Cjroen 'ZwartsJexels in het harL Strandexploitan ten tegen verhoogde in geweer pachten Remember' verbouwd tot appartementen Zweefvliegclub in beroep tegen weigering bouwvergunning Van NV Exploitatiemij Texel KREDIETEN VOOR WONINGVERBETERING f 10.000 uic/t nederland Plattelandsvrouwen gingen naar Haarlem ELKE WEEK Oosterend Present Plattelandsvrouwen gaan fietsen Vuilnisstortplaats gesloten Politienieuws Ülgave B.V. v.h. Langevcld De Rooy 'ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 i Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (el. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 86e JAARGANG No. 8775 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -f- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert. 23 ct. per mm. excl. 4% BTW voor de definitieve afdekking. Deze is nu in volle gang. B. W. hebben grote verwachtingen van het gebruik van de shovel op de nieuwe vuilstortplaats. De verenigde strandexploitanten heb ben met een brief zich tot de gemeente raad gewend om een uitspraak te vra gen inzake het conflict dat ze nu al ge ruime tijd hebben met het college van burgemeester en wethouders. Inzet van ie strijd zijn de pachttarieven, die B. ff. veel meer willen verhogen dan de strandexploitanten aanvaardbaar vin- den. In de raadsvergadering van dins- bg 22 mei zal de brief ter sprake ko men. B W. èn strandexploitanten zijn het erover eens dat het huidige tarief systeem moet worden herzien. Op het ogenblik zijn de tarieven op elk strand- slag verschillend. Deze verschillen gaan terug op de tijd dat sommige slagen (als van De Koog) veel gemakkelijker te bereiken waren dan andere. In de loop ran de tijd is echter de bereikbaarheid van alle slagen aanzienlijk verbeterd. De situatie is nu zodanig dat het aan tal bezoekers van een strandgelegenheid evenzeer afhangt van de wijze van ex ploiteren als van de ligging. Beide par tijen zijn dan ook vóór een geleidelijke gelijkschakeling van de tarieven. Inflatie Het conflict betreft de wijze waarop deze gelijkschakeling moet worden ge realiseerd. De exploitanten willen het tarief dat momenteel geldt voor De (het hoogste) bevriezen en de overige tarieven bijtrekken tot dat ni veau. Pas als dat gebeurd is, zouden alle tarieven opnieuw kunnen worden oogd Dat zou niet vóór 1976 kun nen gebeuren. De exploitanten wijzen er in hun brief aan de gemeenteraad op dat de volgens hun voorstel vastgestelde tarieven de hoogste zijn die ze kunnen opbrengen. W. brengen hier tegenin dat de huidige tarieven al enige jaren niet zijn verhoogd, terwijl in die tijd de inflatie is voortgeschreden. B. W. achten het onjuist om onder de huidige omstandig- n een tarief dat reeds enkele jaren niet is veranderd voor nog een aantal jaren vast te zetten. De tarieven van de tot dusverre „goedkope" strandslagen zullen in de komende jaren dan ook ge voelig worden verhoogd. Toch kan men naar het oordeel van B. W. niet stel len dat deze nu „gedupeerd" worden. Op 8 en 9 mei hebben 23 leden van de afdeling Den Burg van de Nederlandse 3ond van Plattelandsvrouwen een reisje jemaakt naar de zusterafdeling Haar- em Het bezoek begon met een lunch in iet verenigingsgebouw. De Texelse da les boden bij deze gelegenheid de af— Reling Haarlem een kandelaar met «ars aan. Vervolgens voerde een da meskoor een zestal liederen uit. De middag van de achtste mei werd besteed aan een bustocht door Kenne- fterland. Er werden bezoeken gebracht ia[i Umuiden. Zandvoort, het open- ucht-theater Bloemendaal en andere taatsen. Die avond werd het feestelijk met barsen verlichte Frans Hals-museum lezocht. Woensdag 9 mei begon met