I Cjroen kwartsJexeh in het harL, Zielman vecht tegen de bierkaai met steun van de gemeente TAXI 2323 ('Elleboog gedeputeerde Staten willen geen camping in De Laagte w waar URSUSGAAS RANS ZEGEL ■R traks gedwongen om omsingels te rooien? |Long tall Ernie and the Shakers Uitvoeringen D.E.K.-K.T.F. op 23 februari en 10 maart VERSE MOSSELEN De 7 Provinciën 1 versnapering! WILHELMINALAAN 4-6 fI DIT KOMT NOOIT WEER: tegen een ZEER voordelige prijs. na G 16 FEBRUARI 1973 86ë JAARGANG No. 8750 ƒ21 ƒ21 ƒ33 ƒ31 ƒ41 B.V. v.b. Langcveld Dc Roo(j 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ƒ42 rï de Graaf, Kcesomtaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dingdag» en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbont; Coop. Raif- feisenbank; Aniro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. 50 ct incasso; los 25 et Advert. 23 ct. per mm. excl. 4°/o BTW Hlllhj et lijkt hopeloos, maar ik ben voorlopig niet van plan de moed te geven", zegt Albert Zielman (58) als hij praat over zijn plan van zijn voormalige boomgaard in de Laagte tussen Veense igweg en Middellandseweg een fraaie camping voor rust- en uurminnende recreanten te maken. De gemeente Texel gaat irmee van harte akkoord, maar de provincie Noordholland wil •is naar voor cie heer Zielman die heeft om de rooipremie te incasseren ongeveer 2500 Itbomen gerooid zodat op zijn vijf je grote terrein alleen nog fraaie lingers staan. Vooral die windsin- nnaken het terrein zeer geschikt jeen camping. De recreanten heb- luwte van en het landschap niet gestoord door de tenten en fans. Diezelfde windsingels vormen lis het uitblijven van de verklaring Jeen bezwaar van de provincie ech- |n probleem, want de grond ligt nu |oos. Geen tenten, geen vruchtbo- naar ook geen verhuur voor agra- Igebruik want de bomen belemme- pn moderne bedrijfsvoering. Trou- Bar Dancing Iterdag 24 februari het -■ spektakelstuk van dit moment de rockgroep jnflct in het voorprogramma groep Moan (plastic feet) deWoorverkoop toegangsbewijzen, anT wens, wie zou er blij zijn met het ver dwijnen van dit door de heer Zielman zelf aangelegde „bos". Maar Zielman kan niet eeuwig wachten. Afgezien van wat hij verdient met wat losse werk zaamheden (o.a. in de zomer bij zijn schoonzoon op de rondvaartkotter) heeft hij geen inkomsten. Van één gedeelte van zijn terrein heeft hij de windsin gels al verwijderd. Als hij de rest van zijn terrein hetzelfde lot wil doen on dergaan, heeft hij vergunning nodig van B. en W. B. en W. hopen dat hij die vergunning niet zal vragen, maar zul len als zo'n aanvraag wel komt, moeilijk kunnen weigeren gezien de noodsituatie die langzamerhand voor Zielman gaat gelden. Knotsgek Het is een knotsgekke toestand: ter- wille van het landschap willen G.S. de Zielman-camping niet toestaan, maar het gevolg daarvan is dat Zielman bomen moet rooien waardoor het landschap ten gronde gaat- Knotsgek. Maar Albert Zielman kan er helemaal niet om lachen. Over de medewerking van de gemeente heeft hij niets lan lof. Nee, het zit 'm in Gedepu teerde Staten. Daar worden volgens Zielman (en niet volgens hem alléén!) argumenten gehanteerd die geen steek houden. Dat het terrein Zielman een landschappelijke samenhang heeft met de Hogeberg 'is eenvoudig belachelijk. Als dat waar zou zijn, zou men onmid dellijk moeten overgaan tot het slopen van de zuivelfabriek, de wasserij en het aardappelselectiebedrijf want deze lelij ke gebouwen zitten er nog tussen en vormen langs de Schilderweg een