Cjroen 47wartrjexels in het harL, "exelse Boys maakt Ons Genoegen tot verenigingsgebouw TAXI 2323 Zwalkers en Jeroengroep gingen fusie aan „Windy Ridge" publiek verkocht voor twee ton Wie helpt mee opruimen in het bos? 3132 Texelse bejaarden naar ■houwburg Den Helder TAXI fittend ziekenvervoer (02220) artien van de Wetering P. C. Hin met lammetjes en kalf naar televisie Boem is ho Belangstelling voor land bouwonder wi js neemt weer toe „Traanroeier" aan ondergang ontsnapt IhfM 400 lammeren omgekomen N.C.R.V. met rechtstreekse radioprogramma's uit Den Burg WILHELMINALAAN 4-6 86e JAARGANG No. AG 6 APRIL 1973 B.V. v.h. Langeveld De Rooy 5 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 rry de Graaf, Kecsonilaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. cxcl. 4% BTW sportvereniging Texelse Boys zal eigendom van de gemeente Texel boerderij „Ons Genoegen" aan de felderweg te Den Burg tot vcreni- igebouw maken. Met de verbouw mgeveer ƒ100.000,zijn gemoeid. is ontworpen door architect L. lijm uit Den Burg. Hij nam met de in Alkeraa en Visser deel aan een [vraag die de Stichting Cultureel •k Texel onder de Texelse architec ted uitgeschreven. Het ontwerp van werd als het meest praktisch, een- Jig en goedkoop beschouwd en hier- is dan ook een premie van ƒ500, ^kend. Het centraal bestuur van de hting Cultureel Werk Texel ging in ergadcring van woensdagavond met en ander akkoord. In „Ons Genoe- komen onder meer een dubbel tidlokaal, scheidsrechterruimte, toi- n en een grote kantine. In principe ten ook andere sportverenigingen schoolsport van deze akkommoda- ebruik maken. ft realiseren van het verbouwplan ir Texelse Boys geen kleinigheid, 'ereniging zal een beroep moeten op diverse subsidiërende organen de gemeente, de Nederlandse ifederatie en het provinciaal fonds de sportakkommodaties. Bij de iting Cultureel Werk is men overi- van mening dat met van een bui- •rig kostbaar projekt kan worden oken. Voor het geïnvesteerde geld jt men naar verhouding veel. Voor 'Uw van bijv. één kleedlokaal (zo- ïbeurt ten behoeve van de sport- iging Oosterend) is tegenwoordig teer dan 30 mille nodig. Naar Den Burg else Boys voelt veel voor ver ing naar de nieuwe locatie. Het wte terrein aan de Hollewalsweg ligt igunstige afstand van Den Burg. S&n de Texelse bejaarden hebben er ■indemogelijkheid gebruik gemaakt ■naandag a.s. een bezoek te brengen ■te Helderse schouwburg, waar door tichting voor Voorzieningen Oude ren amusementsprogramma wordt •boden. Van de 44 bezoekers zijn er komstig uit De Waal. De overigen ft bijna allemaal uit Den Burg; in idere dorpen bestond vrijwel geen «stelling. bruik wordt gemaakt van de boot U OO uur van Texel. De plaatskaar- wlen op de boot worden uitgereikt. schouwburg zijn voor de Texelse 5s de benodigde plaatsen gere- *s een speciale bus ingezet 'e Texelaars van de boot naar de iwburg te brengen. De voorstelling z°dra de Texelse bejaarden zijn iveerd. De boerderij „Ons Genoegen" aan de Haffelderweg. Bij de voorgenomen ver bouw zal het rustieke uiterlijk worden ge handhaafd. Het moeten oversteken van de Pontweg door de jeugdige leden wordt als een bezwaar gevoeld. Van belang was ver der dat ook op het oude terrein drin gend investeringen gedaan zouden moe ten worden. Aanvankelijk waren meer verenigin gen in „Ons Genoegen" geïnteresseerd. B. en W. hebben destijds bij de aankoop de wenselijkheid geuit dat het gebouw een funktie voor de sport zou vervul len. In de direkte omgeving van de boerderij liggen de terreinen van S.V. Texel en momenteel worden hier nog twee velden aangelegd De Stichting Cultureel Werk kreeg opdracht de mo gelijkheden na te