9' rocn /wa in het harL, Verlichting in horecabedrijven moet voldoende zijn „V ermakelij kheid" voor MAB-cross met de helft omlaag m pomp* TAXI 2323 er voorkoming van dingen die et kunstlicht niet verdragen Filmliga gestrand De heer M. Bosma vertrekt naar gemeente Langedijk en w stellen nadere regelenvoor Voorstel B en W: 't Skiitje De Zeven Provinciën Kerry's Corner. Bestuur MAB-club is tevreden Vrijdagavond 2 maart a.s., 8 uur OPENING van onze nieuwe bar Goede herinnering aan Texelse tijd C. van Groningen neemt afscheid als bedrijfsvoorlichter WILHELMINALAAN 4-6 86e JAARGANG No. 8755 G 2 MAART 1973 re B.V. vJi. Langeveld De Rooü w 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 iffy de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdag» en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 ct. incasso; los 25 ct Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW en W. hebben de raad voorgesteld Irank- en horecaverordening aan te :n met enkele bepalingen waardoor lt gegarandeerd dat deze bedrijven loende verlicht zijn. Dit om te hel- oorkomcn dat zoals B. en W. het I tuieren dingen geschieden die het I icht en dus ook het kunstlicht niet ragen. Blijkens de voorgestelde aan- ing van de verordening dienen de IMcabedrijven naar het oordeel van de jemeester voldoende verlicht te zijn; tre voorschriften kunnen door de 'emeester worden gegeven. Uitdruk- |k ordt bepaald dat deze voor- ften zo ver kunnen gaan dat de elijk voorgeschreven kunstlichtver- I ing in volle werking is. Tegen deze :hriften is beroep bij de raad mo ll I it voorstel inzake de verlichting van I cabedrijven wordt gedaan naar aan- I ng van een brief van de heer J. I e namens de KVP-fraktie gedateerd lnei 1971 In deze brief wordt er I ling van gemaakt dat tijdens een be- I rsvergadenng van de afdeling Texel [de KVP verontrusting is uitgespro- ver gebeurtenissen die zich in een ls horecabedrijf hebben voorge- i. „Alhoewel natuurlijk alle bijzon- ieden hierover niet bekend zijn en ook geen behoefte aan hebben te weten, hebben we vastgesteld e normen van het toelaatbare ver ichreden zijn. Om zoveel mogelijk taling te voorkomen komt het ons gewenst voor dat de aangebrachte chting ook werkelijk benut wordt". Dat is toch wel bezwaarlijk, want het zou dan met meer mogelijk zijn sfeer verlichting te hebben en de financiële belangen van de horecaexploitanten zouden in het geding komen. Ook juri disch gezien was het moeilijk een en an der in de Drank- en Horecaverordening te regelen. Ruim begrip Het college vond echter een andere, meer voor de hand liggende oplossing. Op grond van artikel 168 van de ge meentewet is de raad bevoegd verorde ningen te maken in het belang van on der andere de openbare orde en zede lijkheid. Met de uitvoering van die ver ordening is de burgemeester belast. „Hoewel het onnodig is als algemene eis te stellen dat in elk horecabedrijf de kunstverlichting in volle werking is, is het ons inziens wel wenselijk dat uit drukkelijk bepaald wordt dat dergelij ke inrichtingen, met inbegrip van de voor publiek toegankelijke ruimten, vol doende verlicht zijn. Dit begrip „vol doende" is ruim en kan per bedrijf ver schillen". Als de burgemeester vindt dat de ver lichting onvoldoende is, dan kan hij op grond van de verordening aanwijzigen geven ter verbetering van de situatie. Het kan echter uit het oogpunt van pre ventie of regressie gewenst zijn dat in bepaalde horecabedrijven de volledige kunstlichtvoorziening op volle sterkte (wettelijk minimaal 50 lux) in