dui delijke begrenzing. Misschien zijn die argumenten alleen maar een knuppel om mee te slaan en worden ergens in die ondoorgrondelijke ambtelijke sferen, ver van Texel, heel andere plannen uit gebroed, plannen waarin de door Ziel man en de gemeente gewenste recrea- Albert Zielman kijkt wat mistroostig over zijn voormalige boomgaard. De vrucht bomen zijn gerooid Zullen straks ook de windsingels moeten verdwijnen tievoorzieningen niet passenZo peinst Albert Zielman zich suf. Kaal begin De heer Zielman, afkomstig uit Oos terblokker, begon zijn fruitbedrijf in 1949 op het toen nog boomloze land ten noorden van de Schilderweg. Omdat vruchtbomen de eerste jaren uiteraard geen profijt leverden, werkte hij de eer ste tijd nog in loondienst op „De Veen" bij zijn zwager. In de loop der jaren werd de boomgaard uitgebreid van één tot 5% hectare. Maar in de jaren '60 ging het steeds slechter met de fruit teelt. De prijzen voor het produkt wer den te laag om een rendabele bedrijfs voering mogelijk te maken. Zielman be sloot zijn bedrijf op te heffen en de boomgaard te gaan gebruiken voor het plaatsen van caravans. Hij maakte ge bruik van de door het rijk geboden mo gelijkheid om zich te laten saneren en een rooipremie voor het verwijderen van de vruchtbomen te vangen. De windsingels, kris kras over het terrein lopende kerngezonde bomenrijen, liet hij staan voor de toekomstige camping. Ge zien de enthousiaste medewerking van de zijde van de gemeente twijfelde de heer Zielman er niet aan dat het met de Het boomgaardterrein is zeer geschikt voor het aanleggen van een camping. Aangevuld met onderbegroeiing zullen de twintig jaar oude windsingels de tenten en caravans afdoende aan het oog ont trekken. Het ziet er echter met naar uit dat zich hier ooit op legale wijze kam peerders kunnen ophouden. Zolang Ziel man de moed niet verliest, ligt de grond er renteloos bij. benodigde vergunningen wel gauw dn orde zou komen Agrarische bestemming Volgens het geldende bestemmings plan heeft de grond van Zielman een agrarische bestemming. In het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied is een recreatieve bestemming aangege ven, zodat na goedkeuring van dit plan, de aanleg van een camping mogelijk is. Om Zielman ter wille te zijn werkte de gemeente mee aan een artikel 19-ver- gunning, wat een mogelijkheid is om op een toekomstig bestemmingsplan voor uit te lopen nadat voor het betrokken gebied een zg. voorbereidingsbesluit is genomen. Een dergelijke procedure is „rond" als Gedeputeerde Staten hun goedkeuring hebben gegeven in de vorm van de zg. verklaring van geen bezwaar. Weigeren G.S. deze toestemming, dan is geen beroep mogelijk bij de Kroon. G.S. hebben dus geweigerd, maar dat heeft een hele tijd geduurd. De artikel 19-procedure werd gestart op 18 febru ari 1971. Van de mogelijkheid om tegen het plan Zielman bezwaar aan te teke nen werd door niemand gebruik ge maakt („Zélfs niet door de werkgroep Landschapszorg Texel; kun je nagaan hoe onschuldig het is!", hoorden we er gens zeggen). Wel kwam er een brief van Staatsbosbeheer, eigenaresse van twee aan het terrein Zielman grenzende bosjes met natuurwetenschappelijke waarde. Gevreesd werd voor verontrei niging en verontrusting, maar de Staat had ook oog voor het feit dat het op heffen van het fruitbedrijf betekende dat in deze omgeving niet meer met vergif zou worden gespoten. Als er ge zorgd zou worden voor een degelijke af rastering tussen de bosjes en de toekom stige camping, hadden