(jroen ZwartsJexels in het harL. EMK voert grootscheepse aktie voor plaatsing nieuwe aandelen HYPOTHEKEN R ecordprijzen op eerste la m meren m ar kt -r 2200 Texelaars ontvingen fprospectus ALCOHOLVRIJ AFSCHEID VAN AMBTENAAR BOSMA rente vanaf IF 3 Grontex komt maar niet van de grond TESO zegt „Tessel Forever" wÈis&m Hf! ffSDAG 22 MEI 1973 86e JAARGANG No. 8777 Uigave B.V. v.li. Langeveld De Rooy Hatbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 j, Hairy de Graaf, Kcesoinlaan 43, Den t tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Neder). Middenstandsbank; Rabobank. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ5,50 p. kw. -|- 50 cent incasso; los 25 cent. Advert 23 ct. per mm. excl. 4% BTW ,De beste stuurlui hebben reeds te lang aan de wal gestaan. Neem zelf het roer in handen en geef mede richting de recreatieve ontwikkeling op Texel. Neem een aandeel in de EMK en voeg u bij de reeds meer dan drie hon- derd vijftig aandeelhouders". In een brief aan 2200 Texelse telefoonabonnees roept de heer II. Holtman, president- commissaris van de Exploitaticmaat- schappij „De Krim", de geadresseerden ca alle andere Texelse belangstellenden op om a ƒ500,in de EMK deel te ne- aen. Om de aantrekkelijkheid hiervan jan tc tonen hebben de geadresseerden levens een met foto's verlucht prospec- los in de bus gekregen. De nieuwe emissie van aandelen lormde het belangrijkste onderwerp van gesprek bij de algemene vergadering Tan aandeelhouders van de EMK die vrijdag in hotel „De Lindeboom-Texel" werd gehouden. Het gaat om duizend jandelen „aan toonder" van vijfhonderd gulden elk. De nieuwe aandelen geven, anders dan de „oprichtersaandelen" die lot dusverre het hele kapitaal van de NV. uitmaakten, geen recht op het ver krijgen van prioriteitsaandelen. Wie tien oprichtersaandelen bezit heeft recht op een prioriteitsaandeel. De hou ders van deze bijzondere aandelen, er lijn er nu 29, maken in feite de dienst oit. Zij kunnen voordrachten doen aan Je algemene vergadering inzake de be noeming van direktie en commissarissën inoefenen een beslissende stem uit bij belangrijke, het beleid betreffende be- ituursbesluiten. De gewone aandeelhou ders kunnen alleen voorstellen goedkeu- fen of verwerpen. Ter vergadering viel de angst te be luisteren dat straks een beperkt aantal mensen de meeste aandelen van de EMK in handen krijgt en daardoor de NV. zal kunnen tyranniseren. De heer loltman wees er geruststellend op dat set met de invloed van de nieuwe aan deelhouders wel losloopt. De prioriteits- andeelh ouders blijven tenslotte de dsenst uitmaken. Verder wordt bij de undelenuitgifte een zo groot mogelijke preiding bewerkstelligd. Als één be- anghebbende een grote vinger in de pap nl hebben zal hij overal aandelen moe opkopen. De heer Holtman ver- rouwde er echter op dat de Texelaars verstandig zullen zijn om daaraan Eet mee te werken en in zo'n geval hun indelen vast houden. Tegenwicht D president-commissaris legde er tok de nadruk op dat de EMK een ilgemeen Texels karakter heeft, be- beld om tegenwicht te vormen tegen set vele „overkantse" kapitaal dat in de Wndrecreatie is gestoken. „Kapitaal zichzelf is dood", zo riep de heer loltman uit. „We hebben mensen nodig, ftergie, mankracht". De toekomst van de camping „De krim", het tot dusverre enige object van EMK, is nog steeds onzeker. Bij de ">n is nog een van de jonge onderne- jrsorganisatie afkomstig bezwaar- chrift tegen het bestemmingsplan 'Mrvan de camping deel uitmaakt in handeling. „Ze staan ons flink in de en dat staat ons niet aan", zei de ie*r Holtman. Ondanks deze onzeker- Kden hebben de commissarissen groot