Cjroen ZwarL-Jexels in het harL, roen licht voor natuurrecreatiecentrum! Projekt is de i oorten van de hel weggesleept TAXI 2323 j RICHE Nieuwe TX37 heeft 2 schroeven I Daily Mail j FILMMEimS NU SPECAILE MIDDAGCRUISE Stratenloop koninginnedag Hond achtergelaten Basketballtoumooi j WILHELMINALAAN 4-6 iAG 27 AP*L 1078 86« JAARGANG No. 8770 (jave B.V. v.h. Langeveld De Rooy 11 Den Tex«l - Tol. 1741 de Graaf, Kcooomlaan 43, Den jaL (02130) 2741, 's avonda (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdag9 Bank: Neder 1. Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4®/» BTW 1QL •TSaSt', 11 Het natuurrecreatiecentrum in de duinen bij paal 17 kaff%innen- Jkort worden aanbesteed. Op het verzoek van de tegenstanders om het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten te vernietigen is jdoor minister Udink van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening {afwijzend beschikt. De verklaring van geen bezwaar is daarmee de- finitief afgegeven. Dat betekent dat een eind is gekomen aan een {kwestie die al sleept sinds 1956. De kosten van het projekt zullen 1de twee miljoen gulden overschrijden. Er wordt gerekend op een {bouwtijd van een jaar. Gezien de recente vertragingen zal het niet meer lukken het nieuwe centrum in het seizoen 1974 in gebruik te jjiemen. Begin 1975 zal het in menig opzicht unieke projekt echter {zijn deuren openen. Zoab bekend is tot in hoogste instan- tie bezwaar gemaakt tegen de voorgeno- I neo bouwplaats. Geruime tijd heeft het I tr naar uitgezien dat het plan daarom ■ou worden afgekeurd en definitief van je baan zou zijn omdat de zeer belang rijke rijkssubsidie was gebonden aan iet ter tafel liggende plan terwijl het Tjfelachtig was of ook voor een cen- iim op een andere plaats geld beschik bar zou worden gesteld. Hoewel be keurd wordt dat door de intensieve ak- tie tegen het centrum kostbare tijd ver loren is gegaan, is men bij de Stichting pxels Museum, de gemeente, Staats- wbeheer en de andere betrokken in- taties toch wel zeer gelukkig over de liteindeUjke goede afloop. Vooral di- (advertentie I.M.) De captain van het Galjoen nodigt u allen uit voor een voorjaars-middagcruise. Geheel in stijl trachten wij voor u een plezierig uitstapje te verzorgen. Het zal u aan niets ontbre ken, daar we tijdens het bor reluurtje u iets uit de kom buis zullen serveren. Sfeer, gezelligheid, attraktie nn muziek zijn onze sterkste punten, waarvoor onze vas te bemanning garant staat. Als hoogtepunt bevelen wij nan onze nieuwe scheeps- coctails. Tot zondagmiddag aan de valreep om 15.00 uur. 'NA, PIET EN JARING rekteur G. J. de Haan die zich sinds 1945 met hoogst ontoereikende en pri mitieve middelen heeft moeten behel pen is bijzonder tevreden. „Het pro jekt is voor de poorten van de hel weg gesleept". Geschiedenis Inzake de noodzaak tot bouw van een nieuw Texels Museum (deze naam gaat nu eoht wel definitief verdwijnen!) \werd op 10 oktober 1956 de eerste bespreking gevoerd. Het ihete hangijzer werd toen gevormd door de geringe 'kans op de be nodigde rijkssubsidie. Geruime tijd was daarop zelfs geen enkel uitzicht. Al in 1957 stond vast dat het nieuwe centrum zou moeten verrijzen in de duinen aan de Ruijsweg. Planologische bezwaren waren daartegen niet; op 11 mei 1966 was de bouwvergunning er al. Maar om dat er geen geld was kon men daarmee niets aanvangen. Toen in november 1971 de rijkssubsidie wel kwam, was de ver gunning verlopen, ook al omdat in het oorspronkelijke plan wijzigingen waren aangebracht. De artikel 19-procedure ging van start en de bezwaren kwamen binnen. De film „De vier vuisten van de dui vel" (Trinity is still my name), die za terdag, zondag en maandag om 8 uur wordt vertoond in het City theater, houdt het midden tussen een lachfilm en een harde western. Hoofdpersonen zijn trinity en Bambino, twee broers die hun vader op zijn sterfbed hebben moeten beloven dat ze eohte bandieten zouden worden. Ze doen hun best, maar op de één of andere manier vervallen ze steeds weer in het goede. Bij een roofoverval op een huifkar blijken de slachtoffers zo arm dat de boeven ze geld toe geven, en bij een poging om 50.000 dollar te bemachtigen rollen de ■gebroeders een bende wapensmokke laars op, en zijn bovendien nog gedwon gen het geld aan de autoriteiten te ge ven. (Toegang 14 