(jroen *2wartsJ~exeh in het harL, mbulatice uitgerust met defibrillator Nieuwe subsidieregeling valt niet ongunstig bij verenigingen TAXI 2323 J'Eileboog 3132 Stichting Cultureel Werk Texel had nuttige hooravond Wandelwagens ieds met succes 1 toegepast PERSOUND *~'uidstechniek TAXI 1 zittend ziekenvervoer I (02220) Martien van de Wetering Interieur „Casino" ingrijpend veranderd Man getroffen door vallende container GRATIS BOEKENWEEK VERSE MOSSELEN Long tall Ernie and the Shakers WILHELMINALAAN 4-6 G 23 FEBRUARI 1973 86e JAARGANG No. 8752 B.V. v.h. Langeveld De Rooü 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 xy de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- felsenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -J- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct per mm. cxcl. 4% BTW ds korte tijd is de medische appa- in de Texelse ziekenauto uitgc- met een defibrillator, een appa- vaarmec in sommige gcVallen een jjilstand gekomen hart weer opgang morden gebracht. Tevens kan de Werking van de patiënt er gedu- het gehele transport naar het zie- bis mee worden gecontroleerd. Het iaat werd door de gemeente aan- Haft op verzoek van enkele artsen Teft meer dan ƒ10.000,gekost, pefibrillator in een ziekenauto is alledaags feit. Er zijn maar weinig jlances in Nederland die een der voorziening hebben. erkelijk is dat geen der beide huizen in Den Helder over een illator beschikt, al worden daar ard wel andere middelen toege- m een hart opgang te brengen, et aantal patiënten dat met een illator gered kan worden moet :ich geen al te indrukwekkende elling maken, maar al zou het er één in de zoveel jaar zijn, dan is [ƒ10.000,- een goede uitgave ge- Men smaakt de voldoening dat nlangs bij een bejaarde vrouw het aat met succes is toegepast. Bij de «ken patiënte trad een hartstil- d in, waarop de defibrillator onmid- ars ijk in werking werd gebracht. Het )0( |ëing weer kloppen en de vrouw kte het ziekenhuis waar zij het I goed maakt. Het is wel zaak dat «o'n geval zeer snel wordt gehan- öPBbinnen 3-5 minuten na de hart- to*ncl Bij langer wachten treden jVyWïbeschadigingen op. Uiteraard ffc de defibrillator door een deskun- odiend te worden. Omdat ook de !nSfek idende verpleegsters ermee moe- ïftBunnen omgaan volgt mevrouw E. A. C. C. Luyckx-Bakker een cursus in Amsterdam en het is de bedoeling dat dit voorbeeld wordt gevolgd door me vrouw M. H. Th. de Graaf-van Hees. Elektrische schok De werking van de defibrillator be rust op het feit dat een tot stilstand ge komen hart soms door een zware elek trische schok weer kan worden geacti veerd. Het apparaat is voorzien van een tweetal electroden die, nadat de hart stilstand is vastgesteld, op enige afstand van elkaar op de borst van de patiënt worden aangebracht. Door een druk op de knop worden dan een of meerdere schokken van duizenden volts afgege ven. Het resultaat daarvan kan onmid dellijk worden afgelezen op een kleine beeldbuis („scopt") waarop de curve van het werkende hart is te zien. Als voortaan hartpatiënten in levens gevaar naar het ziekenhuis worden ge bracht, zullen ze voortdurend op de de fibrillator zijn aangesloten zodat men de hartwerking in de gaten kan houden en zonodig direkt ingrijpen. De accu in het (draagbare) apparaat laat het toedie nen van zo'n 60 schokken toe. Over het nuttig effekt van de defibril lator zijn de meningen van de medici niet gelijkluidend. Bij de gemeente be sloot men na een aanvankelijk aarze lende houding tot aanschaf nadat po sitieve berichten waren binnengekomen van onder meer hoogleraren in de car diologie en de direkteur van de Neder landse Hartstichting. Bij dc foto Ambulance-chauffeur Toon Smidt toont de weinig omvangrijke defibrillator in ,,zijn" ziekenauto. In de handen heeft hij de twee elektroden, waarmee de stroom stoten kunnen worden toegediend. Achtergrondmuziek Geluidsinstallaties Intercom (erkoop - Verhuur Service