Groen ^wartsJexels in het harL, Ook vissers werken mee aan het schoonhouden van de zee osterenders krijgen invloed op beschermd dorpsgezicht Nieuwe werkhaven is voor visserij spoedig te klein.... AOT-bus dook de sloot in rijdag bijeenkomst De Bijenkorf in iTexel wordt verkracht door de makelaars Ongelukken Knipperlichten gestolen Politie let op misbruik van T-kaarten Ruitenwisser vernield Verkeersbord bij Dorpsstraat tweemaal geramd Vier weken cel geëist wegens rijden onder invloed pAG 10 APRIL 1973 fEXELSE 88e JAARGANG No. 8766 COURANT Te B.V. v.h. Langeveld De Rooy 11 Deo Burg, Texel - Tel. 2741 luxv de Graaf, Keesomlaan 43, Den I (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -|- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW oor alle bewoners/eigenaren van het 1 van Oosterend, dat volgens het be- nmingsplan-in-voorbereiding voor dorpskom moet worden aangewezen beschermd dorpsgezicht, en van het ied rondom deze kern, zal vrijdag om 8 uur in de Bijenkorf te Ooster- een openbare bijeenkomst worden ouden. Tijdens deze bijeenkomst zal uit elk van deze beide gebieden vertegenwoordiger kunnen aanwij- die zitting zal nemen in de contact- imissie. Deze zal betrokken worden de verdere ontwikkeling van het erp-plan. let is de bedoeling dat de inbreng J Oosterend in de contactcommissie ■vertegenwoordigers zal omvatten: uit de Dorpscommissie, twee uit Hervormde kerkvoogdij en twee uit Jewoners/eigenaren. Van ieder twee- Izal één lid afkomstig moeten zijn )iet toekomstig beschermd gebied, en luit het gebied daaromheen, ïze opzet is het resultaat van een fcnkomst op 29 maart jJ., waar de *nte heeft vergaderd met de scommissie, de Kerkvoogdij en een iraad, ingesteld op eigen initiatief staande uit de heren C. Timmer L S. Timmer, C. Timmer, P. Bosma, premer, C. Ellen en C. Vlaming Mzn. Begeleidingscommissie samenstelling van de contact- missie is temeer van belang, omdat ■deze commissie vertegenwoordigers len worden opgenomen in de zoge nde begeleidingscommissie. Deze zal (den ingesteld, nadat de Gemeente- het bestemmingsplan definitief Beft vastgesteld. De taak van de com- fesie zal zijn, B. W. te adviseren rer bouwplannen in het beschermde Eed. Behalve vertegenwoordigers lm.li mi l,„n kilten d« rcdaktlo'AfC.*' foor een belachelijke prijs is het huis J toebehoren bekend onder de naam ■ndy Ridge" verkocht. Misschien is jditmaal niet zo erg; het ziet er naar pat het complex een nuttige bestem- K krijgt. jaar het is helaas vaak anders. Hui- worden hier vaak ver boven de Je prijs gekocht door Duits of buiten- leentelijk kapitaal, om vervolgens jgrootste deel van het jaar als twee- koning leeg te staan. ■et wordt zo langzamerhand tijd dat Tel een voorbeeld gaat nemen aan de Jeente Haarlem. Als iemand daar economisch is gebonden aan de ge- pte is het voor diegene niet moge- leen huis te kopen. Ixel wordt zo langzamerhand ver- bht door Duits en ander kapitaal. Als ■zo doorgaat kunnen we ons over ple jaren wel bij Duits grondgebied Inen. Ixels mentaliteit is veranderd van sociale in een guldens mentaliteit ■Texelaar is van een vriendelijk, be- Ezaam iemand een geldwolf gewor- I Als men zo ruim gaat denken in fens moet men toch ook verwachten piun tegenstanders ook ruim denken hisschien wel overgaan tot kraakak- »or veel te hoog verkochte woningen i nu verschillende huizen het groot- ledeelte van het jaar leeg en worden enkele weken in het jaar bewoond lat het de eigenaar z'n 2e huis is. Jindelijk heeft daar de gemeente een T|e voorgestoken met dien verstande P altijd het recht behouden om het Pe woning te verkopen. fcnsen, het wordt tijd dat onze ogen gaan en