CjrQcn TJmrL-Jexels in het harL, Tros tv-programma Sjokodoor n Sint Jozef school samengesteld TAXI 2323 Burgemeester Spreoger werkte mee aan speelfilmpje Oudeschilder taxibedrijven willen collega weren „RICH E" „HUSKY" „Continent" verkoopt 48 bungalows Bouw „Widuna"-bungalows aan Bernhardlaan kan beginnen Huurombudsman WILHELMINALAAN 4-6 ERNIE LIMIT Bar-Dancing „De Toekomst" donderdag 17 mei uitzending Karateploeg geeft demonstratie in De Koninghal BAR - DANCING DE KOOG presenteert zaterdag 12 mei de bekende formatie DAG 11 MEI 1973 86e JAARGANG No. 8774 jgave B.V. vJi. Langeveld Dc Rooy gtbus 11 - Deo Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Ui. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijn 1 dinsdags en vrijdags Bank: NederL Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert 23 et. per mm. excl. 4«/0 BTW De B.V. „Continent" te Den Haag heeft een begin gemaakt met de ver koop van al haar bungalows op het ter rein „De Parel" aan de Gcrritslander- dijk. De huisjes die ruim tien jaar gele den werden gebouwd worden via make laar P. C. Brandsen angeboden voor prijzen vanaf ƒ60.000,— inclusief de on dergrond die in grootte varieert tot 2.000 m2 per huisje. Onderhandelingen inzake de verkoop van de eerste bunga lows zijn reeds in vergevorderd stadium. Het parit zal overigens als éénheid beheerd blijven worden. Dit zal gebeu ren door een stichting waarbij alle huis eigenaars verplicht zijn aangesloten. In de reglementen zijn onder meer bepa lingen opgenomen om de uniformiteit van het park te handhaven. Zo zijn re gels gesteld met betrekking tot toe te passen kleuren en erfafscheiding. Wat het laatste betreft: beplanting rond de nu nog in open terrein staande huisjes wordt toegejuichd maar heiningen e.d. worden geweerd. Als beheerder in dienst van de stichting is de heer Dick van Egmond aangesteld. Hij volgt bin nenkort de in dienst van Continent staande heer Verloop op. Gebruik als tweede woning van alle huisjes van het park De Parel is toegestaan. De bunga lows hebben recentelijk een ingrijpende opknap- en reparatiebeurt ondergaan. Spoedig kan een begin worden ge maakt met de bouw van 25 patio-bun galows aan de Bernhardlaan te Den Burg in opdracht van de projectontwik kelingsmaatschappij Widuna-bouw uit Bergen. De grond werd twee jaar gele den al van de gemeente gekocht maar het bouwplan dat men toen had bleek bij nader inzien niet goed in de markt te liggen. Het ontwerp werd nadien aangepast zodat aan de Bernhardlaan nu huizen komen die ƒ94.000,tot ƒ121.000,(all in) zullen kosten. Men is van mening dat hiervoor wel gegadig den te vinden zullen zijn. De bungalows mogen overigens uitsluitend permanent worden bewoond De naar gemiddelde begrippen toch wel zeer luxe opgezette huizen zijn voorzien van platdak en in hofjes van vijf stuks gegroepeerd. De grondoppervlakte per huis varieert van 400 tot 750 m2. De bouw wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Weel uit Grootebroek die direkt na de bouwvakvakantie denkt te kunnen beginnen. De verkoop van de huizen geschiedt via makelaar P. C. Brandsen te Den Burg. De huurombudsman van de Partij van de Arbeid, A. Roest, heeft tijdelijk een anders adres. Het luidt nu: Beatrix- laan 68, Den Burg. