Cjro&n 27wartsJ~exelsin het harL, alenrijen op strand Hoornderslag TAXI 2323 I 3132 /T\| 'e Spykerf Eerste ei op eerste lentedag gSili SUPERSOUND ieluidstechniek I TAXI zittend ziekenvervoer j (02220) I Martien van de Wetering I Experiment van Rijkswaterstaat „Les Terrorists" HianununniiiiiiiiiiiniuniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK Ander secretariaat Vissersvereniging Toegang Dorpsstraat wordt vernauwd Drie joyriders aangehouden WILHELMINALAAN 4-6 Winkelen ten bate van Excelsior-uniformen Turnkampioenschappen op 31 maart Bingo-avond bracht ƒ525,— op 86e JAARGANG No. 8761 G 23 MAART 1973 B.V. v.h. Langcveld Dc Rooü 11 Den Burg, Texel - Tel. 2741 irry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt Hlnota^ «n vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Ralf- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. pr(js ƒ5,50 p. kw. -|- 50 ct. incasso; los 25 ct. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4°/o BTW 0 Zaterdag DISCOTHEEK met optreden van Parodist imitator Rinie van der Lee Vrijdag en zondag DISCOTHEEK miiinniiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiwuiuiMMiailimiii hlomenteel worden op het strand bij paal 9 (Hoornderslag) palenrijcn gc- liatst, die tot doel hebben het strand te verbreden en te verhogen en aldus [afslag van het duin tegen te gaan. Om dit doel te bereiken werd tot dusver pruik gemaakt van stenen strandhoofden, waarvan er in de afgelopen jaren n aantal is aangelegd langs het zuidelijke kustgedeelte. Deze strandhoofden, 5 400 meter uit elkaar liggen, zijn bijzonder kostbaar. Geprobeerd wordt nu kzelfde effekt te bereiken met palissaden van vijf meter lange eiken palen. I zullen voorlopig vier van deze „alternatieve strandhoofden" worden aan leid. mnemersbedrijf P Daalder uit Alk- [r is er momenteel druk mee doende, [iterend van het gunstige weer en de waterstand. Het werk vordert bij- Ier snel. De palen worden in de id gespoten. Met een krachtige water wordt op het tevoren uit- kaarsrechte tracée een gat m de id gespoten. Hoewel dit gat direct dichtloopt is de zand-water sub- ;ie toch nog enige minuten zo vloei- dat de eiken paal er makkelijk meter kan worden ingedrukt. Dat •t met een van een trilkop voor kraan. Elke palissade zal zo'n •alen tellen. De verst in zee reiken- aal is extra lang (acht meter) en :t een meter hoger uit de grond, zo- ïet einde van het strandhoofd ook loog water goed is te zien. Aanvan- k was het de bedoeling de koppen de palen gelijk af te zagen, maar bij Jr inzien geeft het wat onregelma- beeld toch wel een rusti'eke indruk, it men er 'waarschijnlijk niets meer zal doen. De 200 meter uit elkaar jnde palenrijen zijn voor de bad- ïn wel prettig, want ze kunnen er nooi windscherm van maken. |urt Geluidsinstallaties Intercom Service Er is nóg iets veranderd bij het Hoornderslag. De strandtoegang is in noordelijke richting verlegd, waardoor de afstand parkeerterrein-strand veel kleiner is geworden. De nieuwe toegang kon 'worden gemaakt, nadat de hoge duinen naar achteren waren geschoven, een maatregel, die ook op andere plaat sen langs de Texelse kust is toegepast. Of deze verandering nadelige gevolgen heeft voor de klandizie in het paviljoen van de heer P. C. Vlaming moet nog worden afgewacht. Het zou 'kunnen meevallen, omdat de strand bezoekers geneigd zijn zich op het Hoornder strand in zuidelijke richting te begeven. Maar mogelijk zal de heer Vlaming zich genoodzaakt zien zijn paviljoen naar de nieuwe toegang te verplaatsen. Verbeterde parkeerplaatsen In opdraoht van Staatsbosbeheer heeft de firma Daalder bij diverse Verkoop Verhuur SUPERSOUND A. J. Ernststraat 171 J Amsterdam. tel. 020 - 446935 J PHILIPS DEALER. NiniiiiiiHiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin jaterdag is er feest in Jan 20.00 tot 02.00 uur t.g.v. het M t-jarig bestaan. J* Saan we vieren met muziek M Ban =j Jht heeft niets met vliegtuigka- 1 mgen te maken, maar wel alles j§ ll"Honky Tonky en Boogie boogie). strand wordt opnieuw bestraat. Ter weerszijden zullen asfaltströken wor den gelegd als opsluiting. Het werk moet voor Pasen gereed zijn. Bij de vuurtoren is de parkeerakkommodatie ook uitgebreid en verbeterd. De slecht begaanbare puinstrook heeft plaatsge maakt voor rode mijnsteen en ook aan de andere kant van de weg kan nu 'worden geparkeerd. Van uitbreiding van parkeerakkommodatie is ook sprake bij paal 28. Hier kan men nu ca. 100 auto's meer kwijt. Tussen de banen is rode mijnsteen aangebracht. Iets dergelijks is gebeurd bij het Wes terslag. Groen Bij wijze van experiment zijn de parkeerstroken van de nieuwe parkeer plaats bij paal 12 groen gelaten. Alleen de rijbanen zijn met klinkers geplaveid. Als opsluiting dienen z.g. graskeien, ge perforeerde klinkers, waar het gras doorheen kan groeien, zodat de indruk van een „steenwoestijn" wordt vermin derd. Het secretariaat van de Vissersvereni ging DETV Texel is overgegaan van de heer Bremer naar de heer A. Boom, Het Buurtje 12 te Oudeschild. De gezond heid van de heer Bremer maakte het hem niet langer mogelijk de secreta riaatswerkzaamheden te doen. „Visuele afsluiting" DE KOOG Aan het begin en het eind van het per 1 april voor het ver keer af te sluiten gedeelte van de Dorpsstraat wordt in het wegdek een vernauwing aangebracht. Over enige af stand wordt op beide plaatsen het trot toir verbreed tot ongeveer het midden van de straat, zodat voor het verkeer dat hier de Dorpsstraat mag verlaten maar een smal weggetje overblijft. Op het verhoogde gedeelte zullen bloem bakken worden geplaatst zodat de ge wenste „visuele" afsluiting wordt ver kregen. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Westerlaken en is vóór 1 april gereed. Dc politie heeft drie jeugdige Texe laars kunnen aanhouden die in de nacht van vrijdag op zaterdag van het par keerterrein op de hoek Waalderstraat- Wilhelminalaan een auto ontvreemdden en er een ritje over Texel mee maakten. In de polder Het Noorden raakte de chauffeur mogelijk als gevolg van alco hol de macht over het stuur kwijt en reed de sloot in nabij „Utopia". Nadat de wagen daar de volgende dag was aangetroffen begon de politie een speur- aktie die dinsdagavond tot resultaat leidde zodat tegen de daders proces verbaal kon worden opgemaakt. De auto «was een Fiat 850 van de heer Jac. Bruijn; de wagen werd zwaar bescha digd. De jongens hadden de rit kunnen maken nadat ze het contact met een draadje hadden doorverbonden. Een groot deel van de eerste palenrlj is al klaar. De palissade zal nog verder zeewaarts worden verlengd. In af wachting van laag wa ter wordt alvast aan de volgende rij begonnen De palen zijn niet pre cies even hoog, maar dat vindt men geen be zwaar. Gehoopt wordt dat de palen de zandaf- zettmg op het strand zullen bevorderen. OOSTEREND De muziekvereni ging „Excelsior" zit in geldnood en dat wreekt zidh in het uiterlijk van haar le den. De trompetters, de trommelslagers en de andere muzikanten hebben geen béhoorlijke uniformen meer. Vooral de leden die in de groei zijn hebben te lij den van het gebrek aan middelen Voor ze het weten reikt de pantalon hun nog slechts halverwege de knie. Het Uni formcomité vindt dat geen gezicht. Daarom organiseert 'het Uniform- comité een „winkel" in het Gebouw voor Christelijke Belangen. Vrijdag avond 23 maart vanaf 19 00 uur en za terdag de hele dag kan iedereen, die vindt dat „Excelsior" er netjes bij moet lopen boodschappen doen tegen normale prijzen Ook bestaat de gelegenheid koffie te drinken. Zaterdag 31 maart worden in de Bur gemeester De Koninghal te Den Burg de Texelse turnkampioenschappen ge houden. Alle Texelse gymnastiekvereni gingen en gymnastiekafdelingen doen mee. Deelgenomen wordt door meisjes, dames en jongens. Het kampioenschap voor jongere meisjes werd al eerder ge houden De heren zien geen mogelijk heid mee te doen. DE COCKSDORP De in de kleuter school gehouden gezellige bingo-avond ten bate van het kleutervervoer is door zeer velen bezocht. De opbrengst was goed: ƒ525,Dan'k zij de medewerking van de middenstand van De Cocksdorp konden vele fraaie prijzen worden toe gekend. De eerste Texelse kievitseieren zijn gevonden. Woensdagochtend trof de heer A. Bakker (Beatrixlaan 28, Den Burg) een nestje van twee stuks aan op een weiland in de buurt van de Pijpers- dijk. De heer Bakker had al geruime tijd naar het eerste eitje gezocht. In het zoe ken naar kievitseieren is hij zeer bedre ven. Hij doet het sinds zijn prilste jeugd elk voorjaar zeer intensief. Vorig jaar verzamelde hij 60 stuks. De eitjes wor den verkocht maar om het geld is het de heer Bakker niet te doen. Het door de landerijen trekken en het waarnemen van het gedrag van de vogels, gecombi neerd met de spanning die het zoeken toch altijd met zich meebrengt ervaart hij als een heerlijke besteding van zijn vrije tijd. De firma Plaatsman-Cornelis- se betaalde voor het eerste eitje een rijksdaalder; voor het tweede twee gul den. Verwachth wordt dat het aanbod de komende dagen snel zal stijgen ge zien het rustige en vrij zachte weer. De heer A Bakker met zijn twee lente boden Al sinds zijn kinderjaren is de heer Bakker verwoed kievitseierenraper en hij heeft altijd gehoopt ooit nog eens vinder van het eerste Texelse eitje te zijn Die wens ging woensdag dus in vervulling. strandslagen verbeteringen aangebracht aan wegen en parkeerterreinen. De par keerplaats van paal 9 is met kleischel- pen verhard en er zijn paaltjes ge plaatst om een eind te maken aan het gebruik als racebaan door jeugdige automobilisten. Het parkeerterrein bij paal 17 is ver groot. Er kunnen nu ongeveer 200 auto's méér staan. De weg naar het Daalder aan het werk bij het Hoornder slag. Men ziet hoe een vijf meter lange eiken paal in het gespoten ,,gat" wordt geplaatst, waarna de paal met een op een kraan geplaatste trilkop naar beneden wordt gedrukt tot de gewenste diepte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1