werking is. In de ontwerp-vcrordening wordt de burgemeester de bevoegdheid gegeven de exploitanten en hun personeel op te dragen om in hun bedrijven gedurende door hen te bepalen uren het volle licht aan te doen. Als de exploitanten het niet met de aanwijzingen eens zijn, kun nen ze in beroep gaan bij de gemeente raad. Overtreding van de voorschriften of aanwijzingen ter zake van de verlich ting, kunnen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maan den of een boete van ƒ300, De commissie die onlangs werd inge steld om te pogen het bioscoopbezoek op Texel te bevorderen om aldus het City theater van de ondergang, te red den, heeft haar pogingen moeten opge ven omdat er onvoldoende mogelijkhe den tot samenwerking met het City theater zijn gebleken. De naam „film liga" is in zoverre misleidend geweest dat hierdoor bij de exploitante het idee ontstond dat het de bedoeling was te komen tot een min of meer exclusief programma voor een exclusief publiek. Zoiets wordt echter niet nagestreefd door de Stichting Cultureel Werk en der halve ook niet door de commissie. Het was de bedoeling op te treden als sti mulator van het filmbezoek. Groepen mensen die doorgaans bijna nooit in de bioscoop komen moesten ertoe worden gebracht het bioscooptheater regelma tig te gaan bezoeken. De exploitante had in deze opzet onvoldoende vertrouwen. De commissie heeft tenslotte moeten konkluderen dat er geen mogelijkheden tot samenwerking waren. De commissie blijft echter haar diensten beschikbaar stellen voor het geval daar in de naaste toekomst alsnog behoefte aan mocht blijken te zijn. Sfeerverlichting en W. hebben de mogelijkheid van lere regelen" onderzocht en daartoe {es ingewonnen bij de Provinciale voor de Volksgezondheid in Noord- nd, de Kamer van Koophandel, de ctie van de Drankwetgeving en de iniging van Nederlandse gemeenten. Khet in de KVP-brief bepleite doel te (iken zouden de exploitanten gedu- le de openstelling hun wettelijk ver- ite verlichtingsinstallatie in zijn ge in volle werking moeten hebben. Oudeschild viert f carnaval —aterdag a.s. presenteren 'rins Scharrekop 3 en zijn ievolg zich in het feestpaleis 'aar een groots Carnavals- rkest een bruisend feest zal ouwen. Natuurlijk is in het •astion opgenomen de grote Bestzaal van raar daverende Carnavals- luziek de stilte zal ver- cheuren, terwijl Cor en Wil et beste gerstenat gereser- eerd hebben voor deze vond in de Het percentage vermakelijkheidsbe lasting dat jaarlijks voor de MAB-auto- crosses aan de gemeente moet worden afgedragen zal als de gemeenteraad ermee akkoord gaat worden gehal veerd. Tot dusver bedroeg de belasting voor de crosses 50°/o van de zogenaamde onzuivere opbrengst, wat inhoudt dat voor elke cross een derde van de te ont vangen toegangsgelden aan de gemeente moest worden afgedragen. Dit (hoogste) tarief geldt ook voor andere evenemen ten met een overwegend sensationeel karakter. Zoals bekend is de belasting voor de MAB-club een steeds groter probleem gaan worden en meerdere ma len is het gemeentebestuur dan ook ver zocht het tarief te verlagen. Het afge lopen jaar heeft de club geen crosses gehouden omdat het financiële risico te groot werd. B. en W. vinden het nu redelijk dat het belastingtarief wordt herzien. De raad wordt er in het pré-advies aan herinnerd dat het percentage vermake- Dorpsstraat 7, De Koog, telefoon (02228) 531 Fam. C. Grootjen en medewerkers M BOSMA goede herinnering lijkheidsbelasting voor dansen, dat des tijds eveneens 50 bedroeg, werd terug