een rond leiding door de grote of St. Bavo-kerk in door het Bakenesserhofje. Na de unch bij V D werd afscheid geno- nen. De Haarlemse dames komen in lei.naiaar een tegenbezoek brengen. Tijdens de terugreis brachten de da les spontaan hun dank over aan de öscommissie. M De boeken In om kennis te maken J met de nieuwste uitgaven. De ontwikkelingen te volgen op i maatschappelijk en cultureel gebied T Of om gewoon gezellig rond te neuzen in die enorme veelzijdige boekenvoorraad. Y Dat is nooit weg. fa. j. nauta I IE TEXELSE BOEKHANDEL J befpunt voor informatie en ontspanning. Er is eerder sprake van een omzetting van een bevoordeling in een normale situatie. Wel hebben B. W. een concessie gedaan. Ze houden vast aan de reeds vastgestelde verhoging voor 1973, maai de rest van de gelijkschakeling wordt uitgesmeerd over drie jaren in plaats van twee. Zweefvliegers Ook de zweefvliegclub „Texel" heeft moeite met een besluit van B. W., en wendt zich nu tot de Raad om een uit spraak. B. W. hebben de bouwplan nen die de zweefvliegclub op het vlieg veld heeft afgekeurd omdat ze huns in ziens niet passen bij de aangrenzende gebouwen. Met name de constructie en de vorm (plat dak) konden B. W. niet behagen. De zweefvliegclub begrijpt weinig van de bezwaren. De aandacht wordt erop gevestigd dat bijna alle aan grenzende gebouwen, met uitzondering van de hangar van de zweefvliegclub, platte daken hebben. Ook de bezwaren van het college tegen de constructie zijn voor de zweefvliegclub onbegrijpelijk. De constructie is volgens de club in derdaad ten dele anders dan die van de aangrenzende hangar, en wel: beter en fraaier. B. W. adviseren de Raad de be slissing over het beroepschrift twee maanden te verdagen. Het voorberei dend onderzoek is namelijk nog niet af gerond. Shovel In antwoord op een tijdens de vorige raadsvergadering gestelde vraag schrij ven B. W. dat de resultaten van de voor de nieuwe vuilstortplaats aange schafte shovel bijzonder bevredigend zijn. Het toestel dat het vuil op de stortplaats kleinmaakt en tegelijk sa menperst, heeft in enkele weken de stortplaats Rode Zee gereed gemaakt Kruispunt Het kruispunt Boodtlaan-Badweg-Ni- kadel-Dorpsstraat te De Koog zal bin nenkort zodanig worden verbeterd dat ook grote voertuigen de bocht goed zul len kunnen nemen. Weverstraat De Weverstraat te Den Burg zal mo gelijk definitief voor alle verkeer met uitzondering van fietsers worden ge sloten. Op 1 juni gaat het gedeelte tus sen Parkstraat en Stenenplaats dicht. Deze afsluiting geldt tot 1 september. Waarschijnlijk echter zal de straat na 1 september gesloten blijven bij wijze van proef. De belanghebbenden zullen de gelegenheid krijgen zich hierover voor 1 september uit te spreken. B. W. delen dit mee naar aanleiding van een brief aan de Raad, waarin de dorps commissie Den Burg haar nood klaagt over de onhoudbare situatie in de We verstraat. Dinsdag- 5 avond (heden) 15 mei zijn de dames van het kledingcomité weer bijeen in De Bijenkorf. Er is ook •gelegenheid om maat te la ten nemen, voor een huurkostuum. Vrijdag avond is er j weer een re- petitie voor het historisch spel. Op deze bijeenkomst worden echter alleen de medewerkenden van groep 6 verwacht (Jan van Egmond (18 mei dus!). Het bestuur ontvangt gaarne opgave van adressen, waar tijdens de feestda gen gelegenheid is voor logies met ont- B. W. stellen de raad voor dat deze haar medewerking verleent aan de aan koop van nieuwe gordijnen voor de kleuterschool „De Woelige Hoek". De gordijnen die er nu hangen dateren van 1957 en zijn totaal vergaan en onher stelbaar. De nieuwe gordijnen gaan