gaan. Drie verenigingen Daarbij bleek dat drie verenigingen wellicht geïnteresseerd waren. De Sint Jeroengroep zocht een ander vereni gingsgebouw omdat de paardenstal aan de Hollewal wegens de bouw van het verpleeghuis moest worden verlaten. De sportvereniging Texel had uitbreiding van akkommodatie nodig wegens ver groting van het ledental en Texelse Boys liep al jaren met plannen om het terrein aan de Hollewalsweg te verla ten De aan de prijsvraag deelnemende architecten kregen opdracht een ver bouwplan te ontwerpen dat aan de wen sen van de drie gebruikende verenigin gen tegemoet diende te komen. Dat was niet eenvoudig. Met name het scheppen van ruimte ten behoeve van de Jeroen groep was een probleem. Dat loste zich op nadat was onderzocht of de Jeroen groep geen gebruik kon maken van De Zwalkersburcht aan de Beatrixlaan, een gebouw dat momenteel slechts matig wordt benut. Fusie Het stemde velen tot grote voldoening dat onlangs een fusie tussen de algeme ne padvindersgroep De Zwalkers en de katholieke Sint Jeroengroep tot stand kwam met als gevolg dat de gecombi neerde vereniging voortaan van de Zwalkersburcht gebruik maakt. Omdat de Jeroengroep als gegadigde voor „Ons Genoegen" afviel kon het voorgedeelte van de boerderij beschikbaar blijven om er later eventueel een beheerderswoning van te maken. Ook S.V. Texel viel als mogelijke gebruiker af. De vereniging had inmiddels zelf al de nodige investe ringen gedaan en zag in „Ons Genoe gen" geen direkt belang meer. Wel voel de men voor nauwe samenwerking met Texelse Boys. Texelse Boys verklaarde zich tenslotte bereid als enige het ver- De heer P. C. Hin uit Spang treedt zaterdagmiddag op in het VARA kin dertelevisieprogramma „Kijk naar je eige". Hij zal er te zien zijn met een van Texel meegebracht schaap met drie lammeren en een kalfje van een week oud. In een interview met presentatrice Jeanne van Munster vertelt de heer Hin allerlei bijzonderheden. Dinsdag zijn in Hilversum de opna men gemaakt. Schaap, lammeren en kalf werden door vrachtrijder Zijm naar de studio getransporteerd. Toen enige tijd geleden bij de voorbereiding van het kinderprogramma de wenselijkheid naar voren kwam genoemde dieren op de buis te brengen, vond men dat het schapengezin in ieder geval van Texel moet komen hetgeen na bemiddeling door de VW Texel kon gebeuren. bouwplan mettertijd te realiseren. De voorwaarden waaronder dit zal gebeu ren liggen nog niet vast. Misschien krijgt de vereniging de akkommodatie in erfpacht; mogelijk ook zal de ge meente het geheel voor niets aan de vereniging overdragen onder zodanige voorwaarden dat ook derden van de akkommodatie (men denkt aan school sport en tennisclub) gebruik kunnen maken. Cultuurnota Er zal een gemeentelijke cultuurnota worden samengesteld. Met het oog daar op zal worden nagegaan op welke pun ten het culturele leven op Texel in de meest ruime zin voor de toekomst in voldoende mate is toegerust. De structu ren van de op Texel bestaande organisa ties zulen worden bekeken alsmede de ter beschikking staande akkommodaties en de beschikbare beroeps- en vrijwilli ge krachten. Door administrateur G. A. Oskam is al een opsomming van urgen- tiepunten gemaakt die bij het maken van de cultuurnota als bouwsteen kan dienen. Feitelijk hoort het tot de taken van de onlangs geïnstalleerde streek- en structuurcommissie om zich over de culturele behoeften van Texel te bere den, maar de heer Oskam was van me ning dat het meest geëigende orgaan de Stichting Cultureel Werk de di verse wensen ter kennis van de com missie dient te brengen. Het werk van de commissie kan er door worden ver gemakkelijkt. Besloten werd dat