zien hoe de heren make- s hier de prijzen opschroeven, zover «en normaal iemand niet eens een p krijgt. Ik geloof dat hier een dank- taak ligt voor het gemeentebestuur. |ze tenminste nog belang stellen in gemeenteleden. W. G. Witte. Gerritsland K 92 A, Den Burg, Texel |1 bij ongelukken uitsluitend de po- I (02220) 2644. Deze op haar beurt |de arts en eventueel ambulance. van de bevolking zullen er ook mensen in zitten namens 't gemeentebestuur en de Rijksdienst voor de Monumenten zorg. Op de vergadering zullen alle be woners/eigenaars van de bewuste ge bieden hun stem kunnen doen gelden, ook als ze om een of andere reden de gemeentelijke uitnodiging niet hebben ontvangen. De gebieden staan als volgt omschre ven: het beschermd dorpsgezicht omvat Kerkplein, Kerkstraat, Blazerstraat, Oesterstraat en Peperstraat nummer 1 t/m 14 Het gebied eromheen beslaat Schoolstraat, Vliestraat 1 t/m 24, Ach tertune 2 t/m 27, Koetebuurt, Peper straat 15 t/m 33, Verloren'kost en Wier straat. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de bij de kruising Leemkuils- weg-Pontvveg opgestelde knipperlichten gestolen. De ketting, waarmee de lich ten waren vastgezet, werd vernield. Bij de kruising is de weg opgebroken in verband met de aanleg van uitvoeg- stroken. De lichten waren eigendom van De Vries v.d. Wiel. Het komt voor dat niet-Texelse auto mobilisten zich van een T-kaart voor zien waardoor zij tegen gereduceerd ta rief van de veerboten gebruik kunnen maken. Dit is mogelijk door bij het aan vragen van een kentekenbewijs als woonplaats Texel op te geven. De naam van deze gemeente komt dan op de kaart te staan en de nietsvermoedende TESO-employé geeft dan de begeerde T-kaart af. Degenen die op deze wijze van de redukties profiteren maken zich schuldig aan meerdere misdrijven zoals oplichting en valsheid in geschrifte. De politie let er de laatste tijd dan ook scherp op. Onlangs werd een man aan gehouden die op weekenden al een jaar of vijf naar Texel komt, waar hij als tweede woning een caravan heeft. Hij was al die tijd in het bezit van een T- kaart geweest die hem destijds was ver strekt op 'grond van het opzettelijk on juist verstrekte woonplaatsgegeven. Dat gevallen als deze zich voordoen maakt het noodzakelijk dat TESO voortaan niet meer uitsluitend kan afgaan op het getoonde kentekenbewijs. Mogelijk zal het tonen van een uittreksel uit het be volkingsregister verplicht worden ge steld. In de nacht van donderdag op vrijdag werd van een bij de jeugdherberg De Eyercoogh geparkeerde Ford Cortina, een ruitenwisser wéggebroken. DE KOOG Zaterdagochtend om vijf uur ramde een Texelse Toyota-bestuur- der het verkeersbord aan het begin van de Dorpsstraat te De Koog De auto kwam uit het dorpscentrum en bevond zich dus in verboden gebied. De be stuurder merkte het bord met de weg- vernauwing die hier onlangs is aange bracht niet op, reed met hoge snelheid over de trottoirrand en vernielde het bord. De vrijwel nieuwe Toyota werd zwaar gehavend. De bestuurder werd licht gewond. Hetzelfde verkeersbord was dezelfde nacht al door een andere auto aangere den; deze kwam echter uit de richting Den Burg. ALKMAAR Tegen de 22-jarige H. J. V. ilit Den Burg werd voor de Alk- maarse rechtbank vier weken cel (waar van twee voorwaardelijk) en negen maanden ontzegging van de rijbevoegd heid geëist wegens rijden onder in vloed op 6 januari van dit jaar. V. 