Groen (%warL-Jexels in het harL, Sluitingsuur voor café's moet niet worden gewijzigd TAXI 2323 Idvies van meerderheid B en W: Rust is een der grondslagen voor het toerisme op Texel Nu drie uitzendingen per week van bejaardenomroep onze nieuwe bloemenzaak in de Weverstraat 4 IILHELMINALAAN 4-6 Solistenconcours op 5 mei Na Pasen geen krant Nog een bloemschikavond in het Rode Kruis-gebouw Klassiek-geestelijk programma op de*t ivoensdagavoii d Weer graf gevonden bij archeologisch onderzoek Gymnastiekuilvoering S.V.C. op 28 april Ajax - Real Bar - Dancing „Riche" - De Koog )AG 13 APRIL 1973 -| 86e JAARGANG No. 8767 rEXELSE^COURANT j V. v.h. I.angeveld Dc Rooy bus U - Dea Bur8' Texel Tel- 2741 [arry de Graaf, Keesomlaan 43, Den el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -{- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW Tot grote teleurstelling van de plaatselijke horeca heeft de meerderheid van et college van b. en w. (te weten de burgemeester en dc wethouders Daalder n Joustra) de gemeenteraad geadviseerd het sluitingsuur voor horecabedrijven iet te wijzigen. De afdeling Texel van Horeca Nederland had gevraagd het luitingsuur te stellen op twee uur 's nachts, geldend voor het hele jaar. Dit in erband met het sterk gewijzigde uitgaanspatroon van de mensen. Men gaat jgenwoordig veel later de deur uit (na de televisie) en is daarom ook geneigd inger te blijven dan tot het thans geldende en drie jaar geleden vastgestelde luitingsuur. De huidige sluitingsregeling is als volgt: Van half september tot half mei luiten om 24.00 uur; op vrijdags, zaterdags en zondags tot 01.00 uur. Van half tot half september alle dagen tot 01.00 uur. Wie van genoemde tijden wilde (wijken had vergunning nodig. Deze werden in grote aantallen verstrekt, o.a. m dancings die in de weekenden als gevolg daarvan veelal tot twee uur open ochten blijven. 55 e meerderheid van het college voelt voor verruiming van de huidige re- De in de praktijk na het slui- 'suur gehanteerde „ontruimingster- willen zij wel sanctioneren en wel een half uur Dat is echter geen ver ing van betekenis. Dat laatste ge- B. en W. toe in het uitgebreide pré- ies over deze problematiek. Dit pré- 'ies heeft inmiddels al tot een spoed- adering van het plaatselijk Hore- estuur geleid. Men had daar aan- kelijk de indruk dat het college niet Welwillend stond tegenover het ver- hetsluitingsuur op 02.00 uur te 1 gen, ook al omdat meerdere raads- ;n er blijk van hadden gegeven nog Jer te willen gaan: afschaffing van sluitingsuur. Voor dat laatste voelen "aféhouders echter weinig. Wel zijn "ige zaken geïnteresseerd in een 8-3 vergunning, wat betekent dat café Van acht uur 's avonds tot drie 's nachts geopend mag zijn. Bij wij- an proef zijn in het afgelopen win- ifjaar aan twee zaken dergelijke unninngen uitgereikt. Als voor- rde gold dat in het betrokken be- f bijzonder amusement moest wor- geboden B. en W. hebben de raad laten weten dat zij de proef met de |3 vergunningen als mislukt beschou- Minderheid minderheid van het college, wet- Jfler J. C. Dros, wil de caféhouder meer tegemoet komen. Naar zijn mg kan in het winterseizoen het tings- en ontruimingsuur op werk en worden gesteld op 01.00 uur en et weekend op 01.30 uur. In het zo- seizoen zou dit tijdstip op 02.00 uur aid kunnen worden. Een en ander t dan ook te gelden voor de houders konsumptieinrichtingen uitsluitend emd voor verkoop van alcoholvrije hken en geringe etenswaren (dus pa- skramen e.d.). te meerderheid van het college ver- :t naar de beleidsnota 1973 waarin raad bepaalde dat bewoners en gas- zich in vrijheid moeten kunnen ont- (advertentie I.M.) Op donderdag 19 april openen wij Bloemenmagazijn Myosotis P. RIJK Waalderstraat 29, tel. (02220) 3015 plooien, zowel in als