(fro en (/jwarL-jJexels in het harL, Exploitatie Maatschappij ,DeKrim' verwacht veel van de toekomst VOORDELIG LENEN Prestaties op solistenconcours stonden op hoog niveau Burgemeester onthulde hek van Georgische begraafplaats we/t nederlond Nieuwe uitgifte van aandelen voorgesteld nsdag Jury prees Texelse muzikanten Oosterend winnaar toernooi S.V. Cocksdorp Geslaagd Ongelukken Stroomstoring legde veerdienst stil Kunstwerk geschenk van Sovjet-republiek 86e JAARGANG No. 8773 MEI 1973 Uitgave B.V. vJi. Langeveld De Rooy postbus 11 - Do Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den rg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -j- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert 23 ct per mm. excl. 4% BTW De toekomst van de N.V. Exploitatie maatschappij „De Krim" te De Cocks- dorp is nog niet volkomen zeker. Tegen het bestemmingsplan waarin men onder meer „De Krim" wil realiseren loopt nog een bezwaarschrift bij de Kroon, afkomstig van de Jonge Ondernemers Organisatie Texel. Toch hebben de commissarissen van de EMK goede hoop dat ze uiteindelijk aan het langste eind rullen trekken. Ze hebben reeds een ge meentelijke vergunning in handen voor tijdelijke exploitatie van „De Krim". en zien de toekomst met zoveel vertrouwen tegemoet dat ze de houders van priori teitsaandelen voorstellen over te gaan tot de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook de bedrijfsresultaten geven de com missarissen aanleiding tot optimisme. Het jaarverlag van de EMK, waaraan wij deze .gegevens ontlenen, legt de na druk op het Texelse karakter van de on derneming. Bij deze nieuwe emissie van aandelen moet dat aspect wederom naar voren komen: Texelaars komen het eerst in aanmerking. Als de houders van prio riteitsaandelen ermee akkoord gaan worden de nieuwe aandelen zogenaam de „aandelen aan toonder". Deze geven wel stemrecht en recht op dividend, maar sluiten de aandeelhouder uit van de mogelijkheid een prioriteitsaandeel te verwerven. Daar staat tegenover dat ze kunnen worden verhandeld zonder dat daarvoor toestemming vereist is. De houders van prioriteitsaandelen (er zijn er 80) hebben het recht bindende voor drachten op te stellen bij de benoeming van direktie en commissarissen, hun goedkeuring te verlenen bij de over dracht van aandelen op naam (die tot dusverre het grootste deel van het kapi taal uitmaakten),en de doorslag te geven bij belangrijke bestuursbesluiten en sta tutenwijzigingen. De commissarissen menen dat de EMK door de uitgifte van aandelen aan toonder de deelname van een 'groter aantal Texelaars kan worden verkregen. Zodoende hoeft dan minder vreemd geld te worden aangetrokken. Doordat de nieuwe aandeelhouders geen recht zullen kunnen doen gelden op een prioriteitsaandeel zal tegelijkertijd de maatschappij beschermd zijn tegen een overmatige invloed van buitenaf. Goed jaar 1972 was ondanks het slechte weer een goed jaar voor de EMK. Er werden 60.008 overnachtingen geboekt tegen 44.437 in 1971. De duur van de vakantie- piek werd verdubbeld: in 1971 2 we ken, in 1972 4 weken. De topdag was 22 juli, toen er meer dan 1700 gasten waren. Het terrein was in 1972 heel wat beter toegerust dan in het jaar tevoren. Juist voor het seizoen kwam een rein- waterkelder -gereed. Daardoor ontstond er geen watergebrek en kon de druk naar de sanitaire toestellen constant worden gehouden. De rust op het kampeerterrein werd sterk bevorderd doordat alle voertuigen (met uitzondering van invalidenwagens) op het nieuwe parkeerterrein moesten worden geparkeerd. Ook voor de gras mat bleek deze regeling zeer gunstig, vooral in de natte periode. Een slag boom bij ht kantoorgebouw moet de auto's van het terrein weren. De plaatsing van een telefooncel was voor de beheerster een hele opluchting. De kampeerders hebben zich heel wat beter gedragen ten opzichte van de jon ge aanplant (een kilometer boomsingel) dan de direktie verwacht had. Slechts 20% werd vernield. Ook de paden zijn' verbeterd. Op het terrein ligt nu al 200 