trtrouwen in de toekomst. Dit vertrou- fn blijkt ook uit het feit dat het pros- ictus met geen woord rept van de j^ilijkheden met het bestemmings- Hau. Het met de nieuwe emissie te verkrij- 01 kapitaal is bestemd voor de bouw een kantoor, een kantine, een N&pwinkel en zomerbungalows. Dit jaar krijgen de aandeelhouders 'dividend. Besloot men vorig jaar de 'Ijaar moet de winst wel min of meer uitkeringen aan de aandeelhouders aan de zuinige kant te houden (6°/o), tenein de geld over te houden voor expansie, op. Anders zouden de nieuwe aandeel houders meeprofiteren van de winst die met het kapitaal van de aandeelhouders van het eerste uur is gemaakt. Voor de statutenwijziging die de nieu we emissie mogelijk moest maken moes ten vertegenwoordigers van driekwart van het geplaatste kapitaal aanwezig zijn. Dit was niet het geval. Slechts 185 van de 800 aandelen werden door hun houders vertegenwoordigd. Dhr. Holt man zag hierin een teken van vertrou wen. Als er iets aan de hand zou zijn, zou het wel storm lopen. De werkelijke beslising over de statutenwijziging moet nu op een tweede aandeelhoudersverga dering worden genomen, die op 7 juni zal worden gehouden. Dan is het vol doende als driekwart van het aanwezige kapitaal vóór stemt. Het laat zich aan zien dat dit zal gebeuren, daar op de vergadering van vrijdag niemand te kennen gaf tégen te zijn. Grontex De Grondtcx, het semenwerkingsver band waarin TESO, Karting, de Recrca- tiestichting, de EMK Cn de Exploitatie Maatschappij Texel zouden gaan samen werken, wil maar niet van de grond ko men. „Wij zijn het wachten beu. De EMK kan de hele functie van de Grou- tex overnemen. Wij zijn er ambitieus genoeg voor", aldus de heer Holtman. Hij bracht in herinnering dat de maat schappij van stond af aan zeer ambi tieus geweest is. Toen de 27 initiatiefne mers van de EMK hun eerste kapitaal bijeenbrachten, vond men het op Texel maar waaghalzerij. „Maar de feiten hebben ons gelijk gegeven". De vertraging bij het tot stand komen van de Grontex ligt vooral bij de ge meente. Het zou de heer Holtman niet verbazen als daar de gemeentelijke wens achter zat de uitbreiding van de recreatie tegen te gaan. Toch had de heer Holtman ook lof voor de gemeente. Met name het feit dat B. en W., ondanks het bij de Kroon hangende beroep van de Jonge Onder nemers, toch hadden besloten dat de EMK de camping voorlopig mocht ex- ploitteren, waardeerde hij zeer De beheerster, mevrouw B. Moonen- Waldus, gaat de camping verlaten. Haar huishoudelijke plichten zijn met langer te rijmen met het drukke beheer van de camping De heer Holtman dankte me vrouw Moonen voor het vele dat zij ge daan heeft en maakte melding van het vele plezier, dat ze hadden gehad tij dens de samenwerking. Hij meende dat in de persoon van de heer J. Noorlander een goede opvolger was gevonden. Direkteur M .Boon gaf een overzicht van wat dit jaar al is gebeurd. Aller eerst is dat de persleiding, die de EMK •moest aanleggen, omdat zij anders de exploitatievergunning met zou hebben gekregen De gemeente heeft een garan tie van ƒ50.000,gegeven voor het ge val dat de verdere exploitatie van de camping toch niet mogelijk zou blijken. Dit bedrag zal jaarlijks met ƒ5.000, worden verminderd. Volgens de heer Holtman wijst dit erop dat ook de ge meente vertrouwen heeft in de EMK- toekomst. „Anders hadden ze niet zo'n financieel risico genomen". In het kantoor is een kluis geplaatst. Zowel het geld als de vele documenten van kampeerders hebben nu een veilige plaats gekregen. Parkeerterrein De NEWOMIJ, de partner in het Krim-plan, stelde voor het seizoen 1973 gratis een stuk land ter beschikking voor