Groen (2wartsjexels in het harL> loornder schooljeugd vierde boomfeestdag TAXI 2323 Offer Wad niet aan beperkte economische belangen op „Metric" wordt geborgen DitistoYrijkaartjie wwr onze teuknshowroom. Kom, Dr. S. Mansholt ia tvprogramma: Lankweken verantwoordelijkheidsbesef AH0Y! MLHELMINALAAN 4-6 Kleuters in® schapenkraamkamer IhI Keukencentrum" Maricoweg 6 - Den Burg „Toen ik een jaar of dertien was, gingen we pieren steken, hier op het wad. Je trof in die tijd van alles aan, allerlei schelpdieren en noem maar op. Nu is het hier dood, allemaal drek. En het stinkt. Vogels zie je op dit stuk ook al haast niet meer. Als ik mijn fuiken haal, zitten er meer plastic koffie- bekertjes in dan palingen". Aan het woord is de palingvisser Scheffer. In zijn alledaagse taal bracht hij woensdagavond in het televisieprogramma „van gewest tot gewest" zijn bezorgdheid voor het wad klemmend ovflr het voetlicht. Scheffer heeft het allemaal met eigen ogen meegemaakt. Hij weet wat milieubederf in de praktijk bete kent. Zijn verhaal, af en toe onder broken door het gieren van een straaljager, die kapot komt maken, wat hij wordt geacht te verdedigen, maakt meer indruk dan de koele cijfers en in ingewikkelde rapporten van de wetenschapsman. Maar bei der conclusies zijn dezelfde: het kan zo niet langer. In hetzelfde NOS-programma gaf Dr. Sicco Mansholt zijn visie: „Het zou werkelijk heel erg zijn als wij de Waddenzee gingen opofferen aan een aantal economische belangen". De heer Mansholt legde de nadruk op 't betrekkelijk geringe economische be lang van de geplande industrievesti gingen, met name die bij Den Helder. De Waddenzee daarentegen is direct van belang voor geheel Noord-Euro pa, tot de poolstreken toe, en indirect voor de hele wereld, als volstrekt uniek natuurgebied. Iedere nieuwe ingreep betekent dat er iets ver dwijnt dat nooit weer terugkomt. Bovendien is het vaak zo, dat je, als •je ergens een deel vanaf haalt, tevens het geheel vernietigt. „We moeten af van het idee dat we nog aan de Wad denzee kunnen raken", aldus Dr. Mansholt. lAG 30 MAART 1973 e B.V. v.h. Lannevcld De Rooy s 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 [jury de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8763 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,00 u. kw. -}- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 21 et per mm. excL 4°/o BTW heeft over het algemeen veel te lijden van de vernielzucht van de jeugd. Ook als in de direkte omgeving speelplaat sen zijn waar de jeugd zich naar harte lust kan uitleven, dan nog moeten de hesters van de plantsoentjes het vaak ontgelden. In de buurt van de Thijsselaan te Den Burg is bijvoorbeeld sprake van een treurige toestand. Onsympatieke maat regelen als het plaatsen van prikkel draad zijn dan onvermijdelijk. Bij de plantsoenendienst heeft men overigens' een minder opvallend maar effektief beschermingsmiddel ontdekt. In de plantsoentjes waar rioolslib als mest stof is toegepast wordt vrijwel geen schade meer gekonstateerd. Als de kin deren die hier hebben gespeeld één keer met de zwarte drab aan hun schoenen in de huiskamer zijn geweest zijn de ouders ineens veel bezorgder over het openbare groen en wordt er wel voor gezorgd dat zoon- of dochterlief zoiets niet weer uithaalt. Andere mentaliteit Gehoopt wordt dat deze en andere afweermaatregelen in de toekomst niet meer nodig zullen zijn. De jeugd moet de waarde van de bomen en struiken leren kennen en er zich verantwoorde lijk voor voelen. Evenementen als boomfeestdagen kunnen daaraan bij dragen. Het uitgangspunt is heel simpel een boom die je zelf hebt geplant is een beetje van jou en niet