meter betonbaan. Vuilputten Het gebruik van vuilputten op het terrein blijkt voor- en nadelen te bezit ten. Waar ze zijn geplaatst blijft het terrein schoon. Het legen is echter nogal moeilijk en de investeringskosten zijn hoog. De verwerking van het vuil levert ook problemen op. Totnogtoe wordt het vuil verbrand. Naast de rook- en stank overlast vergt deze verbranding ook veel werk. Er wordt gezocht naar an dere oplossingen. De recreatieleider die de EMK samen met de camping „Sluftervallei" in dienst nam bleek in een behoefte te voorzien. Dit jaar zal dan ook opnieuw een re- creatdeleider worden aangetrokken. De balans omvat ruim een half mil joen gulden. De winst- en verliesreke ning geeft te zien dat ƒ156.955,74 binnen kwam aan kampeergelden. Daarvan werd ƒ14.978,75 aan gemeente afgedra gen (toeristenbelasting). Aan overige baten kwam ƒ8.685,79 binnen. Na aftrek van alle kosten (waaronder ƒ28.800,72 aan personeel en ƒ54.257,88 aan „alge mene kosten") blijft een netto winst over van ƒ17.102,24.. De commissarissen stellen voor ƒ21.618,75 aan de aandeel houders uit te keren, waarvan een deel uit de reservering van het vorig jaar moet komen. Oosterend heeft, door in de finale het organiserende Cocksdorp in de verleng ing (10) te kloppen het SVC-toumooi gewonnen. Oosterend was in de finale gekomen door De Koog en Texelse Boys te verslaan. Cocksdorp kwam in de fi nale door van Texel 2 te winnen en te gen ZDH gelijk te spelen. Het tournooi was goed georganiseerd en verliep in een sportieve sfeer. De finale bracht spannen voetbal, met als climax de strafschop die vlak voor tijd aan Cocksdorp gegeven werd we gens hands. Toen het einde van de speeltijd aangebroken was, moest er verlengd worden en de twee zeer ver moeide ploegen trachtten 'n doelpunt te forceren, hetgeen Oosterend in de twee de helft van de verlenging lukte. SVC kreeg vlak voor tijd nog de kans een strafschop te benutten voor de gelijkma ker, maar de lat stond het succes in de weg. Onmiddellijk hierna floot de scheidsrechter voor het einde. Het zeer geslaagde en sportieve tour nooi was afgelopen. De verdere uitsla gen zijn: Cocksdorp-Texel 2 10 De Koog-Oosterend 01 ZDH-Texel 2 0—3 Texelse Boys-De Koog 10 ZDH-Cocksdorp 11 Oosterend-Texelse Boys 20 Cocksdorp-Oosterend 01 na verlenging Bel bij ongelukken uitsluitend de po litie; (02220) 2644. Deze op haar beurt belt de arts en eventueel ambulance. De oud-Oosterender Kees Kalis is aan de Zeevaartschool te Den Helder ge slaagd voor het diploma eerste stuur man grote handelsvaart. Kees Kalis vaart als stuurman bij de Duitse maat- schhappij Oldendorff. De Texelse amateurmuzikanten kun nen zich meten met die uit welke streek in Nederland dan ook. Dit constateerde de heer P. Bakker ter inleiding van zijn eindoordeel over de prestaties van de deelnemers aan het solistenconcours dat zaterdagmiddag en -avond werd gehou den in „De Bijenkorf" te Oosterend. Uit zonderlijke prestaties werden tijdens dit concours geleverd door de trompettiste Betty Bakker en de bugelspeelster Jan- ny Dros. De heer Bakker stond voor de taak om de uitvoering te beoordelen van achtentwintig muziekstukken door zes tien solisten, vijf duetten, vier trio's en drie kwartetten. Naast lof had hij ook wel kritiek. Zoals overal elders, zo zei de heer Bakker, hebben velen het hier ge zocht in de pure techniek. „Soms was het grabbelen in een zak noten: hoe zwarter het blad muziek, hoe groter de prestatie". Maar daarmee komt men er met De techniek is maar één facet. De heer Bakker zag liever dat men een stuk zou kiezen dat niet te veel technische problemen oplevert, maar dat men dan ook van binnen uit kan spelen. Het ple zier is bij zulke muziek ook veel groter dan wanneer men voortdurend op drei gende missers moet letten. Het was de heer Bakker, die bijna we kelijks ergens in het land een concours jureert, opgevallen hoe goed de Texelse instrumenten verzorgd waren. Ook voor de opleiding van de muzikanten had hij alle lof. Uitslagen De beste prestatie op dit