Cjroen 'Tjwartrjexeh in het hart-, GVT sloot jubileumviering af met 4 drukbezochte receptie B&W maken misbruik van artikel 19" Zilveren medaille voor voorzitter P. G. Schoorl „Scharrekoppen" zijn tevreden over earnaval 1973 jr\ fa. j. nauta Vrouw bij aanrijding gewond Plattelandsvrouwen op reis Goede opbrengst kollekte Groesbeekse tehuizen Auto was urenlang „gestolen" Auto de sloot in Werkgroep Laodschapszorg Stemming beter dan vorig jaar PROGRESSIEF?? I)AG 6 MAART 1973 86e JAARGANG No. 8756 |?e B.V. v.h. Lange* cld De Rooü I 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 de Graaf, Keesomlaan 43, Den |l. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dtnwlag» en vrijdags Bank: Nederl. Middens tandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. pr|js ƒ5,50 p. kw. -(- 50 ct. incasso; los 25 et Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW n'm tweehonderd personen hebben •dagmiddag gebruik gemaakt van [elcgenheid gm de gymnastiekvcr- ug Texel te feliciteren met het 50- bestaan. Zaterdag was het precies [halve eeuw geleden dat de vereni- werd opgericht. Aan het fecstelij- LL arakter van de bijeenkomst werd in igrijke mate bijgedragen door een iade van 't Koninklijk Texels Fan- orps (waarmee de gymnastiekver- ng al sedert jaren zeer innige an: idschapsbanden onderhoudt). Door dcre sprekers werden vele lovende den gesproken tot het bestuur van minastiekvereniging en er werden 'dcre decoraties uitgereikt. n belangrijk deel der aanwezigen nd uit GVT-lcden. Bijna alle 26 af- gen werden ieder door twee perso- -ertegenwoordigd. muzikale gelukwens van de Fan- kwam een uur nadat de receptie begonnen. Voorzitter P. J. Koorn ie er nog enkele hartelijke woor- er felicitatie aan toe. sprekersrij werd geopend door ■meester Sprenger die inging op welbekende thema „Een gezonde n een gezond lichaam". Het is niet lijk lichaam èn geest maar wat te Of! voortsukkelen. Moeilijk is het wel oefening van geest en lichaam de middenweg te bepalen. GVT had, leende de burgemeester, duidelijk est gedaan, het goede evenwicht Inden De vereniging vervult een igrijke sociale funktie. Niet altijd de gemakkelijkste weg bewandeld, ibilerende vereniging valt te prij- ;Hf )m haar streven méér te zijn dan gymvereniging. Als geschenk "andigde de burgemeester aan bitter P G. Schoorl een bedrag on- )uvert. Het geldbedrag voldeed aan 'rmen zoals vastgelegd in de nog te keuren nieuwe subsidieverorde- Aangezien het bestuur van de ver- ig met die normen op de hoogte 1° men dus meteen controleren of opte! D. Brcebaart, voorzitter van de Wing Hollands Noorderkwartier tedc van de goede banden en bij- _re contacten die zijn organisatie »VT heeft. Zeer grote verdiensten de vereniging heeft de heer P. G. »rl. Hij is zes keer kampioen van mkring geweest en doet al 23 jaar kend werk als voorzitter. Namens 'Oninklijk Nederlands Gymnastiek- nd speldde de heer Brecbaart de voorzitter de zilveren medaille van :nste op. Voor de vereniging had ïr Brcebaart ook nog een envelop- t inhoud meegebracht. heer A. van Opstal sprak namens "pscommissie Den Burg. Hij bracht ïstige wijze in herinnering dat de •ommissie is voortgekomen uit de ïstiekvereniging. Een goed kind rde zijn ouders bij hun vijftigste rdag te feliciteren. Ook de heer Jpstal overhandigde een geschenk couvert. Met de gymnastiekvereniging DOKEV van Anna Paulowna heeft GVT altijd bijzondere relaties onderhouden. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een bestuurslid van deze vereniging zijn gelukwensen kwam aanbieden. Bij 'het bezoeken van gymnastiekmanifestaties op het vasteland hebben veel GVT-le- den in het verleden bij DOKEV over nacht. De heer A. v. d. Meulen („ome Bram") had destijds aan de wieg gestaan van GVT en kon dus veel uit de geschiedenis verhalen. Speldjes Vervolgens werden enkele leden we gens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging onderscheiden. Mevrouw S. Vermeulen-Lips werd benoemd tot lid van verdienste en kreeg het bijbehoren de speldje. Zij heeft er meer dan 25 jaar aktief lidmaatschap opzitten. Mevrouw G. Bakker-Zijm kon nog niet bogen op zo'n lange „staat van dienst" maar had zich bijzonder nuttig gemaakt door het organiseren van de zomerkampen naar Beekbergen en het Het personeel van hotel ,,De Lindeboom- Texel" had gezorgd voor een uitstekend verzorgd koud buffet. Op de foto ziet men hoe de aanzittenden een keus maken uit de vele vlees-, vis- en andere lekkernijen. beheren van de kantine. Derhalve werd ook zij lid van verdienste en kon het speldje als bewijs daarvan in ontvangst nemen. Voorzitter P. G. Schoorl bracht dank aan de sprekers en in het bijzonder aan de jubileumscommissie die alle aktivi- teiten rond het 50-jarig bestaan heeft georganiseerd en het daarbij wel eens heel moeilijk heeft gehad. Tijdens de receptie werd gewag ge maakt van het feit dat het 600e lid van de vereniging zich had aangemeld. Het was de 4-jarige Marit du Porto. Zij kreeg een gympakje aangeboden. Na afloop van de receptie was er een lopend koud buffet waarvan zo'n hon derd personen gebruik maakten. Het waren allen mensen die aktief als be stuurslid of commissilid in GVT een rol hadden gespeeld of nog spelen. De receptie was het laatste evenement dat door de jubileumscommissie was ge organiseerd. Toch zal in het kader van het jubileum nog wat gebeuren. Het is de bedoeling nog „iets" voor de jeugd op touw te zetten en op 31 mei a.s. zal de wandeltocht van de Turnkring op Op de Pontweg, tussen „Tubantia" en de Californiëweg, deed zich zaterdag middag omstreeks vijf uur een aanrij ding voor waarbij een vrouw uit Den Burg zodanig werd gewond dat zij naar 'het ziekenhuis in Den Helder moest worden vervoerd. Een Daf-bestuurder uit Hoofddorp reed in de richting Den Burg. Toen hij een op het fietspad lopende bekende voorbij reed, stopte hij en reed een eindje terug. Die manoeuvre verraste de achteropkomende vrouw, bestuurster van een Austin. Zij wilde de achteruit rijdende auto aanvankelijk links passe ren, maar toen zij de Daf een zwenking naar links zag maken probeerde zij rechts voorbij te komen. Dat mislukte. Bij de botsing werden beide wagens on herstelbaar beschadigd. De vrouw werd met een hersenschudding per ambulance afgevoerd. De bestuurder van de Daf bleef ongedeerd. Omdat hij een beden kelijk aantal glazen bier had gedronken, werd hij onerworpen aan een bloed proef. De reiscommissie van de plattelands vrouwen afdeling Eierland heeft in meerderheid besloten het reisje deze keer te maken naar Den Haag en wel op 8 mei. Wie mee wil, dient zich met spoed vóór 10 maart op te geven bij de reiscommissie. De onlangs op Texel gehouden kollek te ten bate van de Groesbeekse Tehui zen heeft totaal ƒ2.246,81 opgebracht. Men verzocht ons dank te brengen aan allen die aan dit goede resultaat hebben meegewerkt. Zondagavond deed een Texelaar bij de politie aangifte van diefstal. Om vijf uur 's middags had hij zijn wagen geparkeerd op de veerhaven en reisde naar Den Helder. Toen hij twee uur later terugkwam, kon hij de auto nergens meer vinden Om tien uur 's avonds liet de man ech ter weten dat de wagen weer terug was. Hij had de Ford aangetroffen op dezelfde plaats waar hij hem 's middags had achtergelaten. Hoewel de kilometerstand op de teller niet was veranderd, beef de eigenaar er van overtuigd dat de wagen vijf uur lang was weggeweest De politie neemt aan dat het neonlicht op de haven de man parten heeft ge speeld Bij dit licht worden kleuren onherkenbaar, zodat men dan zelfs z'n eigen auto over het hoofd zou kunnen zien Zaterdagavond omstreeks kwart over negen belandde een Oosterender met zijn auto in de sloot van de Ottersaat- weg (Dijkmanshuizen). Hij was met zijn Simca 1100 op weg van Oudeschild naar zijn woonplaats. In de Ottersaatweg be vindt zich een „knip" waar de automo bilist met vrij grote snelheid overheen reed. Hij verloor de macht over het stuur, slingerde van de ene berm naar de andere en kwam tenslotte in de sloot terecht. De auto werd beschadigd; de bestuurder bleef ongedeerd. Dc Werkgroep Landschapszorg Texel heeft grote bezwaren tegen de wijze waarop B. en W. gebruik maken van hun bevoegdheid om, vooruitlopend op dc goedkeuring van het bestemmings plan Orchismient (De Koog