parkeerterrein. De aanleg van een echt parkeerterrein is nog met moge- lijk, omdat het plan om het op een nu nog aan de heer Boekhoff toebehorend terrein te situeren, in strijd is met het bestemmingsplan. Met de heer Boek hoff is een voorlopig koopcontract ge sloten. Als de aanleg todh niet mogelijk is kan de EMK altijd nog terug, als is dat dan wel vervelend voor de heer Boekhoff. Het aantal tot dusverre betaalde re serveringen is 118. Vorig jaar werden in het hele seizoen 120 plaatsen gereser veerd. Ook hier is dus een duidelijk stij gende lijn te zien. Het aantal vaste staanplaatsen van verhuurders steeg van 33 in 1972 tot 60 dit jaar. Aan vaste standplaatsen van particulieren kwa men er vier bij. Het zijn er nu 25. Het totaal aantal overnachtingen zal ook wel weer stijgen. In 1969 bedroeg het nog geen 20.000. Vorig jaar was het al 60 000. Commissaris J. Koolhof, die de EMK met name adviseert bij de aanleg van de beplanting en het terreinonderhoud, was aftredend en herkiesbaar. Hij werd herkozen met 176 van de 185 uitge brachte stemmen. Een beeld van de aanvoer van gisteren. Op de foto ziet men de heer Jac. Gomes bezig met merken. Hij vertelde ons dat hij deze taak dit jaar voor het laatst ver richt. is doof en 1)1 ind „De direkticledcn van TESO vinden persoonlijk dat het toeristische autover keer de grenzen van het toelaatbare na dert of overschrijdt. De meeste aandeel houders, een deel van het personeel en misschien enkele commissarissen vinden ook dat de grens in zicht is. Ieder heeft persoonlijk dezelfde mening maar sa men doen ze niets", aldus een citaat uit een „Open brief aan het personeel, de direktie, de raad van commissarissen en de aandeelhouders van TESO" afkom stig van de aktiegroep Tessel Forever. De aktiegroep, die eerder van zich deed spreken door te ageren tegen de groei van het toeristische autoverkeer op Texel, vindt dat TESO doof en blind is waar hetgaat om actuele ontwikkelin gen. De maatschappij onderzoekt zo nauwkeurig mogelijk alle aspecten van capaciteitsvergroting. „Het geld van TESO gaat niet naar een alternatief openbaar vervoer om het .privégebruik van de auto te voorkomen, maar naar (Zie vervolg achterpagina) De op de gisteren gehouden eerste markt aangevoerde lammeren hebben prijzen opgebracht van ƒ157,50 tot ƒ175,bij een gemiddelde van onge veer ƒ165,De handel had nog wel wat vlotter kunnen zijn maar genoemde be dragen werden toch maar neergeteld cn dat stemt tot grote voldoening. Een ver rassing waren deze rccordprijzen voor de insiders niet. Bij verkoop recht streeks van het land hebben de boeren in de afgelopen weken weinig minder gevangen. Vooral voor de toeschouwers was het prettig dat de aanvoer heel wat beter was dan vorig jaar toen slechts 121 dieren op de markt stonden, die al weer vroeg waren verdwenen. Nu wa ren er 450 en dat leek tenminste weer iets, al stelt het weinig voor bij vroeger tijden toen de Groeneplaats cn omrin gende straten door duizenden lammeren werden ingenomen. Als de nu verkochte lammeren direkl zouden worden geslacht zou het vlees per kilogram wel heel erg duur worden. Voor alle lanteren geldt dat zij tot het najaar zullen worden geweid, meest in Zuidholland. Op de Groeneplaats was het een ge zellige drukte maar er zijn wel eens meer toeschouwers bij de eerste lam- merenmarkt geweest. De boeren zijn over de lammerenprij- zen best tevreden, maar dat zij nu dure sigaren kunnen gaan roken wordt door hen met steligheid ontkend. Ze wijzen op de kosten die de laatste tijd ook enorm zijn gestegen. Het is verheugend dat de aanvoer op de eerste markt weer wat groter is, hoewel daar geen finan ciële of