Cf roen kwartsfijexels in het harL> er waterplaats bij Texel technisch en financieel het meest voordelig r\ gratis I 'J udiecom missie bracht rapport uit: ESO wil mosselen desnoods ook 's nachts afvoeren m an moet uiterlijk oor jaar 1977 ijn uitgevoerd Tweede badmeester benoemd voor zwembad „Molenkoog" Dorpsstraat in seizoen dicht voor alle rijdend verkeer Raadsleden krijgen opslag Beslissing op beroepschriften wordt verdaagd 86e JAARGANG No. 8753 G 27 FEBRUARI 1973 e B.V. v.b. Langevcld De Roou j 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 rry de Graaf, Keesoinlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- felsenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. lew. -f- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 cL per mm. excl. 4®/» BTW 5. en W. van Texel zouden er zich over verheugen als het de Zeeuwen zou ken de mosselindustrie in hun provincie in stand te houden, maar als de sselindustrie uit Zeeland moet verdwijnen, dan willen zij gaarne wijzen op vestigingsmogelijkheden die Texel biedt. Het bovenstaande blijkt uit de tgj tbicdingsbrief, die B. en W. hebben gevoegd bij het gisteren voor publikatie igögcven rapport van de „Studiecommissie Mosselverwaterplaats". rapport is toegezonden aan de vele overheids- en andere tanties, die met de mosselproblcmatiek hebben te maken. Aan het rapport >ok de vorig jaar uitgekomen brochure „Texel, een gezond woon- en werk lied" gehecht, een uitgave van de „Commissie Vestiging bedrijven Texel", arin wordt gewezen op de vele voordelen die aan het wonen op Texel zijn WOi bonden. Het is duidelijk dat op deze wijze wordt getracht de afkeer van de luwen tegen vestiging elders te helpen overwinnen. Bij overbrenging van de mosselin dustrie naar het Waddengebied zal ge rekend moeten worden met een produk- tie van ongeveer 100 miljoen kg mosse len per jaar opbrengst ongeveer 30 miljoen. Tot de mosselindustrie wordt door de commissie ook gerekend de mosselschoonderijen, alsmede de mos- selconservenindustrie. Laatstgenoemde categorie bedrijven zou zich eventueel nog een aantal jaren in Zeeland kunnen handhaven. Voordelen De commissie noemt in het rapport enkele duidelijke voordelen van de si tuering van een kunstmatige mosselver waterplaats bij Texel in de omgeving van 't Horntje boven andere situeringen in het Waddengebied: de zeer goede wa terkwaliteit waarbij van belang is, dat wordt verwacht dat dit water in verge lijking met het overige Waddenwater Studiecommissie Mosselverwater- |s bestond uit de heren J. C. Dros jzitter), J. van Hoorn en L. J. It, allen namens de gemeente [l Voorts uit de heren J. W. B. van tfeer en J. Zuidewind van de Com- e vestiging Bedrijven; de heer A. i namens de Texelse kust- en gar- vissers en de heer J. H. L. Winter ecretaris. In de aanbevelingsbrief en W. wordt erop gewezen dat de aissie niet beschikte over concrete ens met betrekking tot de aan een aterplaats bij Texel te stellen eisen men zich in het rapport tot het ?ven van hoofdlijnen heeft moeten ken. Goedkoper i kostenraming was daarom niet •lijk, maar met de commissie is het |ge wel van mening dat aan de iering van een kunstmatige mossel- aterplaats bij Texel geen hogere verbonden zullen zijn dan in fnd. Eerder wordt het waarschijn- eacht dat een verwaterplaats bij aanzienlijk goedkoper zal zijn. fels bekend heeft het gemeentebe- r van Reimerswaal onlangs een plan I maken voor aanleg van een kunst fee verwaterplaats achter de gepro- lerde Oosterscheldedam ter hoogte Jiet huidige centrum van de mossel- jtrie Yerseke. ,,Wij hebben het vol- Jegrip voor dit initiatief en zouden Jverheugen indien het, tegen alle lachtingen in, toch nog mogelijk zou en de mosselcultuur in Zeeland te fcden", aldus B. en W. van Texel. |t rapport van de studiecommsisie 't dan ook geen andere bedoeling pe aandacht op Texel en met name nabij Texel voor de mosselindu- aanwezige mogelijkheden te vesti- oor het geval de thans nog lopen- derzoeken mochten uitwijzen dat osselcultuur in Zeeland niet op unisch verantwoorde wijze kan |en behouden. B. en W. hebben de jffende instanties met klem ver een definitieve beslissing inzake luiting van de Oosterschelde en de Jnuering van de mosselcultuur door el van