SUPERSOUND A J. Ernststraat 171 Amsterdam, tel. 020 - 446935 PHILIPS DEALER. ennrnTtimimuiniiiiiniiiinmiitiiiiiiiiniiiiiiiiminnttniinnuButimraifiwininiiiin Inspraak is in. De Stichting Cultureel Werk Texel heeft de nieuwe subsidie verordening er niet zómaar willen door drukken, maar heeft dinsdagavond aan ieder gelegenheid geboden kritiek te le veren. Dat gebeurde in „Casino" en het was zinvol want er kwamen meerdere nuttige op- en aanmerkingen. Overwe gende indruk was dat de nieuwe subsi dieregeling toch wel een gunstig onthaal heeft gevonden. Kritiek met betrekking tot de uitganspunten werd althans nau welijks vernomen. De heer C. Witte Dzn waarnemend voorzitter van Cultureel Werk stelde aan het begin van de avond vast dat het de eerste keer was dat de stichting zoiets organiseerde. „Ons aller belang staat op het spel". De heer W. Albers, voorzitter van de subsidiecommissie die de nieuwe ver ordening heeft ontworpen, zei dat de oude subsidieregeling verre van ideaal was. Men is er al jaren ontevreden over. Verschillende punten ervan zijn niet re- eel. De subsidiecommissie had vele avonden aan het ontwerpen van een be tere regeling besteed. Vervolgens gaf de heer Albers toe lichting op de nieuwe uitgangspunten (wij hebben hierover reeds uitvoerig ge schreven) en wees er daarbij op dat in de verordening is bepaald dat B. en W. zijn belast met de subsidieverdeling, dus niet Cultureel Werk. Uiteraard zullen B. en W. zich wel door Cultureel Werk laten adviseren. Belangrijk is dat in de verordening niet staat dat men recht heeft op een bepaalde subsidie. Er staat dat het college subsidie kan geven; het is dus min of meer een gunst. In de re gels staat onder meer dat subsidie wordt ingetrokken als de betrokken vereni- ing geld over houdt. Dat moet niet al te letterlijk worden opgenomen. Het spreekt vanzelf dat een vereniging die bijvoorbeeld geld reserveert voor een nieuw gebouw evengoed voor subsidie in aanmerking komt. Reakties B. en W. De heer G. A. Oskam liet weten dat B. en W. al op het ontwerp voor de nieuwe verordening hebben gereageerd. Ze gaan in grote trekken akkoord en hebben slechts hier en daar wat bijge slepen. Zo is bij de bepaling dat 25°/o kan worden bijgedragen in de netto kosten van creativiteitscursussen en -tentoonstellingen het woord 'maximaal' geplaatst om duidelijk te maken dat B. en W ook met een lager percentage zouden kunnen volstaan. Ook is gesteld dat een overkoepelende organisatie wel iswaar 100°/o van de exploitatiekosten vergoed kan krijgen maar dan moet wel eerst worden vastgesteld of de aange sloten verenigingen wel een redelijke bijdrage geven aan de betrokken over koepeling. Volgens de nieuwe regeling wordt deelname aan kadervormende ak- tiviteiten door verenigingsleden gehono reerd met een derde van de daaruit voortvloeiende kosten B. en W. hebben daaraan toegevoegd dat de leden die deze gesubsidieerde kadervorming heb ben genoten minstens twee jaar op Texel moeten blijven om de plaatselijke gemeenschap van hun opgedane kennis te laten profiteren. Vertrekt zo iemand eerder, dan dient naar verhouding een deel van de subsidie te worden terug betaald. Er kan een incidentele exploi tatiesubsidie worden toegekend ter ver goeding van of als bijdrage in o.m. de netto kosten van belangrijk geachte in cidentele aktiviteiten en manifestaties. B. en W. hebben eraan toegevoegd dat telkens moet worden beslist op basis van een in te dienen begroting en even tueel rekening. Dorpscommissic De heer Van Opstal had gemerkt dat de dorpscommissies niet voldoen aan de algemene voorwaarden en bepalingen die gelden voor verenigingen die in aan merking komen voor subsidie. De heer Albers merkte op dat er nooit vanuit is gegaan dat dorpscommissies subsidie zouden moeten hebben. De heer Oskam wees erop dat er wel een subsidierege ling is voor speel- en spelgelegenheden die door de dorpscommissies worden op gericht alsmede voor