de natuurbeheer ders van Staatsbosbeheer geen bezwaar. Geen reaktie Gezien het uitblijven van bezwaren, gaven B. en W. hun fiat en vroegen op 19 april G.S. om de verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een toiletge bouw (want daar gaat het pro forma uitsluitend om). Er kwam geen ant woord. Op 19 augustus '71 brachten B. en W. de omstandigheden waarin Ziel man verkeerde nog eens onder ogen van G.S Daarbij werd gewezen op het feit dat de windsingels alleen kunnen blij ven bestaan als recreatie wordt toege laten. De heer Zielman zelf zat ook niet stil. Op zijn verzoek kwam op 9 septem ber een brief van het ministerie van Landbouw waarin nadrukkelijk werd gesteld dat een fruitbedrijf op Texel geen haalbare kaart meer was en dat Zielman dus echt gedwongen was naar iets anders uit te zien. De heer Zielman schreef ook een brief aan Gedeputeerde Staten waarin hij verwees naar de brief van Staatsbosbeheer en aandrong op spoed bij het afgeven van de verklaring van geen bezwaar. Ook B. en W. dron gen nog eens aan op een beslissing. Ziel- mna moest onderhand eens weten waar aan hij toe was Op 6 april 1972 schreef het college nog eens. Nu werd erop ge wezen dat het bouwplan Zielman in overeenstemming was met het inmiddels gereed gekomen ontwerp bestemmings plan buitengebied, De gedeputeerden gaven taal noch teken, Dat waren ze ook niet verplicht want bij de artikel 19-procedure gelden geen termijnen zo dat het mogelijk is plannen erg lang op te houden. Speciale camping Op 21 juni 1972 richtten B. en W. zich nog eens tot G.S., nu met een omschrij ving van het kampeerterrein zoals dat Zie vervolg pagina 2 DEN HOORN Vrijdag 23 februari geeft het Kon. Texcls Fanfarekorps- DEK het jaarlijks concert in „De Wald hoorn". De luisteraars wordt weer een gevarieerd programma geboden. Uitgevoerd zullen worden de marsen „Sabre et Meuse" van Rauski en „Na tional Emblem" van M. Viot. Daarnaast zijn te beluisteren „The Pirates of Pen zance" (ouverture) van Sullivan, Jamai can Folk Suite van H. L. Walters en New Baroque Suite van Ted Huggers. Bovendien zullen de nummers „Marjo- laine" van Clerisse en 'A Holiday Suite' van Eric Ball, waarmee het fanfare korps onlangs in Leiden zoveel succes oogstte, ten gehore gebracht worden. In het stuk „The Acrobate" van de Engel se componist Greenwood zal als solist optreden de heer K. Modder, tuba. Ook de drumband van DEK is van de partij, terwijl het niet onwaarschijnlijk is dat ook het amusementsorkest van het fan fare enige nummers ten beste zal geven. Onder leiding van de heer P. Heertjes zullen een handjevol jeugdleden uit Den Hoorn een optreden verzorgen. Het tra ditionele toneelstukje komt dit jaar te vervallen, maar dat mag, gezien het veelbelovende programma nauwelijks een gemis genoemd worden. De avond wordt besloten met een bal. In Den Burg zal 10 maart in de Bur gemeester De Koninghal hetzelfde pro gramma uitgevoerd worden, met uit zondering van het optreden van de leer lingen uit Den Hoorn, welk programma punt vervangen zal worden door een op treden van het jeugdorkest van het fan fare. Verder zal in Den Burg de KFT- drumband aktief zijn inplaats van de DEK-drumband. Beide avonden staan onder leiding van dirigent P. Heertjes. havenrestaurant texel r Bar X Eenmalige aanbieding Op vertoon van deze adver- J tentie bent u klant geworden J en ontvangt u aFJMriaiini min iwi ibmbbb—i Koop nu OUDESCHILD, TELEFOON 2719 -wc <7.;- -.2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1