Cjvocn ^wartsjexels in het Raad tevreden met versoberd plan voor verpleeghuis Alleen optreden als orde, veiligheid en zedelijkheid gevaar lopen TAXI" 2323 JYS 3132 pldoende invloed gemeente in LSamen-Eén'"' gegarandeerd mm Raad akkoord met wijziging drank- en horecaverordening BESLISSING LATER SLUITINGSUUR IN VOLGENDE VERGADERING Bejaadenberaad organiseert bezoek aan schouwburg Den Helder Winkels in Den Burg dinsdag; ;s om half een dicht ONDERSCHEIDEN TAXI I zittend ziekenvervoer (02220) Martien van de Wetering Burgerlijke stand jlLHELMINALAAN 4-6 k G 9 MAART 1973 86e JAARGANG No. 8757 |ve B.V. v.h. Langeveld De Rooü j 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 |arry de Graaf, Kecsomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschuilt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coop. Raif- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonh. prys ƒ5,50 p. kw. 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW De Stichting voor Voorzieningen Ou deren te Den Helder waarbij het Bcjaar- denberaad Texel is aangesloten organi seert maandagmiddag 9 april in de schouwburg van Den Helder een mid dagvoorstelling van het gezelschap Coos van der Velde. Onder het motto „Gezel ligheid kent geen tijd" wordt door deze groep bekende artiesten (w.o. Harry Hamilton, Emmy Rijnbergen, Elly Lichtveld en Herbert Joeks) een geva rieerd programma geboden. De Texelse bejaarden zijn bij deze voorstelling van harte welkom. De toegangsprijs be draagt voor hen slechts ƒ2,per per soon. Afgezien van eventuele kosten van openbaar vervoer naar 't Horntje komen daar geen kosten bij want de TESO heeft gratis bootvervoer aangeboden. Wie niet van het openbaar vervoer gebruik kan maken en ook geen andere mogelijkheden ziet om 't Horntje te be reiken, kan kontakt opnemen met de leiding van de bejaardensociëteit, direk- tie van het bejaardenhuis, beheerder van de bejaardenwoningen of de verte genwoordiger van de bejaardenbond. De voorstelling in de schouwburg begint om ongeveer half drie 's middags, na aankomst van de Texelse bezoekers die dus met de boot van twee uur van Texel vertrekken. De terugreis geschiedt met de boot van half zes. Het organiseren van het reisje naar de Helderse schouwburg door het Be- jaardenberaad moet gezien worden als een experiment. De zorg voor amuse ment zal uiteraard geen hoofdtaak voor het bejaardenberaad worden. De andere aktiviteiten van de organisatie wachten echter op aanstelling van een projekt- leider. Tot dusver waren de winkels dinsdags tot 13.00 uur geopend, dus een half uur langer dan op andere ochtenden. Geble ken is echter dat het in dat laatste half uur verre van druk is. De winkeliers vereniging heeft daarom afgesproken dat de winkels in Den Burg voortaan ook op dinsdag om half één dicht zullen gaan. om optreden bij ongelukken ging. Mr. Sprenger zei dat het als maatregel ge wenst zou kunnen zijn meer licht te doen branden tegen het sluitingsuur, als de gasten afrekenen en weggaan. Redelijkheid Dit alles nam volgens de heer West- dorp niet weg dat „een" burgemeester op grond van de verordening bijv. zou kunnen stellen: van 8-12 uur moet de verlichting volop branden. Mr. Spren ger: Een burgemeester kan de gekste dingen uithalen, maar we moeten ervan uitgaan dat hij dat niet doet en in alle redelijkheid handelt. De burgemeester is NIET bevoegd tot ingrijpen als de openbare orde of zedelijkheid dat niet eisen. De heer Blanken vond het toch wel opvallend dat een groot deel van de gemeenteraad andere konklusies trekt. Dat is niet verwonderlijk want er is ten slotte gehandeld naar aanleiding van een brief waarin een zedenkwestie aan de Zie vervolg pagina 2 