Groen 'kwartsJexels in het harL> e Oosterenders zijn nu al in feeststemming nkele stunts g in de maak IJ Man (65) door kolendamp omgekomen Lichtmast en verkeersbord geveld Auto total loss na botsing tegen gevel VERSE MOSSELEN Boekenweek. BOEKENWEEK met gratis boek i lil Z^n' onöeveer twaalf gezamenlijke maaltijd, vliegfeest, luchtmachtkapel, lammerenmarkt, wedstrijd Jpenscheren, Swiebertje, vlootshow, concours hippique, para-demonstratie, water- historisch spel, tentoonstelling, artiestenshow 20 FEBRUARI 1973 86e JAARGANG No. 8751 B.V. v.h. Langeveld Dc Rooü Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den 02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Ralf- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW DE WAAL Als gevolg van kolen dampvergiftiging is zondag de 65-jarige Cornelis J. Huisman (Bargen W 46) om het leven gekomen. Zijn 68-jarige broer Freek werd ook onwel en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het drama voltrok zich rond het middaguur toen de drie gebroeders Huisman en hun 11-jarige kennis Harry Vlaming uit Oosterend zich in de huis kamer bevonden. Er werd een borrel geschonken. Toen allen zich onwel be gonnen te voelen werd aanvankelijk gedacht dat er met de drank iets niet in orde was. De 65-jarige Arie Huis man waarschuwde kennissen en de dok ter toen hij zag dat de toestand snel verergerde. Toen de dokter arriveerde was Cornelis Huisman reeds overleden. De heer Freek Huisman moest in aller ijl met de ambulance naar het zieken- husi worden overgebracht. Zijn toestand is thans redelijk. Ook de heer Arie Huisman vertoonde vergiftigingsver schijnselen maar hij mocht thuisblijven en werd nog geruime tijd met zuurstof behandeld. Ook de jeugdige Harry Vla ming was er niet ernstig aan toe. De politie, die pas twee uur na het gebeuren op de hoogte werd gebracht, nam de kachel mee voor onderzoek. Ge bleken is dat aan het schoorsteenkanaal niets mankeerde maar dat de kachel (een kolenkonvector met circulatieka naal) ernstig was vervuild. De kanalen waarlangs het rookgas naar de schoor steen stroomt waren verstopt. Een automobilist uit Den Burg ramde zondagmiddag om drie uur een licht mast en een verkeersbord op de Kees omlaan Zowel mast als bord gingen te gen de grond. Van de auto, een Merce des, werd de voorzijde vrij ernstig be schadigd zodat deze moest worden weg gesleept. De totale schade beloopt en kele duizenden guldens. Oorzaak van het ongeluk was een in de auto zitten de kat die de chauffeur op een gegeven moment zodanig hinderde dat deze de aandacht voor de weg verloor en naar rechts zwenkte. Het gebeuren voltrok zich schuin tegenover het politiebureau zodat de politie al na enkele seconden ter plaatse was. Een automobilist uit Amstelveen bot ste in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen twee uur tegen het pand Wever straat 16 van de familie H. Ellen. De gevel gaf geen krimp, maar de auto, een Volkswagen, werd onherstelbaar be schadigd. Oorzaak van de botsing was waarschijnlijk te snel rijden waardoor de wagen in de bocht bij Electrohuis niet op de weg bleef De bestuur der kwam met de schrik vrij; de familie Ellen onaangenaam uit de slaap ge wekt eveneens. De politie maakte proces verbaal op. havenrestaurant texel van vrijdag 23 februari t/m zaterdag 3 maart en „speciale uitgave" in de Parkstraat bij STEREND Het duurt nog bijna een half jaar voordat Oosterend weer nt is, maar de Oosterenders zijn nu al in feeststemming. Dat bleek vrijdag- d in het dorpshuis De Bijenkorf, waar namens het bestuur van de stich- Oosterend Present een overzicht werd gegeven van het programma voor r dat 1111 vaststaat en waar door de geestelijke vaders van „Dc opstand het kaas- en broodvolk" een indruk werd gegeven van het verloop van dit irische spel. Zoals bekend zal Oosterend zoveel mogelijk worden veranderd en stadje uit de middeleeuwen. De bewoners zullen dan ook allen in histo- ic dracht gekleed zijn. Tijdens een modeshow, waaraan door tientallen erenders van