gebracht tot 25. Het wordt wenselijk geacht om nu voor autocrosses eenzelfde verlaging toe te passen, waaronder dan tevens de andere vermakelijkheden met overwegend sensationeel karakter zul len moeten vallen. B. en W.: „Ook achten wij het konse- kwent om zulks ter voorkoming van strijdvragen in de toekomst de in de verordening onder hetzelfde artikel ge noemde vermakelijkheden, waarbij gel delijke uitkomsten in de vorm van wed denschappen of beloningen voor de deel nemers hoofdzaak zijn, gelijktijdig onder het tarief van 25°/o te brengen. Zoals bekend worden aan de deelnemers van de autocross, georganiseerd door de MAB-club, geldprijzen beschikbaar ge steld". Elders B. en W. hebben geïnformeerd naar de tarieven van vermakelijkheidsbelas ting voor autocrosses in enkele andere gemeenten. Daarbij bleek dat in Leider dorp 35°/o wordt geheven, in Nijmegen 20°/o, in Oldenzaal 50%, in Stadskanaal 20%, in Venray 10%, in Callantsoog 20%, in Anna Paulowna 20% in Bergen 20% en in Schoorl 30%. Een gemiddelde derhalve van 25%. B. en W. wijzen er nog op dat wegens het niet doorgaan van de crosses de ge meente in 1972 helemaal niets ving. In 1970 incasseerde de gemeente aan ver makelijkheidsbelasting van de auto crosses ƒ9.874,16 en in 1971 7.878,67. Door nu met een lager tarief genoegen te nemen zal deze bron van inkomsten zij het minder groot, wellicht verze kerd zijn. Voorzitter C. de Wit van de MAB- club zei ons dat het voorstel van B. en W. volledig tegemoet komt aan de wen sen van de club. Als de raad met het voorstel akkoord gaat, zullen de voor dit jaar geplande autocrosses dan ook zeker doorgaan. De heer M. Bosma, hoofd van het ge meentelijk bouw- en woningtoezicht, is benoemd tot direkteur van gemeente werken te Langedijk. Waarschijnlijk per 1 juni zal hij zijn nieuwe funktic, die een belangrijke promotie betekent, aan vaarden. Bij de gemeente Texel was de heer Bosma naast het bouw- en woning toezicht belast met de stedebouwkundi- ge plannen. Verder was hij lid van de welstandscommissie, lid van de com missie Sepers en voorzitter van de wo ningbouwvereniging. De heer Bosma, afkomstig uit het Drentse Die ver, is sinds 1 maart 1954 bij de ge meente Texel werkzaam geweest. Over de opvolging is nog niets bekend. Er zal waarschijnlijk een kracht van elders worden aangetrokken. De heer Bosma heeft woerddag heel wat felicitaties in ontvangst genomen. Hij is wel blij met zijn promotie. Voor de nieuwe funktie in de gemeente Lan gedijk was hij één van de 86 sollicitan ten. „Toch bewaar ik aan de 19 Texelse jaren erg prettige herinneringen", ver telde ons de heer Bosma. „In het bij zonder de gemoedelijke verhoudingen, zowel in het raadhuis als daarbuiten, heb ik altijd als bijzonder prettig ervaren. Van standsverschil heb ik nooit veel gemerkt". Zijn nieuwe gemeente lijkt in slechts enkele opzichten op Texel. De gemeente Langedijk omvat de plaatsen Broek op Langedijk, Noord- en Zuidscharwoude en Oudkarspel Totaal 11.000 inwoners. Politiek liggen de verhoudingen daar ongeveer hetzelfde. Er zijn echter twee raadszetels die door communisten wor den bezet. Recreatie is er praktisch niet, maar daar wil men wat aan doen. De zeer waterrijke omgeving biedt in dat opzicht wel perspectieven. De tuinbouw is veel belangrijker dan de landbouw en er is enige industrie: zuurkoolfa- briek, houtverwerking en conserven. De ruilverkaveling verkeert er in de laatste fase. Er is een goede sportakkommoda- tie; onlangs werd een overdekt zwem bad in gebruik genomen. Terugblik