Wegens fotografische prestatie in de Orde Van Verdienste 1973 van de Scharrekoppen. Daar zijn wij trots op Zo'n eerbetoon krijg je tenslotte niet zo maar. fa. j. nauta foto- en filmspecialisten. Rtffimir.iRnmiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMRnimiiiinnaQiütmiirainiimnmi ^■gemeenteraad is zonder hoofdclij- ^Hemming in principe akkoord ge- ^Hmet het gewijzigde schetsplan voor lenBverpleeghuis. Ook aanvaardde zij ^Boncept van het huishoudelijk re- [lejflent. In de concept-statuten van de pLploitatiestichting „Samcn-Eén", die lowel het nieuwe verpleeghuis als het lesUande bejaardenhuis „Irene" zal [aaa beheren, werd één wijziging aan- [ebrai ht, waardoor de gemeente er nog ^Bingcr in de pap bij krijgt. Het nieuwe schetsplan houdt, verge- eken bij het oude, een belangrijke ver- Obering in. De stichtingskosten zullen lan ook, beduidend lager liggen. Daar taat tegenover dat door uitvoe- ^kan het nieuwe plan eventuele uit- "eidi g van huize „Irene" moeilijker wezen lij ken en kostbaarder zal Het eerste plan is echter niet Jaar: zowel de ziekenhuiscommis- |ls de minister van Volksgezond- ^■en Milieuhygiëne wezen het af. lamens minister Stuyt heeft de Secre- Peneraal van dat departement bij an 22 februari medegedeeld, te i instemmen met het gewijzigde lan. Eén leiding I Voor de exploitatie van het verpleeg- iuii en huize „Irene" zal de stichting len-Eén" worden opgericht. Beide Hingen zullen dus onder één lei- [inl staan. Pt is noodzakelijk omdat beide in- ■ngen allerlei gemeenschappelijke leningen zullen hebben (keuken, atiezaal), en omdat het personeel en weer moet kunnen worden in- pzet Het huidige personeel van huize Bie" zal dus overgaan naar „Samen- 'T Mogelijk mag echter wie daarop stelt in dienst blijven van de Ge- ■jtelijk Sociale Dienst, die het be- ^penhuis nu nog exploiteert. Kegenstelling-tot het oorspronkelij- ornemen zal de Stichting Bejaar- Texel niet toetreden tot „Sa- Door deze toetreding zou de een bindende voordracht van het alge meen bestuur. Dat houdt in dat het al gemeen bestuur voor iedere vacature een voordracht van twee opstelt. De raad moet daaruit kiezen, of beide kan didaten afwijzen. Zij kan geen eigen kandidaten stellen. In dc raadsvergadering van dinsdag avond bleek dat de PAKT-fraktie de invloed van de raad in het algemeen be stuur nog wilde vergroten. Dat zou moe ten gebeuren door de bindende voor dracht te vervangen door een aanbeve- Deze maquette geeft een beeld van het verpleeghuis bij Irene". Op de voorgrond links het bestaande bejaardenhuis. ling. De raad zou dan eventueel buiten de aanbeveling om bestuursleden kun nen benoemen. De andere frakties von den dat men hierdoor het algemeen be stuur al te veel bevoegdheden zou ont nemen. Het PAKT-voorstel haalde het dan ook niet. Het dagelijks bestuur zal drie of vijf leden tellen, gekozen door en uit het algemeen bestuur. Enige discussie ont stond over de vraag hoeveel leden van het dagelijks bestuur moeten voortko men uit de op aanbeveling van b. en w. in het algemeen bestuur benoemde leden. In de ontwerp-statuten was dat er één. De PAKT-fraktie stelde bij monde van mevrouw Maas voor om er twee van te maken als het dagelijks bestuur uit vijf leden zou bestaan. In dit voorstel kon de hele raad, op de heer Smit '(KVP) na, zich vinden. De bezwaren van de heer Smit richtten zich overigens niet zozeer tegen deze wijziging als wel tegen het hele plan. Naar zijn mening is onvol doende rekening gehouden met de be langen van huize „Irene". De heer Smit wilde dat bij de finan ciële planning rekening zou worden ge houden met de noodzaak om een nieuwe woning te bouwen voor de direktrice. Er zal daarvoor een