feest- en gedenk dagen. De subsidiecommissie iwil nog wel eens bekijken of de dorpscommis sies ook voor een gewone subsidie in aanmerking kunnen komen. De heer Schrama betreurde het dat de EHBO niet voor subsidiëring in aanmerking komt. Hij wees op de dienende taak van de EHBO-vereniging en het feit dat men daar dringend om geld verlegen zit. Een paar jaar geleden heeft men bij het aan vragen van een subsidie al nul op het ondernemers-aktiviteiten Kantelbare dansvloer Het inwendige van „Casino" is ingrij pend veranderd. Dc verandering is een duidelijke verbetering want de tot voor kort sfeerloze ruimte is herschapen in een knus onderkomen waar men zich al gauw op zijn gemak voelt. De helft van de zaal is daartoe van een verlaagd pla fond voorzien, er is een fraaie bar ge plaatst, de wanden zijn met bruin lat werk betimmerd en van rode panelen voorzien. Zeer opmerkelijk is de zitkuip die zich in het vernieuwe zaalgedeeltc bevindt. Deze zitkuip kan door een druk op de knop worden afgesloten door er een stuk dansvloer te laten indalen. Als de zitkuil open is dient de dans- rekest gehad. De heer Oskam wees erop dat de subsidieregeling is bedoeld voor culturele verenigingen. EHBO is meer (Zie vervolg achterpagina) DE KOOG De heer W. van der Slikke te De Koog, werkzaam bij de ge meentelijke reiniging werd dinsdagoch tend met spoed naar het ziekenhuis ver voerd, nadat hij was getroffen door een vallende vuilcontainer. Men was bezig bij het bungalowterrein „Eldorado" aan de Bosrandweg een container op te hij sen om deze in de vuilniswagen te legen. Toen het deksel van de container bleef hangen, begaf de heer Van der Slikke zich onder de container om het manke ment te verhelpen. Op dat moment barstte een slang van het hydraulische hefsysteem en de container stortte neer. Een geluk was dat de container met licht materiaal, hoofdzakelijk houtkrul len, was geladen en dat het hoofd van de heer Van der Slikke niet werd ge troffen. De man werd naar zijn huis in De Koog gebracht, maar hij leed hevige pijn en de dokter achtte spoedige op name in het ziekenhuis noodzakelijk. De toestand liet zich aanvankelijk vrij ern stig aanzien, maar blijkt achteraf mee te vallen. De Arbeidsinspectie zal de toedracht van het ongeluk onderzoeken. vloer, in combinatie met enkele deuren als wand tussen het oude en nieuwe zaalgedeelte. Aldus kan de zaalruimte snel naar aard van het gebruik worden aangepast. Het is een technisch vrij ge compliceerd geheel geworden, uitge dacht door exploitant E. Stiekema. Het vernieuwe zaalgedeelte zal elke zater dag als discotheek in gebruik zijn. Zaterdagavond a.s. om half negen gaat de discotheek officieel van start. Bij voldoende belangstelling zal er ook zon dags discotheek ,zijn. De verbouwing is uitgevoerd door de heer Stiekema zelf, geholpen door de heren Hans Veeger, Kees Buijsman, Simon Goeman en Niek Barhorst. De bar werd geleverd door de firma De Nijs uit Castricum. De koeling kwam van de gebroeders Schoorl B.V. De heer E. Stiekema en zijn echtgenote demonstreren de kantelbare dansvloer, waarmee de zitkuil kan worden afgedekt en die tevens dient als scheidingswand tussen het oude en nieuwe zaalgedeelte. j|De inrichting kan vanuit de bar worden bediend. bij aankoop van ƒ10,boe ken: „Een lampion voor een blinde" door Bertus Aafjes. Een spannend speurverhaal in sprookjesachtige Oosterse sfeer. Want het is weer t/m 3 maart. Voor maar ƒ2,50 „Lijstebrij" Provocerend alternatief voor lektuur op middelbare scho len. Extra aanleidingen om in die uitgekiend veelzijdige voorraad te duiken. fa. j. nauta DE TEXELSE BOEKHANDEL trefpunt voor informatie en ont spanning. havenrestaurant texel Bar Dancing Zaterdag 24 februari het spektakelstuk van dit moment de rockgroep met in het voorprogramma de groep Moan (plastic feet) Nog enkele kaarten verkrijgbaar. lilHI IIII IW HWmiMTT T~U~

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1