buiten werktijd, zonder dat zij elkaar hinderen Toege past op het cafébezoek betekent dit vol gens de collegemeerderheid: a. vrijheid van bewoner en gast om op straat geluid te produceren, in café's al dan niet alcoholhoudende dranken tot zich te nemen en plezier te maken op de door hem gewenste plaats en tijd; b. vrijheid van bewoner en gast om de rust te genieten die hij nodig heeft; c. onvrijheid voor zover onbeperkte vrijheid van a onaanvaardbare hin der meebrengt voor b. „Wat als onaanvaardbare hinder moet worden beschouwd, zal telkens opnieuw moeten worden uitgemaakt. Naast wet en verordening spelen algemeen gelden de gewoonte en plaatselijk gebruik eveneens een rol. Het beleid terzake zal gericht moeten zijn op een stelsel van voorschriften dat in redelijkheid prak tisch nageleefd kan worden en op een controlestelsel dat in het algemeen na leving kan waarborgen". Drankmisbruik B. en W. herinneren eraan dat in het verleden het tegengaan van drankmis bruik zwaar heeft gewogen voor de doelstelling van het sluitingsuur. „Of dat motief tegenwoordig minder sterk geldt is de vraag want de gevolgen van drankgebruik in het moderne verkeer kunnen ernstig zijn. Het „glaasje op, laat je rijden" blijkt in de praktijk nog te weinig te worden opgevolgd". B. en W. erkennen dat het levenspa troon in diverse opzichten is gewijzigd: het uitgaansuur voor sommigen is mede als gevolg van radio en televisie verlaat; muziek en verkeer veroorzaken meer geluidshinder dan in het verleden; con centraties van café's en het parkeren bij deze gelegenheden hebben de hinder versterkt; het moderne produktieproces doet zowel de behoefte aan ontspanning als die aan (nacht)rust stijgen en: „Het is mode geworden vrijheidsbeperkingen te beschouwen als een inbreuk op de ei gen vrijheid; sommigen menen daarom zich op de openbare weg luidruchtig te mogen (moeten) gedragen, ook geduren de de voor rust bestemde tijd". Voorts wordt erop gewezen dat in de loop der jaren het aantal gasten hoger is geworden, wat ongetwijfeld invloed heeft op het cafébezoek. Wijziging van de wettelijke voorschriften voor horeca- lokaliteiten heeft de vestiging van nieuwe bedrijven bevorderd met als ge volg toename van de concurrentie. Hier door wordt nagenoeg elk verkoopuur als economisch onmisbaar beschouwd. Geluidsmentaliteit „De geluidshinder vormt een knellend probleem en geeft aanleiding tot klach ten uit alle sectoren van de bevolking of bezoekers". B. en W. beschouwen ge luidshinder als een vraagstuk van volksgezondheid en achten bestrijding nodig. Daarbij is voor de overheid een taak weggelegd en de wetten en voor schriften zullen moeten worden ver nieuwd. Een heel belangrijk onderdeel van de bestrijding aldus B. en W. is het bewerkstelligen van een gezonde geluidsmentaliteit bij de burger. Als ideaal zien B. en W.; concentratie van het lawaai door middel van lawaai- zones; isolatie van de lokaliteiten; be heersing van het gedrag buiten de ho- reca-lökaliteit; medewerking van de caféhouder (optreden kan ook in het belang zijn van zijn personeel) en het spreiden van parkeermogelijkheden voor gemotoriseerd vervoer. Nog lang niet Deze idealen zijn nog lang niet be reikt want lawaaiconcentratie is niet voltooid (hotels, pensions, kamerver huurbedrijven en woningen bevinden zich naast of nabij café's). Voorts is de isolatie veelal onvoldoende, vooral bij oudere bedrijven, de caféhouder is vaak machteloos en is soms ook onvoldoende aktief; het massatoerisme stimuleert collectief lawaai en het gemotoriseerd verkeer is geconcentreerd in de onmid dellijke nabijheid van de lawaaicentra. Het een en ander overwegende komen B en W. tot de constatering dat voor zichtigheid met betrekking tot het slui- tinksuur geboden is. „Het gebezigde ar gument '(„gewijzigde opvattingen ten aanzien van het cafébezoek") spreekt ons niet aan, zeker niet omdat juist op grond hiervan op 11 maart 1970 beslo ten werd het sluitingsuur te wijzigen. Er is daarom, zo kort na deze datum, geen aanleiding om dit motief opnieuw te hanteren". Betutteling De meerderheid van het colege voelt er dus nog weinig voor het sluitingsuur te veranderen. Men geeft er zich reken schap van dat een deel van het publiek zich betutteld zou kunnen voelen en ge neigd zal zijn een verzetshouding aan te nemen. „Toch is dit geen motief om het sluitingsuur op een later tijdstip te stellen c.q. op te heffen. Met hetzelfde recht kan men dan andere voorschrif ten, bijvoorbeeld verkeersmaatregelen opheffen in de hoop dat ieder zich op vrijwillige basis op de juiste wijze ge- Het jaarlijks solistenconcours van het Contactorgaan voor zang en muziek zal deze keer worden gehouden op zaterdag 5 mei, opnieuw in De Bijenkorf te Oos terend. In tegenstelling tot de vorige keer zal de jury nu niet uit drie maar uit één persoon bestaan nl. de musicus Piebe Bakker uit het Friese Koudum. De vorige keren maakten ook de di rigenten van „Excelsior" en het Kon. Texels Fanfarekorps-DEK deel uit van de jury, maar door sommigen werd het toch als een bezwaar gevoeld dat ge noemde heren ook een oordeel moesten vellen over de prestaties van muzikan ten uit hun eigen korps. Hoewel de sa menstelling van de jury een onpartijdig eindoordeel garandeerde zag de heer P. Heertjes toch liever van jurering af; hetzelfde deed toen de heer A. Kuik. Ook dit jaar is de deelname aan het concours (in het verleden ook wel „fes tival" genoemd) zeer groot. Zo'n 40 per sonen zullen 29 optredens verzorgen. Begonnen wordt 's middags om drie uur maar het het hele concours zal ook de avond zijn gemoeid. Publiek is welkom. Men betaalt ƒ2,50; schooljeugd half geld. Omdat maandag tweede paas dag als werkdag uitvalt is het niet mogelijk de Texelse Courant van dinsdag 24 april te laten verschij nen. Lezers en adverteerders wor den verzocht hiermee rekening te houden. Direktie en redaktic Texelse Courant. Op veelvuldig verzoek zal nog een keer een gezamenlijke bloemschikavond worden gehouden door de dames van het bloemschikclubje in het Rode Kruis- gebouw en wel op dinsdag 17 april, aan vang half acht. De dames zullen ieder een bepaalde schikking voor hun reke ning nemen en na de pauze kunnen de deelneemsters zelf aan deslag. Men wordt daarom verzocht zelf bloemen, „oase", mesje en bakje mee te nemen. Wie meedoet betaalt een .gulden per persoon, bedoeld om de zaalhuur te be talen. (Zie vervolg pagina 3) De Stichting Bejaardenomroep Texel breid haar aktiviteiten uit. Moesten de luisteraars het tot dusver doen met twee uitzendingen (elke maandag- en donder dagavond) nu is daar de woensdagavond bijgekomen. Deze woensdagse program ma's krijgen een bijzonder karakter. Ze worden samengesteld in samenwerking met de geestelijken van Den Burg die bij toerbeurt voor de microfoon een dag- Bij het archeologisch onderzoek dat door het Rijksinstituut voor Oudheids- kundig Bodemonderzoek wordt uitge voerd aan de Beatrixlaan te Den Burg, is dinsdag weer een interessante vondst gedaan. Het was een graf dat minstens 1700 jaar oud moet zijn. Van het lijk dat hier destijds ter aarde werd besteld werd een duidelijke afdruk gevonden in de grond. Vastgesteld kon worden dat het lijk in zittende houding is be graven. Afgezien van de zwarte ver kleuringen, werden geen botten of an dere resten gevonden. Voor de leek dus niet zo'n spectaculaire opgraving maar de archeologen beschouwen het als een belangwekkende vondst. Bij de opgravingen aan de Beatrixlaan werden al eerder graven gevonden, maar nog nooit was men op de restanten van een lijk gestuit. Deskundigen