bedrag van ca ƒ80.000,nodig zijn. De nu bestaande behuizing moet bij uitvoering van het plan worden afgebroken. Wethouder Joustra stelde aanvankelijk dat het hier een zaak van huize „Irene" betrof, die dus buiten de planning voor het ver pleeghuis viel. De heer Smit overtuigde hem van het tegendeel. Tenslotte werden gewijzigd plan, con cept-statuten en concept-huishoudelijk reglement zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Smit liet aanteke nen dat hij geacht wenste te worden te hebben tegengestemd. Mejuffrouw Luijsterburg verbaasde er zich over dat als een der doelstellingen van de stichting „Samen-Eén" is ver meld: steun aan wezen. Dat is een ge volg van de inbreng die het algemeen weeshuis heeft gehad, maar merk waardig is het wel. De heer Smit merkte op dat „Samen-Eén" zich niet eens mag bezig houden met het verlenen van steun aan wezen. Dat is tegenwoordig in de Algemene Bijstandswet geregeld. Mr. Sprenger erkende dat en zou er voor zorgen dat deze fout geschrapt wordt. van 28 februari tot en met 6 maart 1973 Geboren; Elisabeth Ageeth, dv. Wil lem J. Pater en Grietje W. Bark; Jan Jacobus Hendricus, zv. Simon A. Ran en Cornelia C. Hin; Jarno Simon Cor nells, zv. Dirk Bakker en Janette D. Eelman; Erik, zv. Theodorus J. Zijm en Maria van Ree. Ondertrouwd: Johannes H. Zijm en Marina van den Hoek; Pieter A. Scha- gen en Margaret A. Grainger; Cornelis M. Minnes en Anna M. Witte; Willem de Jong en Helena A. J. Lampers. Overleden: Stefanus G. C. Weijers, oud 2Vz maand, wonende te Oudeschild; Dirk Koorn, oud 56 jaar, wonende te Den Burg. en-Eén" ve stichting er ook nog eens het ïr over 120 bejaardenwoningen bij ?n. Dit zou een al te omvangrijke _met zich meebrengen. De invloed ■je gemeente in het bestuur van de UJ e stichting is groot. Het algemeen zal uit negen leden bestaan, al- oor de raad te benoemen. Van de- vorden er drie benoemd na een streekse aanbeveling door B. en ^andere zes worden gekozen uit De bezoekers van café's en andere sfeervol verlichte horecabedrijven hoe ven niet bang te zijn dat zij voortaan in fel schijnwcrperliclit komen te zitten. In de dinsdagavond gehouden raadsverga dering werd door burgemeester Spren ger uitdrukkelijk gesteld dat als gevolg van de wijziging van de drank- en ho- recavcrcrdening (waarin de burgemees ter de bevoegdheid wordt gegeven te bepalen dat in een horecabedrijf op door hem te bepalen tijden het volle licht wordt ontstoken) in de praktijk niets hoeft te veranderen. Het gaat slechts om een wapen dat gehanteerd kan worden als de openbare orde, zedelijkheid en veiligheid in gevaar komen. In de drankwet is al bepaald dat café's e.d. een verlichtingsinstallatie van minimaal 50 lux aanwezig moet zijn, maar niet is bepaald dat die verlichting in werking moet zijn. Tegen caféhouders die hun zaak geheel of nagenoeg in het duister zetten (waardoor dingen konden gebeu ren die het daglicht en dus ook het kunstlicht niet kunnen velen) kon dus niet worden opgetreden. Dat is nu wel liet geval. Mr. Sprenger legde uit dat hij nor maal geen gebruik zal maken van de nieuwe bevoegdheid. Mocht het wel zo ver komen, dan staat voor de betrokken exploitant of eigenaar beroep open. B. en W. hadden de wijziging van de ver ordening voorgesteld naar aanleiding van een brief van de afdeling Texel van de KVP waarin, naar aanleiding van een bepaald incident, de wenselijkheid werd geuit dat de in de café's aanwezi ge verlichting ook werkelijk zou worden benut. Omdat de indruk werd gewekt ^dat B. en W. hiermee adhesie betuigden aan hetgeen in deze brief stond, rezen in de raad veronderstellingen die door de burgemeester met kracht van de hand gewezen moesten