meer een ding van de gemeente dat je rustig mag ver nielen. Zonder uitgebreide informatie heeft een boomfeestdag weinig zin. De Hoorn der scholieren hadden al in een vroeg stadium van meester Van Wolferen fol dertjes gehad met allerlei wetenswaar digheden over bomen en bos. Op school waren ook dia's vertoond en de leerlin gen maakten werkstukjes die bomen tot onderwerp hadden Een saaie les was het bepaald niet en de leerlingen waren dan ook bijzonder geïnteresseerd. Excursie Dat bleek ook tijdens de excursie naar het bos die maandag werd gehouden onder leiding van de heren Kuik, Man- tje en Zijm. Onder meer werd verteld dat het Texelse bos destijds is aange legd om het verstuiven van de duinen tegen te gaan. Pas veel later bleek welk een belangrijke recreatieve waarde het bos heeft. Ook de taak van de boom als leverancier van zuurstof kreeg uitge breide aandacht. Verder werden de di verse groeistadia van de boom bekeken van zaadje tot indrukwekkende den of spar. In de anderhalf uur durende excursie was ook een bezoek aan de juist gereed gekomen trimbaan opgeno men en het spreekt vanzelf dat de jeugd zich ook daar even kostelijk vermaakte. De aan boomfeestdag verbonden kos ten worden betaald door de gemeente. Bij het planten in Den Hoorn was de gemeente dan ook goed vertegenwoor- Onder het goedkeurend oog van de mees ters in het vak maakten de Hoornder scholieren het in het bestemmingsplan geprojecteerde .openbare groen" tot rea liteit. digd. Wethouder Dros kwam een kijkje nemen, direkteur van gemeentewerken J. van Hoorn eveneens en vooral was er een flinke afvaardiging van de plant soenendienst. Logisch, want er moest op worden toegezien dat de bomen en heesters op de juiste wijze werden ge poot. Per twee kinderen gingen 30 struikjes en één boom de grond in. Het waren cotoneasters, sneeuwbessen, vlie ren en iepen. Nazorg Om het effekt van de boomfeestdag nog te versterken zullen de geplante bo men van de kinderen ook nazorg krij gen. De ontwikkeling van het groen zal nauwkeurig in de gaten worden ge houden en als het nodig is zal er wor den geschoffeld. Bij gemeentewerken vinden ze dat iets dergelijks op meer scholen zou moeten gebeuren, ook bui ten boomfeestdag om. Het zou niet zo'n gek idee zijn als groepen kinderen be paalde plantsoenen of stukjes bos zou den „adepteren" en als onderdeel van bijvoorbeeld de biologieles zouden onderhouden en bestuderen. De directie van ,,'t Galjoen" wil de dag gedenken, dat zij 3 jaar geleden haar barschip in gebruik mocht nemen. Dit feit willen wij met onze klan ten, welke zich tot de vaste be manning kunnen rekenen, vieren. Daarom nodigen wij U uit om za terdagavond opnieuw een reis (tot 02.00 uur) te ondernemen. Tevens willen wij U dan voorstel len onze nieuwe roerganger, de heer Jaring Moll. We verzekeren U, dat deze be kwame zeebonk het schip met veel humor op de juiste koers zal houden. Tot ziens, Piet en Ina De geboortegolf die momentcel over Texel rolt (we bedoelen natuurlijk het ter wereld komen van duizenden lam metjes) geeft interessante mogelijkhe den voor het onderwijs. Voor kinderen is het boeiend en leerzaam om te zien hoe zo'n lammetje wordt geboren, voor al als er bij verteld wordt wat allemaal aan de geboorte vooraf is gegaan. Als dan wordt uitgelegd hoe het bij de mens gaat is het allemaal veel begrijpelijker. Meestal trekken de kinderen zelf al de juiste konklusies. Vijftig leerlingen van de Maris Stella- kleuterschool uit Den Burg brachten vorige week in kleine groepen een be zoek aan een groot Texels schapenbe- drijf om daar de geboorte van één of meer lammeren van nabij gade te slaan. Meestal hoefde niet lang te worden ge