zuid), alvast delen van dit plan te realiseren. De werkgroep schrijft in een brief aan Ge deputeerde Staten, dat op deze wijze al Texel worden gehouden in verband met het gouden feest. Verwacht wordt dat zo'n 3000 wandelaars, leden van de bij de Turnkring aangesloten verenigingen, naar Texel zullen komen. OUDESCHILD De carnavalsvereni ging De Scharrekoppen heeft het feest er weer opzitten. Voor zover dat op Texel mogelijk is heeft de zotheid voor al zaterdagavond hoogtij gevierd en vol gens het bestuur gebeurde dat met meer overgave dan vorig jaar. Er is dus spra ke van een gunstige ontwikkeling en wellicht komt het nog eens zover dat dc Limburgers nog wat van de Texelaars kunnen leren, al is dat wel heel erg optimistisch. Als het zover niet komt zal het zeker niet liggen aan het enthou siasme en de durf waarmee De Scharre koppen de zaken steeds aanpakken. Het feest begon zaterdagmiddag op het sportterrein in Oudeschild. Een clownesk verklede parachutist (D. Ot- sen) werd daar gedropt om de scepter aan Scharrekop de derde te overhandi gen. De carnavals-para kwam helaas een heel eind verder neer en moest door een sloot waden om Scharrekop en zijn raad van elf te bereiken, maar dat deed aan de pret niet af integendeel. Na een tocht door Oudeschild ging het naar Den Burg waar de burgemeester ten raadhuize zijn opwachting maakte om de sleutels van de stad Texel voor drie dagen aan Scharrekop over te dragen. Tijdens de optocht door Den Burg werd druk gebruik gemaakt van de „confet- tie-poeper" een apparaat dat onophou delijk papiersnippertjes uitbraakte en daardoor zeker de gramschap zal op wekken van de gemeentelijke milieu- commissie. De vredige machtsovername ten raadhuize ging gepaard met aardige toespraken van Scharrekop en de burge meester. In 't Skiltje werd 's middags een kinderprogramma afgewerkt en 's avonds was er groot feest, niet alleen in 't Skiltje maar ook in De Zeven Provinciën en Kerry's Corner. Daarbij werden diverse Texelaars waarvan Scharrekop de derde vond dat zij zich op bijzondere wijze verdienstelijk had den gemaakt onderscheiden, 's Middags waren oor de raad van elf nog enkele statiebezoeken gebracht, o.a. aan het echtpaar Van Leersum, op dat moment Texels laatstgetrouwde echtpaar. Op de foto ziet men hoe parachutist Otsen de scepter aan Scharrekop de derde overhandigt. een kwart van de in het in voorberei ding zijnde bestemmingsplan opgeno men woningen zijn gerealiseerd, zonder dat er over het plan beslist is, terwijl er al wordt onderhandeld over nog eens een kwart. B. en W. stellen op die ma nier de Raad, Gedeputeerde Staten en derden voor een voldongen feit. De werkgroep verzoekt Gedeputeerde Sta ten, er met klem bij B. en W. op aan te dringen dat het bestemmingsplan Or chismient nu eerst ter visie wordt ge legd, en dat zij ophouden met de zg. „art. 19 procedures". Behave tegen de haars inziens ontoe laatbare procedure, maakt de werkgroep ook bezwaar tegen de inhoud van het ontwerp-bestemmingsplan. In deze uit breiding van De Koog wordt plaats in geruimd voor zeer veel tweede wonin gen. (meer dan de helft). Voor de volks huisvesting is deze uitbreiding niet noodzakelijk. De werkgroep bestrijdt het argument van B. en W., dat dorps uitbreidingen alleen financieel haalbaar zijn als er tweede woningen in gepland worden. „Hoeveel andere dorpen zien geen kans het zonder tweede woningen te doen in hun uitbreidingen?" Zonder tweede woningen zouden, aldus de werkgroep, sommige uitbreidingen ach terwege kunnen blijven (De Koog) en andere veel eenvoudiger van opzet en dus goedkoper kunnen zijn (bijv. Den Hoorn zuid). De werkgroep acht het Texels land schap te kostbaar voor deze uitbreidin gen. Zij verzoekt Gedeputeerde Staten er het hunne toe bij te dragen dat paal en perk wordt gesteld aan deze schade lijke ontwikkelingen. of wel vooruitstrevend. Een uitgekiende veelzijdigheid in voorraad en keuze. Kritisch en bij de tijd. 1973. Een ouderwetse, persoonlijke service. Vakkundig en persoonlijk advies. Is dat progressief 7 DE TEXELSE BOEKHANDEL Progressief ouderwets.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1