestellen zijn zolang opgesla gen in afwachting van een ander ter rein. De buurtbewoners hadden voor het aanleggen van het speeltuintje het be nodigde geld bijeengebracht. Een aantal had ook aan het projekt meegewerkt door het leveren van arbeid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1