de meest uiteenlopende leeftijden werd deelgenomen, werd lagavond een indruk gegeven van de verschillende kostuums, die kunnen len gedragen. Tevens werden tekeningen getoond van de stadspoorten, die fA e straatjes rond het centrum zullen worden opgericht. Dc Oosterenders en met groot enthousiasme van het een en ander kennis. Dat al duidelijk het föest wordt toegeleefd, bleek uit de zeer grote belangstelling. Alle tsen van het dorpshuis waren bezet, hoewel de kottervissers nog op zee beer Joh. C. Roeper van de stich- losterend Present, vertelde dat de satie van het feest in grote trek- ond" is Het feest begint eigenlijk 4 juni, want dan zal een grote van oud-Oosterenders worden ien. De volgende dag om 10.00 vordt het feest en tevens de ten- elling officieel geopend. Aan de igsceremonie zal een attraktie n verbonden waarover spoedig mededelingen volgen. Op dit mo- reeds is het overgrote deel van de uimte in de tentoonstellingstent er is nog slechts 250 m2 uit te Er zullen ook stands in de open- ^een gezamenlijke maaltijd aan tafels in de Peperstraat, uitslui- oor inwoners van Oosterend die rd in middeleeuwse klederdracht stoken. Aanvankelijk dacht men ut te serveren, maar de voorkeur ioch uit naar een iets goedkoper bijvoorbeeld vis, stokbrood en Bij ongunstig weer wordt de jartij. gehouden in de feesttent. Feest bij de dijk liddags wordt bij de dijk van De een groots feestprogramma afge- 1 voor een groot deel ter zee en in Iht. Er wordt o.a. aan meegewerkt 1 waterkieërs met spectaculaire kerk, het paracentrum Texel-Spa |f- precisiespringen op een in zee jid vlot van 4x4 meter alsmede ■emonstratie para-sailen. Op een ^n moment krijgt het „Kaap-pro- het karakter van een vlieg- Ivant Tessel-air zal reklame vlie- le zweefvliegclub demonstreert en ■en verschillende toestellen van de lichtvaartschool (w.o. een straal- fetuig) acte de presence geven. He irs van de marine zullen een de- jratie geven die bepaalde aspecten |rduidelijken van de vredestaken zeemacht. Hieraan zal ook wor- egewerkt door de Kon. Noord en pllandse Reddingmaatschappij. De |ub Noordholland is voornemens fe dag een stervlucht naar Texel te organiseren. De naar verwachting ze ker twintig toestellen zullen tijdens het Kaap-programma voor een indrukwek kende „fly past" zorgen. De heer Roe per vermeldde dat het optreden van de Texelse parachutisten gratis zal zijn. Dit bij wijze van presentje omdat het para centrum destijds ter gelegenheid van Oosterend Present op Texel is geïtro- duceerd. Luchtmachtkapel Voor het avondprogramma is de be roemde kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van majoor Van Diepenbeek gekontrakteerd. De ka pel zal optreden in de muziektuin aan de Oranjestraat. „De luchtmachtkapel is in zijn genre het beste orkest dat in Ne derland is te vinden", zei de heer Roe per trots. Voor alle drie feestavonden geldt dat voor de muziek in de feesttent wordt gezorgd door het welbekende orkest „Rita and her golden five" dat ook tij- in een ander gebouw te volgen. Het is de bedoeling tijdens deze officiële ver gadering het Christelijk Texels Man nenkoor op te laten treden. Om 11.00 uur begint een programma speciaal voor de kinderen. Er wordt aan meegewerkt door de nog immer van radio en tv bekende Swiebertje, met bij behorende figuren als Saar, de burge meester etc. Ook de vorige keer waren ze van de partij. De heer Roeper zei dat lang is gespeurd maar dat overduidelijk bleek dat het Swiebertje-programma nog altijd het meest populair is. 