concours werd behaald door Betty Bakker, die op haar trompet „In my old Kentucky home" van Hartman ten gehore bracht. Voor deze prestatie ontving zij 54 punt, ofwel een eerste prijs met lof. Bijna even goed speelde Janny Dros op haar bugel „Old Folks" van dezelfde Hartman. Zij kreeg 54 punten, wat eveneens een eerste prijs met lof bete kende. Eerste prijzen werden verder behaald door Marjolein Stam (dwarsfluit, 48 punten); Jacqueline Stark (bugel, 48 punten); Cobi Bremér en Trudy Blom (altsaxofoonduo, 52 punten); G. Koorn (bugel, 49punt); mej. N. Visser en C. v. d. Knaap (trom, 35 punten hier voor geldt een andere telling); het trio van P. Bakker sr., P. Bakker jr. en Bet ty Bakker (esbas en twee trompetten, 48punt); J. Hillen (trombone, 51 pun ten); het kwartet van F. Zegel, mej. C. Bakker, S. Oskam en J. Wieten (so praan-, alt-, tenor- en baritonsaxofoon, 50% punt); het trio van mevr. Van Dijk, Kees Keijser en Jan Brouwer (twee bu gels en bariton, 49 punten) en F. Zegel (sopraansaxofoon, 49% punt). Er werden verder 15 tweede en één derde prijs uitgereikt. De heer J. van Wolferen, die de pro gramma-onderdelen aan elkaar praatte, sprak een woord van dank aan het adres van de mensen die de solisten op de piano begeleidden. Dat waren rnej. J. Tuinema (9x!); Anita Pierik (lx); Janny Dros (lx); mevr. van Dijk (lx);, mevr. De Vries (lx); Marja Dros (lx) en J. Bruin (lx). Janny Dros en Betty Bakker, de winna ressen van het solistenconcours. Burgemeester Sprenger en J. Bugel leg gen namens Texel een krans. Op de achtergrond de delegatie uit de Sovjet unie. Daarnaast de wethouders J. Daalder en J C. Dros. „De Lindeboom-Texel". De ambassade raad Matveëw herdacht er de 526 Sow- jet-geallieerden uit Georgië en de 117 Texelaars die tussen het begin van de opstand op 5 april 1945 en de langver beide komst van de westelijke gealli eerden omkwamen. De heer Matveëw bedankte de Texelse bevolking in de persoon van mevrouw C. Boon-Verberg, de „Russenmoeder", voor de steun die de Georgiers destijds hebben ontvangen. De avond tevoren had de VPRO in het TV-programma „Het gat van Ne derland" een interview met mevrouw Boon uitgezonden. Door een ongelukkig toeval viel juist op dat moment de elektriciteit op heel Texel uit. 's Avonds om acht uur legde de heer Mateëw een krans op de algemene be graafplaats te Den Burg. Donderdag om half zes deed zich aan de veerhaven te Den Helder een storing voor. De elektrische installatie waarmee het op en neer gaan van de oprijbrug wordt bediend weigerde dienst. De mon teur van Rijkswaterstaat die normaliter voor zulke gevallen ter beschikking staat was niet aanwezig, zodat er hulp moest komen uit Zaandam. De monteurs waren zeer snel ter plaatse en verhiel pen het mankement in een oogwenk. Om kwart over zes kon de boot vertrek ken. Eén boot moest uitvallen. Tijdens een sobere plechtigheid werd vrijdag in het kader van de Nationale Dodenherdenking het nieuwe hek ont huld van de begraafplaats der 526 Geor gische Sowjet-soldaten die in de laatste weken van de tweede wereldoorlog ge vallen zijn bij hun opstand tcg de Duit sers. Het hek, een schepping van de Georgische kunstenaar N. Mgaloblishvili lag al enige tijd gereed in Georgië. Het is een schenking van de Georgische Sowjet-republiek. Burgemeester W. H. Sprenger knipte het lint door, waarmee het groen-zwarte doek dat over het hek was gedrapeerd wegviel. De aanwezigen konden voor het eerst de fraaie bronzen reliëfs be wonderen. Vervolgens werden bij het Texels-Georgische monument, dat pre cies twintig jaar eerder was onthuld, kransen en bloemen gelegd. Voor Texel legde Mr. Sprenger de eerste krans. Daarna volgden kransen van de Sowjet- Unie, de Vereniging Nederland-USSR en de Vereniging Luna, een vereniging van Russisohe vrouwen die in Neder land wonen. Russenmoeder Na afloop van de plechtigheid hield de Vereniging Luna een ontvangst in NEEM EEN PERSOONLIJKE LENING bij ons op zeer concurrerende voorwaarden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1