andere stimulans aan tepas ge komen is. De kooplieden van het vaste land klaagden er wel over dat bij de aanvang van de markt, om zeven uur, slechts één café open was Overzicht aanvoer en prijzen van de eerste lammerenmakten van de afgelo pen jaar. jaar aanvoer prijzen 1963 783 68,— - 90,— 1964 325 97,— - ƒ125,— 1965 487 90,— - ƒ115, 1966 570 f 65,— - 87,50 1967 420 92,50 - ƒ112,50 1968 790 ƒ110, - ƒ130, 1969 245 ƒ122, - ƒ142, 1970 355 90,— - ƒ122,50 1971 397 ƒ100, - ƒ125,— 1972 121 ƒ130, - ƒ140,— 1973 450 ƒ157,50 - ƒ175,— Vrijdag j.l. was de laatste werkdag van de heer M. Bosma (hoofd bouw- en woningtoezicht, voorzitter woningbouw vereniging, bestuurslid LTS, lid wel standscommissie, hoofd afdeling ruimte lijke ordening en lid werkgroep Recrea tiebasisplan). In de trouwzaal van het raadhuis werd in aanwezigheid van per soneel en „oud-gedienden" op hartelijke wijze afscheid van het genomen. Burgemeester Sprenger noemde de scheldende ambtenaar een man met een duidelijke mening en persoonlijke be ginselen waar het gemeentebetsuur al tijd op heeft kunnen rekenen. De aard van de functie bracht met zich mee dat 1 Bosma niet makkelijk populair kon worden. Vooral de laatste jaren zijn wel eens moeilijk geweest. De regels van de overheid die door Bosma dienden te worden toegepast botsten nogal eens met de gevoelens van de burger. De bur gemeester liet er geen twijfel over be staan dat hij de grootst mogelijke waar dering had voor de wijze waarop de heer Bosma zijn moeilijke taken heeft vervuld. De gemeente is er nog niet in geslaagd voor hem een goede opvolger te vinden. Als afscheidsgeschenk over handigde Mr. Sprenger een diaprojec tor. Onbillijk Wethouder J. Daalder vertelde in de loop der jaren herhaaldelijk te zijn be naderd door burgers die meenden dat zij door de heer Bosma onbillijk waren behandeld. De heer Daalder, houder van de portefeuille bouw- en woning toezicht, had er wel begrip voor dat Bosma soms mensen heeft moeten te leurstellen. De betrokkenen zouden Burgemeester Sprenger overhandigt het gemeentelijk afscheidsgeschenk aan heer Bosma. Links mevrouw Bosma. de daarvoor ook begrip hebben als zij eens in de „keuken" zouden kunnen kijken. Een feit is dat de heer Bosma het niet liet bij „nee" zeggen, maar altijd tracht te de betrokkene op een andere wijze tegemoet te komen. Dat nam niet weg dat ook de heer Daalder wel eens me ningsverschillen met de heer Bosma had gehad maar van blijvende versto ring van de goede samenwerking was nooit sprake geweest. „Het is spijtig dat u weggaat". Ook de heer J. van Hoorn, directeur van gemeentewerken, betuigde zijn te vredenheid over de samenwerking met de heer Bosma die 19 jaar had geduurd. Namens de diverse diensten overhan digde hij als geschenk een aquarel van A. Blok van de Velden. De heer D. van Wilsum had niet al leen beroepshalve maar ook in de per soonlijke sfeer veel met de familie Bos ma opgetrokken. Hij toonde zich zeer dankbaar voor de ondervonden vriend schap en collegialiteit. „Een man uit één stuk. Weinig eisend en bij het naar voren brengen van wen sen en verlangens recht voor zijn raap", aldus schetste secretaris P. Beemster- boer de scheidende ambtenaar. Potloden Zoals bekend wordt de heer Bosma per 1 juni directeur van gemeentewer ken te Langedijk. De heer G. A. Oskam kwam met enig materiaal aandragen waarmee de heer Bosma zijn planologi sche werkzaamheden in dit koolgebied zou kunnen uitoefenen: een wit potlood (Zie vervolg achterpagina) Nu TUINBROEKEN in alle maten voorradig. Natuurlijk bij KINDERSHOP ,,'T BOETJE" Gravenstr. 16, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1973 | | pagina 1