worden. De heer P. Smit attendeerde erop dat B. en W. in hun voorstel een fout had den gemaakt door te stellen dat de be trokken brief van de KVP-fraktie af komstig was, dus ook van hem. De brief was afkomstig van het plaatselijke KVP-bestuur. De heer Westdorp (PAKT) zei blij te zijn met die opmer king. Hij vond het voorstel van B. en W. en ook de brief van de KVP wel wat vaag. Wie beoordeelt of de verlichting voldoende is? En wat is voldoende? Het zou kunnen afhangen van de luimen van de betrokken controleur of er wordt opgetreden of niet. Voor het publiek hoeft men niet bezorgd te zijn. Wie het ergens te licht of te donker vindt, blijft wel weg. „Met deze verordening zitten we op gevaarlijk terrein". Om misver standen te voorkomen voegde de heer Westdorp eraan toe dat hij daarmee niet wilde zeggen dat in café's alles maar geoorloofd is. Verder veronder stelde hij dat de KVP een dergelijke brief (de brief dateerde van 17 mei 1971) nu niet meer geschreven zou hebben, iets wat door de schrijver, de heer J. Witte, werd ontkend. De heer P. Smit (KVP) was het met Westdorp eens. Hij vond de verordening levensgevaarlijk. Bovendien zouden misstanden er toch niet mee ondervangen kunnen worden. In de drankwet is alles voldoende gere geld, zo vond bij. Zijn fraktiégenoot J. Witte was een andere mening toege daan. Hij wees erop dat in de drankwet wel is bepaald dat een zekere verlich ting aanwezig is, maar niet dat deze verlichting in werking moet zijn. En ook zouden incidenten zich juist in de min der verlichte gelegenheden hebben voorgedaan. De heer L. J. Weijdt tilde er niet zo zwaar aan. Hij konstateerde dat de jeugd van vandaag nu eenmaal zijn eigen opvattingen heeft over ver lichting en lawaai. Tegen schemerlicht had hij geen bezwaar. Het publiek moet maar uitmaken wal het wil. Betutteling De heer F. Blanken konstateerde dat de burgemeester op grond van de ge wijzigde verordening kan eisen dat de sfeerverlichting plaatsmaakt voor het voorgeschreven volle licht. Hij vond dat een vorm van betutteling waar een deel van de raad en het publiek niet voor is. Mej. A. G. Luijsterburg was wat be zorgder. „Het gaat nu om sfeerverlich ting, maar het publiek kan op een gege ven moment wel zeggen: we willen alles uit, De heer Westdorp had de verorde ning overtrokken genoemd. Mr Spren ger zei daarop dat hij de discussie er over juist overtrokken vond. De raads leden hebben kennelijk de bedoeling van de wijziging niet begrepen. Er is geen sprake van dat de sfeerverlichting niet meer zou worden toegestaan. Wat nu gebeurt is normaal. De raad kan in het belang van de openbare orde, zede lijkheid en veiligheid maatregelen tref fen. Als gevolg van duisternis moet geen ongeluk kunnen gebeuren Van optre den is geen sprake, tenzij blijkt dat er iets gebeurt dat daglicht of kunstlicht niet kan verdragen of als er sprake is van onveiligheid. In zo'n geval moet het mogelijk zijn te bepalen; méér licht. Meer zit er niet achter. Als optreden van de stemming van de burgemeester of controleur zou afhangen moet die controleur of burgemeester onmiddellijk de laan uitgestuurd worden. De contro leur loopt niet met een lichtmeter. Hij kijkt alleen of er gevaar is voor orde of veiligheid. Men doet het college onrecht door van betutteling te spreken. Er is alleen maar een veiligheidsklep aange bracht. De heer Weijdt was toch nog niet gerust. Verwijzend naar de om schrijving van de bevoegdheid van de burgemeester, de exploitanten en hun personeel de opdracht te geven om in hun bedrijven gedurende door hem te bepalen uren het volle licht aan te doen"), meende hij dat het niet alleen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1