'had bij die gelegenheid een stopteken van de politie genegeerd en was zelfs op de betrokken opperwachtmeester ingere den. Omdat de opperwachtmeester er zelf aan twijfelde of dat laatste de be doeling van V. was geweest, vroeg dé officier het laatste feit uit de tenlaste legging te schrappen. Wel werd vast gesteld, dat V. acht pilsjes op had en de controlerende agenten met bun stop lichten met grote snelheid voorbij reed. De lamp waarmee de opper had ge zwaaid was door de voorruit van de wagen geslagen. Raadsman Mr. Jonker vroeg om een lagere straf wegens de leeftijd van V. en 'het blanco strafre gister. OOSTEREND De Texelse kottcr- vissers willen van harte meewerken aan het voorkomen van vervuiling van zee, stranden en dijken. De huishoudelijke afval die tijdens het vijfdaags verblijf op zee beschikbaar komt, gaat niet meer overboord maar wordt bewaard en na terugkomst in de haven van Oudeschild in de daar van gemeentewege geplaat ste zakken gedaan. Er is nu ook een goede oplossing gevonden voor de afge werkte olie. In het verleden werd deze wel via de lensleiding op zee of zelfs in de haven geloosd. De laatste tijd wordt het zwarte goedje in vaten in Oude schild afgeleverd. Toch is nadien nog wel eens olievervuiling in de haven ge- konstateerd. Om het de vissers nog ge makkelijker te maken is nu besloten op kosten van de Coöperatieve Inkoopver eniging voor Visserijbenodigdheden een pomp te installeren op het brandstof schip „Texel". Schipper S. van Leeuwen zal er voor zorgen dat de afgewerkte olie uit de kotters wordt gepompt. De betrokken schippers moeten dus hun vuile olie onder de motor bewaren en een seintje geven aan Van Leeuwen als ze er vanaf willen. Tegelijkertijd zal het toezicht op het klandestien lozen van olie worden verscherpt. De haven meester zal ook bij het storten van klei ne hoeveelheden (een paar liter is ge noeg om de haven met een zwarte laag te bedekken proces verbaal opmaken en de overtreder kan dan rekenen op een boete van duizend gulden. Het bovenstaande kwam aan de orde op de zaterdagmiddag in het Gebouw voor Christelijke Belangen te Oosterend gehouden vergadering van de vissers vereniging DETV Texel. De vergade ring trok vrij veel belangstelling: bijna 50 man. Huisvuil In zijn openingswoord lichtte voorzit ter B. Daalder toe wat wat de vereni ging zoal doet. Bescherming van het mi lieu door het bevorderen van maatrege len zoals genoemd is één van de taken. Wat het opvangen van huisvuil in de zakken op de haven betreft werd nog opgemerkt dat de zakken veel te klein zijn. Er zijn vrijdags nog maar enkele kotters binnen, of de zakken puilen al uit. Vergroting van de capaciteit van deze huisvuilopvang is dus nodig. Nog tal van andere zaken kwamen in de inleiding van de voorzitter maar vooral ook in het jaarverslag van secretaris A. Boom aan de orde. De vereniging heeft bemoeienis met het maatschapscontract, de positie van de maatschapsvisser, de Waddenzee, verplaatsing van de mossel cultuur, het EEG vissersbeleid en tegen woordig ook het Hospitaalkerkschip De Hoop. Wat het laatste betreft; Het Hos pitaalkerkschip (dat als een wegen wacht op zee kan worden beschouwd en ook aan Texelse kotters soms goede diensten bewijst) wordt gesteund door een bijdrage van ƒ300,per jaar per kotter. Verder komen de baten van de platenaktie en de busjesak tie ten goede van het werk van De Hoop. Nieuwe haven De nieuwe werkhaven is geen afdoen de oplossing voor het herbergen van de snel groeiende kottcrvloot. De beschik bare kaderuimtc is te gering. Zeker als straks de dijkverhogingswerken begin nen zal er onvoldoende ruimte zijn. Het bestuur is over deze kwestie in overleg getreden met de gemeente en heeft reeds voorstellen ter vergroting van de akkommodatie gedaan. Om de haringstand in de Noordzee op peil te houden zijn maatregelen geno men. Zo heeft Engeland zijn visserij- grenzen verlegd