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 13 mei op om 4.50 uur en gaat onder om 20 24 uur; 16 mei op om 4.45 uur en onder om 20.29 uur. Maan: 17 mei V.M.; 25 mei L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild 11 mei 2 56 en 15.22; 12 mei 4.22 en 16.46; 13 mei 5.37 en 18.00; 14 mei 6.38 en 18.55; 15 mei 7.22 en 19 40; 16 mei 7.59 en 20.20; 17 mei 8.30 en 20.55; 18 mei 9.00 en 21.26; 19 mei 9.29 en 21.55. Aan het strand is het ongeveer een uur eer der hoog water. De Sint Jozefschool is blijkbaar zeer in de gratie bij de Hilversumse pro grammamakers. Nog niet zo lang gele den deden de leerlingen met veel suc ces mee aan de quiz „Klassewerk". Op woensdag 23 mei a.s. gaat de zesde klas naar de studio voor het maken van een radioopname die op zaterdagoch tend 26 mei om 10.00 uur zal worden uitgezonden. nek en liet André Barhorst zien hoe hij zijn tenen dubbel kon vouwen. Het door de leerlingen bedachte speel- filmpje handelt over twee toeristenkin deren (Paul de Grave en Kees Zijm) die de laatste boot hebben gemist en op Texel gaan zwerven. Via het fraaie schapengebied van Zuid-Haffel komen ze terecht in het Texels Museum waar ze worden rondgeleid door niemand minder dan burgemeester Sprenger. Na tuurlijk wordt daarbij ook een bezoek gebracht aan de zeehonden die juist worden gevoerd. De opnamen verliepen bijzonder vlot. Dat was te danken aan het goede weer maar ook aan de mede werking die overal werd ondervonden. „We hebben het zelden zo gunstig ge troffen", zei Fieke Landré. Drie taxiondernemers in Oudeschild zijn bij Gedeputeerde Staten in beroep gegaan tegen de vergunning die de ge meente aan hun plaatsgenoot H. Groot- jen heeft verleend om het taxibedrijf van de heer N. Roeper uit 't Homtje over te nemen en voort te zetten. Ze vrezen dat het bedrijf zal worden over geheveld naar Oudeschild, en dat daar de spoeling dan te dun zal worden. Vrij dag 18 mei zal deze zaak worden behan deld voor een bijzondere commissie uit Gedeputeerde Staten. De heren Jac. Eelman en A. van Bo ven en mevrouw J. de Boer-van Boven, die resp. 2, 1 en 1 taxi in bedrijf hebben menen dat Grootjen met zijn vier (met mobilofoons uitgeruste) taxi's een te giote concurrent zal zijn. De ge meente adviseert Gedeputeerde Staten niet op het beroep in te gaan. In de eerste plaats is het vervoersgebied van de Oudeschilder taxibedrijven niet be perkt tot de omgeving van het dorp, maar omvat het 't hele eiland. Waar een Texels taxibedrijf is gevestigd doet er dus niet zoveel toe. Bovendien veran dert er weinig aan de bestaande situa tie. Ook de heer Roeper (die nu als chauffeur bij Grootjen werkt) had vier taxi's. Van de chauffeurs woont er één in Waalenburg en één in Oudeschild. Ook wijst de gemeente er op dat zij vergunningen alleen mag afwijzen als door de verlening van de vergunning de duurzaamheid en de kwaliteit van de vervoersvoorzieningen in gevaar zou den worden gebracht. Daarvan is dn dit geval geen sprake. Mobilofoon De gemeente laat in haar brief aan G.S zelfs doorschemeren dat het tegen deel het geval is. De voortzetting van het bedrijf door de heer Grootjen zou juist in het algemeen belang zijn. ,De aandacht wordt gevestigd op de hoge leeftijd van de heer Eelman (de vraag wordt gesteld of hij nog veel zal kun nen bijdragen aan het taxivervoer) en op het feit dat de wagen van de heer Van Boven eigenlijk geen taxi is, maar een Landrover. Bovendien bezit geen van de drie bezwaarden een mobilofoon- instalatie. Door het bezit van deze appa ratuur zijn Grootjens chauffeurs in staat tot een snelle dienstverlening. De ge meente ziet ook weinig in de angst van de drie dat zij zullen worden weggecon curreerd. Toen de heer Roeper het be drijf bezat is dat ook niet gebeurd. Er is geen reden om aan te nemen dat dat wel zal gebeuren als de heer Grootjen eigenaar is. Onderzoek De gemeente gaat in de loop van dit jaar een uitvoerig onderzoek instellen naar de structuur van het vervoer met huurauto's op Texel. Op grond van dit onderzoek zullen reglementen worden opgesteld waarvan de toepassing, de duurzaamheid en de kwaliteit van het vervoer zullen kunnen