dage lijks bestuur en centraal bestuur van de stichting zich over de urgentiepunten zullen beraden waarna ze, eventueel aangevuld of gewijzigd, in de openbaar heid worden gebracht. De bevolking, in het bijzonder het verenigingsleven, zal in de gelegenheid worden gesteld op en aanmerkingen te maken. Het dage lijks bestuur vergadert 9 april; het cen traal bestuur op 24 april. Als gevolg van het plotseling sterk verslechterende weer vluchtten diverse kotters woensdagmiddag de haven van Oudeschild binnen. De dwars op de haven staande wind en de stroom speelde som migen van hen parten. De TX 19 liep vast en kwam tenslotte achteruit manoevre- rend de haven binnen. De TX 4 van de gebroeders Van der Vis ramde het zuide lijke havenhoofd waardoor schade werd aangericht aan het houtwerk. Een oplet tende amateurfotograaf legde laatstge noemd moment voor ons vast. Elf aanmeldingen voor landbouwklas beroepsonderwijs Na jarenlang een dalende tendens te hebben vertoont neemt de belangstel ling voor het landbouwonderwijs op Texel nu weer toe. Zoals bekend is de landbouwschool in één stichting onder gebracht met de lagere technische school. Hetkomt er op neer dat de klas sen één en twee van het landbouwon derwijs zijn opgenomen in de twee al gemene leerjaren van de LTS. De klas sen drie en vier krijgen land- en tuin- bouwonderwijs. De eerste twee leerja ren hoeven de leerlingen hun definitieve keus tussen landbouw- en technisch on derwijs dus nog niet te doen. Voor de nieuwe derde klas hebben zich thans 11 gegadigden opgegeven. Men kan tot deze klas toegelaten worden na twee jaar beroepsonderwijs of twee klassen algemeen vormend onderwijs. Ook meis jes zijn welkom! Opgave kan nog ge schieden bij de heer C. P. Laan, Bern- hardlaan 164 te Den Burg, telefoon (02220) 2126. Hij geeft ook gaarne na dere inlichtingen. OUDESCHILD Twee keer binnen twee dagen is de molen „De Traan roeier" te Oudeschild aan de vernieti ging door vuur ontsnapt. Maandagavond om half elf ging de heer \V. Eelman, die voor de TEM het toezicht op de molen houdt, eens kijken hoe de Traanroeier zich hield in de orkaan. Bij deze in- spektie zag hij dat de windvang (een houtblok dat het houten mechaniek moet tegenhouden) was gaan wringen. Door de wrijving was het hout al gloei end heet geworden; de rook sloeg er af. De heer Eelman alarmeerde de brand weer die het bedreigde gedeelte nat hield. Woensdagmiddag was het opnieuw raak, en ditmaal veel erger. Tengevolge van het breken van een lager veroor zaakte een sleepcontact brand in de vloer van de hoogste verdieping. Toen de brandweer arriveerde, om kwart over vier, hadden de vlammen het rie ten dak van de molen al bereikt. Men slaagde er nog net op tijd in om het vuur te blussen. De vloer van de boven ste zolder ging verloren. Het prachtige nabij het Texels Mu seum gelegen woonhuis met schuur, erf en tuin „Windy Ridge" is woensdag middag bij een publieke verkoping in „Olympic" eigendom geworden van me vrouw Rijsselberge-Verboom te Rotter dam. In haar opdracht kocht de heer P. Eelman genoemd pand in combinatie met een stuk bloembollengrond van an derhalf hectare en bijna één hectare heide voor precies ƒ200.000, „Windy Ridge" met omgeving werd verkocht op verzoek van de heer W. Maas die er veertig jaar heeft gewoond maar sinds kort woonachtig is te Oos terend. Aanvankelijk bracht notaris Van Wijland „Windy Ridge", de bloem bollengrond en het stuk heide apart in veiling. Voor Windy Ridge" werd ge boden ƒ115.000,en bij het afmijnen kwam er nog ƒ1.000,bij, derhalve ƒ116.000,totaal. Voor de bollengrond van 1.59.07 ha werd ƒ36.000,geboden. Bij afslag kwam er nog ƒ15.000,bij