uit Amersfoort hebben de afdruk in de grond vastgelegd ter nadere bestude ring. Dit gebeurde door het afgeschaaf de grondprofiel af te dekken met doek en daarop plastic te spuiten. De grond- tekening werd daardoor op het doek overgebracht. Op de foto is te zien hoe men met dat karwei doende is. Bij het verder uitgraven van de resten hopen de archeologen nog gebruiksvoorwerpen te vinden die met het lijk zijn meegege ven. De vondst werd gedaan juist bui ten de paalkrans van een grafheuvel. Met deze veel oudere grafheuvel heeft het nu gevonden graf echter niets te maken. DE COCKSDORP De jaarlijkse uit voering van de gymnastiekafdeling van de Sportvereniging De Cocksdorp zal worden gehouden zaterdagavond 28 april, aanvang half acht. Wederom kan gebruik worden gemaakt van de recrea tiezaal van „De Sluftervallei". Het be stuur is daarvoor zeer dankbaar. Im mers, De Cocksdorp beschikt niet over een dorpshuis of andere geschikte zaal- ruimte voor een gymnastiekuitvoering. Ana de uitvoering wordt meegewerkt door alle leden. De leiding berust bij de heer Han Brusselaars. Toeschouwers be talen ƒ1,p.p. GESLAAGD De dames Ada Lexmond uit Den Burg en Annie Schraag uit Oudeschild slaag den te Aerdenhout voor de opleiding tot kraamverzorgster. Zij werden opge leid aan het kraamcentrum van het wit gele kruis te Den Helder. sluiting verzorgen. Overigens bestaat de woensdagse uitzending uit geestelijke en klassieke muziek. De geestelijke en klassieke muziek zal in verband daar mee verdwijnen uit de maandagse en vrijdagse programma's. Reeds enige tijd bestonden er bij de kerken plannen om voor de bejaarden dagsluitingen te houden. Besloten is nu om hiervoor gebruik te maken van de bejaardenomroep, die op haar beurt be sloot deze dagsluiting onderdeel te la ten zijn van een nieuwe „serieus" pro gramma. De klassieke en geestelijke mu- riek zal worden samengesteld aan de hand van de verzoekplaten die ieder kan aanvragen. Alle zes dominees en pastores uit Den Burg (alle kerken vertegenwoordigend) hebben medewerking toegezegd. De geestelijke kiest als thema voor de dag sluiting een bepaalde bijbeltekst. Voor de schriftlezing wordt gebruik gemaakt van de nieuwste bijbelvertaling „Groot nieuws voor u". In het programmablad dat sinds kort onder de bejaarden wordt verspreid zal vooraf worden aangekon digd welke geestelijke op een bepaalde avond de dagsluiting verzorgt en welke bijbelteksten daarbij worden gebruikt. Dominee Douwes van het Gereformeer de kerk opende woensdagavond de rij, daarbij gebruik makende van Markus 8 27 - 33. Voor 18 april staat pastor Granneman op het programma met Marcus 15 22 - 41 en op 23 april (twee de paasdag) pastor Kolkman met Mar cus 16 1 - 8. Op 25 april volgt ds. Mul der (Johannes 20 11 - 18); 2 mei eervv. heer Veldhuis (Johannes 20 24 - 29); 9 mei pastor Granneman (Lucas 24 13 - 35) en op 16 mei dominee Kuitse (Jo hannes 21 15 - 25). De nieuwe uitzen ding duurt totaal drie kwartier en be gint om half zeven. Uitbreiding Het aantal bejaarden dat de uitzen dingen van de bejaardenomroep kan volgen is uitgebreid. Er is nu ook een aansluiting tot stand gebracht met de liusteraars wier kerktelefoon verbin ding geeft met de r.k. kerk in Den Burg. Momenteel kunnen alle Texelse bejaar den die beschikken over kerktelefoon de uitzendingen van de bejaardenom roep beluisteren. (advertentie I.M.) Had U geen gelegenheid te zien afgelopen woensdag Geen nood; Electrohuis nam het voor U op met een Philips video recorder. U kunt de wedstrijd zien vanaf een logeplaats. Zaterdag om 20 uur in de Bijen korf te Oosterend. Zaterdag 14 april 8 uur Eerst heetten ze Telstars, daarna Everplay, nu voor het eerst weer op Texel onder de naam DAILY MAIL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1