bevorderen. Heden vrijdagavond en ook zaterdagavond komen voor U terug De Tros heeft dinsdag en woensdag jj Texel de opnamen gemaakt voor het iwgdprogramma „Sjoko" dat op don- krdag 17 mei via Nederland II zal wor- iea uitgezonden. Bij dit programma is et gebruikelijk dat de inhoud wordt epaald door de leerlingen van een of edere Nederlandse basisschool. Deze keer had de Tros de keus op de Sint Jo- ïljchool te Den Burg laten vallen. Dus arriveerde dinsdag een zeven in tellende cameraploeg onder leiding [«Fieke Landré op Texel om volgens pdracht van de zeer kwaliteitsbewuste feolieren aan het werk te gaan. Uïter- ird geldt voor Sjoko wel een vast sohe- 3i- Zo staat vast dat er een bekende wlerlandse artiest in optreedt alsmede si bekende groep of orkest. Verder ïrkt de burgemeester van de betref- ®de gemeente er aan mee en maakt a door de leerlingen bedachte film kluit van het programma. Voorts zijn diverse interviewtjes in opgenomen: presentator van het programma voert Bprekjes met de kinderen, maar de sieren krijgen ook volop gelegenheid t deelnemende artiesten aan de tand voelen. Rita Corita De bekende artiest moest volgens de jxelse leerlingen Rita Corita zijn en o deelnemende (pop)groep was „Earth ad Fire" aangewezen. Rita Corita *am graag naar Texel maar de groep «rth and Fire" liet het tot veront- tordiging van de Tros en de kinderen P het laatste moment afweten. Men aagde er echter in een goede vervan- te vinden in de vorm van de tegen- ""ordig zeer populaire formatie Jaap iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ wak moederdag extra tfslelijk met een diner in Havenrestaurant. Reserveer tijdig, tel. (02226) 310 J HAVENRESTAURANT TEXEL Dekkers' Boogie Set. Een groot deel van de opnamen werd gemaakt in een „openluchtstudio" in de vorm van de beschutte tuin van het bejaardenhuis Sint Jan. Rita Corita zong hier naar hartelust en liet zich door de kinderen het hemd van het lijf vragen. Achteraf vertelde ze het onderwijzend personeel opgetogen te zijn over de intelligente vragen en de vrijmoedigheid waarmee ze werden gesteld. Jaap Dekker (niet de VW-direkteur al zou die er gezien de grote propagandistische waarde van het programma best achter kunnen zit ten!) play-backte er met zijn boogie set lustig op los en ook hij werd aan een spervuur van vragen onderworpen. De presentator stelde zich op de hoogte van de invloed van he toerisme op het doen en laten van de leerlingen. Een meisje van naar schatting elf of twaalf jaar vertelde met een stalen gezicht dat het toch wel akelig was dat als je in de zomer onder de toeristen een leuk vriendje hd opgedaan hem vaak nooit meer terug zag. Traditiegetrouw kregen verschillende kinderen ook de gelegen heid bijzonder kunstjes te tonen. Aan gegadigden was geen gebrek. Zo toonde Ronald Kleinveld hoe hij zijn maag als een ballon kon opzetten, legde Githa Witte met veel gemak haar benen in de Een van de jeugdige kunstenmakers Ronald Kleinveld, toont voor de camera zijn bolle buik. Zondag komt de karateploeg van de sportschool Buenting uit Amstelveen 'naar Texel. Om twee uur zullen de drie entwintig leden van deze ploeg in de Burgemeester De Koninghal een demon stratie geven van deze krachtsport. Ver volgens zullen zij enkele onderlinge wedstrijden houden. Het hele evenement zal ongeveer tweeëneenhalf uur duren. Overzicht van de openluchtstudio(de tuin van het bejaardenhuis Sint Jan) tij dens het optreden van Jaap Dekkers Boogie Set. Het opnemen van een der scènes van het door de leerlingen gemaakte speelfilmpje: Burgemeester Sprenger toont Paul de Grave en Kees Zijm het robbenbassin van het Texels Museum.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1