ƒ3.900,kosten. bijt. Opgave gaarne aan het secreta riaat, Achtertune 25 te Oosterend. Willen onze adverteerders in de grote feestcourant even medewerken, en de tekst van hun advertentie voor 20 mei opsturen naar het secretariaat? Bij voor baat dank. Er is nog een beperkt aantal mooie stickers te koop bij de bekende adres sen a ƒ1,Verder is er een grote voor raad van de bekende Oosterend-Present strookjes, welke gratis worden ver strekt. De afdeling Den Burg van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen gaat op 5 juni haar traditionele fiets tocht houden. Wie wil meedoen wordt verzocht zich voor 26 mei op te geven bij mevrouw E. Eelman-van der Kooi, Schilderweg B 47, telefoon (02220) 2881 of mevrouw L. Bakker-de Jong, Koger- straat 73, telefoon (02220) 2225. Door omstandigheden is vrijdag 18 mei a.s. namiddags de vuilnisstortplaats •gesloten. Ook worden dan geen contai ners opgehaald en beerputten geledigd. Zaterdagmiddag deed zich op de Hol- lewalsweg bij lmmetjeshoeve een aan rijding voor. De bestuurder van 'n Opel zag bij het verlaten van de uitrit van lmmetjeshoeve te laat dat over de weg een jFiat naderde. Een botsing was niet te vermijden De Fiat werd zwaar be schadigd, de Opel was total loss. In Waalwijk (Noordbrabant) is een •man aangehouden die zich in het hele land met oplichting had bezig gehouden. Op Texel had hij zich zonder te beta len in het bezit gesteld van een nieuwe set autobanden en een volle tank met een totale waarde van 350 gulden. Ook had hij bij een andere Texelse garage houder benzine getankt en betaald met een gestolen bankchèque. De man is voorgeleid aan de officier van justitie te Rotterdam. Bij de zondagmiddag in Den Burg en De Koog gehouden snelheidscontrole werden vijftien automobilisten geverba liseerd. Zij hadden de bij de controle posten geldende maximumsnelheid ver overschreden. Twee auto's moesten dit weekeinde uit het verkeer worden genomen omdat ze •groot gevaar opleverden voor de ver keersveiligheid. De ene een Volkswagen uit 1958, de andere een Opel, waarvan de handelswaarde werd geschat op ƒ125,—. De politie is van plan de controle op snelheid en veiligheid te verscherpen. Automobilisten zijn dus gewaarschuwd. De voormalige boerderij „Remember" bij de veerhaven is veranderd in een appartementengebouw, genaamd „Mok- baai". De hoeve met woonhuis, oor spronkelijk eigendom van de heer J. Beumkes, werd eigendom van de ge meente Texel toen de Pontweg werd aangelegd. Door deze weg werd het ge bouw van het bijbehorende land afge sneden zodat de heer Beumkes een nieuwe* boerderij moest bouwen aan de andere kant van de weg. Vorig jaar be sloot de gemeente dc boerderij met woonhuis bij inschrijving te verkopen. De verreweg hoogste inschrijver was dc Exploitaticmaatschappij Texel (EMT) die daarop besloot het woonhuis te ver kopen en de op enige afstand ervan staande schuur te verbouwen tot ap partementen. Aldus geschiedde en don derdag konden de appartementen met een officieel tintje in gebruik worden gesteld. Zo op het eerste gezicht is aan het uiterlijk van het oorspronkelijke „Re member" weinig veranderd. De met ro de dakpannen belegde kap bleef intact. Wel kwamen er dakkapellen aan. Toch was het wel een ingrijpende verbou wing, ook al omdat de in slechte staat verkerende muren opnieuw moesten worden opgetrokken. In de schuur kwa men zes gelijksoortige appartementen, elk bestaande uit een ruime kamer-keu ken en (boven) twee slaapkamers. Uiter aard ontbreken douche en wc niet. Cen- TOT OP ZEER CONCURRERENDE VOORWAARDEN trale verwarming (met warmwatervoor ziening) maakt verhuur buiten de zo merperiode