kunstmatige verwaterplaat- oveel mogelijk te willen bespoedi- Volgens de huidige plannen gaat de •rschelde in 1978 dicht. Begin 1977 e kunstmatige verwaterplaats dus d moeten zijn. Pakhuis ils bekend is een verwaterplaats essentieel belang voor de mosselbe- igheid. De verwaterplaats heeft tot |de geoogste schelpdieren de gele- eid te geven zich van zand en an- ongerechtigheden te ontdoen; te- is de verwaterplaats „pakhuis" de mosselhandel. De natuurlijke herplaatsen bevinden zich thans Oosterschelde en zullen als gevolg le afsluiting van de Oosterschelde ;o goed als zeker moeten verdwij- Er zullen dus nieuwe verwater en moeten komen, waarbij men jt aan de Waddenzee waar zich de van het aantal Nederlandse mos- pcelen bevindt. bestudering van de vele faktoren fan belang zijn bij het vestigen van laterplaatsen werd in 1969 in 't Jtje het mosselproefstation van het x v V 4* 22£toL<B£:l&9U£SX 'asiSESL-jZtseus. Ars- srxva. -y /r/az w##ir/)r. SCHAAL 125.000 Op dit kaarttje is ten oosten van de dijk van de P.H.-polder het 50 ha. grote stuk wad aangegeven, waaraan de Studie commissie Mosselverwaterplaats de voor keur geeft als situering van de kunst matige mosselverwaterplaats. Een verwa terplaats nog dichter bij 't Horntje (waar zich reeds het mosselproefstation met zijn experimentele kunstmatige verwaterplaats bevindt) is niet mogelijk, omdat daar de dichter bij de kust liggende Texelstroom een gevaar vormt. Rijksinstituut voor Visserij onderzoek in gebruik genomen. Dit proefstation om vat onder meer een experimentele kunstmatige mosselverwaterplaats. Dat de keus op Texel is gevallen hangt sa men met het feit dat het water voor de oostkust van Texel van konstant goede kwaliteit is terwijl bovendien de hydro- biologische samenstelling van het water uitstekend geschikt blijkt voor het kunstmatig verwateren van mosselen. Overigens zullen nog ettelijke proble men tot oplossing gebracht moeten wor den alvorens kan worden vastgesteld of het mosselbedrijf door middel van kunstmatige verwaterplaatsen op eco nomisch verantwoorde wijze voor Ne derland kan worden behouden. De in vesteringen zijn daarbij niet het grootste probleem. Het benodigde geld, zo heeft de minister laten weten, zal er zeker ko men maar het is de vraag of de rente en aflossing van deze enorme investe ringen door het mosselbedrijf kunnen worden opgebracht. Het gaat hier om een stuk wad dat be dijkt kan worden. Het wordt als voor deel voor dit gebied gezien dat de aan- voerschepen door het maken van aan legplaatsen tegen de omringkade in de onmiddellijke nabijheid van de verwa- terplaats kunnen lossen, terwijl het be nodigde schone zeewater aan de Texel stroom kan worden onttrokken en daar heen na gebruik weer kan worden afge voerd. Garnalen vissers in het gedrang Het overbrengen van de Zeeuwse mosselcultuur naar de Waddenzee zal ongeacht de vestiging van een kunstma tige verwaterplaats verdubbeling noodzakelijk maken van het nu reeds uitgegeven aantal mosselpercelen. De commissie heeft er zich over beraden of deze uitbreiding gevolgen zal hebben voor de in dit gebied opererende kust en garnalenvissers. In de gebieden waarin de nieuwe mosselpercelen zijn geplaind, wordt nu gedurende ongeveer negen maanden per jaar gevist door garnalen- en kustvissers uit Wieringen, Harlingen, Wonseradeel, Texel en an dere plaatsen. Het wegvallen van deze gebieden zal voor de vissers catastrofale gevolgen hebben, aldus het rapport. De commissie vindt dan ook dat de visse- rijstruktuur in het Waddengebied op nieuw zal moeten worden bezien. Aan de hand van een door de minister van Landbouw en Visserij uit te brengen rapport inzake de toekomstmogelijkhe den voor het Waddengebied zal vastge steld moeten worden of voor deze cate gorie vissers binnen het gebied nog re delijke bestaansmogelijkheden overblij ven. De commissie is over de uitslag van dit onderzoek niet optimistisch. De vissers zelf zien de toekomst op dit punt ook somber in. Als enige oplossing wordt daar overschakeling op de paling visserij met behulp van kubben gezien. Voor de jongere vissers kan dit pers- pektieven bieden; voor de ouderen is het geen reëel alternatief. Zij zullen schadeloos moeten worden gesteld door Ook instrukteur