's Mid dags zal het in Oosterend heel stil zijn te kijken of deel te nemen aan het histo- want dan gaat ieder naar De Kaap om rische spel, „De opstand van het kaas- en broodvolk", 's Avonds zal een amu sementsprogramma van hoog niveau worden aangeboden waaraan wordt meegewerkt door radio- en tv-artiesten van topniveau. Er zijn reeds enkele toe zeggingen binnen. Oosterenders van uiteenlopende leeftijd showden vrijdagavond in De Bijenkorf diverse modellen middeleeuwse kleding, die tijdens het 3-daagse feest en in het bijzonder bij het historische spel gedra gen kunnen worden. dens het vorige feest succesvol is opge treden. Tweede dag De tweede feestdag begint met een grote lammerenmarkt in de Peperstraat. Er zullen 900 tot 1000 lammeren worden aangevoerd en er komen ook wat stal letjes terwijl diverse oude ambachten zullen worden gedemonstreerd. Om mis verstanden te voorkomen: het wordt een échte markt waarbij dus wordt gehan deld. De boeren die de lammeren aan voeren zullen in middeleeuwse kledij zijn gestoken en hetzelfde wordt ver wacht van de kopers. Er wordt ook veel „overkantse" deelname verwacht. De nodige kontakten zijn reeds gelegd. Als dank voor de moeite en volgens oud ge bruik zullen de kopers in Strends-end terecht kunnen voor een kop koffie en een stevige borrel. Om 10.00 uur begint een nationale wedstrijd schapenscheren. Via de vakpers is hieraan al de nodige bekendheid gegeven. Ook om 10.00 uur begint in de N.H. kerk een vergadering waarbij verschillende autoriteiten („op ministerieel niveau") aanwezig zullen zijn. Die autoriteiten zijn die dag nl. gast van het gemeentebestuur. Gespro ken zal worden over allerlei onderwer pen, onder meer over de onlangs afge sloten restauratie en reparatie van de kerk, werkgelegenheidsprobleem etc. Gezien de beperkte plaatsruimte zullen niet alle Oosterenders erbij kunnen zijn; het wordt dus een afvaardiging. Mis schien zal door het leggen van een lijn verbinding mogelijk zijn het gesprokene Meevaren De derde feestdag begint om 9.00 uur met een paardenkeuring op het terrein bij de Koningshoeve, een „rustig" eve nement voor de liefhebbers. Om half tien vertrekken vanuit Oudeschild de kotters die deelnemen aan een vloot- show voor de rede van Oosterend. De schepen komen wegens hun grote diep gang niet dicht onder de kant; het is dan ook voornamelijk een evenement voor de passagiers. Ieder die dat wil mag meevaren, de schippers hebben toegezegd goede gastheren te zijn. Een deskundige jury zal de versieringen van de kotters beoordelen. Er worden aan zienlijke prijzen uitgeloofd. Het publiek kan deelnemen aan de beoordeling door op een soort totoformulier de fraaiste kotters te noteren Er zijn prijzen uit geloofd voor degenen die met hun oor deel dat van de jury het dichtst bena deren. Evenals de vorige keer zal het jaar lijkse concours hippique van de vereni ging voor vrienden van het paard in het Oosterender feestprogramma wor den opgenomen. Dit concours zal veel publiek trekken wegens een „stunt op wereldniveau" waarover verder nog niets kan worden meegedeeld omdat de onderhandelingen nog gaande zijn. Zaterdagavond zal in de muziektuin een programma voor de jeugd worden afgewerkt. Uiteraard zullen niet alle evenemen ten kosteloos bijgewoond kunnen wor den. Naast de gewone entreeprijzen per evenement zullen evenals vorige keer weer driedagenkaarten worden uitgege ven. Houders daarvan hebben (voorde lig) toegang tot alle evenementen. Er zal geen parkeergeld geheven worden. Wel moet bij de dorpspoorten waarbij het in oude stijl versierde centrum is afge sloten een bescheiden „tol" worden be taald, echter uitsluitend als op dat mo ment in het centrum bepaalde festivi teiten zijn. Als het gaat zoals bij de vorige fees ten zal er weer een aanzienlijk positief saldo zijn. Besloten is dit te bestemmen voor de aanleg van een ijsbaan bij Oos terend. De middeleeuwse historische kleding waarin de Oosterenders zich drie dagen lang zullen voortbewegen moet histo risch verantwoord zijn. De kledingcom- missie heeft dan ook zorgvuldig afbeel dingen (schoolplaten, boeken en repro- Zie vervolg pagina 2 Met toenemend enthousiasme werd ken nis genomen van het verloop van ,,De opstand van het kaas- en broodvolk", een vijf bedrijven tellend spel, dat de uitbui ting van de middeleeuwse bevolking als onderwerp heeft. Toelichting gebeurde met behulp van een metersgrote ma quette van het terrein bij de ijzeren kaap en oude haven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1