om de kuitrijpe haring te beschermen en het laat zich aanzien dat dit effekt heeft. Het is daarentegen onbevredigend dat met name door Deense en Noorse schepen massa's on dermaatse haring worden gevangen voor verwerking tot vismeel. Er zijn dus nog meer internationale maatregelen nodig. Goed jaar In zijn jaarverslag maakte de secreta ris onder meer ook melding van het ver heugende feit dat zich ook in het afgelo pen jaar geen ongelukken met ernstige afloop hebben vorogedaan. Kapseizen komt bij de boomkorvisserij de laatste tijd niet meer voor; de stabiliteitseisen die destijds naar aanleiding van de on gelukken zijn gesteld werpen vrucht af. Het afgelopen jaar was de visserij goed. Vooral de kotters met grote mo torvermogens brachten veel ton aan. De haring en garnalenvisserij vertoonden opleving; de gulvisserij viel tegen. Het stemt overigens tot nadenken dat in het afgelopen jaar ongeveer eenzelfde Gisterochtend in alle vroegte deed zich op het kruispunt Tweede Dwars weg-Hoofdweg in de polder Het Noor den een aanrijding voor, die tot gevolg had, dat een autobus van de AOT kan telde en in de bermsloot terecht kwam. Het ongeluk gebeurde in een hagel- buik. De op weg naar Oosterend zijnde bus moest afremmen om voorrang te geven aan een Mercedes. De bus begon toen te slippen op de op de weg liggende hagel, ramde de Mercedes en kantelde, mede als gevolg van deze klap in de sloot voor „Veldzicht" De busohauffeur kwam met de schrik vrij, de enige pas sagier eveneens. De bestuurder van de zeer zwaar beschadigde Mercedes liep slecht een liohte verwonding op in het gezicht. Om de bijna acht ton wegende auto bus uit zijn benarde positie te bevrijden riep de AOT de hulp in van J. C. Rab b.v., die 's middags met twee mobiele kranen naar Het Noorden kwam. Met behulp daarvan lukte het de bus uit de sloot te hijsen en weer op zijn wielen te zetten. De polyester carrosserie was zwaar gehavend. Op de foto het moment waarop de bus uit de sloot wordt ge trokken. hoeveelheid vis werd gevangen als tien jaar geleden, maar met ongeveer tien keer zoveel motorvermogen. Er is steeds meer energie nodig om de aan voer op peil te houden. Dat dit op den duur niet goed gaat, staat voor de vis sers wel vast. Een wettelijke pk-stop is een algemene wens. Getracht is daaraan voorafgaand tot afspraken te komen, maar dat haalde in de praktijk niets uit. De Nederlandse vissersbond blijft op de noodzaak van een wettelijke regel ha meren. In verband met het overbevis- singsproblecni zal aan alle vissers een enquêteformulier worden toegezonden (een idee van DETV Texel). Men de al dus verkregen gegevens zal aktie wor den gevoerd. De vissers zijn vóór het behoud van een ongeschonden Waddenzee, vooral omdat de Oosterschelde een niet on belangrijke „kinderkamer" van de vis in 1978 dichtgaat. De vereniging vindt dat er met spoed een struktuur- plan voor de Waddenzee moet komen, zodat ze hun beleid op langere termijn kunnen vaststellen. Een van de aspecten van de problematiek is het verloren gaan van garnalengronden als gevolg van de uitbreiding van de mosselperce len. De vissers juichen de aktiviteiten van de Landelijke Vereniging tot Be houd van de Waddenzee in het algemeen toe, maar hebben ernstig bezwaar tegen de soms extreme standpunten die wor den verkondigd. Men dient te beden ken dat in het Waddengebied ook nog mensen moeten leven; men kan er geen museum van maken. Naar aanleiding van de notulen werd meegedeeld dat dit in de vorige verga dering bepleite radarreflectors op de havenhoofden daar inmiddels zijn ge- (Zie vervolg achterpagina)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1