voor ZPC TX 71 De Recreatiestichting Texel heeft een tweede badmeester benoemd voor het zwembad „Molenkoog" te Den Burg. Het is de heer C. H. van Es uit Den Helder die van 1 april tot 1 oktober aan het Texelse zwembad verbonden zal zijn om chef-badmeester G. Pansier te assiste ren. De heer Van Es, thans werkzaam bij de Rijkswerf te Den Helder, heeft zich bereid verklaard tevens trainer te zijn van de zwem- en poloclub TX 71. sanering waardoor de bestaansmoge lijkheden voor de overige vissers nog wat zullen toenemen. Rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat verschillende garnalen- en kustvis sers hun bedrijf zullen willen uitoefenen buiten de Waddenzee, wat aanschaf van grotere schepen noodzakelijk maakt. Deze vaartuigen zullen niet zonder sub sidie van de overheid kunnen worden bekostigd. Burgemeester en wethouders hebben besloten de Dorpsstraat te De Koog ge durende het toeristenseizoen (april-sep- tember) voor alle rijdend verkeer te sluiten. Het is de bedoeling verzorgend verkeer en degenen aan wie ontheffing is verleend via de Kaapstraat tot deze straat toe te laten. In de wintermaanden zal de Dorpsstraat alleen via de Kaap straat te bereiken zijn. De sluiting zal zichtbaar worden gemaakt door het plaatsen van bloembakken. In de loop der jaren, zo delen B. en W. de ge meenteraad mee, zal worden geprobeerd deze afsluiting nog beter zichtbaar te laten zijn door het aanbrengen van be planting en aangepaste bestrating. Als ze er zelf mee akkoord gaan krijgen de leden van de gemeenteraad zo goed als zeker opslag. De vergoeding voor het bezoeken van een raadsverga dering zal worden gebracht op ƒ50, en de vergoeding voor het bezoeken van een commissievergadering op ƒ45,De oude tarieven waren resp. 39,en ƒ34,Gedeputeerde Staten hebben nl. laten weten dat het presentiegeld op ƒ50,per vergadering mag worden ge bracht, ingaand 1 januari j.l. B. en W. achten het verschil in vergoeding voor beide soorten vergaderingen nog steeds verantwoord. De heren H. Schuttevaer uit Voor schoten en J. F. van Asselt uit De Koog die onlangs bij de gemeenteraad in be roep gingen tegen weigering door B. en W. van door hen aangevraagde bouw vergunningen zullen nog even geduld moeten hebben. B. en W. hebben de raad laten weten dat het voorbereidend onderzoek, nodig om aan de raad pré advies te kunnen uitbrengen, nog niet is afgerond. Voorgesteld wordt de be slising op beide beroepsschriften twee maanden te verdagen. ook in de toekomst ook goed zal blijven. Belangrijk zijn ook de gunstige getij stromen (zandarm water) gebundeld in de Texelstroom. In de Texelstroom vindt geen vermenging plaats met ver ontreinigd water uit het IJsselmeeer, de smeerpijpen etc. Vaak wordt aangevoerd dat de eiland positie van Texel een ongunstige faktor is bij het aantrekken van de mosselin dustrie. De studiecommissie echter ver meldt in het rapport: „Voor wat be treft de situering van een kunstmatige verwaterplaats speelt de eilandpositie van Texel een te verwaarlozen rol. Ge let op de kwaliteit van het bij Texel be schikbare water meent de commissie dat de tengevolge daarvan waarschijn lijk aanmerkelijk betere konditie van de mosselen ruimschoots zal opwegen tegen de wat langere transportduur (maximaal 30 minuten). TESO werkt mee De N.V. TESO is bereid en in staat ten behoeve van het mosseltransport zono dig gedurende het gehele etmaal boot- diensten te onderhouden, zodat de af voer kan worden gewaarborgd. Omge rekend per kilogram mosselen zijn de aan dit vervoer verbonden kosten van volstrekt ondergeschikte betekenis. De commissie verwacht dat voor een kunstmatige verwaterplaats ongeveer 50 hectare nodig zal zijn. Als plaats komt een gebied ten oosten van de dijk van de prins Hendrikpolder nabij het Horntje het meest in aanmerking (zie kaartje). UW DROGIST KOMT U TE HULP. Bij aankoop van een flacon Hagerty tapijtshampoo stelt hij u 0 een elektrische HAGERTY TAPIJT- SHAMPONEER -MACHINE voor een eenmalig gebruik ter beschikking. tapijtshampoo LITERFLES voor 4 vullingen voldoende voor reiniging van 40-45 m tapijt. Deze Hagerty service wordt u geboden door: drogisterij parfumerie schoonheidssalon v.d. slikke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1