jaar). Zondagmiddag om 3 uur wordt in het City theater de film „De gendarmes op drift" van Louis de Funès vertoond. De nieuwe conditie-eisen voor poli tiemensen zijn te hoog voor de gendar mes van Saint Tropez. Ze zijn dan ook gedwongen met pensioen te gaan. Het thuiszitten doet ze geen goed. Eén van hen gaat zelfs lijden aan geheugenver lies. Die gelegenheid pakken de oud gendarmes met beide handen aan: met hun vergeetachtige collega trekken ze in uniform naar him oude rayon om hem wat aanknopingspunten te geven. In Saint Tropez gebeuren de meest dwa ze dingen. De oud-politiemensen helpen allerlei mensen die het aan de stok heb ben met dé jonge ploeg die ze heeft op gevolgd. Het komt zelfs zo ver dat ze zelf moeten vluchten voor de nieuwe gendarmes. Maar tenslotte bewijzen ze hun onmisbaarheid door al improvise rend een levensgevaarlijk projektiel on schadelijk te maken. (Toegang alle leef tijden). Het natuurrecreatiecentrum gezien vanaf de kruising Ruijsweg-Cahfomiëweg. Het lange gebouwencomplex Is recentelijk om zoveel mogelijk aan de bezwaren te gemoet te kom en90 graden gedraaid. Het ontwerp is van rijksbouwmeester Ir 1 J. M. Vegter die deel uitmaakt van het bouwteam. Men ziet links de direkteurs- woning. Verder omvat het complex een expositieruimte, voorlichtingszaal, aqua riumzaal, eet- en drinkgelegenheld, een aantal zeehondenbassins. Het aangren zende duingebied vormt een essentieel onderdeel van het centrum. Op veel gro tere schaal dan tot dusver in het oude museum mogelijk was zal in en vanuit het centrum aan natuurbeschermingseducatie worden gedaan. Doel is te komen tot ge dragsbeïnvloeding wat ten goede komt aan het overige natuurgebied op Texel. Bouwplaats Het was vooral de werkgroep Land- schapszorg Texel die zich kantte tegen het gebouw op de voorgenomen plaats: een fraai en vrijwel ongerept overgangs gebied tussen duin en weide met een uniek karakter. Men was vóór een na tuurrecreatiecentrum, maar niet op de ze plaats. Het kwam tot een commissie ad hoe waarbinnen voor- en tegenstan ders van gedachten wisselden. Het rap port dat de commissie uitbracht vér- tolkte een meerderheids- en een min derheidsstandpunt. De minderheid be pleitte scheiding van bezoekerscentrum en museum. De provincie, overigens niet zonder bedenkingen, schaarde zich achter het meerderheidsstandpunt en verleende de verklaring van geen be zwaar. Waarop de Werkgroep Land- schapszorg, de Contactcommissie Na tuurbescherming Noordholland en de Vereniging tot Behoud van de Wadden zee naar het uiterste middel grepen en de Kroon verzochten het goedkeurings besluit van de provincie te vernietigen. Dit is niet gebeurd. Het is zelfs niet zoals bij de Texelstroom-centrale tot schorsing gekomen. De minister heeft de rekestranten ge schreven het besluit van Gedeputeerde Staten verantwoord te vinden. „De be langen zijn mijns inziens voldoende te genover elkaar afgewogen. Er kan der halve bezwaarlijk worden gesteld dat het besluit van G.S. in strijd met de wet. of het algemeen belang is genomen. Ik kan mitsdien, hoe teleurstellend dit wellicht voor u moge zijn, geen aanlei ding vinden voor tussenkomst van mijn kant. In verband daarmee geef ik aan uw brief geen verder gevolg". Spoed Het plan wordt nu met spoed aanbe- stedingsgereed gemaakt. De subsidië ring is rond. Het centrum wordt voor 100% betaald door rijk, provincie en ge meente. De bijbehorende direkteurswo- ning valt buiten deze regeling. Begeleidingscommissie De op 1 april geïnstalleerde bouw commissie zal worden opgeheven en worden vervangen door een begelei dingscommissie. Men is druk bezig deze te vormen. Deze commissie, die op 23 mei a.s. zal iworden geïnstalleerd, krijgt tot taak het bouwplan te realiseren, de doelstellingen te coördineren (er moet eenheid komen in de Texelse aktivitei- ten op het gebied van voorlichting en natuurbeschermingsterrein). Verder zal de commissie het dagelijks beheer rege len, gebruiksoveréenkomsten opstellen en bestuurlijke aangelegenheden oplos sen. In de begeleidingscommissie zijn ver tegenwoordigd het ministerie van CRM (consulent voor de openluchtrecreatie de heer Heijligenberg); provinciaal be stuur (heren J. G. Lebbing en Ir. H. Veenendaal); Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (in specteur Ir. A. Coops); Instituut voor Natuurbesohermingseducatie (de heer J. A. Nijkamp); Commissie van advies voor de natuurhistorische musea (dr. A. C. van Bemmel); Stichting Texels Museum OUDESCHILD Vorige weck is aan dc Texelse kottervloot een fraai nieuw schip toegevoegd: de TX 37 „Pieter An- thonie" van P. A. v.d. Vis en Zonen uit Oosterend. Dc kotter is gebouwd bij Maaskant Machinefabrieken te Bruinis- se, een werf die nog niet eerder voor een Texelse opdrachtgever werkte. Het casco werd gemaakt in Zaandam. De re latie met Maaskant ontstond als uit vloeisel van het spectaculaire ongeluk dat de TX 35 van V.d. Vis en Zonen twee jaar geleden overkwam. Zoals be kend werd deze kotter „gekraakt" door een opgeviste dieptebom die onmidde- lijk weer in zee werd gegooid. Het zwaar gehavende schip werd door Maaskant overgenomen, opgelapt en verkocht. De nieuwe '37 is de opvolger van de nu nog in de vaart zijnde kotter met hetzelfde nummer die over enkele weken zal worden verkocht naar Schot land. Het nieuwe schip is 33 meter lang, 7,50 breed en 4,40 diep. Ook de lengte onder water in aanzienlijk (31 meter) omdat de Pieter Anthonie is uitgerust met een bulb-steven, zoals men ook wel bij tankers ziet. Dit komt de stabiliteit ten goede. Een andere bij zonderheid is dat het schip over een tweede schroef beschikt, aan de voor- (Dr. J. C. Duinker); voorts zal in de com missie een afvaardiging van Staatsbos beheer worden opgenomen terwijl ook direkteur G. J. de Haan en administra teur Van Es erbij worden betrokken. Voorzitter is burgemeester Mr. W. H. Sprenger. In het kader van het trimmen orga niseert de Texelse sportraad een stra tenloop in samenwerking met de dorps- commissie van Den Burg. Iedereen kan hieraan meedoen. Voor de eerstaanko- mende stelt de heer Dirk Eelman uit De Waal een wisselbeker ter beschikking. De start is om 3.30 uur vanaf het SVT- terrein. Route: R. P. Keijserstraat linksaf Schilderend - Weverstraat - Ho- gerstraat - Gravenstraat - Molenstraat - Keesomlaan - Schilderend - R. P. Keij serstraat. De finish is op het B-veld, waar nog een ronde afgelegd dient te worden. De deelname is gratis. Onbekenden hebben vrijdag een jonge zwarte hond in de fietsenstalling van de veerhaven vastgezet en achtergelaten De volgende dag had zich nog niemand om het dier bekommerd. Exploitant J. Stolk van het havenrestaurant verwit tigde de politie die ervoor zorgde dat het dier naar het hondenpension van mevrouw T. Ellen te Den Burg werd gebracht. Voor de hond is inmiddels een nieuwe baas gevonden. De basketballvereniging „De Mareis" organiseert op zondag 29 april in de Burgemeester De Koninghal een dames- seniorentoumooi. De aanvang is om 12.40 uur. Dit toumooi is georganiseerd om de dames van de jonge club meer spelrou- tine bij te brengen en om het kontakt met de andere basketballverendgingen te verstevigen. Voor Texelaars die nog niet zo be kend zijn met de basketballsport is dit toumooi een goede gelegenheid er iets meer over te weten te komen. Bar-dancing De Koog presenteert X ZATERDAG - ZONDAG EN MAANDAG (tot 3 uur) J (koninginnedag) wederom de bekende t formatie Viert koninginnedag in De TX 37 „Pieter Anthonie" loopt de ha ven van Oudeschild binnen na de eerste week vissen. Tot de vangst van die week hoorde onder meer een contactmijn die aan de marine moest worden overgedra gen kant. Dit extraatje bewijst goede dien sten bij het manouvreren in de haven. De TX 37 beschikt over een (direkt omkeerbare) Industriemotor van 1240 pk, 400 toeren. Verder zijn er twee Daf-hulpmotoren van elk 150 pk. De kotter ziet er van binnen bijzonder fraai uit. Over de afwerking maar ook over de bouw in het algemeen zijn de heren Van der Vis bijzonder tevreden. Het was om het uitstekende werk dat Maaskant afleverde dat men met deze onderneming in zee ging. Het voorbeeld is inmiddels door twee andere Texelse visserijbedrijven gevolgd want ook Betsema en V.d. Slikke/V.d. Star heb ben bij Maaskant een kotter >in aan bouw. Rest nog te vermelden dat de Pieter Anthonie beschikt over 'n elektr. viertrommel lier en over een dichte bak waar de vis kan worden verwerkt. De opvarenden van de TX 37: Schipper Anton v. d. Vis, zijn broer Jan v. d. Vis, Bert Bos, Kees Grit, Gerard v. d. Slik- ke en Bert Fokker. Elke zaterdag en zondag DISCOTHEEK Aanvang 20.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1