mogelijk. Een zevende ap partement, eigenlijk een volwaardige bungalow, is ondergebracht in een bij gebouw. De appartementen zijn naar de Mok- baai genoemd, wegens de onmiddellijke nabijheid van dit vooral voor sportvis sers interessante water. Mogelijk zullen de appartementen ook graag worden ge huurd door vogelliefhebbers en andere natuurminnaars. Weliswaar ligt de naar Texelse begrippen drukke Pontweg er vlak bij, maar een klein stukje wanle- len is slechts nodig om De Petten, De Geul en de fraaie omgeving van deze broedplaatsen te bereiken. Ook het feit dat het met het militaire gebruik van het Mokbaaistrandje in de praktijk wel zal loslopen stemt het EMT-bestuur tot begrijpelijke voldoening. Het argument dat de appartementen op een steen worp van dit strandje liggen zal stellig wervingskracht hebben. Voor het eerst Met de ingebruikneming van de Mok- baai-appartementen treedt de EMT voor het eerst sinds de oprichting in 1965 openbaar naar buiten. De veronderstel ling dat de exploitatiemaatschappij al die tijd niets heeft gedaan, berust ech ter op een misverstand. De bedoeling van de EMT was recreatiegrond te ver werven en deze tot ontwikkeling te brengen waarbij het revenu op Texel zou moeten blijven. Een tegenwicht der halve tegenover de bekende financieel draagkrachtige overkantse maatschap pijen die de laatste jaren tal van re creatieobjecten hebben gesticht waarvan ..Mokbaai" telt zeven ruime appartemen ten. De verbouw werd ontworpen en uit gevoerd door de firma Drijver De elek triciteit werd aangelegd door Electrohuis en de centrale verwarming werd geïnstal leerd door de Gebroeders Schoort. de opbrengsten uiteraard niet aan de Texelaars ten goede komen. Kolonialisme Men hoopte door het bijeenbrengen van Texels kapitaal in een N.V. een vuist te kunnen maken tegenover dit „recreatiekolonialisme". De EMT heeft een maatschappelijk kapitaal van ƒ450.000;waarvan ƒ120.000,is vol gestort. Het geld werd door 20 aandeel houders bijeengebracht. Deze ontvan gen geen rente en ook geen dividend. De jaarlijkse winst blijft in de N.V. die bin nenkort overigens tot B.V. zal worden gemaakt. De EMT heeft grond gekocht nabij De Cocksdorp naar daarop mag voorlopig niets gebeuren. Bij Oosterend werd een perceel bouwgrond gekocht. Hier wer den bungalows neergezet maar deze werden weer verkocht omdat het park te klein was voor de exploitatie. Men is thans bezig met plannen voor een ap partementenhotel en verder zijn er nog enkele objecten in studie. In het bij zonder heeft men interesse voor reeds bestaande plannen van anderen waar van de uitvoering om financiële rede nen niet kan doorgaan. De heer M. Bakker, direkteur van de EMT, geeft zonder aarzelen toe dat de vuist die de maatschappij kan maken veel t^ klein is. Op Texel bestaat helaas geen éénheid in het front dat men tegen het recreatiekolonialisme wil opwerpen. Ondernemingen als Exploitatiemaat schappij De Krim en nv Karting huldi gen ongeveer dezelfde ideeën, maar ope reren nog apart. Samenwerking tussen deze vennootschappen, de Recreatie stichting en TESO biedt echter onge kende mogelijkheden. Plannen voor een „moeder N.V." waarin het kapitaal van allen zou kunnen worden gebundeld, zijn er. Veel beweging zit er helaas niet in en dat is vooral te betreuren omdat de tijd waarin er voor de Texelaars nog iets te bevechten zal zijn, snel ten ein de loopt. Over een paar dagen openen wij onze nieuwe zaak. Noteert U alvast het telefoonnummer3657 (het nummer van drukkerij Brügemann blijft 2782) Lees- en schrijfwarenwinkel HET OPEN BOEK Binnenburg 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1