De heer M. Bosma kijkt met genoegen terug op de Texelse periode van zijn carrière. Toch bracht de aard van zijn werk mee dat hij zich niet makkelijk populair kon maken. Hoe vaak heeft hij mensen die om bouwvergunningen kwamen moeten teleurstellen? Hoe vaak heeft hij moeten konstateren dat men zijn boekje te buiten was gegaan door dat men afweek van de tekening of maar aan het bouwen was geslagen zonder enige vergunning? Het zal heel wat keren zijn geweest. Toch is het nooit een heksenjacht geworden. Bosma zegt wel te kunnen slapen met de ge dachte dat nog heel wat mensen klande- stien doch onbelemmerd hun gang zijn gegaan Soms was het werk echter wel heel ondankbaar. In de tijd dat men ging optreden tegen het wat al te pro visorisch huisvesten van toeristen (het was de zg. kippenhokkenperiode) ge beurde het vaak dat niet alleen de be trokken verhuurder maar ook de „gedu peerde" toeristen boos werden omdat ze 't best leuk vonden om zo ongeveer vlak naast de varkens te slapen. De heer Bosma gelooft niet dat op Texel méér klandestien wordt gebouwd dan ergens anders. Het is ook vaak een kwestie van onwetendheid. Soms is gebleken dat men klandestien aan de gang ging terwijl men voor het betrokken bouw plan zonder bezwaar vergunning had kunnen krijgen. Men denkt maar al te vaak: er mag toch niks. Dat is voor ve len helaas nog het image van de amb tenaar: iemand die niet helpt maar te genwerkt. Er is in de afgelopen 19 jaar erg veel goeds gebeurd op Texel, juist op het ge bied van woning- en andere bouw. Het geeft Bosma voldoening dat hij daaraan zijn steentje heeft bijgedragen. Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd zal de heer C. van Groningen uit Den Burg zijn werk als bedrijfsvoorlichter neerleggen. De heer Van Groningen heeft zijn taak 33 jaar lang vervuld. Hij heeft voor de Texelse landbouw veel betekend, zowel op het gebied van technische als de sociaal- economische voorlichting. Ook verdien de hij zijn sporen als secretaris van de plaatselijke commissie van de ruilver kaveling Texel. Het Consulentschap voor de rundveehouderij in Noordhol land en de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting „Texel" bieden de heer Van Groningen op zaterdag 10 maart a.s. in hotel „De Lindeboom-Texel" een recep tie aan. Het officiële gedeelte daarvan begint om 14.00 uur. Het is de bedoeling de bijeenkomst omstreeks 16.00 uur te besluiten. Opvolger van de heer Van Groningen wordt de heer J. Koolhof te De Cocks- dorp die naast de heer Van Groningen reeds geruime tijd op Texel als bedrijfs voorlichter werkzaam is. De scheidende bedrijfsvoorlichter is niet van plan ge heel op zijn lauweren te gaan rusten want hij zal de rubriek „Voor landbouw en veeteelt" in de Texelse Courant voorlopig blijven verzorgen. Het is de bedoeling dat tijdens de re ceptie op 10 maart aan de familie Van Groningen namens de gezamenlijke agrarische bevolking van Texel een af scheidscadeau wordt aangeboden. Voor deze gelegenheid is bij de Raiffeisen- bank te Den Burg een rekening geopend waarop giften voor dit doel gestort kun nen worden: nr. 3625.31.552 ten name van „afscheidscadeau C. van Gronin gen". Het postgironummer van de Raiffeisenbank is 87548. Het is de be doeling dat de familie Van Groningen onkundig blijft van deze aktie. Men wordt derhalve verzocht zwijgzaamheid te betrachten. Bevenstaande passage is door een ander bericht vervangen in de krant die bij de heer Van Groningen aan huis wordt bezorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1