wacht. De angst dat sommige kinderen wellicht zouden schrikken bij het zien van het beetje bloed dat bij zo'n beval ling altijd wel vloeit bleek ongegrond. De kleuters volgden het proces ontspan nen en geïnteresseerd. De schapenhou der en zijn personeel zorgden ervoor dat alles goed te zien was en gaven aan vullende toelichting op hetgeen al door de leidster was verteld. Ook vorig jaar werden dergelijke excursies met veel succes georganiseerd. Voor zover be kend wordt het nog niet door andere scholen gedaan. Op de foto een groepje kinderen met hun leidster bij een der schapenkraamkamers. SN HOORN Op vroljjke muziek het draaiorgel „De Tiet" van Jan n trokken de vijfde en zesde klas de Jan Drijverschool woensdagmid- in optocht van hun school naar de pweg om in het daar geprojekteerde tsoen 600 heesters en bomen te ten. De 28 jongens en meisjes had- er winig meer dan een half uur voor g. Na afloop gingen ze naar „De dhoom" waar ze werden getracteerd vaar enkele films werden gedraaid, leer M. Mantje hield er een praatje de betekenis en funktie van bo- Maandag j.l. hadden de jongelui al excursie door het bos gemaakt. Ook het doel iets meer te weten over bo en bos. t alles in het kader van de nationa- oomfeestdag waar woensdag totaal gemeenten met ongeveer 80.000 kin- in aan hebben deelgenomen. Boom- tdag is bedoeld om de jeugd verant- rdelijkheidsgevoel bij te brengen opzichte van het groen dat in onze Is meer van de natuur vervreem- le wereld zo'n belangrijke plaats emt. het verleden heeft Texel al meer malen aan de nationale boomfeest- of boomplantdag deelgenomen. De Jte keer was in 1971. Scholieren uit land maakten toen een begin met de &g van,het recreatiebos bij De Krim. Iingen toen niet alleen bomen de d in maar ook flessen met een oor- Ie ter herinnering aan de boom dag Dat de jeugd het destijds goed t gedaan moge blijken uit het feit het aangeplante bos zich naar wens rikkelt. Vandalisme openbare groen en ook het bos De Deense kustvaarder „Metric", die in de stormnacht van 13 november vo rig jaar op de Razende Bol liep, zal worden geborgen. De verzekeringsmaat schappij heeft de kapitein-eigenaar een uitkering gegeven en het schip verkocht aan de Deense scheepvaartmaatschappij A. P. Möllcr te Kopenhagen. Deze op haar beurt heeft het schip, na met an dere gegadigden in onderhandeling te zijn geweest, overgedaan aan Delta Diving te Den Haag. Als de benodigde pompen tijdig arri veren zal deze onderneming maandag reeds met het bergingswerk beginnen. Geulen zullen worden gegraven, waar door het schip naar het water zal wor den getrokken. Gehoopt wordt dat het karwei over vier tot vijf weken ge klaard is. Geplunderd In de afgelopen maanden zijn heel wat bezoekers aan boord van de ge strande Metric geweest. Het waren me rendeels watersportliefhebbers, waar van er velen hebben getracht een sou venir te bemachtigen. Het gevolg was dat alles wat los zat werd weggehaald uit de Metric en dat bezoeken aan de Razende Bol vooral in het begin het ka rakter van plundertochten hadden. De belangstelling was voornamelijk af komstig uit Den Helder, maar er zijn ook vrij veel Texelaars aan boord van de Metric geweest. Er waren overigens ook Texelaars se rieus geïnteresseerd in aankoop en ber ging van de Metric. In een bepaald sta dium hadden zij de indruk, dat het schip hen zo goed als zeker ten deel zou vallen. Blijkbaar is het bod van de andere gegadigde gunstiger geweest of heeft men in de Texelse combinatie on voldoende vertrouwen gehad. De Texe laars hoorden tenminste niets meer; voor hen was het bericht over de ver koop aan Delta Diving nieuws.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1