totaal derhalve ƒ51.000,Het heideter- rein, het zg. Mientje van 92 are en 75 ca kreeg een bod van ƒ15.000,bij afslag werd het totaal ƒ25.000, De daarop in veilig gebrachte combi- Het zal zeker tot augustus du ren voordat de ravage die in het bos door de orkaan is veroorzaakt geheel is opgeruimd. Weliswaar zijn de straatwegen inmiddels weer begaanbaar en zullen het komend weekend ook de onver harde boswegen weer in orde zijn maar de typische recreatieroutes (ruiterpaden, natuurpaden, wan delroutes e.d.) liggen nog bezaaid met bomen en takken. Door een onzer abonnees is het idee ge opperd om deze rommel met be hulp van vrijwilligers snel op te ruimen zodat het bos al met pasen voor de recreanten beschikbaar is. Het idee heeft weerklank gevon den bij de heer M. Mantje van Staatsbosbeheer en deze was dan ook direkt bereid de organisatie ter hand te nemen. Als zich vol doende mensen aanmclen kan het werk in enkele zaterdagen worden voltooid. Het gaat niet om zwaar werk zoals hakken, zagen en weg slepen van de stammen, maar om arbeid die door iedereen, dus ook schooljeugd, kan worden verricht. Wie niet slechts wil klagen over de chaos die in ons mooie dennen bos is ontstaan maar ook de han den uit de mouwen wil steken, melde zich bij de heer Mantje te De Koog, telefoon (02228) 227. Het is de bedoeling zaterdag 14 april om 8 uur 's morgens aan het werk te gaan en eventueel ook op 21 april. Wie voor dit goede doel op doordeweekse dagen vrije tijd wil opnemen, is ook welkom. natie van „Windy Ridge" met heide- veldje bracht niet meer op dan de twee onderdelen apart reeds hadden gedaan, maar de combinatie van de drie onder delen (die apart samen ƒ192.000,had den opgebracht) leverde bij het afmij nen ƒ8.000,extra op. Mevrouw Rijsselberge heeft „Windy Ridge" bestemd voor haar zoon. Het is de bedoeling gebouw en omgeving mede dienstbaar te maken aan het Maarten huis. De gedachten gaan onder meer uit naar het inrichten van een tuin waar produkten volgens de biologisch dyna mische methode zullen worden ge kweekt. Bij de storm van maandag en tijdens het slechte weer nadien zijn zeer veel lammeren omgekomen. Bij de nood- slachtplaats werden 400 kadavers aan gevoerd. Maandagavond kwamen ca 250 lammeren om en nadien nog eens 150. De meeste lammeren waren als gevolg van de kou gestorven; een klein aantal is door de harde wind in de sloot terecht gekomen en verdronken. Donderdag 12 april komt de NCRV met het programma 'Regio rechtstreeks' in „Casino" te Den Burg. Er zijn twee rechtstreekse uitzendingen gepland, die beiden gratis door belangstellenden kunnen worden bijgewoond. Gratis toe gangsbewijzen kunnen tevoren worden afgehaald bij de VW in Den Burg; bij de heer A. C. v. d. Gaag, Klif 25 te Den Hoorn; bij J. Lok, Vermaningspad 6 te De Waal of bij W. L. Bakker, Mulder- straat 21 te Oosterend. Het eerste programma wordt uitge zonden om 16.32 uur onder de titel „Re gio Rechtstreeks I" via Hilversum II. Aan deze één uur durende uitzending wordt onder meer meegewerkt door The Bentleys en het combo Tonny Eyk. Ver der zullen enkele inwoners van Texel in fuime mate aan het woord kamen. De zaal gaat om 16.00 uur open. Het tweede programma gaat de ether in om 21.00 uur onder de titel „Regio Rechtstreeks II". Belangrijk onderdeel van dit avondprogramma is de quiz „Wie is wie of wat of waar". Aan deze wedstrijd zullen acht bezoekers aan het programma deelnemen die in een voor ronde, tussen acht en negen uur te hou den, worden geselecteerd. De zaal gaat open om 20.00 uur. Gastvrouw en gast heer van Regio Rechtstreeks zijn Els Nijssen en Dik Bikker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1